Redakcijos paštas. Kėkštas ir melioratoriai

Tulžys AŠAKA 2016-08-03 06:00
Tulžys AŠAKA
2016-08-03 06:00
Kaž­kaip­ anks­ti šie­met nu­rau­do šer­mukš­niai, bet 30 laips­nių karš­tis sa­ko, kad va­sa­rė­lė ­dar pa­bus. Tad pa­si­ruo­šę ke­lias dė­žes le­do iš­bil­dė­jom gau­dy­ti sau­lės smū­gio. Gal ko­kį griaus­mą, trenks­mą iš­gir­sim iš ar­čiau ar dan­gaus blyks­tė­je ­pa­si­de­gin­sim. 

Pra­ne­šė, kad griau­dės ir bus vė­juo­ta, o lie­taus pro­tar­piais pa­pils iki 3,5 mm per va­lan­dą. Pui­kiau­sias oras žve­jy­bai! Tik pa­sku­ti­nis kvai­lys ga­li lik­ti na­muo­se, kai pa­ti gam­ta ši­taip kvie­čia.

Ži­no­ma, kad rei­kia va­žiuo­ti į ki­tą Lie­tu­vos ga­lą. Tu­rim to­kią ma­žą ša­lį, kad ga­lim per die­ną su­laks­ty­ti pir­myn ir at­gal. Kaip ne­pa­laks­ty­si, juk taip ar­ti, kaip nuo šal­dy­tu­vo iki te­le­vi­zo­riaus.

Ko­le­ga šiek tiek pa­mi­go. Nie­ko bai­saus.

Jau va­žiuo­jant bu­vo ma­ty­ti, kad de­be­sys tirš­ti ir sau­lės net mel­džia­mi ne­pa­ro­dys. Taip pat nie­ko bai­saus.

Be­va­žiuo­jant pra­dė­jo ly­ti vos anks­čiau nei prog­no­za­vo. Vi­sai nie­ko bai­saus.

Kuo la­biau ar­tė­jom prie sa­vo eže­ro, tuo la­biau li­jo. Nie­ko bai­saus, juk bū­na ir bai­siau.

Pri­va­žia­vus prie miš­ko, va­ly­tu­vai jau ne­bes­pė­jo va­ly­ti lan­gų. At­og­rą­žų liū­tis. Nie­ko čia bai­saus, juk bū­na ir bai­siau, ir blo­giau.

Pa­sku­ti­niai žvyr­ke­lio ki­lo­me­trai bu­vo ne­pap­ras­tai duo­bė­ti ir tar­si su­tver­ti ma­no mašinikės pa­ka­bos ma­sa­žui ir kė­bu­lo gim­nas­ti­kai. Tik į nau­dą!

Įva­žia­vus į miš­ką, pa­pras­tai sau­sas miš­ko ke­liūkš­tis nuo liū­ties vir­to ne­gi­liu van­dens grio­viu, to­dėl su­nku bu­vo įsi­vaiz­duo­ti, kur yra vė­žės ir kur koks gy­lis. Ne lai­vu plau­kiam – svar­bu.

Be­va­žiuo­jant ma­ši­na stai­ga pa­svi­ro į prie­kį, ir su­vo­kiau, kad jau per gi­lu. Stai­giai su­stab­džiau ir įjun­gęs ga­li­nę pa­va­rą mė­gi­nau iš­va­žiuo­ti at­bu­lom, bet va­rik­lis už­ge­so. O tai jau nie­ko ge­ro!

Ma­ši­nos pa­stum­to van­dens ban­ga ri­to­si to­liau, tar­si ro­dy­da­ma – čio­nai, asi­lai, va, ši­taip rei­kia. Kur ten užs­tri­got?

Dar kar­tą mė­gi­nau už­ves­ti, bet ne­sėk­min­gai. Vis­kas. Amen. Su­lis kaip šu­nis... Reiks ei­ti trak­to­riaus... To­kį ke­lią nu­pjo­vėm ir vel­tui... Vi­sa žūk­lė šu­niui po uo­de­ga... Su­ko­si ir su­ko­si min­tys apie ar­ti­miau­sią ir ne­iš­ven­gia­mą pers­pek­ty­vą bei ne­sėk­mių ne­sėk­mę.

Pa­mė­gi­no­me ati­da­ry­ti du­re­les, bet, abie­jų nuo­sta­bai, van­dens bu­vo ly­giai iki slenks­čių – į vi­dų jis ne­plū­do. Bent jau tiek pa­si­se­kė.

Ne žie­ma, kas­tu­vų ne­si­ve­žio­ju, to­dėl su­si­ra­dę ke­lis pa­ga­lius kel­kraš­ty­je pra­ka­sėm ke­le­tą grio­viūkš­čių, o jais van­duo nuo ke­lio pra­dė­jo te­kė­ti į grio­vį ša­li­mais.

„Me­lio­ra­to­riai“, – pa­gal­vo­jo su­šla­pęs kėkš­tas.

„A­si­lai me­lio­ra­to­riai“, – pa­tiks­li­no vi­si apy­lin­kių kur­miai.

Luk­te­lė­jus van­duo at­slū­go. Pa­mė­gi­nus už­ves­ti dar kar­tą, ma­ši­na už­si­ve­dė. Ste­buk­las! Me­lio­ra­ci­ja čia nie­kuo dė­ta? O gal ma­ši­nai tie­siog trū­ko dė­me­sio ir ji ši­taip ban­dė jo su­si­lauk­ti? Da­bar jau bu­vo ne­svar­bu. Vie­nas ra­tas – van­de­niu, ki­tas – per ša­kas. Nu­va­žia­vom kaip akro­ba­tai.

Dau­giau to­kių gi­lių vie­tų ne­bu­vo ir ke­lio­nę bai­gėm be stre­sų. Lie­tus ri­mo, o kol aš kui­čiau­si su val­ti­mi ir ki­tais ra­kan­dais, ko­le­ga pa­si­rin­ko gry­bų. Ga­lė­jo ir uo­gų par­ink­ti ar brie­dį nu­šau­ti, jei ne­pa­de­da su­si­ruoš­ti, tai bent to­kia nau­da bū­tų.

Žve­jy­bą pra­dė­jom nuo ži­no­mų eše­ri­nių vie­tų ir iš kar­to pa­ga­vom ke­le­tą nar­suo­lių. Pa­ga­vus go­džiau­sius, li­ko gud­riau­sie­ji ir iš­ran­kiau­sie­ji ir, kaip vi­sa­da, ne­ap­siė­jom be ma­žų­jų voblerių. Gree­dy guts vėl „su­ži­bė­jo“ ir su­vi­lio­jo įta­res­nius, bet la­biau­siai už­sis­py­ru­sių ne­ap­ga­vo. Pa­li­kom anuos pa­mąs­ty­ti ir nu­dū­mėm į ki­tą El­do­ra­dą.

Vis­kas kar­to­jo­si pa­na­šia tvar­ka, tik į „sub­liz­gė­ju­sių“ voblerių gre­tas įsi­ter­pė ma­ža­sis crackjack. Taip pat gel­bė­jo pri­mirš­tos su­krės.

Tie, ku­rie ne­grie­bė voblerių, čiu­po pantoon su­kres ir, įta­riu, – dėl ryš­kiai pa­puoš­tų tri­ša­kių, bet gal dėl ki­to vir­pe­sių daž­nio.

O po to – ty­la.

Vi-siš-ka ty-la.

Plau­kėm ir šen, ir ten. Ro­dos, ir mai­liaus ra­dom, ro­dos, ir eše­rius ma­tom, bet ne­kim­ba ir vis­kas. Vie­to­mis mai­lius net že­myn gal­va ky­bo­jo ir su­stin­gęs ty­čia ne­rea­ga­vo į čia pat plau­kian­čius eše­rius, ku­rie plau­kio­jo ne­sku­bė­da­mi, tar­si di­de­li lai­vai, be stai­gių po­sū­kių, lė­tai pa­si­suk­da­mi vi­su kor­pu­su.

Ki­tur eše­rių bū­re­liai sto­vi­nia­vo tar­si vi­dur­die­nį pie­vo­je pri­ėdu­sios kar­vės. Bu­kais žvilgs­niais ste­bė­jo mū­sų ma­sa­lų ar­se­na­lą ir ve­di­mo tech­ni­ką. „Rei­kia dar daug pa­si­mo­ky­ti“, – ma­tyt, samp­ro­ta­vo žu­vys. Na, o vė­jas pūs­čio­jo iš vi­sų pu­sių ir ne­vie­no­dai stip­rus – tar­si ty­čia pa­inio­jo žu­vis.

Bu­vo iš­ban­dy­tos vi­sos ži­no­mos gud­ry­bės, bet re­zul­ta­to jo­kio. Ne-kim-ba.

Vi­dur­die­nis. Kaip čia gau­dy­ti ir pri­gau­dy­ti?

Kur čia mes­ti, kur čia plauk­ti? / Ne­pa­gau­nam – no­ris staug­ti.

Ne pa­slap­tis, kad kiek­vie­na­me iš mū­sų glū­di me­ni­nin­kas. Rei­kia tik tin­ka­mų są­ly­gų sa­vi­raiš­kai. Šį kar­tą –poe­zi­ja. Gal ki­tą sy­kį ne­kibs dar la­biau, tai nu­ta­py­sim pa­veiks­lą ar iš­dro­šim ant pa­kran­tės me­džių ke­le­tą ba­rel­je­fų. Vie­no­je pa­kran­tė­je me­džiai bū­tų su žu­vų at­vaiz­dais, o ki­to­je – tik grau­dus vie­no žve­jo vei­de­lis. Van­duo, ski­rian­tis žve­ją nuo gau­saus lai­mi­kio, sim­bo­li­zuo­tų ne­įma­no­mą sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mą.

Kaip jau pa­ste­bė­jo­te, bū­da­mas gam­to­je vie­nas žmo­gus links­ta į vi­so­kiau­sius pa­mąs­ty­mus, to­dėl žve­jo­jan­tis ko­le­ga kar­tais bū­ti­nas, kad ne­ki­bos me­tu ma­ty­tum, jog kaž­kam ki­tam taip pat ne­kim­ba. Net pa­pras­tas pa­šne­ke­sys ta­da pa­de­da ne­pra­ras­ti svei­ko pro­to.

Jau no­rė­jau lip­ti į aukš­tą pu­šį ir staug­ti vil­ku, bet pri­si­mi­niau sa­vo skaid­rią­ją 9 cm cablistą. Ta kar­tais gel­bė­ja.

Ir ne­ti­kė­tai pa­čiam vos po ke­lių me­ti­mų kaž­kas voblerį grybš­te­lė­jo. Dar ke­li me­ti­mai į tą pa­čią vie­tą ir – bambt, už­ki­bo eše­rio­kas. Net švie­siau aky­se pa­ta­po.

Dar pa­mė­čiau – bambt dar vie­nas. Du trys me­ti­mai – eše­rys, du trys me­ti­mai – ki­bi­mas. Jau­čiau, kad kim­ba van­giai, bet re­tai timp­čio­jant ir il­giau pa­lau­kus, grieb­da­vo už­ti­krin­tai.

Vė­liau ir toks džiaugs­mas lio­vė­si, bet po ne­di­de­lės per­trau­kos kaž­kas tvo­jo rim­čiau. Su­pra­tau, kad tai bus šios die­nos di­džiau­sias eše­rys, o gal ir di­džiau­sias iš vi­sų pa­gau­tų­jų.

Žu­vis stip­riai prieš­ino­si, bet pa­si­ro­džiu­si pa­vir­šiu­je šiek tiek nu­vy­lė. Ly­de­ka! Na, dau­giau nei ki­log­ra­mo, na, džiu­gi­na, bet jei bū­tų eše­rys... Pa­sva­jok!

Oro są­ly­gos taip ir ne­su­ra­do sa­vo sti­liaus, žu­vys – taip pat. Pa­gau­ti se­kė­si tik be­si­kau­piant ei­li­niam tos die­nos lie­tui. Vi­są die­ną lie­tų kei­tė svi­li­nan­ti sau­lė, ir at­virkš­čiai.

Rei­ka­lai šiek tiek pa­ge­rė­jo po šeš­tos va­ka­ro. Su­ra­dom dvi vie­tas, ku­rio­se ki­bo kaip iš pyp­kės. Gai­la tik, kad daug pa­kliu­vo ma­žiu­kų. Bet di­džiau­sius tą­dien kaž­ko­dėl su­vi­lio­jo su­krės.

Ar­tė­jo vė­lus va­ka­ras ir ne­tru­kus tu­rė­jo tem­ti, to­dėl ne­tem­pėm į nak­tį ir spė­riai su­me­tėm man­tą į ra­tus. Dū­mėm na­mo.

Tam­so­je ne­pag­ry­bau­si.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami