Stoja ginti mažųjų žuvėdrų

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2016-07-16 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2016-07-16 06:00
Mažosios žuvėdros saugomas ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos šalių. Wikimedia.org nuotrauka
Gi­nant nuo ny­ki­mo itin re­tų ir vi­so­je Eu­ro­po­je sau­go­mų ma­žų­jų žu­vėd­rų po­pu­lia­ci­ją, ke­tu­rio­se pa­ne­mu­nės te­ri­to­ri­jo­se, Jur­bar­ko bei Ša­kių ra­jo­nuo­se, nuo ge­gu­žės 20 iki rugp­jū­čio 1 die­nos užd­raus­ta lan­ky­tis žmo­nėms.

Mat Ne­mu­no pa­kran­tės smė­lis – mėgs­ta­miau­sia ma­žų­jų žu­vėd­rų pe­rė­ji­mo vie­ta, o į pa­ne­mu­nę plūs­tan­tys žve­jai ir poil­siau­to­jai jį iš­try­pia ir su­nai­ki­na liz­dus, iš­bai­do pe­rin­čius į Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tus pa­ukš­čius.

Lan­ky­to­jų nelaukiamia

Ma­žų­jų žu­vėd­rų pe­rė­ji­mo lai­ku – nuo ge­gu­žės 20 iki rugp­jū­čio 1 die­nos – drau­džia­ma lan­ky­tis ke­tu­rio­se vie­to­se, pri­ski­ria­mo­se sau­go­moms te­ri­to­ri­joms „Na­tu­ra 200“. Tai Ne­mu­no pa­kran­tės ir sa­los, esan­čios tarp Ku­lau­tu­vos (Kau­no r.) bei Sma­li­nin­kų (Jur­bar­ko r.). Bend­ras jų il­gis su­da­ro apie 8 ki­lo­me­trus. „Tai ruo­žai prie Ki­du­lių ir Ro­tu­lių kai­mų, prie Grei­čių ir Su­dar­go bei že­miau Mi­tu­vos žio­čių“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Sau­lius Nav­lic­kas. Pa­sak jo, šio­se vie­to­se žmo­nių lan­ky­ma­sis bu­vo ri­bo­ja­mas ir anks­čiau, ta­čiau šie­met ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas pri­ėmė spren­di­mą vi­siš­kai jį užd­raus­ti, kad nyks­tan­tiems pa­ukš­čiams bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos sėk­min­gai iš­pe­rė­ti ir užau­gin­ti jau­nik­lius. Ma­žo­sios žu­vėd­ros kiau­ši­nius de­da smė­lio duo­bu­tė­se, bet pa­tvi­nus Ne­mu­nui, ypač po di­des­nių liū­čių, liz­dai daž­nai tie­siog nu­plau­na­mi. Ne ma­žiau pa­vo­jin­gos ir saus­ros, kai, sa­loms su­si­jun­gus su kran­tu, pe­rim­vie­tes leng­vai ga­li pa­siek­ti plėš­rie­ji gy­vū­nai.

Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais vis dau­giau grės­mės ėmė kel­ti sa­le­lė­se, ku­rio­se pe­ri ma­žo­sios žu­vėd­ros, be­si­lan­kan­tys poil­siau­to­jai. Jie, daž­nai nė pa­tys ne­pas­te­bė­da­mi, su­try­pia kiau­ši­nius. Jau­nik­liai taip pat žūs­ta, kai tė­vai, bi­jo­da­mi žmo­nių, ne­beats­kren­da pa­mai­tin­ti pa­ukš­te­lių. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pe­rin­čių ma­žų­jų žu­vėd­rų po­rų Ne­mu­no sa­lo­se tarp Ku­lau­tu­vos ir Sma­li­nin­kų, moks­li­nin­kų ste­bė­ji­mų duo­me­ni­mis, su­ma­žė­jo apie 30 pro­cen­tų.

„Lan­ky­ma­sis užd­raus­tas vi­sai ne­se­niai, to­dėl šiuo me­tu sta­to­me lai­ki­nus įspė­ja­muo­sius ženk­lus. Jau ren­gia­me ir nuo­la­ti­nius in­for­ma­ci­nius ženk­lus, kad žmo­nės ži­no­tų, ko­dėl ne­be­ga­li­ma to­se te­ri­to­ri­jo­se lan­ky­tis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius.

Ap­si­ri­bo­ja švie­čia­mą­ja veikla

S. Nav­lic­kas pa­brė­žė, jog iki šiol ga­lio­ju­sio ma­žų­jų žu­vėd­rų pe­rim­vie­tė­se lan­ky­mo­si ri­bo­ji­mo bu­vo men­kai pa­iso­ma – poil­siau­to­jai ir žve­jai trauk­te trau­kė į pa­ne­mu­nę. Anot jo, šiuo me­tu, kai orai poil­siau­ti prie van­dens ne itin pa­lan­kūs, žmo­nių nė­ra, tad ma­žo­sioms žu­vėd­roms nie­kas ra­my­bės ne­drums­čia. Ta­čiau vie­nas ki­tas žve­jys dar drįs­ta įženg­ti į te­ri­to­ri­jas, į ku­rias drau­džia­ma kel­ti ko­ją nuo ge­gu­žės.

Kau­no re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Jur­bar­ko ra­jo­no agen­tū­ros vir­ši­nin­ko And­riaus Ša­šio tei­gi­mu, jiems ne kar­tą te­ko vai­ky­ti žve­jus. Tie­sa, ad­mi­nis­tra­ci­nė­mis bau­do­mis už drau­di­mo lan­ky­tis ne­pai­sy­mą pa­žei­dė­jai dar ne­bu­vo bau­džia­mi. „Kol kas ap­si­ri­bo­ja­me tik įspė­ji­mais ir pa­aiš­ki­ni­mais, ta­čiau ki­tais me­tais to­kių nuo­lai­dų ne­be­da­ry­si­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no A. Ša­šys. Jis pa­si­džiau­gė, kad šie­met ma­žo­sioms žu­vėd­roms pa­lan­ki ir gam­ta – lie­tin­gi orai poil­siau­to­jų prie Ne­mu­no ne­trau­kia. Žve­jai ten taip pat ne­si­ver­žia, mat la­bai jau pra­stai kim­ba žu­vys.

Sau­go­ma ne tik Lietuvoje

Ma­žo­sios žu­vėd­ros be­veik per­pus ma­žes­nės už upi­nes. Jos dau­giau­sia min­ta smul­kio­mis žu­ve­lė­mis, re­čiau – vė­žia­gy­viais, vabz­džių ler­vo­mis. Mėgs­ta at­okius smė­lė­tus ar žvy­ru, kriauk­le­lė­mis pa­deng­tus van­dens tel­ki­nių kran­tus ir sa­las. Šie re­ti pa­ukš­čiai pe­ri bir­že­lio mė­ne­sį – grun­te iš­kas­to­je duo­bu­tė­je pa­de­da 2–3 pilkš­vos spal­vos kiau­ši­nius su juo­do­mis dė­me­lė­mis.

Petro Kurlavičiaus teigimu, Lietuvoje gali nepakakti uždrausti lankymosi mažųjų žuvėdrų perimvietėse.

Į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą ma­žo­sios žu­vėd­ros įra­šy­tos nuo 1976 me­tų. Šie pa­ukš­čiai sau­go­mi ir pa­gal Ber­no, Bo­nos kon­ven­ci­jų bei Pa­ukš­čių di­rek­ty­vos nuo­sta­tas. Lie­tu­vo­je da­bar pri­skai­čiuo­ja­ma tik apie 200–300 ma­žų­jų žu­vėd­rų po­rų.

„Ne­mu­no pa­kran­tė­se yra di­džiau­sia Lie­tu­vo­je ma­žų­jų žu­vėd­rų ko­lo­ni­ja. Šių pa­ukš­čių ga­li­ma iš­vys­ti ir prie ki­tų van­dens tel­ki­nių – žvy­ro, mo­lio kar­je­rų. Ta­čiau ten jų ko­lo­ni­jos kur kas men­kes­nės“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no šiuos pa­ukš­čius kar­tu su Ja­po­ni­jos moks­li­nin­kais pa­sta­rai­siais me­tais ty­ri­nė­jęs Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius or­ni­to­lo­gas Pe­tras Kur­la­vi­čius.

Moks­li­nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tent žmo­gaus veik­la ga­li pa­da­ry­ti dau­giau­sia ža­los ma­žo­sioms žu­vėd­roms. Pa­vyz­džiui, per­nai poil­siau­to­jai ir žve­jai taip nu­nio­ko­jo vie­ną Ne­mu­no sa­lą, kad jo­je iš dau­giau kaip 50 šių pa­ukš­čių po­rų, pa­si­ruo­šu­sių liz­duo­se pe­rė­ti ma­žy­lius, moks­li­nin­kai ra­do ne­su­tryp­tus tik ke­tu­ris liz­dus bei vie­ną jau dvie­jų-tri­jų die­nų jau­nik­lį.

Pa­sak P. Kur­la­vi­čiaus, drau­di­mas lan­ky­tis ma­žų­jų žu­vėd­rų pe­rim­vie­tė­se pe­rė­ji­mo lai­ko­tar­piu – tik vie­nas iš žings­nių sau­gant jų po­pu­lia­ci­ją. „Daug ge­ro ga­lė­tų pa­da­ry­ti upei­viai, for­muo­jan­tys Ne­mu­no va­gą lai­vy­bai, pil­da­mi vie­no­je vie­to­je iš­kas­tas že­mes ir taip su­da­ry­da­mi dirb­ti­nes sa­las“, – tvir­ti­no P. Kur­la­vi­čius. Jis pa­žy­mė­jo, kad, už­sie­ny­je, tar­ki­me, Ja­po­ni­jo­je, ku­rio­je šie pa­ukš­čiai taip pat sau­go­mi, ma­žų­jų žu­vėd­rų bu­vei­nės ku­ria­mos la­bai ne­ti­kė­to­se vie­to­se – ant plokš­čių na­mų sto­gų, pri­pi­lant ten smė­lio.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami