Užtvankų gniaužtuose

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2015-11-04 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2015-11-04 06:00
Užtvanka Vokės žemupyje, prieš jai įtekant į Nerį, pastatyta dar praėjusio amžiaus pradžioje. LŽ archyvo nuotraukos
Se­nos ma­žų­jų hid­roe­lek­tri­nių užt­van­kos Lie­tu­vo­je yra ta­pu­sios prob­le­ma upėms, ku­rio­se dėl kli­ma­to kai­tos sen­ka van­duo. Vil­niaus prie­mies­čio Gri­giš­kių gy­ven­to­jai ste­bi, kaip ke­lis kar­tus per die­ną nu­sen­ka van­duo la­ši­šų ne­ršta­vie­tė­se Vo­kės upė­je, ku­rio­je vei­kia net dvi ma­žo­sios hid­roe­lek­tri­nės.

Užt­van­ka Vo­kės že­mu­py­je, prieš jai įte­kant į Ne­rį, pa­sta­ty­ta dar pra­ėju­sio am­žiaus pra­džio­je. Gri­giš­kė­se, prie au­to­ma­gis­tra­lės Vil­nius-Kau­nas, esan­čią hid­roe­lek­tri­nę nuo 1996 me­tų eksp­loa­tuo­ja UAB „Hid­ro­mo­du­lis“. An­tra ma­žo­ji hid­roe­lek­tri­nė, vei­kian­ti Mū­ri­nė­je Vo­kė­je, šios ne­di­de­lės upės van­de­nį stab­do ke­lio­li­ka ki­lo­me­trų aukš­čiau jos va­go­je.

Ru­de­nį iš jū­ros Ne­ri­mi į Vo­kę at­plau­kia ne­ršti la­ši­šos. Ta­čiau ke­lis kar­tus per die­ną Vo­kės že­mu­pys už elek­tri­nės taip nu­sen­ka, kad kar­tais jos dug­ne be­si­murk­dan­čias ne­ršian­čias la­ši­šas bra­ko­nie­riai gau­do ran­ko­mis. Upę ta­da ga­li­ma perb­ris­ti.

Gri­giš­kie­tis žve­jys Kęs­tas (ti­kra­sis var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – red.) „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, jog Gri­giš­kė­se že­miau Vo­kės užt­van­kos van­dens ly­gis la­bai svy­ruo­ja – tai ky­la, tai nu­krin­ta 6–7 kar­tus per die­ną. „Ga­liu tik įtar­ti, jog tam ti­kru me­tu yra už­da­ro­mi užt­van­kos šliu­zai, kad aukš­čiau jos bū­tų su­kaup­ta dau­giau van­dens. Už­da­rius šliu­zus per 15–20 mi­nu­čių že­miau esan­čio­je Vo­kės da­ly­je van­duo vi­siš­kai nu­sen­ka. Žū­ti lie­ka ne tik mai­lius, bet ir la­ši­šų iš­nerš­ti ikrai“, – ti­ki­no Kęs­tas, pa­tei­kęs LŽ fil­muo­tą me­džia­gą. Upės dug­ne la­ši­šų su­plak­tos ne­ršta­vie­tės bo­luo­ja iš­ni­ru­sios iš nu­se­ku­sio van­dens.

Pa­sak žve­jo, pa­na­ši si­tua­ci­ja su­sik­los­ty­da­vo ir anks­čiau, ta­čiau šie­met ji – kur kas kri­tiš­kes­nė, nes van­dens ly­gis yra la­bai nu­kri­tęs vi­so­je Vo­kė­je, kaip ir ki­to­se ša­lies upė­se. Mat jau ne pir­mą žie­mą ne­bu­vo snie­go, pa­va­sa­rį upės ne­su­lau­kė pot­vy­nio, o va­sa­rą ne­už­te­ko lie­taus. Gy­ven­to­jai ma­no, kad esant to­kiai si­tua­ci­jai Vo­kės užt­van­kos tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų įpa­rei­go­tos re­gu­liuo­ti van­dens ly­gį upė­je taip, kaip nau­din­giau­sia gam­tai.

Gam­tos užgaidos

Ta­čiau bend­ro­vės „Hid­ro­mo­du­lis“ di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ju­ka­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad, jo ma­ny­mu, elek­tri­nė ne­kal­ta dėl su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos Vo­kės že­mu­py­je. Vers­li­nin­kas ra­gi­no ne­pa­mirš­ti Lie­tu­vą ka­muo­jan­čio saus­me­čio. „Vir­šu­je yra tven­ki­nys, ku­ria­me tu­ri bū­ti pa­lai­ko­mas nu­sta­ty­tas van­dens ly­gis. Ga­li­te at­vyk­ti ir pa­si­žiū­rė­ti: yra li­niuo­tė, ku­ri ro­do van­dens ly­gį. Vi­du­ti­nis ly­gis tu­ri bū­ti 93,8 cen­ti­me­tro ir ga­li svy­ruo­ti tik 10 cen­ti­me­trų. Kiek van­dens ati­te­ka į užt­van­ką, tiek iš jos ir iš­te­ka – tiek elek­tri­nė pra­lei­džia. Nie­kur van­duo ne­dings­ta“, – aiš­ki­no R. Ju­ka­vi­čius.

Pa­sak jo, di­džiau­sia prob­le­ma – hid­ro­lo­gi­nė si­tua­ci­ja. Ji da­ro to­kią įta­ką elek­tri­nės veik­lai, kad ši jau pus­me­tį esą dir­ba „į mi­nu­są“. „E­lek­tri­nė vos „pup­si“, ir ne­aiš­ku, kaip bus to­liau“, – guo­dė­si UAB „Hid­ro­mo­du­lis“ va­do­vas.

Ta­čiau Gri­giš­kių bend­ruo­me­nės „Gri­ja“ pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ve­ri­go lin­kęs ma­ny­ti, kad Vo­kės že­mu­pio „saus­ros“ prie­žas­čių rei­kė­tų ieš­ko­ti hid­roe­lek­tri­nė­se. „Van­dens trūks­ta ne tik Vo­kė­je, bet ir ki­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se. Kad hid­roe­lek­tri­nės veik­tų, jos tu­ri su­kaup­ti ne­ma­žai van­dens, ki­taip ne­bus kam su­kti tur­bi­nų. To­dėl di­de­lė ti­ki­my­bė, kad į že­mu­pį van­dens ma­žai iš­lei­džia­ma“, – svars­tė jis.

Gri­giš­kie­čiai tei­gė apie si­tua­ci­ją in­for­ma­vę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, ta­čiau šie į tai, kas vyks­ta Vo­kės že­mu­py­je, be­veik ne­krei­pė dė­me­sio – juos la­biau do­mi­no, kiek me­trų nuo Vo­kės žio­čių Ne­ry­je žu­vų ban­dė su­gau­ti meš­ke­rio­to­jai.

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Si­gi­tas Mi­kė­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, jog ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus iš tie­sų la­biau­siai do­mi­na, ar lai­ko­ma­si žve­jy­bos rei­ka­la­vi­mų, ypač da­bar, kai nuo spa­lio vi­du­rio la­ši­ši­nių žu­vų žve­jy­ba dėl ne­ršto yra užd­raus­ta. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai da­bar vyk­do ak­ci­ją „La­ši­ša“.

Ko­dėl nei ak­ci­jos me­tu, nei po jos ins­pek­to­riai ne­si­dai­ro į be van­dens lie­kan­čias la­ši­šų ne­ršta­vie­tes Vo­kės že­mu­py­je, ga­li­ma tik spė­lio­ti. „Mū­sų žmo­nės (ins­pek­to­riai – aut.) man bū­tų pa­sa­kę, kad kaž­kas ne­ge­ra vyks­ta. Upė ti­krai nė­ra tiek nu­se­ku­si, kad jo­je ne­ga­lė­tų ne­ršti la­ši­šos“, – ti­ki­no S. Mi­kė­nas.

Kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ skun­dus dėl la­ši­šų ne­ršta­vie­čių jis sie­jo su „mė­nu­lio pil­na­ties įta­ka“.

Tie­sa, ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu Vo­kė že­mu­py­je yra nu­se­ku­si kiek dau­giau nei anks­tes­niais me­tais. Bet dėl saus­rin­gų me­tų ne­va taip yra vi­so­se ša­lies upė­se. Ko­dėl dėl saus­rin­gų me­tų ir dėl ne­nuils­tan­čių ins­pek­to­rių sau­go­mų la­ši­šų ge­ro­vės ne­ga­li bū­ti ap­ri­bo­ja­ma jų ke­ly­je sto­vin­čių užt­van­kų veik­la bent jau ne­ršto lai­ko­tar­piu ir ten, kur nė­ra žu­vų ta­kų, at­sa­ky­mo nė­ra.

Ke­lią pa­sto­ja užtvankos

Šiuo me­tu Vo­kės že­mu­py­je prie Ne­ries itin gau­su ne­ršti at­plau­kian­čių la­ši­šų bei šla­kių. Prieš be­veik de­šimt­me­tį į Vo­kės upę tarp Gri­giš­kių ir Mū­ri­nės Vo­kės bu­vo įleis­ta pir­mie­ji apie 50 tūkst. šla­kių ir la­ši­šų jau­nik­lių. Vė­liau ke­le­tą kar­tų jų jau­nik­lių į šią upę įleis­ta dar po tiek pat. Iš­plau­ku­sios į jū­rą žu­vys užau­go ir da­bar Ne­ri­mi grįž­ta į gim­tą­sias vie­tas ne­ršti. De­ja, pa­tek­ti į ne­ršta­vie­tes jos ne­ga­li – žu­vims kliu­do se­no­sios užt­van­kos, ku­rio­se nė­ra įreng­ta ta­kų joms pra­plauk­ti.

„Mū­sų užt­van­ko­je Gri­giš­kė­se nie­ka­da ne­bu­vo įreng­ta jo­kio žu­vi­ta­kio, nes sta­tant hid­roe­lek­tri­nę Vo­kė­je la­ši­ši­nių žu­vų ne­bu­vo, tad ir žu­vi­ta­kio ne­rei­kė­jo. Jei pas mus ir bū­tų įreng­tas ta­kas žu­vims, jos užs­trig­tų prie Mū­ri­nės Vo­kės hid­roe­lek­tri­nės“, – nie­ko ne­slė­pė R. Ju­ka­vi­čius.

To­liau upės aukš­tu­py­je ke­lią žu­vims pa­sto­ja ir di­de­lis ak­me­nų slenks­tis prie Vai­do­tų bei šliu­zas-re­gu­lia­to­rius Vo­kės ir Mer­kio san­ta­ko­je. Jei ne­bū­tų šių kliū­čių, la­ši­šos ir šla­kiai Vo­ke pa­siek­tų ir Mer­kį, o iš jo – Ūlą ir ki­tas Dzū­ki­jos upes.

Gri­giš­kių bend­ruo­me­nės „Gri­ja“ pir­mi­nin­kas V. Ve­ri­go pa­sa­ko­jo, jog dar prieš de­šimt­me­tį, kai tik bu­vo įžu­vin­ta Vo­kė, bend­ruo­me­nė pra­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, kad užt­van­ko­se bū­tų įreng­tos pra­lai­dos žu­vims, nes be­veik kas­met ru­de­nį Vo­kės že­mu­pys pri­vi­lio­ja de­šim­tis bra­ko­nie­rių. Apie tai jau prieš pen­ke­rius me­tus ra­šė ir „Lie­tu­vos ži­nios“.

„2014–2020 me­tų fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu žu­vi­ta­kių sta­ty­bai yra nu­ma­to­mos lė­šos net iš dvie­jų eu­ro­pi­nių fon­dų – Upių ba­sei­nų val­dy­mo prog­ra­mos ir Eu­ro­pos jū­ri­nės žu­vi­nin­kys­tės fon­do. Ta­čiau įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą ga­li bū­ti su­dė­tin­ga, nes užt­van­kos pri­klau­so pri­va­tiems sa­vi­nin­kams“, – kal­bė­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vil­man­tas Grai­čiū­nas.

Že­miau užt­van­kų nu­se­ku­sios upės jam – ne nau­jie­na. Anot šio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­to, pa­na­ši si­tua­ci­ja, ko­kia su­sik­los­čiu­si dėl užt­van­kos Gri­giš­kė­se, prieš ke­le­tą die­nų bu­vo ir dar prie vie­nos per cen­tri­nę ša­lies te­ri­to­ri­ją te­kan­čios upės, ku­rios pa­va­di­ni­mo vie­šin­ti ne­no­ri­ma, ven­giant ten pri­vi­lio­ti bra­ko­nie­rių. „Ten te­ko nu­ar­dy­ti da­lį ak­me­nų užt­van­kos, nes ki­taip žu­vys ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į ne­ršta­vie­tes“, – pa­sa­ko­jo V. Grai­čiū­nas. Jis pa­žy­mė­jo, kad jei bū­tų aukš­tes­nis van­dens ly­gis, ne­di­de­lis užt­van­kos aukš­tis žu­vims bū­tų įvei­kia­mas – jos ją per­šok­tų.

Kal­bė­da­mas apie su­sik­los­tan­čią ne­leng­vą gam­tos po­žiū­riu pa­dė­tį prie užt­van­kų V. Grai­čiū­nas pa­ti­ki­no, kad to­kių „karš­tų taš­kų“, trau­kian­čių bra­ko­nie­rius, pa­dau­gė­tų, jei bū­tų įgy­ven­din­tas su­ma­ny­mas užt­venk­ti dar dau­giau Lie­tu­vos upių.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
to Laim  86.38.11.25 2015-11-05 11:08:04
kam tu moki dvigubai? ar bent zinai kiek uz SVARIA el energija moka hidroelektrinems, kiek kainuoja rinkoje elektra ir kiek moka galutinis vartotojas. Pasigilink ir tada komentuok. Rinkoje elektra kainuoja ~14 lt/ct kuria perkam is Rusijos, o pridejus visokias dedamasias (tipo viap) ji jau pasidaro ~45 lt/ct Tikrai ne del hidro moki trigubai... Visos hidro elektrines pagamina tik pora proc. tad kainos jos tikrai TAU nepadidina.
2 3  Netinkamas komentaras
Laisvė  176.10.104.240 2015-11-05 11:06:45
Laisvę Lietuvoms upėms!!! Šalin visokias ir visas bukaprotiškas užtvankas ir kitas žmogaus padarytas kliūtis upėse ir prie upių...
5 4  Netinkamas komentaras
Zvejui  86.38.11.25 2015-11-05 10:59:21
Zvejys jau tikriausiai taip tingi gaudyti zuvis su meskeria, kad reikia irengus zuvitaki zvejui beliktu tik ja tiesiog susirinkti is zuvitakio. Nereiktu nestis ir meskeres. Tikriausiai tik "zejams" ir butu naudingi tie zuvitakiai. Geriau visi gamtos myletojai susirupintu I upes nuvestais fekalu vamzdziais be jokiu valymo irenginiu... O vanduo istikruoju niekur nedingsta, kiek atiteka tiek ir nuteka.
5 3  Netinkamas komentaras
Laim  188.69.215.121 2015-11-05 10:11:46
Nu, papasakokit jūs man apie švarią elektrinių energiją... Jei kam ji naudos ir neša, tai tik elektrinių sąvininkams. Lietuva, t.y. mes - gyventojai, ir tokie durneliai kaip komentatorius Algis, sumokam už tą energiją dvigubai. Apie užtvankų poveikį aplinkai ir naudos/žalingo poveikio santyki balvonams aiškinti išvis beprasmiška...
6 5  Netinkamas komentaras
Algis  92.63.126.82 2015-11-05 02:04:44
Nesuprantu zveju mastymo, juk reiktu atkreipt demesi jog svari elektros energija nemaziau lietuvai reikalynga kaip vienas gramas lasisines zuvies sugautos musu upese vienam lietuvos gyventojui. Ar ne per brangus tas gramas? Ant grikiskese esancios uztvankos daryti zuvu taka tiesiog artmetiskai nenaudynga, tai tiesiog lesu svaistymas ( manyciau 500000tukstanciai euru) , tai sveiku protu nesuvokiama. Manau tuos reksnius deretu atjungti nuo elektros linijos bent men., kad suprastu svarba kilovato...
5 6  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami