Redakcijos paštas. Raudoni dryžiai, raudoni skruosteliai

Tulžys AŠAKA 2016-07-29 06:31
Tulžys AŠAKA
2016-07-29 06:31
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks dirb­ti­nis pa­va­di­ni­mas, o taip pri­gi­jo.

Nors elek­tra – ne lie­tu­viš­kos kil­mės žo­dis, bet pats mies­te­lio pa­va­di­ni­mas man daug mie­les­nis nei ko­kia Kaz­lau­čiz­na ar Ab­ra­mau­čiz­na.

Ne­sun­ku nu­spė­ti, kad šį kar­tą nu­dar­dė­jau į Elek­trė­nus.

Ką ga­li­ma pa­gau­ti to­se ma­rio­se? Ogi vis­ką, net pro ša­lį čiuo­žian­čią bur­len­tę ar van­dens mo­to­cik­lą.

At­si­me­nu lai­kus, kai tik pa­si­ro­dė ma­ži si­li­ko­ni­niai ma­sa­lai eše­riams – net be sonaro plau­ki­nė­da­mi pri­si­gau­dy­da­vo­me ga­ly­bę eše­rių. Net nuo kran­to Pa­strė­vy­je bu­vo ga­li­ma links­mai pa­gau­dy­ti. Nū­nai lai­kai ki­ti ir eše­riu­kų reik pa­ieš­ko­ti.

Kaip vi­sa­da, vos žve­jas su­si­ruo­šia žve­jo­ti, orai su­pras­tė­ja, bet šį kar­tą jie bu­vo pra­sti jau ke­lias die­nas iš ei­lės. Stip­rus šiau­rys ta­po nuo­la­ti­niu pa­sta­rų­jų žūk­lių pa­ly­do­vu. Bet aš Elek­trė­nų ma­rias iš­mai­šęs sker­sai ir iš­il­gai, to­dėl pats pir­mas žve­jy­bos taš­kas nu­tei­kė op­ti­mis­tiš­kai – aukš­lės, net tirš­ta. Kur aukš­lė – ten ir eše­riai, kaip ir „kur eg­ly­nai – ten vil­kai“.

Taip, eše­rių ten yra, bet ar vi­sa­da kim­ba?

De­ja, dry­žuo­tie­ji kib­ti ne­no­rė­jo. Am­ži­na is­to­ri­ja. Su­riš­tą mo­no­fi­li­nio va­lo sis­te­mė­lę su mi­kro­ma­sa­lu pa­lei­dau grimz­ti kuo gi­liau, nes ma­niau, kad prie dug­no bus leng­viau pa­gau­ti. Bet kur tau – nė bakst!

Pa­skui dar už­ka­bi­nau už dug­no ir nu­plė­šiau vel­niop su vis­kuo. Gal ir į žo­les įka­bi­nau? Tin­gė­jau riš­ti iš nau­jo, to­dėl to­liau van­de­nį „dro­žiau“ vobleriais. Ti­kri­nau ir ki­tas sa­vo vie­tas, bet kur tik plau­kiau – vi­sur žo­lės iki pat pa­vir­šiaus. Kur tik me­čiau – vi­sur „gė­lės“. Su­žė­lė ta ma­rių žo­lė be jo­kio sai­ko. Tik ra­di­ka­liai pa­kei­tęs dis­lo­ka­ci­jos vie­tą iš­lin­dau iš tų džiung­lių.

Ir ge­rai pa­da­riau, nes šva­res­nė­je vie­to­je ma­sa­lus pa­si­ti­ko ak­ty­vūs eše­riai. Na, gal jie bus eše­riai po me­tų ar dve­jų. Ir jų ak­ty­vu­mas bu­vo la­biau pa­na­šus į pa­ly­dė­tu­vių ma­ni­ją, o ne į ak­ty­vią me­džiok­lę.

Še­kit jums ma­žų voblerių – iš kar­to pa­siū­liau jau ne kar­tą pa­ti­krin­tą me­niu, ir tie puo­lė kib­ti.

Vė­jo gū­siai ta­po ne to­kie in­ten­sy­vūs ir su­stip­rė­da­vo jau tik trum­pam, tad pa­ge­rė­jus oro są­ly­goms eše­rių gau­dy­mas ta­po pa­pras­tes­nis, o per­gud­ra­vi­mo re­cep­tas bu­vo įpras­tas: kuo ma­žes­ni ir smul­kiau vir­pan­tys ma­sa­lai.

Ieš­ko­jau, koks vobleriukas „sal­džiau­sias“. Ge­riau­siai pa­si­ro­dė 50–70 mm ma­sa­lai – gree­dy guts DR ir, ži­no­ma, rig­ge 70 DR. Pa­ga­vau ir su vib ma­sa­lu (la­bai pa­na­šus į tra­di­ci­nes „cikadas“) – toks ma­žas ir la­bai smul­kiai vir­pan­tis ja­po­niš­kas „cymo„. Vė­juo­tą die­ną jis la­bai pa­to­gus, nes pjau­na orą kaip pei­lis svies­tą. Be­lie­ka pa­si­rink­ti vie­ną iš tri­jų pri­se­gi­mo po­zi­ci­jų ir – pir­myn. Grie­bė net ir pri­mirš­tas su­kres. Ne­ži­nia ko­dėl, bet su jo­mis pa­ga­vau ke­lis ge­ro­kai di­des­nius eg­zemp­lio­rius.

Gal be­si­su­kan­tis la­pe­lis ge­riau im­ituo­ja di­des­nį mė­sos ga­ba­lą? Gal mu­se­lė ant tri­ša­kio bu­vo sal­di. Eše­rio­kai ne pa­tys di­džiau­si, bet už­tai links­ma. Žu­vys tar­si var­žė­si, ku­ri, bū­da­ma ma­žiau­sia, ap­žios di­džiau­sią ma­sa­lą.

Kaž­kaip daug su­ta­pi­mų šian­dien: ka­mi­nai dry­žuo­ti, eše­riai dry­žuo­ti, vobleriai – ir­gi dry­žuo­ti. Dar rei­kė­tų dry­žuo­tą ka­ti­ną su­tik­ti kran­te ir bū­tų pil­nas rin­ki­nys.

Gau­dęs ge­rą va­lan­dė­lę nu­mal­ši­nau žve­jok­lio troš­ki­mą pa­gau­ti ir nu­plau­kiau ly­de­kau­ti, nes ry­ti­nis eše­rių ki­bi­mas ėjo į pa­bai­gą ir tu­rė­jo su­ak­ty­vė­ti ly­de­kos.

Vi­du­ry ma­rių bu­vo per daug vė­juo­ta, to­dėl nu­spren­džiau pa­sis­lėp­ti už prie­kran­tės iš­ky­šu­lių.

O pa­ke­liui be­vel­kiau­jant tik – linkt spi­nin­gas, ir jau­čiu, kad už­ki­bo ly­de­ka. O! Šį kar­tą rau­dons­kruos­tis vobleris su­vei­kė! Mat kaip – eše­riams dry­žuo­tų, o ly­de­koms rau­dons­kruos­čių šian­dien rei­kia.

To­kia už­sis­py­ru­si pa­kliu­vo, nie­kaip „ne­li­po“ į pa­vir­šių. Po aki­mir­kos lai­mi­kis at­si­dū­rė val­ty­je, o slėp­tis nuo ban­gų skrie­jau jau kur kas ge­res­nės nuo­tai­kos. Na, o užuo­vė­ja yra užuo­vė­ja. Tu­rė­da­mas iš­tai­gin­gas są­ly­gas daug lai­ko sky­riau kiek­vie­nam kups­tui ir „išp­ra­šiau“ dar vie­ną ly­de­ką. Jau no­rė­jau plauk­ti, bet gal­vo­ju – švys­te­lė­siu dar ryuki.

Bambt – ir pa­si­ka­bi­no. Kaip ar­ti kar­tais ta žve­jo sėk­mė! Dar ap­ga­vau ke­lis pa­vie­nius eše­riu­kus ir nu­ta­riau, kad šian­dien už­teks. Na­mo.

Grįž­da­mas par­tem­piau į kran­tą ka­te­rį. Jau­nuo­liai už­ge­so vi­du­ry­je ma­rių. Pa­si­se­kė, kad pro ša­lį bir­bi­nau.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami