Viskas apie kormoranus – didžiausioje kolonijoje ir iš pirmų lūpų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-13 18:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-13 18:35
naturephoto.lt
Su­si­pa­žin­ti, kaip Lie­tu­vo­je re­gu­liuo­ja­ma di­džių­jų kor­mo­ra­nų gau­sa, vi­suo­me­nė kvie­čia­ma ry­toj, ba­lan­džio 14 die­ną, 13 va­lan­dą į Juo­dkran­tės kor­mo­ra­nų ko­lo­ni­jos apž­val­gos aikš­te­lę.

Ši te­ma, pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Lai­mu­čio Bud­rio, „į­kais­ta“ kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ir su­ke­lia ne­ma­žai dis­ku­si­jų. Dau­giau­sia rū­pes­čių ke­lian­ti gau­siau­sia ša­ly­je Juo­dkran­tės kor­mo­ra­nų ko­lo­ni­ja jau ta­po rim­tu iš­šū­kiu gam­to­sau­gai. Dėl šių pa­ukš­čių iš­ma­tų de­šim­ti­mis žū­va pu­šys ir nyks­ta ver­tin­go­ji Juo­dkran­tės sen­gi­rė. Per­nai šią ko­lo­ni­ją su­da­rė apie 3,8 tūkst. di­džių­jų kor­mo­ra­nų po­rų.

Į vi­suo­me­nę do­mi­nan­čius klau­si­mus apie kor­mo­ra­nų gau­sos re­gu­lia­vi­mą ry­toj Juo­dkran­tės ko­lo­ni­jo­je at­sa­kys Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko, šio par­ko miš­kus pri­žiū­rin­čios Kre­tin­gos miš­kų urė­di­jos, Klai­pė­dos re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ir bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės aso­cia­ci­jos „Gam­tos na­mai“ at­sto­vai. Ši aso­cia­ci­ja, lai­mė­ju­si mi­nis­te­ri­jos skelb­tą kon­kur­są, ir vyk­do kon­kre­čias prie­mo­nes kor­mo­ra­nų gau­sai re­gu­liuo­ti.

Šie­met dar­bai bu­vo pra­dė­ti, vos tik pa­ukš­čiai grį­žo į pe­rim­vie­tes, ir da­bar – pats jų įkarš­tis. Pir­miau­sia spe­cia­lio­mis švie­sos ir gar­so pe­tar­do­mis kor­mo­ra­nai yra nu­bai­do­mi, kad ne­suk­tų nau­jų liz­dų sen­gi­rė­je. Ki­tas žings­nis – va­di­na­ma­sis dė­čių šal­dy­mas, kai, su­dė­jus kiau­ši­nius, pa­ukš­čiai nuo jų bai­do­mi. At­šal­dy­tus kiau­ši­nius kor­mo­ra­nai to­liau pe­ri­na ir to­dėl ne­pa­lie­ka ko­lo­ni­jos, ne­si­kraus­to ki­tur ir ne­krau­na nau­jų dė­čių. Ka­dan­gi jau­nik­liai ne­iš­si­pe­ri, tai ir kor­mo­ra­nų skai­čius ne­di­dė­ja.

Pa­tir­tis ro­do, kad šis bū­das yra veiks­min­gas. Pa­vyz­džiui, per­nai dėl gam­ti­nių są­ly­gų ir biu­ro­kra­ti­nių trik­džių Juo­dkran­tė­je lai­ku ne­bu­vo pri­tai­ky­tos kor­mo­ra­nų gau­sos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nės, to­dėl jie sen­gi­rė­je su­su­ko apie 200 nau­jų liz­dų ir „o­ku­pa­vo“ dar da­lį jos te­ri­to­ri­jos. Li­gi tol toks reiš­ki­nys čia bu­vo fik­suo­tas tik 2007 m., kai ša­ly­je aps­kri­tai bu­vo pra­dė­ta re­gu­liuo­ti kor­mo­ra­nų gau­sa, ir 2011-ai­siais. Vi­sais ki­tais me­tais gau­sos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nės pa­dė­jo su­stab­dy­ti ko­lo­ni­jos pli­ti­mą į sen­gi­rę.

Po Juo­dkran­tės an­tro­ji pa­gal gau­są ko­lo­ni­ja, kur pe­ri di­die­ji kor­mo­ra­nai, – Brie­džių sa­lo­je Rus­nė­je. Jo­je per­nai gy­ve­no 455 po­ros. Ki­tos ko­lo­ni­jos ge­ro­kai ma­žes­nės. Tai „Gar­nių sa­los“ ko­lo­ni­ja prie Elek­trė­nų ma­rių, Prie­nų – ties Nau­džiū­nų kai­mu (Birš­to­no sa­viv.), Lukš­to eže­ro – prie Stel­mu­žės kai­mo (Za­ra­sų r.) ir dvi ko­lo­ni­jos prie Drūk­šių eže­ro (Ig­na­li­nos r.).

Di­die­ji kor­mo­ra­nai Lie­tu­vo­je per me­tus gy­ve­na 7–8 mė­ne­sius. Jų gau­sai re­gu­liuo­ti skir­tos prie­mo­nės tai­ko­mos, kaip nu­ma­to Di­džio­jo kor­mo­ra­no po­pu­lia­ci­jos gau­sos re­gu­lia­vi­mo pla­nas, jei­gu ko­lo­ni­jo­je pe­ri dau­giau kaip šim­tas po­rų. Jas tai­kant pri­va­lu už­ti­krin­ti, kad ko­lo­ni­ja ne­bū­tų su­nai­kin­ta ir ne­per­si­kel­tų į ki­tą vie­tą, taip pat ap­sau­go­ti ko­lo­ni­jos kai­my­nys­tė­je pe­rin­čius re­tuo­sius pa­ukš­čius – pil­kuo­sius ir di­džiuo­sius bal­tuo­sius gar­nius, jū­ri­nius ere­lius, kar­ve­lius ul­du­kus ir kt.

Žymės:kormoranas •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami