Vienas svarbiausių miškininkų rūpesčių – eglynų sveikata

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-04 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-04 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Vals­ty­bi­nius miš­kus tvar­kan­tiems miš­ki­nin­kams da­bar be­ne la­biau­siai rū­pi pu­sam­žių, bran­džių ir perb­ren­du­sių eg­ly­nų svei­ka­ta. 

To­kiuo­se eg­ly­nuo­se, pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­ko sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo Vir­gi­li­jaus Va­si­liaus­ko, pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį prog­no­zuo­ja­ma sa­ni­ta­ri­niu po­žiū­riu ne­pa­lan­kiau­sia pa­dė­tis dėl gau­sė­jan­čių miš­ko ken­kė­jų žie­vėg­rau­žių ti­pog­ra­fų. Di­džiau­sia ri­zi­ka tuo­se me­dy­nuo­se, kur per­nai lai­ku ne­bu­vo su­tvar­ky­ti šių ken­kė­jų pir­mi­niai ži­di­niai, taip pat nuo vė­trų nu­ken­tė­ju­siuo­se miš­kuo­se, vy­res­nio am­žiaus eg­ly­nuo­se. Ne­sut­var­kius eg­lių vė­ja­var­tų, ga­li su­si­da­ry­ti žie­vėg­rau­žių ži­di­nių nau­jo­se vie­to­se.

Kaip ma­ty­ti iš Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos par­eng­tos Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių miš­kų 2015 m. sa­ni­ta­ri­nės būk­lės apž­val­gos, ša­lies miš­kai per­nai la­biau­siai nu­ken­tė­jo dėl me­džių li­gų (30 proc. vi­sų ži­di­nių plo­to), abio­ti­nių veiks­nių (29 proc.), gy­vū­nų da­ro­mos ža­los (21 proc.) ir ken­kian­čių vabz­džių (20 proc.). To­kie pa­žei­di­mai per­nai bu­vo už­re­gis­truo­ti 10,2 tūkst. ha plo­te. Jis net 2,2 kar­to ma­žes­nis ne­gu 2014 me­tais.

In­fek­ci­nės me­džių li­gos per­nai pa­žei­dė 3048 ha miš­kų – be­veik 1,6 kar­to ma­žiau ne­gu 2014 me­tais. Miš­ki­nin­kus džiu­gi­na tai, kad nuo 2006 m. bend­ras li­gų ži­di­nių plo­tas vis ma­žė­ja. Per­nai la­biau­siai nu­ken­tė­jo uo­sy­nai (1578 ha) ir dre­bu­ly­nai (1269 ha). Li­gų pa­žeis­ti me­džiai sa­ni­ta­ri­niais kir­ti­mais bu­vo iš­kirs­ti 1191 ha plo­te.

Abio­ti­nių (vė­jo, saus­ros, šal­čio) ir ki­tų ne­gy­vo­sios gam­tos veiks­nių pa­žei­di­mų per­nai už­re­gis­truo­ta 2892 ha plo­te – 4,2 kar­to ma­žes­nia­me ne­gu 2014 me­tais. Nuo žvė­rių ir ki­tų gy­vū­nų miš­kai per­nai nu­ken­tė­jo 2160 ha plo­te. Dau­giau­sia ža­los pri­da­rė ka­no­pi­niai žvė­rys (stir­nos, el­niai, brie­džiai), ku­rių gau­su mū­sų miš­kuo­se. Per­nai jų nu­kan­džio­tų ūg­lių už­re­gis­truo­ta 963 ha plo­te, nu­lau­py­tos žie­vės – 862 ha. Miš­kuo­se nuo­lat dau­gė­ja brie­džių, ir tai ke­lia vis dau­giau gal­vos skaus­mo miš­ki­nin­kams. Per­nai brie­džių iš­lau­žy­ti jau­nuo­ly­nai bu­vo už­fik­suo­ti 140 ha plo­te. Sau­gant vals­ty­bi­nius miš­kus nuo žvė­rių, kas­met pri­rei­kia daug pa­stan­gų ir lė­šų. Pa­vyz­džiui, per­nai žel­di­niai bu­vo ap­sau­go­ti iš­te­pant dau­giau nei 100 to­nų re­pe­len­tų 17,5 tūkst. ha plo­te, tvo­ro­mis apt­ver­ta dau­giau kaip 880 ha žel­di­nių ir t. t.

Vabz­džiai per­nai pa­ken­kė 2062 ha miš­kų – be­veik tris kar­tus ma­žiau nei 2014 me­tais. Dau­giau­sia ža­los pri­da­rė me­džių lie­me­nų ken­kė­jai (1488 ha), o iš jų dau­giau­sia pa­žei­di­mų su­kė­lė žie­vėg­rau­žis ti­pog­ra­fas (1445 ha). Pa­ly­gin­ti su 2014 m., šio ken­kė­jo ži­di­niai re­gis­truo­ti be­veik 3 tūkst. ha ma­žes­nia­me plo­te. Ži­di­nių pli­ti­mą pri­stab­dė per­žie­mo­ju­siam ken­kė­jui plis­ti ne­pa­lan­kūs pa­va­sa­rio orai ir ga­na vė­sus ir lie­tin­gas lie­pos mė­nuo, kai iš­skren­da nau­jai iš­si­vys­čiu­si žie­vėg­rau­žio an­tro­ji kar­ta. Ne­ma­žos įta­kos tu­rė­jo ir miš­kų urė­di­jų tai­ky­tos sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos pro­fi­lak­ti­nės prie­mo­nės: fe­ro­mo­ni­nės gau­dyk­lės, vabz­džia­gau­džiai me­džiai, in­sek­ti­ci­dai pa­ga­min­tos ža­lia­vi­nės me­die­nos ap­sau­gai ir kt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami