Redakcijos paštas. Žvejyba: jeigu netikite prietarais

Tulžys AŠAKA 2016-06-04 12:16
Tulžys AŠAKA
2016-06-04 12:16
Autoriaus nuotraukos
Pa­ga­liau su­si­ruo­šiau pa­žve­jo­ti. Dar iš va­ka­ro pa­si­kui­čiau sa­vo ra­kan­duo­se ir vis­ką su­ruo­šiau, kad ne­pa­mirš­čiau. Ar bu­vo ka­da taip, kad ko ne­pa­mirš­čiau?...

Vos iš­ėjęs per du­ris pa­ma­čiau laip­ti­nės kon­tei­ne­ry­je be­si­rau­sian­čią pa­gy­ve­nu­sią mo­te­riš­kos ly­ties žmo­gys­tą. Ry­tas bu­vo ty­lus, pa­ukš­čiai dar ne­pra­dė­ję kly­kaut ir py­paut, tad ma­žos pa­tal­pos prie­blan­do­je su­šmė­ža­vęs si­lue­tas pri­ver­tė krūp­te­lė­ti.

Tfu! Nu­sisp­jo­viau prie­ta­rin­gai: vėl iš ry­to bobą su­ti­kau!

Vos įsė­dęs į ma­ši­ną ap­si­čiu­pi­nė­jau, kad pa­li­kau do­ku­men­tus, pi­ni­gus ir žve­jy­bos bi­lie­tą. Vis­kas vie­no­je pi­ni­gi­nė­je. Tai­gi, pra­si­de­da die­ne­lė!

Greit nu­lė­kiau na­mo. Ke­lios mi­nu­tės – ir aš jau pri­rie­dė­jau prie pa­grin­di­nių ga­ra­žo var­tų. Tik val­tį įsi­me­siu.

Ga­ra­žo var­tai ne­at­si­da­ro! Ste­bė­tis? O gal jau ne­be?

Pa­pras­tai žmo­nės pro tuos var­tus zu­ja pir­myn at­gal, bet da­bar lyg ty­čia vos ne va­lan­dą lau­kiu, kol pa­si­ro­do ga­ra­žo kai­my­nai. Vi­si kar­tu, ge­ro­kai pri­var­gę ati­da­ro­me var­tus. Pa­si­ro­do, trū­ko var­tų pa­kė­li­mo ly­nai. Bū­tent tą ry­tą, kai sku­bu į žve­jy­bą! Su­gai­šau ga­ly­bę lai­ko!

Min­ty­se pra­kei­kiau ir tą su­tik­tą bobą, ir to­kį gy­ve­ni­mą!

Bet dar­dė­da­mas ba­los link nu­si­ra­mi­nau ir nuo­tai­ka ėmė po tru­pu­tį ge­rė­ti. Tik ne­il­gam.

Va­žia­vau pir­ma ke­lio juo­sta ir ne­pas­te­bė­jau, ka­da prie ma­nęs pri­ar­tė­jo po­li­ci­jos eki­pa­žas. Ne tik pri­ar­tė­jo, bet ir su­sig­re­ti­no. Nei grei­čiau, nei lė­čiau – va­žiuo­ja ša­lia, nors tu ką. Gal­vo­je ėmė su­ktis „vir­ši­jau, ne­vir­ši­jau“, „drau­di­mas“, „ge­sin­tu­vas“... Gal ir be rei­ka­lo. Bet juk vi­si ži­no­me – jei „žio­gai“ no­rės, tai vi­sa­da ras, ko­kios lem­pu­tės ta­vo su­bi­nė­je ne taip mirk­si, ir iš­ma­tuos pro­tek­to­riaus gy­lį. Pa­žiū­rė­ti į juos ar ne­žiū­rė­ti? Įtam­pa pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją. Šiai die­nai jau pa­kaks! Ne­kan­kin­kit! Pa­siim­kit, bu­de­liai, ma­no do­ku­men­tus su vi­sa ma­no sie­la ir bai­giam ši­tą gy­ve­ni­mą!

Bet iš­sis­ky­rė­me tai­kiai, kaip jū­ro­je lai­vai. Šlo­vė Lie­tu­vos po­li­ci­jai!

Dau­giau jo­kių nuo­ty­kių ne­nu­ti­ko ir po įpras­tų pa­si­ruo­ši­mo rū­pes­tė­lių – iš­siy­riau. Kaip vi­sa­da – eže­ruo­se pil­na žve­jų. Val­tys zu­ja sker­sai ir iš­il­gai. Gau­dau ir šen, ir ten, bet žu­vys vi­sai ne­kim­ba. Gal jau iš­gau­dy­tos?

Bu­vau bep­ra­ran­dan­tis vil­tį, bet at­plau­kus į ne­iš­gau­dy­tą įlan­ką rei­ka­lai pa­ge­rė­jo. Po­ra stai­gių smū­gių į ma­sa­lą by­lo­jo, kad žu­vų yra. Ėmiau keis­ti ma­sa­lus. Šį­kart ly­de­kos si­li­ko­no ne­ėdė – megabassas su­vi­lio­jo vie­ną ne­di­de­lę ir „nu­ti­lo“.

Pri­se­giau cablistą. Spren­di­mas bu­vo tei­sin­gas – vie­na po ki­tos už­ki­bo ke­lios ly­de­kai­tės ir, kaip vi­sa­da, di­džiau­sia iš jų nu­si­pur­tė. Ga­lė­jo bū­ti ko­kių 2,5 kg.

Ki­bi­mo šven­tė grei­tai bai­gė­si ir tu­rė­jau plauk­ti ieš­ko­ti nau­jų vie­tų. Se­kė­si su­nkiai. Ga­lų ga­le ma­no ma­sa­lą vėl stuk­te­lė­jo žu­vis. Me­čiau dar kar­tą. Vėl – stukt. Kiek­vie­ną kar­tą kils­te­lė­jęs gu­mą nuo dug­no pa­jus­da­vau leng­vą stuk­te­lė­ji­mą, kol pri­trau­kęs ma­sa­lą prie val­ties pa­ma­čiau tą „ge­nį“ sė­li­nan­tį pa­skui.

Ly­de­ka bu­vo ne­di­de­lė, bet ak­ty­vi ir ją pa­gau­ti ne­tu­rė­jo bū­ti su­nku. Ta­čiau taip tik at­ro­dė. Ko tik aš ne­me­čiau, kaip tik ne­tą­siau tų voblerių, bet ry­ti ma­no „sal­dai­nių“ ji nė ne­ke­ti­no. Kas an­trą, tre­čią me­ti­mą, ru­pū­žė, vis at­ly­dė­da­vo ma­sa­lus ar­ba leng­vai baks­te­lė­da­vo juos sa­vo stip­riai už­čiaup­tu snu­kiu.

Ma­no kan­try­bė se­ko. Rei­kia kaž­ko ne­stan­dar­ti­nio. Gal ši­tą „vars­to­tą“? Pa­gal­vo­jau var­ty­da­mas ran­ko­se vie­ną spinnerbaitą. At­si­me­nu, kaž­ka­da pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je su ši­tuo Qu-onu bu­vau ke­lias kvai­šas ap­ga­vęs. Dar, ro­dos, eše­rių pa­ga­vau. Bet gal čia bu­vo jau ki­tą die­ną. Ne­svar­bu.

Ėsk, ru­pū­že tu dė­mė­ta! Iš­ta­riau ir svie­džiau kaž­kur Die­vui į lan­gus. Qu-onas nu­grimz­do. Ma­sa­lo la­pe­liai tar­si dvi su­krės „į­si­ka­bi­no“ į van­de­nį ir jų trau­kia­mas spinnerbaitas lė­tai slin­ko. Stai­ga pa­ju­tau, kad ma­sa­las nu­sto­jo prieš­in­tis, tar­si la­pe­liai nu­sto­tų su­ktis. Stai­giau su­kte­lė­jęs ri­tės ran­ke­ną vėl „už­kū­riau“ spinnerbaitą.

Smū­gis! Ly­de­ka už­ki­bo. Kas ga­lė­jo pa­gal­vo­ti? Tiek lai­ko su­gai­šau. Rei­kė­jo iš­kart Qu-onu „vai­šin­ti“.

To­les­nės ma­no pa­stan­gos bu­vo be­vai­sės – il­gas ir nuo­bo­dus mo­ja­vi­mas pa­ga­liu. Jei bū­čiau ką nors ra­šęs spi­nin­gu ant van­dens ar pie­šęs ore, tai bū­tų bu­vę kur kas pra­smin­giau.

Pa­var­gau ieš­ko­ti žu­vų, tad ne­mes­da­mas in­ka­ro ir pra­ra­dęs en­tu­ziaz­mą pa­si­lei­dau vė­je­lio ne­ša­mas. Val­tį pri­ne­šė prie kran­to, to­dėl už­kąs­ti nu­ta­riau kran­te. Jau po an­tros va­lan­dos, o aš dar ne­val­giau! Su­sizg­ri­bau. Pa­il­si­nęs nu­ga­rą, už­krim­tęs ir su­sig­rą­ži­nęs tvir­to že­mės pa­grin­do po­jū­tį po ko­jo­mis (ne­sma­gu, kai vi­są die­ną val­ty­je vis­kas liu­la ir lin­guo­ja) nu­ta­riau ke­lis­kart švys­te­lė­ti nuo kran­to. Koks skir­tu­mas, kur tuš­čiai mo­juo­ti.

Nors dė­žu­tė­se – ga­ly­bė pa­ti­krin­tų ma­sa­lų, bet nu­spren­džiau iš­mė­gin­ti se­zo­no nau­jo­ką „Duo“ voblerį. To­kio dar ne­bu­vau svai­dęs – kaž­koks van­dens pa­vir­šiu­mi be­sib­laš­kan­tis sugarpenas. Pa­žįs­ta­mas sa­kė, kad tai – ne ma­sa­las, o ste­buk­las. Kim­ba vis­kas – nuo dyg­lių iki žu­vėd­rų.

Gir­dė­jau aš tų pa­sa­kų. Pil­nos dė­žės tų ste­buk­lų. Il­gai ne­dve­jo­jau, švys­te­lė­jau pa­lei ne­ndrių kraš­tą, ir vos tik ke­lis­kart truk­te­lė­jau, stai­ga van­dens pa­vir­šiu­je pa­ste­bė­jau ver­pe­tą. Ma­tyt, pa­bai­džiau ko­kią ne­ršti su­si­ruo­šu­sią kuo­ją ar rau­dę. Dar ne­sup­ra­tau, kaip tą iš­gir­tą­jį „ste­buk­lą“ trauk­ti, to­dėl pri­si­trau­kęs ar­čiau pa­ban­džiau vi­so­kius timpt-trukt ir stai­ga kaž­kas „ste­buk­lą“ pri­si­vi­jo ir grie­bė. O! Pir­ma­sis šių me­tų dry­žuo­ta­sis.

Vos at­ka­bi­nęs eše­rį svie­džiau „ste­buk­lą“ link ma­ty­to ver­pe­to. Tu­ri bū­ti dar eše­rių. Ši­tie po vie­ną ne­si­bas­to. „Ste­buk­las“ vin­gu­ria­vo pa­vir­šiu­mi ir ar­tė­jo prie taš­ko „X“. Kai sugarpenas din­go nuo van­dens pa­vir­šiaus, im­pul­sy­viai su­rea­ga­vau ir kir­tau. Žu­vis trūk­te­lė­jo taip pat gru­biai. Da­bar jau ne­svar­bu, ku­ris pir­mas ir kas stip­riau. Ru­pū­žė! Plau­kia į ne­ndres! Ėmiau gru­biai lup­ti pa­da­rą iš ne­ndrių, kol šis ap­si­su­ko ir pa­sis­lin­ko gy­lio link. Pa­si­se­kė. Šiek tiek pa­si­muis­čiu­si ly­de­ka pa­si­da­vė. Ati­da­vu­si pa­sku­ti­nes jė­gas par­vir­to ant šo­no ir par­temp­ta at­ro­dė tar­si klus­nus šuo prie ko­jų. Ti­krai dau­giau kaip 3 kg.

Kran­te kui­čiau­si la­bai trum­pai. Šo­kau į val­tį ir pra­dė­jau ais­trin­gai koš­ti pa­kran­tę. Ra­dau! Aš jas ra­dau! De­ja, dau­giau ste­buk­lų ne­bu­vo. Ir po de­šim­to, ir po šim­tas de­šim­to me­ti­mo. Nei ver­pe­tų, nei eše­rių. Net žu­vėd­ros ir tos ig­no­ra­vo ma­no pa­stan­gas. Taip ir bai­gė­si ma­no žve­jy­ba. Bū­ta ir ge­res­nių.

Par­plau­kęs nu­me­čiau ra­kan­dus ir žu­vis ant kran­to. Die­nos įvy­kiai ir nuo­var­gis da­rė sa­vo, to­dėl ju­de­siai bu­vo kur kas van­ges­ni nei ry­te. Be to, į žve­jy­bą ga­li pa­vė­luo­ti, o į na­mus – re­tai ka­da. Kam sku­bė­ti?

Su­pa­ka­vęs val­tį ir ra­kan­dus nu­ėjau su­rink­ti ant kran­to su­mes­to lai­mi­kio. O tu ru­pū­že dry­žuo­ta! Škac! Su­ri­kau. Spy­riau ko­ja į orą, nes ka­ti­nas jau bu­vo šas­te­lė­jęs į šo­ną. Su­grau­žė pu­sę ly­de­kos! Ge­rai, kad ne tos di­džiau­sios, bū­tų ap­siė­dęs ir vie­to­je pa­trū­kęs. Dar ir da­bar pri­si­me­nu tą užk­lup­to ka­ti­no snu­kį: žan­dai pil­ni, akys di­de­lės, uo­de­ga pa­bruk­ta po su­bi­ne, o pats pri­sis­pau­dęs prie že­mės. Ar­ba ruo­šė­si bėg­ti, ar­ba ti­kė­jo­si lik­ti ne­pas­te­bė­tas. Vie­ti­nė pa­sie­nio tar­ny­ba. Kon­tra­ban­dos ne­pra­ve­ši.

Pa­sa­ko­ji­mą ga­li­ma bū­tų baig­ti, bet va­žiuo­jant na­mo trū­ko ma­ši­nos ge­ne­ra­to­riaus dir­žas. Pa­si­se­kė – iki na­mų te­bu­vo li­kę apie 4 km.

Ar jūs ti­ki­te prie­ta­rais apie ry­te su­tik­tą mo­te­rį tuš­čiais ki­bi­rais? Aš ne. Tai ti­kra at­gy­ve­na ir pra­ma­nai, ir tie­sio­giai su nie­kuo ne­su­si­ję iš­si­gal­vo­ji­mai. Ar ne?

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami