Redakcijos paštas. Žuvys – ne fotomodeliai

Tulžys AŠAKA 2016-07-06 06:00
Tulžys AŠAKA
2016-07-06 06:00
Iš­dū­miau eše­rių. Vi­si prieš­žūk­li­niai ri­tua­lai bu­vo at­lik­ti ­be prie­kaiš­tų – nie­ko ne­pa­li­kau, tad grįž­ti na­mo ne­te­ko, net po­te­riau­da­mas nė ­kar­to ne­suk­ly­dau. Vis­kas pra­na­ša­vo ge­rą žūk­lę.

Štai van­duo ir štai ma­no val­či­kė jau sū­puo­ja­si ban­go­se, o aš – jo­je. Žūk­lės tiks­las – eše­riai. Lū­kes­čiai di­džiu­liai di­de­liau­si.

Ži­no­ma, kad pra­dė­jau nuo pu­to­jan­čio šne­ku­čio. Ir ne be rei­ka­lo, nes jau an­tru me­ti­mu pa­ga­vau rie­bui­lį eše­rio­ką. Ir aiš­ku, ko­dėl.

Pa­ty­ru­sių „moks­li­nin­kų“ yra se­niai pa­ste­bė­ta/­nus­ta­ty­ta/­pa­ti­krin­ta, kad skar­di­nės su­šnypš­ti­mas ir klink­te­lė­ji­mas ga­li pri­vi­lio­ti ne tik žu­vį, bet ir brie­dį iš miš­ko – bū­tent to­dėl jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma var­to­ti vai­ruo­jant, nes kai to­kia ne­lai­mė iš­bė­ga į ke­lią...

Dar ke­li me­ti­mai vi­sų pa­sau­lio kraš­tų kryp­ti­mis ir pa­ker­tu rim­tes­nį eg­zemp­lio­rių. Pri­si­trau­kiu ar­čiau – „pei­lis“. Tfū! Jau ge­riau 300 g eše­rys, nei 0,5 kg ly­de­kiu­kas. Švi­kas! Nors pra­džia ne­blo­ga.

Su­sto­jęs dar ke­lio­se vie­to­se nie­ko ne­pa­ga­vau, tik ma­čiau tun­tus ne­di­de­lių eše­riu­kų ir van­giai pa­skui ma­sa­lus slen­kan­čias ly­de­kai­tes. Nė bakst!

Voblerius svie­džiau į dė­žę. Gu­mos ma­ne iš­gel­bės! Bumt in­ka­rą šen, bumt – ten. Dar du stai­gūs ki­bi­mai. Bet lai­mi­kio jo­kio. Taip tik ma­žos „sil­kės“ žie­bia.

Ta­čiau žve­jok­lio en­tu­ziaz­mas ve­dė to­liau ir ne­nu­vy­lė. Ra­dau di­des­nių eše­rių ir ke­lis pa­ga­vau aki­mirks­niu. Ki­ti bu­vo kuk­les­ni ir ma­no ma­sa­lus tik ly­dė­jo.

Kaž­kur ma­ty­tas fil­mas. Ši­tam sce­na­ri­jui bu­vau pa­si­ruo­šęs, to­dėl į van­de­nį skrie­jo už­sis­py­ru­sių eše­rių „žu­di­kas“, ponaitis rig­ge 70. Eše­riai jį pa­ma­tę ne­išp­ro­tė­jo, bet ki­bo tam ti­kru pe­rio­diš­ku­mu.

Ži­no­ma, kad bu­vau pa­ten­kin­tas. Juk jie ne­no­rė­jo kib­ti, o aš juos ši­taip...

Sau­lė pa­te­kė­jo aukš­tai ir pra­dė­jo ne­gai­les­tin­gai svi­lin­ti, o ki­ba lio­vė­si. Net vobleris „žu­di­kas“ bu­vo be­jė­gis, o ki­tiems kan­di­da­tams į „žu­di­kus“ juo la­biau ne­si­se­kė.

Ali­nan­tis karš­tis ir jo­kio žu­vų dė­me­sio. Tai se­ki­no. Be to, anks­ti kė­liau­si, tad akys pa­čios mer­kė­si ir ma­no žve­jy­ba ėmė virs­ti kan­čia.

Vis­kas! Ga­na! Su­si­vy­nio­jau pa­ga­lius ir nu­skuo­džiau prie kran­to, kur alks­nių ša­kos vos pa­lin­ku­sios virš van­dens, tad jų še­šė­ly­je ir nu­ta­riau nu­snaus­ti.

Ži­no­ma, iš le­dų dė­žės iš­siė­miau apy­nių sko­nio elik­sy­ro ir su­var­to­jau. Aiš­ku, bu­vo gė­da: kaip aš ga­lė­jau karš­tą va­sa­ros die­ną var­to­ti šal­tą, gai­vi­nan­tį apy­ni­nį. ...Lie­tu­vos sta­tis­ti­ka ir taip pra­sta, o aš ją dar pa­blo­gi­nau. Bu­vo taip gė­da... O gal dar yra bent vie­na skar­di­nė­lė? Nė­ra, nė­ra – gi­liai už­jaus­da­mi šnabž­dė­jo šie­me­čiai ža­li alks­nio kan­ko­rė­žiu­kai. Nė­ra, nė­ra – dar ty­liau pri­ta­rė ir pa­tvir­ti­no tie­są per­nykš­čiai juo­die­ji, ku­riems ky­bo­ti jau li­ko vi­sai ne­il­gai.

Su­grū­dęs vi­sus ra­kan­dus į val­ties ga­lą iš­si­tie­siau lai­ve­lio smai­ga­ly­je. Kaž­kur aukš­ty­bė­je vos gir­di­mai čirš­ka­vo čiur­liai, o me­džių ša­kos siū­buo­da­mos gai­vi­no tar­si vė­duok­lė. Šmėkš­te­lė­jo laum­žir­gių oro po­li­ci­jos eki­pa­žai. Ir ma­no skry­bė­lė, ma­tyt, nu­spren­du­si nu­snaus­ti sy­kiu, pa­ti pa­svi­ro ant akių... Po tru­pu­tį ar­tė­jo dė­dė Mie­gas.

Kas čia da­bar?! Pra­mer­kiau akis ir pa­ma­čiau prieš no­sį kaž­ko­kį su­tvė­ri­mą. Di­de­lis juo­dmar­gis dru­gys – ant skruos­to. Mos­te­lė­jau ran­ka, tas – šast į šo­ną ir vėl tu­pia. Vėl – most, o tas kaž­ko pa­sis­tai­po, pa­skra­jo­ja ap­link ir vėl tai­ko­si ant ma­nęs nu­tūp­ti. Ir vis – tie­siai ant vei­do. Įky­rūs dru­giai Lie­tu­vo­je šiais lai­kais. O gal jis apy­nius užuo­dė? Čiuožk iš čia, bla­ke! Ką, gal ne­ži­nai sta­tis­ti­kos?

Mie­go kaip ne­bū­ta. Pa­mie­go­si, kai ši­to­kia kan­dis sa­vo ka­no­po­mis po vei­dą brai­do. To dar ne­bu­vo, kad dru­gys iš mie­go ža­din­tų. Tai pa­da­ro įžū­lu­mas! Tu­pia ant no­sies, ant vei­do ir ne­daug trū­ko, kad bū­tų akis iš­ka­bi­nęs – ge­rai, kad akys po stik­lais. To­kį mie­gą pa­ga­di­no, net sei­lė bu­vo iš­tį­su­si.

An­tras mie­go dub­lis bu­vo ne toks to­bu­las. Mie­go­jau su per­trau­kom, nes jau bu­vau nu­mi­gęs, o ir šo­nai bu­vo nu­gu­lė­ti ir vie­to­mis mau­dė. Koks ten mie­gas ant pli­kų len­tų.

Iš­plau­kiau į žūk­lės tę­si­nį, nes sau­lė jau kry­po va­ka­rop ir at­ėjo lai­kas va­ka­ri­niam ki­bi­mui. Vos at­plau­kęs į prieš pie­tus jau iš­žval­gy­tas vie­tas pra­dė­jau sėk­min­gai gau­dy­ti. Da­bar eše­riai bu­vo kur kas su­kal­ba­mes­ni ir grie­bė go­džiau. Grie­bė ir mels­vą, ir žals­vą, ir sa­lo­ti­nį voblerį. El­do­ra­do! Po 200–300 g ir – kaip iš pyp­kės. Tai tvo­ja vos už­me­tus, tai pa­si­ve­ja ma­sa­lą prie pat val­ties. Vie­nas nu­sis­par­do, ta­da iš­kart tu­pia ki­tas. Links­ma.

Iš­ban­džiau ir sa­vo il­ga­lie­žu­vius ma­sa­lus, su jais taip pat „iš­krapš­čiau“ ne­blo­gų eg­zemp­lio­rių. Di­džiau­si bu­vo apie 400 g.

Bet su­nkiau­sia bu­vo žu­vis fo­tog­ra­fuo­ti – juk ki­bo vie­na po ki­tos, o tos pa­gau­to­sios muis­tė­si ir ne­po­za­vo kaip de­rė­tų. Ar aš fo­to­me­ni­nin­kas, ar žve­jys?

La­biau­sia ne­fo­to­ge­niš­kas bu­vo 8 cm ci­tri­ni­nis orbitas – juo pa­gau­ti eše­riai nuo­lat blaš­kė­si, lin­do po val­ti­mi, ir tik pa­ėmęs į ran­ką pa­gau­tą ly­de­ką su­ge­bė­jau pa­do­riau nu­pleš­kin­ti. Nors pa­var­gau kaip šuo ir par­si­bel­džiau na­mo „be ran­kų be ko­jų“ jau su­te­mus, bet žve­jy­bos įspū­džiai li­ko ma­lo­nūs.

No­riu dar!

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami