Sparčiai plinta invazinis šliužas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-02 20:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-02 20:00
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­lau­kia vis dau­giau gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų apie Lie­tu­vo­je spar­čiai plin­tan­čius lu­zi­ta­ni­nius ario­nus – la­bai ėd­rius in­va­zi­nius šliu­žus.

Ne vie­ną skam­bi­nu­sį­jį pri­bloš­kė jų gau­sa. Šie itin vis­lūs šliu­žai ken­kia že­mės ūkiui ir ke­lia grės­mę vie­ti­nių mo­lius­kų įvai­ro­vei.

Duo­me­nis apie lu­zi­ta­ni­nių ario­nų pa­pli­ti­mą ša­ly­je šiuo me­tu ren­ka Lie­tu­vos en­to­mo­lo­gų drau­gi­ja. Ji pa­kvie­tė vi­sus gam­tos bi­čiu­lius pa­dė­ti iš­siaiš­kin­ti, ku­rio­se vie­to­vė­se šie šliu­žai gy­ve­na ir ku­rio­se ne­gy­ve­na. Šiam tiks­lui skir­ta Ste­bė­ji­mų an­ke­ta. Vi­sų, ste­bė­ju­sių lu­zi­ta­ni­nį ario­ną, pra­šo­ma ją už­pil­dy­ti ir kar­tu su fo­tog­ra­fi­jo­mis siųs­ti el. pa­štu in­va­zi­niai.sliu­zai@g­mail.com. Iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ga­li­ma tei­rau­tis tel. +370 6019 6732. Api­bend­rin­ti su­rink­tie­ji duo­me­nys bus per­duo­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai sie­kiant par­eng­ti pla­ną, kaip ko­vo­ti su šia in­va­zi­ne rū­ši­mi.

Šis ario­nas va­di­na­mas lu­zi­ta­ni­niu, nes ki­lęs iš Is­pa­ni­jos re­gio­no Lu­zi­ta­ni­jos. Da­bar jis pa­pli­tęs be­veik vi­so­je Eu­ro­po­je. Lie­tu­vą lu­zi­ta­ni­niai ario­nai „a­tra­do“ vi­sai ne­se­niai. Pir­mą kar­tą jie bu­vo pa­ste­bė­ti 2008 me­tais Kau­ne, Kle­bo­niš­ky­je. Ta­čiau plin­ta la­bai spar­čiai.

Ka­dan­gi šie šliu­žai yra ga­na di­de­li, 7–15 cm il­gio, ir jų daug, tai juos ne­sun­ku pa­ste­bė­ti. Jie daž­niau­siai ap­tin­ka­mi so­duo­se ir par­kuo­se. Dau­giau­sia ran­da­ma ne­tvar­kin­go­se so­dy­bo­se su gau­sia, re­tai šie­nau­ja­ma žo­le ar pa­vė­sin­guo­se so­dų, dar­žų pa­kraš­čiuo­se. Jie itin mėgs­ta grauž­ti dar­žo­ves su minkš­tais la­pais ir su­ltin­gais vai­siais. Jų mais­tas la­bai įvai­rus: žo­li­niai au­ga­lai, ypač garš­vos ir kiaul­pie­nės, gry­bai, ne­gy­vi šliu­žai.

Par­kuo­se jie ap­tin­ka­mi prie van­dens tel­ki­nių: šal­ti­nių, upe­lių, ka­na­lų ar tven­ki­nių su veš­lia žo­li­ne au­ga­li­ja, įvai­rio­se slėp­tu­vė­se nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ir šal­čio. Šliu­žai ne­tu­ri nuo iš­džiū­vi­mo ap­sau­gan­čios kriauk­lės, o kū­no dan­ga la­bai pra­lai­di drėg­mei, ir il­gas bū­vi­mas sau­so­je šil­to­je vie­to­je jiems pra­žū­tin­gas. To­dėl di­džiau­sia ti­ki­my­bė pa­ma­ty­ti lu­zi­ta­ni­nius ario­nus yra su­te­mus ir po lie­taus.

Lu­zi­ta­ni­nis ario­nas yra ge­ro­kai di­des­nis už dau­gu­mą ki­tų mū­sų ša­ly­je daž­nai ap­tin­ka­mų ario­nų šei­mos šliu­žų – kis­lų­jį, juo­sva­taš­kį, tam­siad­ry­žį ar miš­ki­nį. Jis yra oran­ži­nės ar­ba rus­vos spal­vos. Po­ruo­ja­si va­sa­ros pa­bai­go­je, o ru­de­nį su­de­da bal­tus ru­tu­lio for­mos kiau­ši­nius krū­ve­lė­mis ant že­mės po la­pais. Kiau­ši­niai ir spė­ję iš­si­ris­ti jau­nik­liai per­žie­mo­ja. Pa­va­sa­rį jau­nik­liai iš­len­da iš žie­mo­ji­mo slėp­tu­vių, in­ten­sy­viai mai­ti­na­si ir au­ga. Jie at­ro­do ki­taip nei su­au­gę šliu­žai.

Lie­tu­vo­je gy­ve­na ir ki­tos dvi di­džių­jų ario­nų rū­šys – ru­da­sis ir di­dy­sis ario­nai. Pa­sta­ra­sis yra re­tai ap­tin­ka­mas ir įtrauk­tas į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą. Šias tris su­au­gu­sių šliu­žų rū­šis leng­va su­pai­nio­ti. Su­au­gęs lu­zi­ta­ni­nis ario­nas la­bai pa­na­šus į ru­dą­jį ario­ną, o jau­nik­lis – į su­au­gu­sį kis­lų­jį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Birutė  78.62.138.212 2016-09-03 13:42:56
gyvenu kitoj pusėj Zoologijos sodo.Po lietaus mūsų ir gretimos gatvės pilnos šliaužiančių bjaurybių. O apie kiemus nekalbu. Siuntėmės per pažįstamus melsvų miltelių iš Anglijos. Pabarstai sodo pakraščius, - padeda gal penkioms dienoms. O kai po atostogų grįžom nuo pajūrio, tai pirmą vakarą sode tų invazinių šliaužiančių "skėrių" pririnkau virš aštuonių šimtų. Dabar jau jų mažai - ruošiasi žiemoti. Beje, pas mus jie pasirodė prieš ketverius metus ir su kiekvienais metais tik daugėja. Zoologijos sode - taip pat. Juos, sako, meškėnas ir ežiukai ėda.
5 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami