Redakcijos paštas. Numirėlių šokis

Tulžys AŠAKA 2016-09-03 15:15
Tulžys AŠAKA
2016-09-03 15:15
Ke­lias žūk­les iš ei­lės pa­si­se­kė pa­gau­ti po ­ne­ma­žą ly­de­ką, to­dėl ir šį kar­tą min­tys su­ko­si jau apie ly­de­kų žūk­lę. Ry­te ­ra­dau aukš­ly­ną, bet ne­gi čia lik­si su jo­mis vi­sai die­nai. Jo­kių eše­rių ­šian­dien! Ly­de­kų – tai ly­de­kų!

Vi­są ry­tą mo­ja­vau spi­nin­gu ir da­bar jau te­no­rė­jau tik šal­tų le­dų. Vi­sos skar­di­nės jau bu­vo tuš­čios, go­džiai su­šlamš­ti aly­vi­niai obuo­liu­kai taip ir ne­at­gai­vi­no, tad te­ko ger­ti van­de­nį iš bambalio su le­du. Kas gi ga­lė­jo nu­ma­ty­ti, kad bus to­kia pekla ant van­dens? Še tau ir šal­ta va­sa­ra. Ka­da čia bu­vo taip, kad rugp­jū­tį sau­lė svi­lin­tų vos ne iki tris­de­šim­ties laips­nių? Kaip or­kai­tė­je! Taip, taip, to­kiu oru tik ly­de­kas ir gau­dy­ti. Su­pran­ta­ma, kad ly­de­kų žūk­le bu­vau vi­sa­pu­siš­kai pa­so­tin­tas.

Ry­te at­si­ža­dė­tų eše­rių at­sip­ra­šiau ir nu­plau­kiau į anks­čiau nu­si­žiū­rė­tą aukš­ly­ną. Bep­lauk­da­mas su­si­ti­kau aso­cia­lių gul­bių šei­my­ną. Sep­ty­ni vai­kai šei­my­no­je! Bet gul­biu­kai pur­vi­ni ir, ma­tyt, nie­kad ne­praus­ti. Ko­kie ne­at­sa­kin­gi tė­vai! Pa­tys juk bal­tais kos­tiu­mais... Kur žiū­ri so­cia­li­nės tar­ny­bos!? Ati­duo­kit tuos vai­kus Barnevernet! Bū­tų įdo­mu pa­žiū­rė­ti, ką į tai at­sa­ky­tų gul­bi­nas. Jis, ma­tyt, pers­kai­tė ma­no min­tis ir užė­mė tar­pi­nę po­zi­ci­ją tarp ma­nęs ir sa­vo šei­my­nos. Tik su­šnypš­tė kaž­ką gy­va­tės kal­ba. Keis­ta, bet vis­ką su­pra­tau. Tai bu­vo aukš­to me­ni­nio ly­gio ir kon­cen­truo­tas ja­po­niš­kas haiku. Net ir pats haiku ta­da at­ro­dė tar­si iš­raiš­kos prie­mo­nė ple­piams. Vie­na „š“, o kiek daug pra­smės.

Pra­si­len­kėm abu ne­at­suk­da­mi vie­nas ki­tam nu­ga­rų. Ži­no­ma, man spran­dą su­ko la­biau nei jam.

Pa­ga­liau vel­kiau­da­mas at­plau­kiau. Štai ta pui­kio­ji vie­ta. Kur jūs, Aukš­tai­ti­jos tig­rai!? Ge­rai bū­tų, kad tig­rai sver­tų bent po­rą šim­tų gra­mų, sva­jo­jau.

Gy­lis to­je vie­to­je bu­vo ne­di­de­lis – apie tris me­trus, o ant dug­no – žo­le­lių. Vos už ke­lių me­trų – šlai­tas į eže­ro duo­bę.

Sto­vė­da­mas val­ty­je ma­čiau, kaip aukš­lės zu­jo lė­tai ir bu­vo la­biau pa­na­šios į van­dens plank­to­ną, o ne į žu­vų tun­tą, bet ne­pa­sa­ky­čiau, kad bu­vo vi­siš­kai už­mi­gu­sios, kaip kar­tais bū­na ne­ki­bią die­ną. Tai­gi, plau­kio­jo jos ne­sib­laš­ky­da­mos, tar­si ra­mi­nan­čių­jų pa­var­to­ju­sios, o tarp jų kur kas gi­liau su­šmė­ža­vo kur kas di­des­nių žu­vų šo­nai. Ma­tyt, šmi­ri­nė­jan­čios brui­šės ar žie­žu­los (kuo­jos ar rau­dės).

Vos už­me­tęs spi­nin­gą pa­ga­vau pir­mą eše­rį, ku­ris bu­vo iš rie­bes­nių ir su­tei­kė vil­tį, kad ki­ti bus pa­na­šūs. Ta­čiau po to žūk­lė užs­tri­go. Dar ke­lio­li­ka me­ti­mų, o lai­mi­kio nė­ra. Ar­ba ne tie ma­sa­lai, ar­ba nė­ra dau­giau eše­rių, gal­vo­jau kaip vi­sa­da.

Sau­lė kry­po va­ka­rop, bet bu­vo dar aukš­tai ir ga­lė­jau įžvelg­ti dau­giau nei po­ra me­trų po van­de­niu, to­dėl ėmiau įdė­miai ste­bė­ti, kas vyks­ta apa­čio­je. Vaiz­das ne­bu­vo ryš­kus, kaip iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne, bet su­ge­bė­jau šį tą įžiū­rė­ti ir šiek tiek že­miau už pa­skli­du­sių aukš­lių. Ir li­kau šiek tiek nu­ste­bęs. Pa­si­ro­do, tie di­des­nių žu­vų blyks­niai bu­vo ne kuo­jų ar rau­džių, o dič­kių eše­rių si­lue­tai. Tai vis­gi jų yra, tik, ru­pū­žės, vėl ne­kim­ba!

Įdo­mu tai, kad eše­riai, kaip ir aukš­lės, plau­kio­jo ne­rū­pes­tin­gai, tar­si leis­tų lais­va­lai­kį pa­si­vaikš­čio­da­mi. Po­pie­tė – ir žu­vims po­pie­tė. Pa­ju­dins uo­de­gą ko­kį kar­tą, ir slen­ka ne­ju­dė­da­mi tar­si ne­gy­vė­liai.

Iš pra­džių pa­gal­vo­jau, kad žu­vys gaiš­ta, bet pa­ma­tęs an­trą, tre­čią ir ket­vir­tą „mirš­tan­tį­jį“ su­pra­tau, kad čia kaž­ko­kie ypa­tin­gi šios die­nos žu­vų šo­kiai. Įdo­mu tai, kad eše­rių šo­nai su­bliz­gė­da­vo gi­lu­mo­je tik ta­da, kai jie par­virs­da­vo ant šo­no no­rė­da­mi pra­ry­ti mai­liu­ką. Tar­si plau­kiant ver­ti­ka­liai bū­tų ne­pa­to­gu ry­ti.

Ar įsi­vaiz­duo­ja­te eše­rį, vai­di­nan­tį mirš­tan­čią gul­bę? To­kių keis­te­ny­bių dar ne­bu­vau ma­tęs, o svar­biau­sia, aukš­lės, tos kvai­šos, nė ne­sib­laš­kė. Vos pa­sis­link­da­vo į šo­ną, kad „mirš­tan­tis ti­ta­ni­kas“ jų ne­pas­tum­tų, ir to­liau sau plau­kio­jo, o tos, ku­rias eše­riai tai­kė­si pra­ry­ti, įvy­kio per daug ne­dra­ma­ti­za­vo ir lei­do­si ry­ja­mos, tar­si bū­ta čia ko ne­rvin­tis. Ko­me­di­ja už dy­ką!

Su­si­pa­ži­nęs su vie­ti­nės fau­nos nuo­tai­kos ypa­tu­mais, ėmiau uo­liai ieš­ko­ti re­cep­to žu­viai pa­gau­ti. Ma­no šim­tą kar­tų pa­ti­krin­ti crack­jack 48 su­vi­lio­jo vos ke­lis eg­zemp­lio­rius, bet dau­giau no­rin­čių­jų ra­gau­ti šį vob­le­riu­ką ne­at­si­ra­do. Ban­džiau ir sa­vo nu­my­lė­ti­nį, eše­rių siau­bą ir gel­bė­to­ją be­vil­tiš­ko­se si­tua­ci­jo­se 7 cm rigge, bet už­ki­bo vos trys – vie­nas „tig­ras“ ir du ma­žu­liai.

Hm! Žu­vį ma­tau, o pa­gau­ti jos ne­ga­liu. Ne­vai­sin­gi eks­pe­ri­men­tai tę­sė­si, o sau­le­lė vis la­biau lei­do­si link ho­ri­zon­to.

Taip daž­nai nu­tin­ka, kai žve­jas yra tru­pu­tį krei­va­ran­kis ke­rėp­la. Bet aš ne­nu­lei­dau sa­vo krei­vų ran­kų ir to­liau ieš­ko­jau rak­to, juo la­biau, tai bu­vo vie­nin­te­lė ras­ta ge­ra vie­te­lė tą die­ną. Nė­ra čia ko laks­ty­ti.

Daž­niau­siai ve­žio­juo­si du spi­nin­gus: gru­bes­nį – di­des­niems ma­sa­lams ir liau­nes­nį, plo­nu va­lu – eše­riams. Be kai­ta­lio­da­mas ma­sa­lus ir spi­nin­gus pra­dė­jau pa­inio­tis, ka­da ku­rį im­ti ir ko­kį voblerį kur ka­bin­ti. Tie­siog at­si­ti­ko taip, kad ran­kos ra­do dė­žu­tė­je vos di­des­nę crackjack ver­si­ją, tad ši­tą 58 mm voblerį ir pri­se­giau prie gru­bes­nio­jo įran­kio. Tą pa­čią spal­vą, ku­ri iš pat pra­džių bu­vo efek­ty­vi, o po to „nu­ti­lo“. Vos už­me­tęs, pats ste­bė­jau­si to­kiu ga­lin­go spi­nin­go ir ma­žo ma­sa­lo de­ri­niu, nes trau­kia­mo voblerio pa­sip­rie­ši­ni­mas nė kiek ne­su­len­kė spi­nin­go. Pa­trau­kiau vie­naip, ki­taip ir nie­ko ne­si­ti­kė­da­mas, trum­pais timp­te­lė­ji­mais ve­džiau ma­sa­lą link val­ties. Nei iš šio, nei iš to už­ki­bo eše­rys. Vie­nas iš tų nenoriukų. Po il­gos ty­los bu­vau pra­džiu­gin­tas ir, kaip vi­si spi­nin­gau­to­jai, ėmiau kar­to­ti tai, kas su­vi­lio­jo žu­vį.

Ne iš kar­to, bet pa­ga­vau dar vie­ną eše­rį, vė­liau – dar po­ra. Ta­da rim­čiau su­si­mąs­čiau, kur čia šuo pa­kas­tas. Pa­si­ro­do, kie­tu spi­nin­gu ra­di­ka­liai smul­kiai „ka­po­ja­mas“ crackjack 58 vi­lio­jo stai­ges­niais ir smul­kes­niais ju­de­siais, o ši­to pa­siek­ti liau­nes­niu spi­nin­gu aš ne­ga­lė­jau. Be to, ma­ža­sis 48 mm nė­rė ne­gi­liai ir, ma­tyt, tą die­ną bu­vo ne­pa­kan­ka­mai „rie­bus“.

Ar ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti de­ri­nį: se­ven&half ko­tas, ku­ris skir­tas ma­sa­lams iki 42 gr ir – ke­lių gra­mų crackjack? Aš tuo spi­nin­gu ir pliaus­kas po 70 gr mė­čiau, ir jū­ro­je men­kes du­si­nau, o da­bar štai – spi­nin­gas iki 42 gr eše­rių žūk­lei. Juo­kas ima. Ži­no­ma, kad bū­tų už­te­kę ir liau­nes­nio, bet kad rei­kė­jo kie­to sta­ga­ro – tai fak­tas.

Nors rei­ka­lai iš vie­tos pa­ju­dė­jo, bet ne­ga­lė­čiau teig­ti, kad ki­bo kaip iš pyp­kės. Tai už­kib­da­vo, tai tik grybš­te­lė­da­vo, tai vėl liau­da­vo­si ir rei­kė­da­vo lauk­ti, kol ry­šis kirs­ti pik­tes­nis.

Kai ei­li­nį kar­tą nu­sto­jo kib­ti, ke­lis eše­rius nu­fo­tog­ra­fa­vau. Bet juos nu­fo­tog­ra­fuo­ti yra ne ma­žiau su­nku, nei pa­gau­ti. Kaip pri­vers­ti žu­vį gu­lė­ti ra­miai? Aš gi ne dre­suo­to­jas. Ta­čiau po il­gų hip­no­zės sean­sų pa­vy­ko vie­ną ki­tą žu­vį – fo­to mo­de­lį – įam­žin­ti, bet grei­čiau­siai pa­vei­kė ne sean­so tu­ri­nys, o truk­mė. Pri­du­so ir ap­ri­mo.

Pa­ti žūk­lė ne­bu­vo gau­si di­de­lių lai­mi­kių, nes su­krapš­čiau vos dvi­de­šimt ar dvi­de­šimt pen­kis di­des­nius eše­rius, bet ga­vau la­bai daug nau­jos ver­tin­gos pa­tir­ties.

Prieš iš­va­žiuo­da­mas pa­eže­rė­je pri­sis­ky­niau obuo­lių. Gal­vo­jau, obe­lis prie eže­ro bus lau­ki­nė, bet kly­dau – obuo­liai bu­vo la­bai sal­dūs. Grau­žiau juos va­žiuo­da­mas na­mo­lio ir gal­vo­jau, kad žie­mą obuo­lių prie eže­ro ne­pri­si­rink­si. Bet gal žie­vės..?

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami