Šiaurės Korėja – rojus paukščiams

LŽ red@lzinios.lt 2016-07-05 06:00

red@lzinios.lt 2016-07-05 06:00
Paprastasis griciukas (lot. Limosa limosa) yra viena tų paukščių rūšių, kurios klesti Šiaurės Korėjos plėtros beveik nepaliestuose pakrantės regionuose. howstuffworks.com nuotraukos
Tur­būt pa­sau­ly­je pa­ti ne­drau­giš­kiau­sia ša­lis žmo­nėms yra vie­na svar­biau­sių vals­ty­bių, lei­džian­čių ap­sau­go­ti ke­le­tą nyks­tan­čių mig­ruo­jan­čių pa­ukš­čių rū­šių.

Tai le­mia jos stra­te­gi­nė pa­dė­tis Ry­tų Azi­jos – Aus­tra­la­zi­jos pa­ukš­čių mig­ra­ci­jos ke­ly­je ir tai, kad ša­ly­je be­veik ne­vyks­ta plė­tra.

Dumblingose pakrantėse paukščiai pasistiprina kirmėlėmis ir moliuskais.

Šiuo ke­liu kas­met mig­ruo­ja apie 50 mln. pa­ukš­čių – nuo ma­žy­čių pa­ukš­čių gies­mi­nin­kų iki ger­vių. Iš jų 8 mln. yra ba­lų ar pel­kių pa­ukš­čiai. Dau­gu­mai jų Šiau­rės Ko­rė­jos va­ka­rų pa­kran­tė yra vie­nin­te­lė sto­te­lė de­šim­tis tūks­tan­čių ki­lo­me­trų vin­giuo­jan­čia­me ke­ly­je. O tai reiš­kia, kad be jos jie ne­ga­lė­tų už­baig­ti sa­vo epi­nės ke­lio­nės.

To­kie spar­nuo­čių įpro­čiai su­vi­lio­jo gru­pę pa­ukš­čių ste­bė­to­jų iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos. Jie pa­pra­šė lei­di­mo iš Šiau­rės Ko­rė­jos vy­riau­sy­bės at­vyk­ti į ša­lį ir ste­bė­ti mig­ruo­jan­čius pa­ukš­čius. Ap­si­gink­la­vę žiū­ro­nais, ga­lin­gais te­les­ko­pais ir ka­me­ro­mis at­vy­kė­liai skai­čia­vo pa­ukš­čius, ku­rie su­sto­ja Šiau­rės Ko­rė­jo­je ke­liau­da­mi iš pie­tų į šiau­rės pus­ru­tu­lį.

„Ki­tur vis ma­žė­jant pa­ukš­čiams gy­ve­na­mų­jų erd­vių, jie vis la­biau stu­mia­mi į li­ku­sias bu­vei­nes, o tai sa­vai­me reiš­kia – į Šiau­rės Ko­rė­ją“, – BBC pa­sa­ko­jo ša­ly­je pa­ukš­čius ste­bė­jęs Da­vi­das Mel­vil­le'as. Dėl to, kad to­kių Šiau­rės Ko­rė­jos kai­my­nių kaip Ki­ni­ja ir Pie­tų Ko­rė­ja pa­kran­tė­se vyks­ta itin spar­ti plė­tra, dau­gu­ma dumb­lin­gų pa­kran­čių bu­vo pra­dė­tos nau­do­ti že­mės ūkiui ar pra­mo­ni­niams pro­jek­tams. Taip vi­siš­kai ne­pa­lik­ta vie­tos, kur pa­ukš­čiai ga­lė­tų at­si­gau­ti ir pa­sis­tip­rin­ti.

Ne­pa­lies­tos dumb­lin­gos pa­kran­tės yra la­bai svar­bios tam ti­kroms pa­ukš­čių rū­šims, pa­vyz­džiui, pa­pras­ta­jam gri­ciu­kui. Per aš­tuo­nias ar de­vy­nias die­nas šis pa­ukš­tis nu­skren­da 12 tūkst. km ir su­sto­ja tik Šiau­rės Ko­rė­jo­je bei dar ke­lio­se vie­to­se pa­lei Gel­to­ną­ją jū­rą. Tai vie­nin­te­lis pa­sau­ly­je pa­ukš­tis, ku­ris vie­nu ypu ga­li taip to­li nu­skris­ti. Ir už tai tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi Šiau­rės Ko­rė­jai.

bbc.com, od­di­ty­cen­tral.com, LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
> iš Mikoliškio  78.62.236.239 2016-07-10 12:12:59
kai laidojo Kim Čen Irą, iš sielvarto paukščiukai iš dangaus krito (bent jau jų TV taip rodė). Matyt, jie turi kažkokią sakralinę prasmę, todėl juos valgyti uždrausta. Be to, juk vasarą žolės yra, o žiemą, kai jos nėra, tai ir paukščiukų nebūna.
0 0  Netinkamas komentaras
iš Mikoliškio  78.63.191.35 2016-07-07 16:30:50
šioje šalyje žudomi ir kankinami žmonės. Keista, kad gyvi išlieka paukšteliai. Man atrodo, jog nemažai jų, esant badmečiui, pakliūna ant keptuvės
0 0  Netinkamas komentaras
Mykolas Lietuvis  78.58.44.51 2016-07-06 15:07:04
Pasirodo, kad pozityvių dalykų esama ir šioje blogio šalyje...
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami