Redakcijos paštas. Slaptuose ežeriukuose – viešos žvejų bėdos

Tulžys AŠAKA 2016-07-01 11:46
Tulžys AŠAKA
2016-07-01 11:46
Jau ne pir­mą kar­tą vie­nas iš ko­le­gų su įpras­tu už­si­de­gi­mu pa­kvie­tė žve­jo­ti į nau­ją slap­tą eže­riu­ką, ku­ria­me, ži­no­ma, žu­vys di­de­lės ir pa­čios li­pa į kran­tą, o už­si­žiop­so­ju­siems žve­jams nu­grau­žia meš­ke­res iki al­kū­nių. Reik va­žiuo­ti... Iki al­kū­nių..! Bai­su.

Prie slap­to eže­riu­ko slap­to­je pa­miš­kės lau­ky­mė­je jau sto­vė­jo žve­jų slap­ta pa­sta­ty­ti ra­tai. 1, 2, 3 – skai­čia­vau ma­ši­nas... O pri­ėję prie kran­to pa­ste­bė­jo­me slap­tą ir to­kiam už­kam­piui ga­na ne­ma­žą 3–4 val­čių flo­ti­lę. Oho, kaip pa­slap­tin­gai slap­ta!

Slap­to eže­riu­ko slap­tu­mo au­reo­lę po tru­pu­tį iš­sklai­dė pir­mie­ji stip­res­ni vė­jo gū­siai. Iš­siy­rę į vi­du­rį ba­los pra­dė­jom žve­jy­bą. Šen bei ten slan­kio­jo val­te­lės, bet anie bu­vo nie­ko ne­pa­ga­vę plū­di­nin­kai. Varg­šai jau blaš­kė­si ir vė­liau iš­čiuo­žė na­mo. Kon­ku­ren­tų lyg ir nė­ra.

O bet ta­čiau de­ja, ly­de­kos ki­bo šū­di­nai, o ir tos, ku­rios ki­bo, ne­pa­si­kirs­da­vo, daž­nai nu­plė­šu­sios gu­mi­nu­ko uo­de­gą spruk­da­vo ir ki­bi­mo ne­kar­to­da­vo. Di­de­liems vobleriams uo­de­gų jos ne­nu­kąs­da­vo, bet ir ne­už­si­kirs­da­vo. Bet ne­tru­kus ir toks spor­tas bai­gė­si.

Nu­snau­dę pie­tų mie­go va­ka­rop iš­plau­kė­me vėl. Nu­spren­džiau žūt­būt ke­lias gal­vas pa­si­gau­ti. „Par­rie­dė­ti ant nu­lio“ bū­tų gė­din­ga. Nu­ta­riau vėl tai­ky­ti šie­met per nekibą jau pa­si­tei­si­nu­sią ma­žų voblerių tak­ti­ką.

Ir ti­krai – iš pra­džių ty­lė­ju­sios (ma­tyt, stu­di­ja­vo pa­siū­ly­mą) ly­de­kai­tės pra­dė­jo ska­by­ti ma­žuo­sius ma­sa­lus. Gal va­ka­ri­nis ki­bi­mas bus re­zul­ta­ty­ves­nis?

Dė­mė­to­sios ki­bo ne­di­de­lės, bet drą­siai, ma­tyt, net jos ži­no­jo, kad už­ki­bu­sius to­kius „mons­trus“ rei­kia pa­leis­ti, kaip nu­ro­do ap­lin­ko­sau­gos įsta­ty­mai. Gir­dė­jau, kad kai kur vie­ti­niai žve­jai to­kias ly­de­kai­tes net va­di­na ma­zu­ro­ni­nė­mis. Ar tik ne dėl jų pa­na­šu­mo į smai­gus po­le­di­nei žūk­lei? 1, 2, 3 – skai­čia­vau už­ki­bu­sius „pei­liu­kus“.

Vis­gi pa­vy­ko pa­gau­ti ke­lias tin­ka­mo dy­džio ly­de­kai­tes. Ka­žin, ar bū­čiau jas pa­ga­vęs, jei­gu bū­čiau gau­dęs man įpras­tais di­des­niais vobleriais, nes žmo­niš­kai už­ry­da­vo tik ma­žes­nius ma­sa­lus, ku­riuos „pa­sis­ko­li­nau“ iš ko­le­gos dė­žu­tės. Ant sko­lin­to įna­gio, kaip sa­ko­ma, vi­sa­da ge­riau kim­ba. Bet rei­kės nu­si­pirk­ti ką nors iš pu­pu­lių – or­bi­tą, rigge ar vie­ną ki­tą ma­žą cablistą. Ko­dėl aš vis ku­me­lio dy­džio vobleriais van­de­nį ariu?

Jau ke­lin­tą sy­kį žūk­lau­da­mas ne­ga­liu pa­gau­ti di­des­nių ly­de­kų ir svars­tau – ko­dėl. Pa­sta­ruo­ju me­tu tai jau ta­po dės­nin­ga. Ankš­čiau taip su­nku ne­bū­da­vo. Žve­jo­ju nuo pat lop­šio ir kaip kiek­vie­na žve­jų kar­ta ga­liu pa­sa­ky­ti – žu­vų da­bar ma­žiau. Bam­be­sys, bet taip yra.

Tė­vas pa­sa­ko­jo, kad jau­nys­tė­je žu­vis gau­dė ran­ko­mis. Aš pats pri­si­me­nu, kaip prieš 15 me­tų be di­de­lių pa­stan­gų pa­gau­da­vau 5–10 ly­de­kų ar ki­bi­rą pa­do­rių eše­rių. Ry­tą pa­gau­tų žu­vų ne­im­da­vau, nes ži­no­jau, kad va­ka­re pa­si­gau­siu ir par­si­ve­šiu švie­žes­nių.

Da­bar iš vi­so ne­ži­nai, ar pa­gau­si. Nors vi­si sten­gia­mės, kad žu­vų iš­tek­liai at­sis­ta­ty­tų ir pa­gal žūk­lės įsta­ty­mus pa­si­gau­nam tik po tris ly­de­kas, star­kius (nuo lie­pos 1 die­nos lei­džia­ma pa­im­ti jau ne­be pen­kis, kaip anks­čiau, o tik tris su­gau­tus star­kius) ir t.t.

Ta­čiau slap­tų ir ne­nuž­ve­jo­tų tel­ki­nių pa­ieš­ka pa­sta­ruo­ju me­tu ta­po įpras­tu ir daž­nai be­vai­siu žve­jo už­siė­mi­mu.

Daug apie tai jau ra­šy­ta ir kal­bė­ta, bet man knie­ti pa­pos­trin­gau­ti apie eže­rų nuo­mos tra­di­ci­jas bei tvar­ką, ku­rią ti­krai rei­kia to­bu­lin­ti. Pra­de­dan­čia­jam žve­jui ir ne vie­nam ve­te­ra­nui nė­ra vi­siš­kai aiš­ku, ko­kie žu­vų iš­tek­liai tel­ki­niuo­se. Be to, la­bai frag­men­tiš­ka ir ne­iš­sa­mi vie­ša in­for­ma­ci­ja apie van­dens tel­ki­nių nuo­mi­nin­kus, jų dar­bus bei „dar­be­lius“ įžu­vi­nant tuos tel­ki­nius.

Tar­ki­me, ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad eže­ras Ma­kys bu­vo stip­riai nu­skriaus­tas vers­li­nės žūk­lės ir ja­me li­ko ka­tas­tro­fiš­kai ma­žai žu­vų. Pats ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas vie­šai po­ri­no – oi, blo­gai, žu­vų ten ne­bė­ra... Apie tai ra­šy­ta jau prieš po­ra me­tų, bet šie­met žmo­gus, pa­ėmęs meš­ke­rę į ran­kas, tu­ri kaip de­tek­ty­vas ieš­ko­ti to eže­ro ty­ri­mo re­zul­ta­tų, vers­ti po pra­kai­tu in­ter­ne­to pus­la­pius. Ki­taip nu­va­žiuo­si gau­dy­ti kaip į šu­li­nį.

Be­rods, prieš 2–3 me­tus Luo­dį vers­li­nin­kai taip pat „gel­bė­jo“ nuo žu­vų. Kiek ten tų žu­vų li­ko? Kiek vė­liau įžu­vin­ta? Straips­ne­lių apie tai, kaip „mai­liaus py­lėm ir pri­py­lėm“ ži­niask­lai­do­je šmė­žuo­ja, bet sis­te­mos ir tvar­kos ne­ma­ty­ti. O kaip ki­ti eže­rai, ku­riuos bu­vo iš­si­nuo­mo­ję to­kie „gel­bė­to­jai“?

Juk yra rei­ka­la­vi­mas, kad jei van­dens tel­ki­nio nuo­mi­nin­kas ne­vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, t. y. ne­įžu­vi­na tel­ki­nio nu­sta­ty­ta tvar­ka, rei­kia­mu žu­vų kie­kiu bei rū­ši­mis, nuo­mos su­tar­tis su juo nu­trau­kia­ma. Tar­ki­me, eže­ras iš­nuo­mo­tas 10–15 me­tų, o jo nuo­mi­nin­kas vie­to­je pri­va­lo­mų 1000 vie­ne­tų žu­vų įvei­sė 889 vie­ne­tus. Ar su juo bus nu­trauk­ta su­tar­tis? Ar jis įvyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus tre­čiai­siais ar sep­tin­tai­siais nuo­mos me­tais? Aš, pa­pras­tas žve­jys, ši­to ne­ži­nau ir ši in­for­ma­ci­ja man ne­pa­sie­kia­ma.

Be­du pirš­tu į že­mė­la­pį. Ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų iš­da­vi­mo sis­te­mo­je (ALIS) par­ašy­ta, kad X eže­ras iš­nuo­mo­tas po­nui X. Bet ką tas po­nas X ten pri­dir­bo? Ar jis uo­lus įžu­vin­to­jas, ar jau daug (kiek kon­kre­čiai?) me­tų eže­re žu­vų ne­gau­si­no ir eže­ro nuo­mos su­tar­tis su juo bus nu­trauk­ta? Jo­kių ži­nių. O koks nuo­mi­nin­kas ta­me eže­re tvar­kė­si iki šio nuo­mi­nin­ko X? Kai miš­ke nė­ra me­džių ma­to­me vi­si, o kai van­de­ny­je nė­ra žu­vų?

Trum­pai ta­riant, mo­kėk pi­ni­gą, te tau – ba­lą ir taš­kyk van­de­nį, gal pa­si­seks.

Ka­žin ko­dėl no­rint ūki­nin­kau­ti, rei­kia gau­ti ūki­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, o iš­si­nuo­mo­ti eže­rą ga­li bet kas. Bet juk eže­ruo­se taip pat kai kas „priū­ki­nin­kau­ja“.

Kaž­kas tuoj ims vir­kau­ti, kad sis­te­min­giems van­dens tel­ki­nių ty­ri­mams ir duo­me­nų su­tel­ki­mui į vie­ną sis­te­mą (pvz., ALIS) nė­ra lė­šų. Bet juk yra tel­ki­nių nuo­mi­nin­kai. Te­gu jie ir pa­den­gia vi­sas iš­lai­das. No­ri iš­si­nuo­mo­ti eže­rą – mo­kėk už jo ty­ri­mus, ir kad ty­ri­mų re­zul­ta­tai bū­tų ant sta­lo (t.y., kad per­kan­tis žve­jy­bos lei­di­mą juos ma­ty­tų). Ta­da bus aiš­kiau. Žu­vų dau­giau. Dau­giau par­duo­tų mė­gė­jiš­kos žūk­lės lei­di­mų. Dau­giau tvar­kos skaid­ru­mo ir ge­ros žve­jy­bi­nės nuo­tai­kos.

Taip pat keis­ta įsta­ty­mo da­lis, su­tei­kian­ti nuo­mi­nin­kui tei­sę leis­ti po­van­de­ni­nę žu­vų me­džiok­lę. Ši­taip vi­si nuo­mo­ti­ni eže­rai ne­sun­kiai ga­li tap­ti me­džio­to­jų po­li­go­nu. Jei me­džiok­lei skir­tos ke­lios ba­los – lai jo­se ir pyš­ki­na.

Ko­kių tik min­čių žve­jui ne­ky­la, kai žu­vys ne­kim­ba.

Ką tik skam­bi­no drau­gas, sa­kė, ži­no eže­rą, kur eše­rių... ! Oi, lėk­sim. Tai pri­si­gau­dy­sim.

.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rimas  188.69.195.255 2016-07-01 13:55:11
Mazuronis buvo pradejes kovoti su zvejibos varslininku(tame tarpe ir nuomininku) mafija.Viskas grizta i senas vezes.Ezerai rajonuose isnuomojami savai chebrai ir draugeliams.Del akiu gal kiek ir izuvina.O semia glebiais ir dalinasi su kuo reikia.Paprastam zvejui megejui mazai belike prieinamu vandens telkiniu.Vieni apsitvre, kiti isnuomoti.Nieko nepaveiksi,Valdantieji mestelejo suki - tegyvuoja privati nuosavybe ir kapitalizmas.Laukinis.Progreso variklis?Man bent atrodo, daugiau kai kurio sluoksnio kapsu dydejimo variklis.
7 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami