Ryklių ambasadorius

LŽ red@lzinios.lt 2016-09-15 06:00

red@lzinios.lt 2016-09-15 06:00
Achmatas Hassiemas iš Pietų Afrikos Respublikos užsideda protezą po 100 metrų rungties parolimpinėse Rio de Žaneiro varžybose. AFP/Scanpix nuotrauka
Par­olim­pi­nis Ryk­lių ber­niu­kas pa­si­bai­gus tre­čio­sioms jo gy­ve­ni­me ir jau pa­sku­ti­nėms žai­dy­nėms pra­dės nau­ją kar­je­rą: ke­liaus po pa­sau­lį ir ra­gins sau­go­ti ryk­lius.

Kai Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos (PAR) at­le­tas Ach­ma­tas Has­sie­mas da­ly­vau­ja par­olim­pi­nė­se plau­ki­mo var­žy­bo­se, vy­ras įsi­vaiz­duo­ja, kad iš pa­skos plau­kia ryk­lys, ku­ris prieš de­šimt­me­tį nu­kan­do jam pu­sę ko­jos.

A. Has­sie­mo li­ki­mas su­sie­tas su ryk­liais nuo tos die­nos, kai Keip­tau­ne per gel­bė­to­jų mo­ky­mus jį už­puo­lė di­dy­sis bal­ta­sis ryk­lys. Tą­syk plėš­rū­nas vos ne­nu­žu­dė vai­ki­no. Da­bar šis su­ža­lo­ji­mas at­ve­dė jį į Rio de Ža­nei­ro par­olim­pi­nes žai­dy­nes.

„Ma­no pra­var­dė – Ryk­lių ber­niu­kas. Vi­si ma­ne va­di­na Ryk­liu­ku ar­ba Ryk­lių ber­niu­ku, – pa­si­bai­gus 100 m plau­ki­mo lais­vu sti­liu­mi var­žy­boms kal­bė­jo 34 me­tų A. Has­sie­mas. – Ma­no bro­lis sa­ko, kad tai skam­ba kaip su­per­he­ro­jaus var­das, ir man pa­tin­ka ši min­tis.“

Kai nu­sii­ma pro­te­zą, nu­da­žy­tą PAR vė­lia­vos spal­vo­mis, ir šo­ka į blyš­kiai mė­ly­ną ba­sei­ną, Ach­ma­tas pri­si­me­na aki­mir­ką, kai ma­nė, jog plau­kia gal­būt pa­sku­ti­nį kar­tą gy­ve­ni­me. „Iš tie­sų nau­do­juo­si šia bai­me var­žy­da­ma­sis, – at­sklei­dė par­olim­pie­tis. – Įsi­vaiz­duo­ju 4,7 m il­gio di­dį­jį bal­tą­jį ryk­lį, ku­ris ma­ne per­se­kio­ja ir ver­čia steng­tis lai­mė­ti.“

2006 me­tų rugp­jū­čio 13 die­ną 24 me­tų A. Has­sie­mas su jau­nes­niuo­ju bro­liu Ta­ri­qu vai­di­no skęs­tan­čiuo­sius per gel­bė­to­jų mo­ky­mus Mei­sen­ber­go pa­plū­di­my­je. Lauk­da­mas gel­bė­ji­mo val­ties A. Has­sie­mas pa­ste­bė­jo pil­ką tri­kam­pį, ar­tė­jan­tį prie bro­lio. „Pa­ma­niau, kad tai del­fi­nas ar­ba koks nors ruo­nis. Nu­spren­džiau pa­žiū­rė­ti po van­de­niu“, – pa­sa­ko­jo Ach­ma­tas. Iš­ni­ręs jis pra­dė­jo rėk­ti – bro­lio link plau­kė di­džiu­lis ryk­lys.

Su­pra­tęs, jog val­tis ne­spės at­plauk­ti į pa­gal­bą, A. Has­sie­mas pra­dė­jo dau­žy­ti van­de­nį, kad nu­kreip­tų plėš­rū­no dė­me­sį nuo Ta­ri­qo. Pla­nas su­vei­kė: bro­lį jis iš­gel­bė­jo. Ta­čiau pa­čiam A. Has­sie­mui te­ko ko­vo­ti dėl sa­vo gy­vy­bės. „Vos po ke­lių se­kun­džių akis į akį su­si­dū­riau su ryk­liu“, – pri­si­mi­nė jis. Mė­gin­da­mas iš­veng­ti nas­rų A. Has­sie­mas net ban­dė už­šok­ti plėš­rū­nui ant nu­ga­ros, bet pa­ju­to ne­ga­lin­tis ju­din­ti de­ši­nės ko­jos. „Ta­da pa­ma­čiau, kad pu­sė ma­no ko­jos jau ryk­lio nas­ruo­se“, – sa­kė par­olim­pie­tis.

Mil­ži­niš­ka žu­vis tem­pė A. Has­sie­mą po van­de­niu apie 50 me­trų – to­kį pat at­stu­mą kaip olim­pi­nia­me ba­sei­ne. Kai ga­liau­siai nu­plė­šė ko­ją, jis su­ge­bė­jo iš­trūk­ti ir bu­vo iš­trauk­tas iš van­dens.

Vai­ki­nas at­si­ga­vo, bet be de­ši­nės ko­jos. Taip žlu­go sva­jo­nė tap­ti pro­fe­sio­na­liu fut­bo­li­nin­ku. Iš­ban­dy­ti plau­ki­mą Ach­ma­tą pa­ska­ti­no ki­ta šio spor­to žvaigž­dė – tė­vy­nai­nė Na­ta­lie Du Toit, ke­lių olim­pi­nių ir par­olim­pi­nių me­da­lių sa­vi­nin­kė. Nuo ta­da jis ne­be­sig­rę­žio­jo at­gal.

„Priė­miau ba­sei­ną kaip ryk­lys van­de­ny­ną“, – juo­ka­vo A. Has­sie­mas. Jis var­žė­si Pe­ki­no 2008-ųjų par­olim­pia­do­je, lai­mė­jo bron­zos me­da­lį 2012 me­tais Lon­do­ne, o par­olim­pia­da Rio de Ža­nei­re – jau pa­sku­ti­nė.

„Da­bar pra­si­de­da bep­ro­tiš­kiau­sia da­lis“, – tvir­ti­no A. Has­sie­mas. Per­nai Jung­ti­nės Tau­tos pa­skel­bė jį Pa­sau­lio ryk­lių glo­bė­ju. A. Has­sie­mas ne­jau­čia jo­kios ne­apy­kan­tos ar pyk­čio gy­vū­nui, ku­ris vos ne­atė­mė jam gy­vy­bės, tik par­ei­gą su­stab­dy­ti in­ten­sy­vią žve­jy­bą, nes dėl to nyks­ta ryk­liai ir trin­ka van­de­ny­no mi­ty­bi­nė gran­di­nė.

„Sta­tis­ti­ka la­bai liūd­na – kas­met nu­žu­do­ma apie 100 mln. ryk­lių. Dau­giau žmo­nių, kaip ži­no­te, nu­žu­do skru­din­tu­vai, o ne ryk­liai“, – pa­brė­žė A. Has­sie­mas. Mąs­ty­da­mas apie sėk­mę, ku­rios su­lau­kė po šiur­paus su­si­dū­ri­mo su plėš­rū­nu, spor­ti­nin­kas ti­ki­no, kad tu­ri „a­ti­duo­ti ryk­liams tai, ką jie da­vė man“.

BNS, LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami