Redakcijos paštas. Kai darbas netrukdo žvejoti

Tulžys AŠAKA 2016-06-24 06:00
Tulžys AŠAKA
2016-06-24 06:00
Asmeninio albumo nuotraukos
Šį­kart kė­liau­si anks­ti, nes se­no­kai ne­žve­jo­jau ir pri­sis­vai­gau, kad ma­nęs ne­su­lauk­da­mos žu­vys pa­čios li­pa į kran­tą.

Gat­vė­se ma­ši­nų bu­vo dar ne­daug, o lū­ku­riuo­jan­tys sto­te­lė­se si­lue­tai by­lo­jo, kad šian­dien nor­ma­lūs žmo­nės eis į dar­bą. O aš dar­du žve­jo­ti! Pa­pūs­kit man į uo­de­gą!

Vai­ra­vau at­si­pū­tęs, ne­sku­bė­da­mas ir gal­vo­jau apie tai, kaip dar­bas žmo­nėms truk­do žve­jo­ti.

Jau beiš­va­žiuo­jan­tį iš Vil­niaus il­ge­sin­gai ir vi­lio­jan­čiai mirk­te­lė­ju­si ma­ne pa­ly­dė­jo pa­sku­ti­nė, nė dvi­de­šim­ties me­tų ne­tu­rin­ti dai­li de­ga­li­nės len­ta su kai­no­mis. Nuo­tai­ka pui­ki.

Štai aš ir Mo­lė­tų plen­te. Čia ma­ne jau svei­ki­na ir ra­gais mo­juo­ja brie­džiai, at­sis­to­ję ant už­pa­ka­li­nių ko­jų ir vos be­tel­pan­tys įspė­ja­muo­siuo­se ženk­luo­se; pa­ke­lės stul­pe­liai, iš­si­ri­kia­vę iš kai­rės ir de­ši­nės, tar­si ap­mi­rė su­lau­kę il­gai lauk­to gar­bin­go sve­čio. Aiš­ku, šis plen­tu­kas dėl dan­gos ne­ly­gu­mų se­niai tu­rė­jo bū­ti per­va­din­tas ge­le­žin­ke­liu (vai­ruo­to­jai ma­ne su­pras). Gal ta­da jo re­mon­tui, kaip dar vie­nai ge­le­žin­ke­lio at­ša­kai, pa­si­sek­tų su­krapš­ty­ti pi­ni­gų iš „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to?

Prie „ba­los“ ma­ne su­ti­ko pa­ukš­čių kle­ge­sys, ma­ša­lų zvim­be­sys, o pie­vos žio­gai stra­ka­lio­jo steng­da­mie­si iš­šok­ti kuo aukš­čiau ir pa­žiū­rė­ti, kas čia at­va­žia­vo. Ką gi ten tarp žo­lių tū­no­da­mas įžieb­si. Ar ne?

O prie eže­ro, ra­tų su­plūk­tos aikš­te­lės vi­du­ry­je, ma­ne pa­svei­ki­no dvi nau­jos, jau šios va­sa­ros sau­lės spin­du­lių „su­dai­gin­tos“ šiukš­lių krū­vos.

Vie­ni bes­me­ge­niai vis­ką su­me­tė į lau­ža­vie­tę, o ki­ti, „tvar­kin­ges­ni“, po­lie­ti­le­ni­nius mai­šus su­ki­šo pa­krū­mė­je. Oi, tu, Lie­tu­vė­le, ka­da ta­vo vai­kai įgaus pro­to? Ko­kiems brie­džiams jie pa­lie­ka šiukš­lių mai­šus, „tvar­kin­gai“ at­rem­tus, pa­kiš­tus po me­džiais, už­kas­tus? Taip pa­pras­ta: vis­ką at­si­ve­ži ba­ga­ži­nė­je ir at­gal par­si­ve­ži – to­je pa­čio­je ba­ga­ži­nė­je. Bet tur­būt tai – ne vi­siems bes­me­ge­niams.

Nuo­tai­ka po to­kių šiukš­lių vaiz­dų pa­bju­ro, o pra­si­dė­ju­sios žve­jy­bos re­zul­ta­tai vi­sai ne­džiu­gi­no. Kur ten! Net blo­ga­me sap­ne bū­na ge­riau.

Nekiba! Vi­siš­ka! Nors graužk aliu­mi­ni­nį irk­lą. Ma­sa­lų, spi­nin­gų – nors glė­biais nešk, o pa­gau­ti žu­vies ne­ga­liu. Kaip ap­gai­lė­ti­na!

Kur tik aš ne­plau­kiau, ko tik aš ne­svai­džiau – nu­lis. Toks ap­va­liai aps­kri­tas su sky­le vi­du­ry­je.

Per te­le­vi­zi­ją kaž­ką klie­dė­jo apie pū­sian­tį pie­tų vė­ją, oro prog­no­zės in­ter­ne­te by­lo­jo tą pa­tį. Iš­graušk! Pū­tė kaž­koks oži­nis iš ry­tų. Šal­ta nors kai­li­nius ren­kis. Tai bir­že­lis! Iš­trauk­siu Šu­li­jai ir Gal­vo­nai­tei lie­žu­vius, kad žmo­nių sa­vo prog­no­zė­mis ne­klai­din­tų ir jo­kios ges­tų kal­bos, jei su­gal­vo­tų!

Vos vie­nas žu­vies pri­si­lie­ti­mas prie ma­sa­lo, o aš žve­jo­ju jau pu­sę die­nos. Bet įdie­no­jo ir oras šiek tiek su­ši­lo.

Vi­sai ša­lia pa­ma­čiau sprag­sin­čią vie­ną ki­tą aukš­lę. Kaž­kas nau­jo šian­dien! Ne­to­li kran­to – reik ban­dy­ti.

Nu­svies­tą ne­di­de­lį gu­mi­nu­ką kaž­kas ke­lis kar­tus stum­te­lė­jo, bet ne­pra­ri­jo. Pra­dė­jau mė­gin­ti iš ei­lės vi­sus savo voblerius „žu­di­kus“ – nu­lis.

Bet ta­da pa­ste­bė­jau pa­skui val­tį at­si­ve­jan­čius ke­lis žu­ve­lio­kus. Grei­čiau­siai eše­riai. Vis ban­dau ras­ti ki­bų­jį boblerį, bet be re­zul­ta­to. Iš­ban­džiau rattlinus, svai­džiau net ir spinnerbaitą. O tie – slen­ka pa­skui ir tar­si uos­to, bet ne­ska­bo!

Ką da­ryyyt?! – su­skam­bo gal­vo­je dai­ni­kės žo­džiai.

Pri­si­mi­niau, kad po anks­tes­nės žve­jy­bos drau­gas man pa­li­ko sa­vo voblerių dė­žu­tę. Žiū­riu, to­je jo dė­že­lė­je – daug ma­žų voblerių, ku­riais aš ne­gau­dau ir to­kių nie­ka­da ne­tu­rė­jau. Vi­so­kie mi­ni rigge, cablistukės, orbitai ir ba­la ži­no, ko­kių dar su­tvė­ri­mų. Imu nuo kraš­to ir ban­dau ma­žuo­sius.

Pir­mu me­ti­mu pa­ju­tau ne­stip­rų gnyb­te­lė­ji­mą, bet žu­vį pa­ga­vau an­truo­ju.

Orbituką ci­tri­ni­ne nu­ga­rė­le grie­bė eše­rys „mons­tras“. Vė­liau – dar vie­nas. Taip po tru­pu­tį kai­ta­lio­da­mas ma­sa­lus pa­ga­vau dar ke­lis dry­žuo­tuo­sius ir su­pra­tau – la­biau­siai ti­ko ma­žu­tės cablistos.

Gal to­dėl, kad įdie­no­jo, gal ti­ko ma­sa­lo dy­dis, bet pa­ga­liau pra­dė­jau žve­jo­ti!

Ke­lis­kart pa­ga­vęs po du tris eše­rio­kus iš ei­lės nu­mal­ši­nau žve­jo no­rą pa­gau­ti žu­vį.

Nors ki­bo ypač silp­nai, vis­gi ma­žas rigge ar ki­ti 7, 8, 9 cm siau­ro, aukš­lės kū­ne­lio vobleriukai su­ge­bė­jo su­vi­lio­ti žu­vis. Taip, di­de­li ne­už­ki­bo ir jų net ne­ma­čiau, o ir vi­du­ti­nio­kai ki­bo su per­trau­kė­lė­mis. To­dėl su­pra­tęs, kad nie­ko įspū­din­go šian­dien ne­pri­ve­lė­siu, vel­kiau­da­mas nu­plau­kiau pa­kran­te ma­ši­nos link.

Ir vel­kiau­da­mas nie­ko ne­pa­ga­vau, žve­jy­ba bai­gė­si.

Tie­sa, la­bai gra­žūs pie­vo­se lu­bi­nai. Ne per se­niau­siai pra­žy­dę, ryš­kūs. Sa­ko – pikt­žo­lės, bet gra­žu.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Juozas  85.255.56.102 2016-06-24 09:39:23
gal ir Kauno mariose žuvys pačios lipo į krantą ir dvėsė,žvejų nesulaukdamos.Nors vietiniai kalba kad Kruonio hidroelektrinė vamzdžius valė chemijos pagalba.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami