Ūkininkai tampa vilkų įkaitais

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2016-09-17 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2016-09-17 06:00
Vilkai - Lietuvoje saugomi gyvūnai. Kasmet jų sumedžioti leidžiama pagal griežtas kvotas. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Lie­tu­vo­je di­dė­jant vil­kų po­pu­lia­ci­jai, pil­kiai vis daž­niau puo­la ūki­nius gy­vū­nus. Jų au­gin­to­jams mo­ka­mas kom­pen­sa­ci­jas sa­vi­val­dy­bės jau skai­čiuo­ja tūks­tan­čiais eu­rų, ta­čiau ūki­nin­kai ti­ki­na, kad iš­mo­kos pa­den­gia tik ne­di­de­lę da­lį vi­sų pa­ti­ria­mų nuo­sto­lių ir prob­le­mos ne­išsp­ren­džia.

Vie­nas Laz­di­jų ra­jo­no Šven­te­že­rio se­niū­ni­jos ūki­nin­kas nu­stė­ro tre­čia­die­nio ry­tą prie pat na­mų apt­ver­to­je ga­nyk­lo­je ap­ti­kęs su­dras­ky­tą ver­šį. Ne­bu­vo jo­kių abe­jo­nių, kad tai pa­da­rė vil­kas ar net ke­li, nes gy­vu­lio nuo žū­ties ne­iš­gel­bė­jo ir dviem ei­lė­mis ap­link ga­nyk­lą nu­ties­tas va­di­na­ma­sis elek­tri­nis pie­muo.

Ant­puo­lių daugėja

To­kių at­ve­jų Laz­di­jų ra­jo­ne pa­si­tai­ko vos ne kas­dien. Vil­kai pjau­na na­mi­nius gy­vū­nus švie­siu par­os me­tu, ne­bi­jo elek­tri­nių užt­va­rų, per­šo­ka per 1,5 me­tro tink­li­nius vie­los užt­va­rus.

„Sta­tis­ti­ka apie vil­kų ant­puo­lius ve­da­ma nuo rug­sė­jo 1-osios iki ki­tų me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ant­puo­lių dau­gė­ja, pa­da­ro­ma vis dau­giau ža­los. Iki šių me­tų rug­sė­jo vil­kai mū­sų ra­jo­ne su­dras­kė 85 gy­vu­lius, o jų sa­vi­nin­kams sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo per 10,5 tūkst. eu­rų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Laz­di­jų ra­jo­no me­ri­jos Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Pi­pi­ras.

Vil­kai siau­čia ne vien Dzū­ki­jo­je, jų da­ro­mą ža­lą skai­čiuo­ja dau­ge­lio ša­lies ra­jo­nų ūki­nin­kai. An­tai į Tau­ra­gės ra­jo­no me­ri­ją dėl kom­pen­sa­ci­jų šie­met krei­pė­si 12 ūki­nin­kų, jiems skir­ta 1,274 tūkst. eu­rų iš­mo­kų. Dėl vil­kų siau­tė­ji­mo vien Trum­piš­kių kai­mo gy­ven­to­ja Rū­ta Py­li­pie­nė šią va­sa­rą jau ne­te­ko tri­jų te­ly­čių. Mo­ters tei­gi­mu, jas vil­kai pa­pjo­vė ga­nyk­lo­je, ša­lia na­mų. Dvi ga­nyk­lo­je pa­pjau­tas te­ly­čias ra­do ir to pa­ties kai­mo ūki­nin­kas Sau­lius Klum­bys.

Prob­le­ma tik glaistoma

Vil­kai – Lie­tu­vo­je sau­go­mi gy­vū­nai. Kas­met jų su­me­džio­ti lei­džia­ma pa­gal griež­tas kvo­tas. Pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną bu­vo leis­ta nu­šau­ti 60 vil­kų. Tiek ūki­nin­kai, tiek ir me­ri­jų val­di­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad tiek – per ma­žai. To­dėl me­ri­jos kas­met Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją at­akuo­ja pra­šy­mais leis­ti su­me­džio­ti dau­giau vil­kų. Šie­met bu­vo pa­ten­kin­ti dvie­jų ra­jo­nų – Anykš­čių bei Laz­di­jų – pra­šy­mai. Anykš­tė­nams bu­vo leis­ta ne vil­kų me­džiok­lės se­zo­no me­tu nu­šau­ti 4, laz­di­jiš­kiams – 2 vil­kus.

Laz­di­jų ra­jo­no me­ri­jos at­sto­vas A. Pi­pi­ras bu­vo at­vi­ras – tie du vil­kai te­bus sa­vo­tiš­kas žai­bo­lai­dis, ku­ris ku­rį lai­ką su­ma­žins įtam­pą. „Ū­ki­nin­kai pik­ti, kad vals­ty­bė­je ne­sis­ten­gia­ma prob­le­mos spręs­ti iš es­mės, o tik ban­do­ma ją užg­lais­ty­ti. Žmo­nės nė­ra už­ti­krin­ti dėl sa­vo ūkių at­ei­ties“, – kal­bė­jo jis.

Šau­dy­mas – ne išeitis

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai aiš­ki­na, kad vil­kų da­ro­ma ža­la bū­tų ge­ro­kai ma­žes­nė, jei­gu vi­si ūki­nin­kai tin­ka­mai pa­si­rū­pin­tų sa­vo gy­vu­lių ap­sau­ga. Nak­tį avys ir ver­še­liai tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi tvar­tuo­se, o gal­vi­jai – su­gin­ti į sau­gius apt­va­rus. Juo­se įren­gus spe­cia­lias tvo­ras, elek­tri­nius pie­me­nis ir sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mas, pa­vo­jus ge­ro­kai su­ma­žė­tų.

Gam­tos ap­sau­gos aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos vil­kas“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas And­rius Lau­ri­na­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ taip pat sa­kė, jog žmo­nės tu­rė­tų la­biau pa­sis­teng­ti, kad vil­kai ne­priei­tų prie na­mi­nių gy­vu­lių. „Kai vil­kai to pa­da­ry­ti ne­ga­lės, ras mais­to ir lau­ki­nė­je gam­to­je – žvė­rių Lie­tu­vo­je ti­krai nė­ra su­ma­žė­ję“, – tvir­ti­no jis.

Anot A. Lau­ri­na­vi­čiaus, kai vil­kai jau­čia, kad leng­viau pa­sie­kia­mas gro­bis – na­mi­niai gy­vu­liai, tai ir ver­žia­si prie jų. „Sa­vi­val­dy­bės ga­li teik­ti kom­pen­sa­ci­jas už apt­va­rų įren­gi­mą, tik ūki­nin­kai tu­ri jų pra­šy­ti“, – ti­ki­no jis.

Aso­cia­ci­jos va­do­vas mi­nė­jo, kad ap­sau­go­ti gy­vu­lių ban­das nuo vil­kų ga­li pa­dė­ti ir avi­ga­niai šu­nys. „Vil­kų iš­šau­dy­mas nė­ra tas ke­lias, ku­riuo rei­kė­tų ei­ti, nes tuo­met kil­tų nau­jų prob­le­mų. Vil­kai – gam­tos sa­ni­ta­rai, stab­dan­tys ki­tų gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jos di­dė­ji­mą, jų li­gų pli­ti­mą“, – pa­žy­mė­jo jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Skirmantė  77.221.82.73 2016-09-28 17:14:36
to to Skirmantė. reikia apsitverti tvora, įsigyti spec šunis, kurie saugotų avis (yra speciali tam skirta rūšis, dviejų šunų užtenka nemažai bandai saugoti), tuomet vilkai neis prie avių apskritai. Aš suprantu, kad tu mielai iššaudytum visus vilkus. įdomu, kokią rūšį dar po vilkų iššaudyti norėtum?
0 0  Netinkamas komentaras
to Skirmantė  188.69.210.154 2016-09-24 19:46:54
Ar Bradauskas tau komentarą surašė?Kada kaime buvai.Žmonės vasarą darbuose paskendę, o čia dar vilkai.Augini augini gyvulį ir še tasu, atėjo Bradauskas, oi, atsiprašau, vilkas ir papjovė -tavo darbas Bradauskaui, oi, atsiprašau. šuniui ant uodegos.
1 0  Netinkamas komentaras
Skirmantė  77.221.82.73 2016-09-22 03:27:03
O ūkininkas savo trobą saugo? ar pasėlius draudžia? ar iš valstybės ūkininkai prašys kompensacijų ir durims įsistatyti.Vilkai kaip ir bet kokie gyvūnai turi teisę gyventi ir nėra savaimingai kaip senoj pasakėčioj susiję su ūkininkų avimis. turi turto - mokėk jį ir saugot. elementarūs dalykai.
0 1  Netinkamas komentaras
to-A. Laurinavičiau  88.119.15.21 2016-09-20 13:09:14
tai gal ponas atvažiuok į kaimą ir kiekvienam ūkininkui įrenk aptvarus. Pagal tave ūkininkai kaime neturi kitų reikalų, tik gyvulius nuo vilkų saugoti?
1 0  Netinkamas komentaras
Skirmantė  77.221.82.73 2016-09-19 03:24:24
Lietuvos žinios, primygtinai prašau nespausdinti tokio mėšlo ir medžiotojų propagandos, nukreiptos prieš gyvūnų rūšių išsaugojimą.Asociacijos "Baltijos vilkas" narys gamtosaugininkas Andrejus Gaidamavičius yra sakęs, kad, jei Lietuvoje būtų likęs tik vienas vilkas, vis tiek jis būtų kaltas, kad kažkas kažkur papjovė avį. VISIŠKAI gėda už tokius straipsnius. Atsilikėliai iš akmens amžiaus. Mūsų vilkų belikusi saujelė, ir tuos pačius nori sunaikinti. AVYS turi būti saugomos elektrinais piemenimis ir spec. veislės šunimis. GĖDA. IR NIEKŠIŠKA žudyti vilkus.
3 5  Netinkamas komentaras
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami