Už aplinkos apsaugos pažeidimus – baudos ne tik fiziniams asmenims

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-26 08:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-26 08:52
LŽ archyvo nuotrauka
Nuo rugp­jū­čio pa­si­kei­ti­mai lau­kia Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­dė­jų – bus bau­džia­mi ne tik fi­zi­niai as­me­nys, kaip iki šiol, bet ir įmo­nės ar įstai­gos.

Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos įsi­ga­lios Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­rie už ap­lin­kos ap­sau­gą ir gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mus nu­ma­to at­sa­ko­my­bę ju­ri­di­niams as­me­nims. Įmo­nėms, įstai­goms, or­ga­ni­za­ci­joms bus ski­ria­mos bau­dos, jei­gu pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai ne­už­trau­kia ju­ri­di­nių as­me­nų bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Bau­dos dy­dis pa­gal įsta­ty­mą svy­ruo­ja nuo tri­jų iki dvi­de­šimt tri­jų tūks­tan­čių eu­rų.

Ga­min­to­jų ir Im­por­tuo­to­jų Aso­cia­ci­ja (GIA) kar­tu su Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­ja (ENTP­TA) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me ra­gi­na at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad pa­si­kei­tus tei­sės nor­moms ne­be­bus ga­li­ma iš­si­suk­ti su­ver­tus kal­tę dėl ap­lin­kos ap­sau­gą ir gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų ku­riam nors iš dar­buo­to­jų.

„Y­ra ne­ma­žai pa­vyz­džių, kai bu­vo pikt­nau­džiau­ja­ma tuo, jog iki šiol įmo­nės už ydin­gą gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą ne­bu­vo bau­džia­mos. Bau­da ne­re­tai bū­da­vo ski­ria­ma tam dar­buo­to­jui, ku­ris net ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pa­gal sa­vo par­ei­gas pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mu at­lie­kų tvar­ky­mu,“ – sa­ko ENTP­TA va­do­vas Vla­di­mir Jan­koit. Anot jo, bau­da ga­lė­jo bū­ti iš­ra­šo­ma sar­gui ar bu­hal­te­rei, nors rea­liai spren­di­mus daž­niau­siai pri­ima įmo­nės va­do­vas.

Nuo­la­ti­nės ap­lin­ko­sau­gi­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės „Bio­sis­te­ma“ va­do­vas Po­vi­las Bal­tu­se­vi­čius sa­ko, jog įsta­ty­mo pa­tai­sos pa­ga­liau už­ti­krins at­sa­ko­my­bę tam, kas da­ro pa­žei­di­mus – pa­čiam ju­ri­di­niam as­me­niui, o ne kaž­ku­riam vie­nam dar­buo­to­jui, ku­ris daž­nai pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ne­tu­ri rea­lių ga­li­my­bių ir iš­tek­lių už­ti­krin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nių par­ei­gų vyk­dy­mą. Dėl šių pa­kei­ti­mų, anot P.Bal­tu­se­vi­čiaus, žy­miai di­dė­ja at­sa­ko­my­bės ne­iš­ven­gia­mu­mas.

„Vi­sas įmo­nes ra­gi­na­me kuo sku­biau kreip­tis į spe­cia­lis­tus ir įsi­ti­kin­ti, kad vi­sų ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų lai­ko­ma­si tin­ka­mai. Už­siim­ti pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja yra ge­ro­kai pi­giau, nei ša­lin­ti rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mo pa­sek­mes. Ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai pa­dės įmo­nėms iš­veng­ti ti­krai ne­ma­žų bau­dų, ku­rios smul­kes­nėms įmo­nėms ga­li tap­ti net ban­kro­to prie­žas­ti­mi“, – re­ko­men­duo­ja „Bio­sis­te­mos“ di­rek­to­rius P.Bal­tu­se­vi­čius.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mas re­gu­liuo­ja vi­suo­me­ni­nius san­ty­kius ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­je, nu­sta­to pa­grin­di­nes ju­ri­di­nių bei fi­zi­nių as­me­nų tei­ses ir par­ei­gas iš­sau­gant Lie­tu­vai bū­din­gą bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, eko­lo­gi­nes sis­te­mas bei kraš­to­vaiz­dį, už­ti­kri­nant svei­ką ir šva­rią ap­lin­ką, ra­cio­na­lų gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą Lie­tu­vo­je, jos te­ri­to­ri­niuo­se van­de­ny­se, kon­ti­nen­ti­nia­me šel­fe ir eko­no­mi­nė­je zo­no­je. Šio įsta­ty­mo pa­grin­du pri­ima­mi ki­ti gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą bei ap­lin­kos ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­tys įsta­ty­mai. Jis taip pat skir­tas už­ti­krin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami