Redakcijos paštas. Greiti, pikti ir įsiutę

Tulžys AŠAKA 2016-08-08 06:07
Tulžys AŠAKA
2016-08-08 06:07
Tulžio Ašakos nuotraukos
Žūk­lė pra­si­dė­jo įpras­tai, pa­gal vi­sus žve­jų prie­ta­rus – iš pat ry­to ei­da­mas pro laip­ti­nės du­ris su­ti­kau mo­te­rį, bet, lai­mei, tuš­čius ki­bi­rus ji bu­vo kaž­kur pa­li­ku­si. Gal ki­tai die­nai par­uo­šė ar­ba, duok Die­ve, ki­tam žve­jui. Ji žings­nia­vo man sker­sai ke­lio ir per­si­me­tu­si per pe­tį ne­šė­si di­de­lę, iš­si­pū­tu­sią, kaž­ko pri­grūs­tą rankinę

Ėjau ne­ši­nas dviem spi­nin­gais, tad su­tik­tai mo­te­riai bu­vo aiš­ku, kad bičas du­mia žve­jo­ti. Iš ma­no žvilgs­nio ji iš kar­to su­pra­to, ką žve­jai ir me­džio­to­jai gal­vo­ja apie to­kias akis­ta­tas. Ste­bė­ti­na, bet iš jos žvilgs­nio, nu­kreip­to į grin­di­nį, su­pra­tau, kad ji jau­tė­si tru­pu­tį kal­ta žings­niuo­da­ma ne lai­ku ir ne vie­to­je.

Žūk­lę pra­dė­jau vel­kiau­da­mas, nes eže­ras bu­vo ne­pa­žįs­ta­mas, tad nu­ta­riau ap­si­dai­ry­ti. Blū­di­jau po­ra va­lan­dų ir nei iš šio, nei iš to – pokšt, iš pat ry­to vel­kiau­da­mas pa­ga­vau star­kį. O! Plie­kė taip, kad vos spi­nin­go ne­iš­mu­šė iš ran­kų. Re­tas sve­čias eže­ruo­se.

Di­de­lio ūpo ge­na­mas plau­kio­jau sker­sai ir iš­il­gai eže­ro, bet dau­giau – nė capt. Ba­la gan sek­li ir vie­no­do gy­lio, tad su gyl­ma­čiu nie­ko ypa­tin­go dug­ne ne­įž­vel­giau. Ką gi, vie­na iš ry­to žve­jo su­tik­ta mo­te­ris – vie­nas star­kis. Ga­lė­tų jos ir gru­pė­mis po 3–4 vaikš­čio­ti.

Pri­si­vel­kia­vęs ėmiau­si ti­kro spi­nin­ga­vi­mo ir vos su­sto­jęs to­je vie­to­je, kur stryk­čio­jo mai­lius, iš kar­to pa­ga­vau dry­žuo­tą ne­ūžau­gą. Po to – dar ir dar. Kai pa­ga­vau to­kių ge­rą tu­zi­ną, jau už­ki­bo ir žy­miai, žy­miai di­des­nis, ypa­tin­gai ga­lin­gas, ko­kius 200 gra­mų, o gal net ir dau­giau sve­rian­tis, dry­žuo­tas tar­si Ben­ga­li­jos tig­ras eše­riu­kas.

Na, ši­tas jau pa­na­šus į žu­vį, – įver­ti­nau sau.

Nu­tren­kiau meš­ke­rę sker­sai val­ties ir, nu­ka­bi­nęs žu­vį, ma­sa­lą ran­ka mes­te­lė­jau už val­ties. Jau bu­vau be­ke­lian­tis spi­nin­gą gau­dy­ti to­liau, bet jau­čiu, kad spur­da už­ki­bęs ki­tas. Tai nu­ste­bi­no! Iš po val­ties grie­bė.

To­liau gau­džiau pa­na­šio­mis pro­por­ci­jo­mis: iš dvy­li­kos ar pen­kio­li­kos kan­di­da­tų – vie­nas pa­do­res­nis. Tu­rė­jau po­ra skir­tin­gų spi­nin­gų, tad kai­ta­lio­jau ir juos, ir ma­sa­lus. Kaip vi­sa­da, vie­nas gu­lė­jo sker­sai val­ties, o ki­tu gau­džiau.

Bes­to­vi­niuo­da­mas pa­ste­bė­jau, kad gu­lin­tis spi­nin­gas ėmė link­čio­ti. Kas čia per ste­buk­lai? Dar kar­tą iš po val­ties? Iš­si­kė­liau, nu­ka­bi­nau žu­vį ir ėmiau tuo pa­čiu gu­mi­niu ma­sa­liu­ku dau­žy­ti į dug­ną po val­ti­mi ir vi­saip ve­džio­ti į ša­lis. Ste­buk­lai! Eše­riai po val­ti­mi ki­bo ne pra­sčiau nei me­tant to­li. Kaip šu­nys. Iš kur jų čia tiek?

Trum­pai ta­riant, tai bu­vo ki­bi­mų skai­čiu­mi ir žu­vų ak­ty­vu­mu iš­sis­ki­rian­ti žūk­lė. Įsi­vaiz­duo­ki­te, spi­nin­gau­to­jai: kiek­vie­nu me­ti­mu – 2–3 ki­bi­mai. Vie­nin­te­lis trū­ku­mas – tai la­bai ma­žos žuvikės. Mesk, kur no­ri, ką no­ri – grie­bia vis­ką, tik ne vis­ką ap­žio­ja, o gau­dy­ti mi­kro­ma­sa­lais bu­vo ti­kra kan­čia. Rei­kė­da­vo pa­gau­ti apie dvi­de­šimt, kol nu­kąs­da­vo uo­de­gą, o po to ir be uo­de­gos se­kė­si ne ką pra­sčiau.

Net ban­džiau už­ver­ti du mi­kro­ma­sa­lo li­ku­čius, ku­rie sty­ro­jo kaip mu­sės ler­vos. Ne­pa­dė­jo. Tru­pu­tį su­nkiau, bet vis tiek pra­ry­da­vo. Pa­siu­ti­mas.

Pra­dė­jau su­kti gal­vą, kaip at­si­jo­ti tuos ma­žuo­sius ir pa­gau­ti tik tuos di­des­nius, ku­rie už­kib­da­vo daug re­čiau. Iš­ban­džiau vis­ką, ką tu­rė­jau tin­ka­mo to­kiems skiau­te­rė­tiems, bet ar­ba ne­kib­da­vo vi­sai, nes ma­sa­lai bu­vo per di­de­li, ar­ba už­kib­da­vo aki­mirks­niu ir vis to­kie pat mazgiai.

Vie­nin­te­lis ma­sa­las, ku­ris at­li­ko tos die­nos už­duo­tį, bu­vo ryuki. Ma­ži eše­riu­kai jo ne­ap­žio­da­vo, o di­des­nie­ji lai­kė­si ar­čiau dug­no, to­dėl nu­skan­di­nęs voblerį pa­siek­da­vau ki­tą van­dens sluoks­nį ir tik ta­da ėmiau daž­niau pa­gau­ti rie­bes­nius.

Vi­są die­ną tę­sė­si ta bep­ro­ty­bė – pa­ga­vau net tais ma­sa­lais, ku­riais nie­kad ne­pa­gau­da­vau. Žve­jy­bos tem­pas: 1 eše­rys per mi­nu­tę ar­ba su­ak­ty­vė­ji­mo me­tu – 2 eše­riai. Kai tai­kiau tak­ti­ką di­des­niems, tem­pas, ži­no­ma, kris­da­vo, bet vis tiek nu­var­gau ka­riau­ti su tais pa­siu­tė­liais.

Pa­si­ro­do, ir ki­bi­mas ga­li nu­var­gin­ti.

Nu­plau­kiau į ša­lį, kur jų šiek tiek ma­žiau, ir ban­džiau vaiz­duo­ti, kad gau­dau star­kius, bet be silp­nų pa­kšte­lė­ji­mų nie­kas taip ir ne­už­ki­bo. Bet ir tie ki­bi­mė­liai bu­vo ne kie­no ki­to, o grei­čiau­siai tų pa­čių pa­siu­tė­lių.

Per die­ną pa­kliu­vo ir ke­le­tas di­des­nių, vie­nas dič­kis vėl grie­bė su­krę, ta­čiau kaip ir per anks­tes­nes žve­jy­bas dič­kiai vėl pir­me­ny­bę tei­kė pantoon su­krei. To­kia va­ri­nė su juo­dais dry­žiais ir juo­dai pa­puoš­tu tri­ša­kiu. Ma­tyt, ji pa­si­ro­dė gar­di, tad šie net ne­da­vė ma­žie­siems pri­siar­tin­ti.

La­bai links­mai at­ro­dė „a­kro­ba­tai“, ku­rie už­kib­da­vo už įvai­riau­sių kū­no vie­tų, o gra­žiau­si tie, ku­rie at­plauk­da­vo su vobleriu tar­si su skiau­te­re ant gal­vos.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami