Rezervato įkaitai

Denisas NIKITENKA dnikitenka@lzinios.lt 2016-01-20 06:00
Denisas NIKITENKA
dnikitenka@lzinios.lt
2016-01-20 06:00
therecord.blogs.com nuotrauka
Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je Rus­nės sa­los bend­ruo­me­nė ky­la į ko­vą su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja (AM) dėl tei­sės žmo­nėms ne­bau­džia­miems ke­liau­ti Kur­šių ma­rių le­du.

Da­bar vi­sa va­ka­ri­nė ma­rių pa­kran­tė prie sa­los – nuo Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos sie­nos iki At­ma­tos žio­čių – pa­ten­ka į gam­ti­nio re­zer­va­to te­ri­to­ri­ją, to­dėl vie­ti­niai, no­rė­da­mi le­ga­liai vež­ti tu­ris­tus į po­le­di­nę žūk­lę, pri­vers­ti tai da­ry­ti per Ven­tės ra­gą.

„Žlug­do­mas tu­riz­mo vers­las, smul­kie­ji ama­tai, mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos ir is­to­ri­nės tra­di­ci­jos, ku­rios nuo se­no bu­vo Rus­nės sa­los da­lis. Žie­mą, at­ėmus iš mū­sų ga­li­my­bę už­lip­ti ant pa­kran­tės le­do, esa­me dis­kri­mi­nuo­ja­mi. Tu­ris­tai ap­len­kia mū­sų sa­lą“, – tei­gia­ma Sei­mui, Vy­riau­sy­bei ad­re­suo­ta­me rus­niš­kių skun­de.

silute.lt nuotrauka

Drau­džia­ma zona

Sie­kiant su­vok­ti, į ko­kį biu­ro­kra­tų ran­ko­mis su­ręs­tą ka­lė­ji­mą pa­te­ko Rus­nės gy­ven­to­jai, rei­kė­tų pa­žvelg­ti į Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nio par­ko (NDRP) tvar­ky­mo pla­ną. Pa­gal jį nuo Skir­vy­tės žio­čių pie­tuo­se vi­sa va­ka­ri­nė sa­los pa­kran­tė ir 1 km plo­čio Kurš­ma­rių ruo­žas iki At­ma­tos žio­čių yra pa­skelb­ti Ne­mu­no prieš­aki­nės del­tos (Avan­del­tos) gam­ti­niu re­zer­va­tu.

To­dėl rus­niš­kiai, no­rė­da­mi pa­tek­ti ant Kur­šių ma­rių le­do, ne­ga­li vyk­ti tie­siai į va­ka­rus, nes ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų ke­liau­ti per re­zer­va­to te­ri­to­ri­ją, o tai da­ry­ti drau­džia­ma. Nuo Rus­nės mies­te­lio iki ma­rių tie­sia li­ni­ja į va­ka­rus – vos 5 ki­lo­me­trai. Kad bū­tų ga­li­ma le­ga­liai pa­tek­ti ant ma­rių le­do, da­bar rei­kia ap­lenk­ti re­zer­va­to zo­ną ir va­žiuo­ti ar ei­ti ap­link­ke­liu, ku­ris – bent tris kar­tus il­ges­nis.

Įdo­miau­sia yra tai, jog pa­gal NDRP tai­syk­les ke­liau­ti le­du per re­zer­va­tą ne­va­lia tik žve­jams mė­gė­jams, vie­ti­niams ir tu­ris­tams, bet lei­džia­ma vers­li­nės žūk­lės at­sto­vams, spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms bei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Už re­zer­va­to ap­sau­gos ir nau­do­ji­mo re­ži­mo pa­žei­di­mą žve­jams mė­gė­jams ar ke­liau­to­jams gre­sia bau­da nuo 86 iki 144 eu­rų. Jei bū­tų nu­sta­ty­tas pa­kar­to­ti­nis pa­žei­di­mas, tek­tų mo­kė­ti dvi­gu­bai di­des­nę bau­dą.

Tad su re­krea­ci­nės veik­los vys­ty­mo se­zo­niš­ku­mo prob­le­mo­mis, kaip ir vi­sa­me pa­ma­ry­je bei pa­jū­ry­je, su­si­du­rian­tys vie­ti­nio tu­riz­mo plė­to­to­jai žie­mą pra­ran­da ga­li­my­bę už­si­dirb­ti. Juk po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai ne­suin­te­re­suo­ti vyk­ti į Rus­nę, nes ži­no, kad sa­los upė­mis jie ne­ga­lės tie­sio­giai pa­siek­ti Kurš­ma­rių le­do ir bus pri­vers­ti vyk­ti ap­link­ke­liu pro At­ma­tos žio­tis ar­ba Ven­tės ra­gą.

Smū­gis turizmui

Ne­ap­si­ken­tę su­sik­los­čiu­sios ir me­tai iš me­tų ne­spren­džia­mos prob­le­mos rus­niš­kiai pra­ėju­sią sa­vai­tę ėmė­si pir­mų­jų žy­gių, kad iš­si­ko­vo­tų tei­sę žie­mą lip­ti ant ma­rių le­do ties va­ka­ri­ne sa­los pa­kran­te. Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei bu­vo iš­siųs­tas bend­ruo­me­nės „Rus­nės sa­la“, Rus­nės kai­mo tu­riz­mo drau­gi­jos va­do­vų bei sa­los se­niū­nės Da­lios Drob­nie­nės pa­si­ra­šy­tas krei­pi­ma­sis.

Ja­me tei­gia­ma, jog Rus­nės sa­los gy­ven­to­jai, šimt­me­čius tu­rė­ję ga­li­my­bę vaikš­čio­ti ir žve­jo­ti ant Kur­šių ma­rių, pa­gal da­bar­ti­nius NDRP spren­di­mus ne­be­ga­li to da­ry­ti. Taip sa­los sve­čiams yra už­kirs­tas ke­lias ir mė­gė­jiš­kai žve­jy­bai, ir žy­giams pės­čio­mis ar sli­dė­mis. „Dau­gu­mai tu­riz­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tei­kė­jų žie­mą tai su­da­ro vie­nin­te­les pa­ja­mas. Ta­čiau ma­rių pa­kran­tė, Pa­kal­nės ir Vo­rus­nės upių žio­tys pa­ten­ka į Avan­del­tos re­zer­va­to te­ri­to­ri­ją, to­dėl mes ne­ga­li­me ten ke­liau­ti. Taip žlug­do­mas tu­riz­mo vers­las. Esa­me dis­kri­mi­nuo­ja­mi, nes žie­mą iš mū­sų ati­mta ga­li­my­bė lip­ti ant pa­kran­tės le­do. Ki­to­se šio kraš­to te­ri­to­ri­jo­se, to­kio­se kaip Ven­tė, Min­gė, Kur­šių ne­ri­ja, pa­na­šių drau­di­mų nė­ra“, – LŽ sa­kė D. Drob­nie­nė.

Iš tie­sų nei prie Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko Nag­lių, nei prie Grobš­to re­zer­va­tų, esan­čių pa­ma­ry­je, nie­kas ne­drau­džia vaikš­čio­ti ant le­do.

„No­rint su­vok­ti mū­sų si­tua­ci­ją, rei­kė­tų pa­ban­dy­ti įsi­vaiz­duo­ti ana­lo­giš­ką pa­dė­tį Kur­šių ne­ri­jo­je: jei ten bū­tų to­kia tvar­ka, ni­diš­kiai ir prei­liš­kiai ne­ga­lė­tų prie sa­vo gy­ven­vie­čių lip­ti ant le­do. Kad pa­siek­tų Kur­šių ma­rias, po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai tu­rė­tų va­žiuo­ti per Juo­dkran­tę. Da­bar mes, no­rė­da­mi le­ga­liai pa­tek­ti ant ma­rių le­do, esa­me pri­vers­ti vyk­ti per At­ma­tos žio­tis ar Ven­tės ra­gą. Ab­sur­das“, – pa­brė­žė se­niū­nė.

Vie­ti­niai skės­čio­ja ran­ko­mis, kad dėl ne­ap­gal­vo­tų ir ne­adek­va­čių biu­ro­kra­ti­nių drau­di­mų žie­mą Rus­nė ta­po vi­siš­kai ne­pa­trauk­li tu­ris­tams. „Jie ap­len­kia mū­sų sa­lą. Kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos tuš­tė­ja, o smul­ku­sis vers­las – mer­di. Ne­tu­rė­da­mi es­ta­ka­dos, gy­ven­da­mi pa­sie­nio zo­no­je, ku­rio­je drau­džia­ma nau­do­tis le­do ke­liais Skir­vy­tė­je ir Vo­rus­nė­je, pa­ti­ria­me dar vie­ną smū­gį, ir jis la­bai skau­dus mū­sų sa­los gy­vy­biš­kai svar­biems ob­jek­tams, vers­lo bei gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. Bend­ruo­me­nė pra­šo spręs­ti prob­le­mą ir nai­kin­ti dis­kri­mi­na­ci­nes są­ly­gas, nes vers­li­nei žve­jy­bai ir spe­cia­lia­jam trans­por­tui ka­žin ko­dėl pa­da­ry­tos iš­im­tys“, – kal­bė­jo D. Drob­nie­nė.

Rus­niš­kiai no­ri, kad jiems bū­tų pa­nai­kin­tos kliū­tys lan­ky­tis Avan­del­tos re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je žie­mą. „Vie­tos žmo­nės yra pa­siė­mę pa­sko­las kai­mo tu­riz­mui plė­to­ti, nu­si­pir­kę žve­jy­bos įran­gos, trans­por­to prie­mo­nių – jie trokš­ta dirb­ti, bet ne­ga­li dėl to ab­sur­diš­ko drau­di­mo“, – ap­gai­les­ta­vo Rus­nės se­niū­nė.

Vasarą Rusnėje keliautojų netrūksta, tačiau žiemą sala merdėja, nes negali plėtoti poledinės žūklės turizmo.

Mi­nis­te­ri­ja svarstys

NDRP di­rek­to­rius Vai­das Pa­vi­lio­nis pri­pa­ži­no, kad sa­los gy­ven­to­jų su­si­rū­pi­ni­mas ir pa­ti­ria­mi ne­pa­to­gu­mai dėl re­zer­va­to jau se­ni ir ge­rai ži­no­mi. „Ta­čiau tik šie­met bu­vo su­ra­šy­tas kon­kre­tus krei­pi­ma­sis. Mes ne­ga­li­me nie­ko pa­da­ry­ti, nes pri­va­lo­me pa­isy­ti tei­sės ak­tų. Juo­se aiš­kiai iš­dės­ty­ta, kam ga­li­ma, o kam ne­va­lia lan­ky­tis re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je. Su­tin­ku, kad rus­niš­kių, vie­ti­nio tu­riz­mo plė­to­to­jų at­ve­ju tas drau­di­mas pa­siek­ti ma­rių le­dą per re­zer­va­tą yra dis­ku­tuo­ti­nas“, – LŽ sa­kė jis.

Pa­klaus­tas, ar bau­džia­mi žve­jai mė­gė­jai, ke­liau­jan­tys ar­ba žūk­lau­jan­tys re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je ant le­do, par­ko di­rek­to­rius tik at­si­du­so. „Ren­gia­me rei­dus, da­li­ja­me in­for­ma­ci­nę me­džia­gą, kal­ba­mės, ta­čiau pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis dar ne­bau­dė­me. Ma­no ma­ny­mu, bū­tų ga­li­ma iš­ana­li­zuo­ti siū­ly­mą vie­ti­nio tu­riz­mo plė­to­to­jams žie­mą leis­ti ke­liau­ti le­du per re­zer­va­tą. Ten yra NA­TU­RA 2000 te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je va­sa­rą pe­ri daug re­tų pa­ukš­čių, bū­riuo­ja­si mig­ruo­jan­tys spar­nuo­čiai, ta­čiau ma­rioms pa­si­den­gus le­du ža­la gam­tai ne­bū­tų da­ro­ma“, – svars­tė jis.

Su­si­sie­kus su rus­niš­kiu Sei­mo na­riu Re­mi­gi­ju­mi Že­mai­tai­čiu, šis pa­ti­ki­no jau per­da­vęs in­for­ma­ci­ją AM va­do­vams. „Ta ku­rio­zi­nė si­tua­ci­ja bus iš­spręs­ta ar­ti­miau­siu me­tu. No­rint įtei­sin­ti rus­niš­kių lan­ky­mą­si re­zer­va­to zo­no­je žie­mą, te­rei­kia ap­lin­kos mi­nis­tro įsa­ky­mo, ku­riuo bū­tų pa­pil­dy­tos re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­mo tai­syk­lės“, – LŽ tvir­ti­no jis. AM at­sto­vai LŽ taip pat ža­dė­jo, kad rea­guos į rus­niš­kių skun­dą ir svars­tys ga­li­my­bę pa­nai­kin­ti drau­di­mą lip­ti jiems ant le­do ties sa­los va­ka­ri­ne pa­kran­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami