Redakcijos paštas. Kas pastoja žvejui kelią?

Tulžys AŠAKA 2016-07-15 06:38
Tulžys AŠAKA
2016-07-15 06:38
Tulžio Ašakos nuotraukos
Aną sy­kį pri­gau­džiau šau­nių eše­rių, tai da­bar lė­kiau prie ba­los pra­ėju­sios žūk­lės įspū­džių ge­na­mas. Taip jau žve­jams nu­tin­ka.

Nors oras jau ne­be toks šil­tas, o nak­tį at­vė­so iki de­šim­ties laips­nių, vis­gi ry­žau­si vėl va­žiuo­ti ten pat, kur ge­rai ki­bo aną kar­tą, nors vel­niš­kai to­li ir at­ša­li­mas vi­sa­da žūk­lei ne į nau­dą. Tie­siog žmo­gus esi pri­vers­tas: jei ran­di ko­kią vie­tą, kur ga­li pa­gau­ti žu­vų ir pri­va­žiuo­ti prie van­dens, tai ten ir čiuo­ži.

Su­nku žve­jui Lie­tu­vė­lė­je – ne vi­sur prie van­dens nu­si­gau­si. Pa­eže­rė­se vi­sur tvo­ros. Net ir ten, kur ne­se­niai bu­vo ga­li­ma pri­va­žiuo­ti, ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai per­ka­sa pri­va­žia­vi­mus ir ka­ra­liau­ja lyg eže­ras bū­tų jų nuo­sa­vas. Be to, ne vi­sur ga­li­ma bris­ti su mo­to­ru. Ak­me­no­je ar Skais­ty­je su mo­to­ru ne­plau­kio­si.

Žve­jams bu­vo pa­to­gus pri­va­žia­vi­mas prie Mar­gio, bet da­bar ten ant ke­lio įbe­to­nuo­ti po­liai. Gal ko­kiai naš­lei ir truk­dė tie kar­tais pa­šiukš­li­nan­tys žve­jai. Bet ko­dėl, jei­gu kaž­kas už­si­gei­dė, vi­sa Lie­tu­va ne­te­ko ga­li­my­bės at­va­žiuo­ti ten pa­si­mau­dy­ti?

Bu­vo pa­do­rus pri­va­žia­vi­mas ir prie Al­sa­kio. Da­bar ant ke­lio pa­tup­dy­ti Pun­tu­ko dy­džio ak­me­nys. Ne­va tai ne tvo­ra, o na­tū­ra­lus gam­tos kū­ri­nys. To­kių kaž­kie­no nau­dai nuo pi­lie­čių „ap­sau­go­tų“ eže­rų da­bar dau­gy­bė. Gal čia sa­vi­val­dy­bių ini­cia­ty­va? Var­gu. Val­džiaž­mo­giai mo­ka ne­ma­ty­ti, kai rei­kia, ir mo­ka pa­tei­sin­ti, kai rei­kia.

Nors ste­buk­lų Tra­kų apy­lin­kių eže­ruo­se ne­bū­na ir kro­ko­di­lų ten ne­pri­gau­dy­si, bet ko­dėl tu­riu bels­tis iš Vil­niaus šim­tus ki­lo­me­trų, kad ga­lė­čiau nu­sis­tum­ti val­tį į van­de­nį? No­riu tai da­ry­ti vi­sur! Lie­tu­va yra ma­no, kaip ir vi­sų!

Sa­kot, ga­li­ma irs­ty­tis Elek­trė­nų ma­rio­se? Taip, bet ten jau nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio pa­nend­rės ju­da, ir ne nuo ne­ršian­čių žu­vų – ten žu­vis šau­do „šau­liai“. Te­gu šau­do, jei lei­džia­ma. Bet be me­džio­to­jų ir gau­sy­bės žve­jų va­sa­rą ma­rios pil­nos ir mo­to­cik­lais van­de­nį rai­žan­čių smar­kuo­lių. Kur­gi jiems dau­giau laks­ty­ti? Bet žve­jo­ti to­kio­je vie­to­je ne­sma­gu.

Tad bė­gi varg­šas žve­jys nuo vi­sų tų per­kas­tų grio­vių, už­ri­tin­tų ak­me­nų ir jo­kio su­pra­ti­mo apie man­da­gų pa­sip­lau­kio­ji­mą ne­tu­rin­čių mo­to­cik­li­nin­kų to­lyn. La­bai to­li, kur eže­re plau­kio­ji vie­nas.

Šį kar­tą pir­mos žūk­lės va­lan­dos ne­pa­do­va­no­jo jo­kių lai­mi­kių ir ma­no nuo­gąs­ta­vi­mai dėl oro at­ša­li­mo pa­sit­vir­ti­no. Vė­jas pū­tė stip­rus ir gan šal­tas, o žu­vys ig­no­ra­vo vis­ką.

Tik nu­plau­kus į jau pa­ti­krin­tą ir pa­pras­tai der­lin­gą vie­tą pa­vy­ko iš­krapš­ty­ti ke­lis ma­žus eše­riu­kus.

Ne žve­jy­ba, o aša­rų pa­kal­nė!

Sau­lei ky­lant, po tru­pu­tį ši­lo oras ir El­do­ra­do vie­to­je ėmė su­ki­nė­tis di­des­ni eše­riai. Ke­lis pa­ga­vau, bet ki­bo, ru­pū­žės, ne­no­riai. Iš­ban­džiau ne­ma­žą da­lį ar­se­na­lo – ne­no­ri nie­ko. At­ly­di iki val­ties ir ne­ria į gy­lį.

Ne­vil­ties pri­spaus­tas nu­ta­riau pa­siū­ly­ti jau žie­mą ne kar­tą su­bliz­gė­ju­sį „vib­ra­to­rių“. Tai la­biau ge­le­žies ga­ba­las nei vobleris. At­si­me­nu, kad ant jo dė­žu­tės bu­vo pri­tep­lio­ta hie­rog­li­fų ir iš eu­ro­pie­čiui su­pran­ta­mų žo­džių bu­vo tik „zip“ ir „vib“.

Skan­di­nu po val­ti­mi ir žie­mi­niu bū­du kil­no­ju.

Kad žiebs iš po val­ties! Vie­nas pa­kliu­vo. Mė­gi­nu vėl. An­trą sy­kį už­ki­bo švel­niau, bet už­tat di­des­nis eše­rys. Dar tru­pu­tį pa­gau­džiau „iš eke­tės“, bet nie­kas ma­sa­lu ne­si­do­mė­jo, be to, su­ki­lę eše­riai pri­ver­tė liau­tis žais­ti ir gau­dy­ti žmo­niš­kai.

Nu­ste­bi­no ma­no ir kai ku­rių ki­tų žve­jų upi­niais ma­sa­lais lai­ko­mi vob­le­riai ryuki: nors jie ga­na su­nkūs ir skęs­tan­tys, bet smul­kiai vir­pan­tys ir taip su­vi­lio­jo ne vie­ną eše­rį, o vie­ną ly­de­ką net „žie­mi­niu“ bū­du pa­ga­vau. Ta „sil­kė“ at­se­kė iki val­ties, aš lei­dau vobleriui kris­ti, o to­ji tik – am ir pra­ri­jo ryuki. Ma­tyt, to­kia „žie­mi­nė“ die­na.

Nors dry­žuo­tie­ji bu­vo trum­pam su­ak­ty­vė­ję, ta­čiau din­go. Vis­gi šiek tiek jų pa­si­ga­vau. Ka­žin ko­dėl ne­ma­žai nu­si­pur­tė. Vel­nia­va ir tiek.

To­les­nė eše­rių pa­ieš­ka bu­vo ne­vi­siš­kai sėk­min­ga, bet pa­vy­ko pa­gau­ti ly­de­ką. O vė­liau pa­ty­riau įdo­mų nuo­ty­kį.

Ei­li­nį kar­tą švys­te­lė­jęs pa­si­ga­vau žu­vį, bet jau­čiau, kad įtar­ti­nai stip­riai prieš­ina­si. Grei­čiau­siai, trau­kiu žu­vį kar­tu su žo­lė­mis, gal­vo­jau. O ta – pa­plauks ir su­sto­ja. Vėl pa­plauks – ir vėl nė iš vie­tos. Ke­liu ją spi­nin­gu, o ta gu­li kaip ak­muo. Pa­skui pa­sis­len­ka po­ra me­trų – ir vėl gu­la. Spi­nin­gė­lis ne­drū­tas – eše­riams, tai lupk kiek no­ri, ne­pa­kel­si.

Gal ša­mas? Eže­re..? Gal di­de­lė ly­de­ka?..

Kol žu­vis gu­li­nė­jo ant dug­no, iš­si­trau­kiau te­le­fo­ną ir ėmiau fil­muo­ti. Juk tro­fė­jus, kaip ne­fil­muo­si.

Pa­ga­liau tas tro­fė­jus ėmė kil­ti į pa­vir­šių ir nu­ste­bęs pa­ma­čiau, kad tai žo­lės de­be­sis, į ku­rį įsi­vy­nio­ju­si ki­log­ra­mi­nė ly­de­kai­tė. Ma­tyt, tik ma­no ir jos pa­stan­go­mis bu­vo ga­li­ma iš­ju­din­ti tą žo­lės ku­pe­tą.

Esu trau­kęs ne vie­ną ku­pe­tą su žu­vi­mi ir ne vie­ną di­de­lę ly­de­ką – be ku­pe­tos, bet toks spek­tak­lis bu­vo nau­jas ir ne­pa­tir­tas.

Eše­rius pa­li­kau ra­my­bė­je ir puo­liau gau­dy­ti ly­de­kų. Gal­vo­jau, kad bent taip pa­kerš­tau­siu už ap­gau­lę. Eše­riai vis tiek šian­dien pa­ci­fis­tai.

Pykšt! Šo­vė ly­de­ka nau­jo­je vie­to­je, bet be­trau­kia­ma prie val­ties nu­si­pur­tė ir nu­si­kan­du­si gu­mos uo­de­gą din­go. Vi­so ge­ro! Bet ki­toms nu­si­pur­ty­ti nuo voblerių kab­lių se­kė­si su­nkiau. Na, pa­bė­go dar ke­lios, pa­bė­go. Ba­la jų ne­ma­tė.

Eše­rių žūk­lė, vir­tu­si ly­de­ka­vi­mu, bai­gė­si. Kaž­kiek – nu­si­vy­li­mo, kaž­kiek – džiaugs­mo. Už­tat iš­ban­džiau nau­jus ma­sa­lus. Nie­ko ypa­tin­go. Bet gal ki­tą sy­kį...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rimas  188.69.209.137 2016-07-18 08:39:46
Zvejybos salygos zvejams megejams tik prasteja.Lietuvoje paplito, gamtos apsaugos ministerijos valdininku globojama ir proteguojama, mada - ezeru nuoma.Aisku, remiantis sukurptu istatymu.Isnomuojami ezerai vietiniu valdininku, kaip taisykle, saviems.Aptarus tam tikras, naudingas abiems pusems, salygas.Tada nomuotojas, imitudamas vandens telkinio izuvinima, uzdraudzia zvejyba tame telkinyje zvejyba zvejams megejams.Leidziama zvejoti tik su telkinio nomuotojo leidimu, kuris pats ir nustato to leidimo kaina.Kaip isisviazduojame, ji tikrai ne mazesne uz valstybes nustatyta..O, tuo metu, pats nomuotojas semia ezera kaip nori ir kiek nori.Niekas jo veiklos tame ezere nekontroliuoja.Menamai, tais turtais dalindamasis su kuo reikia.O neisnomuotu telkiniu praktiskai like vienetai.
1 1  Netinkamas komentaras
Klaudijus P.  78.63.191.35 2016-07-16 13:31:56
Padidino baudas dešimteriopai - labai gerai. Dabar gaudo brakonierius, vaiko, baudžia. Tačiau va, ant kelio trijų užridentų puntukų nemato. Nemato tvorų prie pat ežero vandens. Pridygo vilų Panerio regione, motelių Neringoje. O kas leido? Valdininkai. Teismai liepia nugriauti, o sumokėti tenka iš valstybės (mokesčių mokėtojų) kišenės. O turėtų susimokėti tie valdininkai, kurie padėjo parašus. Ir nesvarbu kur jie bebūtų: ar senajame darbe, ar pabėgę į kitą vietą,
5 1  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami