Žvejyba išnuomotoje nežinioje

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2016-03-10 06:00
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2016-03-10 06:00
Už išsinuomotą telkinį nuomininkas savivaldybei moka metinį 0,2 proc. telkinio vertės mokestį, kuris siekia vidutiniškai 1 eurą už hektarą. Valstybinės žuvininkystės tarnybos nuotrauka
Lie­tu­vos van­dens tel­ki­nių nau­do­to­jai ir jų žu­vin­gu­mas yra mįs­lė žve­jams mė­gė­jams – ne­įma­no­ma vie­šo­je erd­vė­je su­ži­no­ti, ku­rį eže­rą iš­si­nuo­mo­jęs sa­vi­nin­kas jį tin­ka­mai pri­žiū­ri ir pa­kan­ka­mai įžu­vi­na, o ku­ris – ap­leis­tas. Iš­si­nuo­mo­ti vals­ty­bės tur­tą – eže­rą Lie­tu­vo­je ir­gi ga­li bet kas, ne­tu­rin­tis jo­kių ži­nių apie van­dens tel­ki­nius – to­kie rei­ka­la­vi­mai net ne­ke­lia­mi.

„Lie­tu­vo­je nė­ra vie­šos in­for­ma­ci­jos apie žu­vų iš­tek­lius eže­ruo­se ir apie van­dens tel­ki­nių įžu­vi­ni­mą. Iš­plau­kęs į pri­va­čiam nau­do­to­jui iš­nuo­mo­tą eže­rą ne­ži­nai – gal da­bar­ti­nis ar anks­tes­nis tel­ki­nio nau­do­to­jas ne­vyk­dė įsi­pa­rei­go­ji­mų įžu­vin­ti tel­ki­nį ir tir­ti jo žu­vų iš­tek­lius. Juk bū­na, kad su­tar­tis su to­kiu eže­ro nuo­mo­to­ju nu­trau­kia­ma, bet vie­šai apie tai ne­ži­no­me, – kal­bė­jo vie­nas žve­jys mė­gė­jas, „Lie­tu­vos ži­nių“ skai­ty­to­jas. – Už lei­di­mus žve­jo­ti mo­ka­me vie­no­dai vi­suo­se tel­ki­niuo­se, nors kai ku­riuo­se eže­ruo­se ga­li ti­kė­tis ne­bent var­lę ar in­va­zi­nį vė­žiu­ką iš­trauk­ti – žu­vų ten nė­ra.“

Žve­jo nuo­mo­ne, lei­di­mus žve­jo­ti per­kan­tys mė­gė­jai tu­rė­tų ras­ti vie­šą in­for­ma­ci­ją apie kiek­vie­ną van­dens tel­ki­nį. Jo ma­ny­mu, vi­si tel­ki­nių nau­do­to­jai pri­va­lė­tų, pa­vyz­džiui, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je vie­šai skelb­ti iš­si­nuo­mo­to vals­ty­bės tur­to – kon­kre­taus van­dens tel­ki­nio – įžu­vi­ni­mo ir tel­ki­nio žu­vin­gu­mo ty­ri­mų iš­va­das.

Vilmanto Graičiūno nuomone, meškeriotojai greitai ir patys susižino, kuriuose telkiniuose verta žvejoti, o kuriuose beprasmiška.Romo Jurgaičio nuotrauka

Be to, žve­jo įsi­ti­ki­ni­mu, ne vi­si van­dens tel­ki­nių nau­do­jai el­gia­si są­ži­nin­gai, tuo la­biau ne vi­si iš­ma­no, kaip rei­kia pri­žiū­rė­ti tel­ki­nį, kaip jo ne­nu­su­sin­ti. „Juk kiek­vie­nas žem­dir­bys pri­va­lo tu­rė­ti ūki­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą. Ar eže­rai ne­tu­rė­tų bū­ti iš­nuo­mo­ja­mi tik tu­rin­tiems ūki­nės veik­los vi­daus van­de­ny­se pa­žy­mė­ji­mą? – siū­lė žve­jys mė­gė­jas. – Ma­nau, tel­ki­nių nuo­mo­to­jai tu­rė­tų iš­klau­sy­ti mo­ky­mus ir iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus apie žu­vų ne­rši­mo pe­rio­dus, in­va­zi­nes rū­šis, van­dens tem­pe­ra­tū­ri­nį re­ži­mą, žy­dė­ji­mą, de­guo­nies kie­kio van­de­ny­je pro­por­ci­jas, žu­vų du­si­mo pre­ven­ci­ją ir ki­ta.“

Įsta­ty­mais ne­nu­ma­ty­ta – in­for­muo­ti neprivalu

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Po­vi­las Pa­ukš­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­aiš­ki­no, kad tei­sė or­ga­ni­zuo­ti mė­gė­jų žve­jy­bą su­tei­kia­ma as­me­niui, iki de­šim­ties me­tų ter­mi­nui iš­si­nuo­mo­ju­siam van­dens tel­ki­nį ir su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šiu­siam nuo­mos su­tar­tį. Jo­je pa­si­ža­da­ma vyk­dy­ti vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus, nu­ma­ty­tus Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mu ir ap­lin­kos mi­nis­tro 2013 me­tų sau­sio 2 die­nos įsa­ky­mu „Dėl lei­di­mų nau­do­ti žve­jy­bos plo­tus iš­da­vi­mo ir pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos ir są­ly­gų“.

Pa­sak P. Pa­ukš­tės, van­dens tel­ki­nį ga­li nuo­mo­tis bet ku­ris fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo, ir rei­ka­la­vi­mai jo kom­pe­ten­ci­jai nė­ra nu­ma­ty­ti. Tai, kaip vyk­do­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai, pa­ti­kri­na­ma ne re­čiau kaip kar­tą per 5 me­tus, o kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se – kas 3 me­tus. Nu­sta­čius, kad įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­vyk­do­mi, nuo­mos su­tar­tis ga­li bū­ti nu­trau­kia­ma.

Kaip sa­kė P. Pa­ukš­tė, tel­ki­nio nuo­mi­nin­kai įpa­rei­go­ja­mi van­dens tel­ki­nio pa­kran­tė­je pa­sta­ty­ti in­for­ma­ci­nes len­te­les su nuo­mi­nin­ko, van­dens tel­ki­nio pa­va­di­ni­mais, mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mų įsi­gi­ji­mo są­ly­go­mis. Ta­čiau šios len­te­lės pa­pras­tai pa­bū­na vos ke­lias die­nas ar sa­vai­tes.

In­for­ma­ci­ją apie vi­sus iš­nuo­mo­tus tel­ki­nius ga­li­ma ras­ti Ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je (ALIS). Šios sis­te­mos in­ter­ne­to pus­la­py­je yra že­mė­la­pis, ku­ria­me pa­žy­mė­ti vi­si iš­nuo­mo­ti tel­ki­niai. P. Pa­ukš­tės tei­gi­mu, iš vi­so da­bar iš­nuo­mo­ta 860 tel­ki­nių. Dar apie 3000 eže­rų ir tven­ki­nių ne­iš­nuo­mo­ti, o upių nuo­ma ne­ga­li­ma, nes tai jau drau­džia 2013 me­tais įsi­ga­lio­jęs nau­ja­sis Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mas. Anks­čiau bu­vo ga­li­ma nuo­mo­tis ir upių ruo­žus.

Už iš­si­nuo­mo­tą tel­ki­nį nuo­mi­nin­kas sa­vi­val­dy­bei mo­ka me­ti­nį 0,2 proc. tel­ki­nio ver­tės mo­kes­tį, ku­ris sie­kia vi­du­ti­niš­kai 1 eu­rą už hek­ta­rą. Iki 2013 me­tų šis mo­kes­tis te­sie­kė vi­du­ti­niš­kai po 1 li­tą už hek­ta­rą. Tel­ki­nio ver­tė ir mo­kes­tis nu­sta­to­mi pa­gal spe­cia­lią for­mu­lę.

Vi­sa­pu­sę in­for­ma­ci­ją apie nuo­mo­ja­mų eže­rų iš­tek­lius Lie­tu­vo­je pri­va­lo teik­ti tik li­mi­tuo­tos žve­jy­bos or­ga­ni­za­to­riai. Lei­di­mą or­ga­ni­zuo­ti li­mi­tuo­tą žve­jy­bą pa­si­ra­šo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nis­tras. No­rint gau­ti to­kį lei­di­mą, rei­kia at­lik­ti moks­li­nius ty­ri­mus, ku­riais bū­tų pa­tvir­tin­tas tel­ki­nio iš­skir­ti­nu­mas, pa­vyz­džiui, kad ja­me iš tie­sų yra dau­giau ver­tin­gų ar­ba di­de­lių žu­vų. To­kiai žve­jy­bai nu­sta­to­mos ir griež­tos tai­syk­lės.

Lie­tu­vo­je da­bar yra tik 20 eže­rų, ku­riuo­se lei­džia­ma li­mi­tuo­ta žve­jy­ba.

Kuo dau­giau įžu­vin­tas – tuo bran­ges­nė nuoma

Ge­rai iš­si­nuo­mo­tus tel­ki­nius pri­žiū­rin­čių nuo­mi­nin­kų nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė mo­kes­čio nu­sta­ty­mo sis­te­ma ne­ska­ti­na dau­giau in­ves­tuo­ti į tel­ki­nio įžu­vi­ni­mą ir ki­tus da­ly­kus.

„Kuo la­biau įžu­vin­tas eže­ras, tuo di­des­nį nuo­mos mo­kes­tį rei­kia mo­kė­ti“, – sa­kė Tel­šių ra­jo­no me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džiok­lės ži­no­vas žu­vi­nin­kas Sta­sys Ka­reč­ka. Ši drau­gi­ja yra iš­si­nuo­mo­ju­si tris eže­rus, ku­rių bend­ras plo­tas – 1640 ha, ir kas­met mo­ka 1860 eu­rų nuo­mos.

Kas­met be­veik 4000 eu­rų drau­gi­ja ski­ria eže­rams įžu­vin­ti, dar apie 500 eu­rų – pri­va­lo­mus moks­li­nius ty­ri­mus at­lie­kan­tiems moks­li­nin­kams. Už lei­di­mus žve­jo­ti per­nai drau­gi­ja ga­vo apie 5500 eu­rų. Tai­gi už žve­jy­bos lei­di­mus gau­tos lė­šos pa­den­gė eže­rams įžu­vin­ti, ty­ri­mams, pa­kran­tėms tvar­ky­ti ir nuo­mos mo­kes­čiui skir­tas iš­lai­das.

„At­si­sa­kė­me į eže­rus su­leis­ti ler­vu­tes. Tai pi­gu, ta­čiau iš­gy­ve­na tik iki 3 proc. mai­liaus, o su­lei­dus ge­ro­kai bran­ges­nes pa­au­gu­sias žu­ve­les, iš­gy­ve­na per 95 proc., tai­gi toks tau­py­mas – tai pi­ni­gai į ba­lą“, – sa­kė S. Ka­reč­ka, die­nas, o ne­re­tai ir nak­tis prie eže­rų lei­džian­tis jau 17 me­tų.

Jis di­džiuo­ja­si pri­si­dė­jęs, kad šios drau­gi­jos nau­do­ja­muo­se eže­ruo­se pa­gau­na­ma di­de­lių ša­mų, ly­nų, ster­kų, ly­de­kų, kar­šių.

Pa­sak žu­vi­nin­ko, drau­gi­jos nau­do­ja­mi eže­rai iš­ties žu­vin­gi, lai­mi­kiais džiu­gi­na ir meš­ke­rio­to­jus, at­vyks­tan­čius iš Šiau­lių, Ra­sei­nių, dar to­li­mes­nių mies­tų ir ra­jo­nų, ta­čiau vie­šo­je erd­vė­je skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie tel­ki­nių įžu­vi­ni­mą ir žu­vin­gu­mą ne­pri­va­lu. „Jei kas tei­rau­ja­si, in­for­ma­ci­jos ne­sle­pia­me“, – sa­kė jis.

Ana­lo­giš­ka pa­dė­tis vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se – ži­nios apie kon­kre­čių van­dens tel­ki­nių žu­vin­gu­mą pa­tei­kia­mos tik gra­žiai as­me­niš­kai pa­pra­šius.

Ma­žai naudos

Anaip­tol ne vi­si nuo­mi­nin­kai eže­rais rū­pi­na­si pa­na­šiai kaip tel­šiš­kiai. Kai ku­riems, ma­tyt, at­ro­do, kad už­ten­ka pri­leis­ti eže­ran mai­liaus ir pa­žy­mė­ti do­ku­men­te var­ne­lę, kad par­ei­ga at­lik­ta.

Žu­vi­nin­ko ma­ny­mu, dar pra­stes­nė pa­dė­tis vals­ty­bi­niuo­se ne­iš­nuo­mo­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se.

S. Ka­reč­kos ži­nio­mis, į ta­me pa­čia­me Tel­šių ra­jo­ne esan­čius ne­iš­nuo­mo­tus vals­ty­bi­nius eže­rus prieš ke­le­tą me­tų esą vie­ną kar­tą te­bu­vo įleis­ta žu­vy­čių, ta­čiau tuo įžu­vi­ni­mas ir bai­gė­si – vals­ty­bė tam ne­tu­rin­ti lė­šų. O lei­di­mai žve­jo­ti ir vie­nuo­se, ir ki­tuo­se eže­ruo­se kai­nuo­ja vie­no­dai. To­dėl jis ma­no, kad skleis­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie tel­ki­nių įžu­vi­ni­mą bei žu­vin­gu­mą ne­bū­tų pra­smin­ga.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo Vil­man­to Grai­čiū­no nuo­mo­ne, meš­ke­rio­to­jai grei­tai ir pa­tys su­si­ži­no, ku­riuo­se tel­ki­niuo­se ver­ta žve­jo­ti, o ku­riuo­se bep­ras­miš­ka.

Ki­ta ver­tus, jis su­tin­ka, kad pla­tes­nė in­for­ma­ci­jos apie tel­ki­nių žu­vin­gu­mą sklai­da bū­tų ne tik nau­din­ga, bet, jo nuo­mo­ne, ga­lė­tų ir pa­kenk­ti gam­tai.

„Su­gal­vo­ti idea­lią in­for­ma­vi­mo ir kon­tro­lės sis­te­mą ka­žin ar įma­no­ma – juk ir žu­vys įvai­riai kim­ba skir­tin­gu par­os bei me­tų lai­ku, skir­tin­go­mis oro są­ly­go­mis. An­tai pa­ste­bė­ta, kad per per­kū­ni­ją žu­vys kau­pia­si tun­tais, ir to­kį užė­jus bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti ne­tei­sin­gas tel­ki­nio žu­vin­gu­mo ty­ri­mų iš­va­das – ne­va žu­vų dau­gy­bė, – aiš­ki­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sky­riaus va­do­vas. – O pa­sklei­dus ži­nią apie ge­rus tel­ki­nių žu­vin­gu­mo ro­dik­lius, su­lėks pu­sė Lie­tu­vos, ne­bus vie­tos ant kran­to, ir tie ro­dik­liai kaip­mat su­pras­tės.“

Pri­va­tūs interesai

V. Grai­čiū­nas pa­brė­žia, kad pla­tes­nė in­for­ma­ci­jos sklai­da ne­bū­ti­nai bū­tų nau­din­ga ir pa­tei­si­na­ma. Mat žu­vin­giau­siuo­se eže­ruo­se žve­jy­ba bū­na li­mi­tuo­ta, o lei­di­mai kai­nuo­ja de­šim­te­rio­pai bran­giau nei įpras­tuo­se tel­ki­niuo­se. Tai ge­ra ga­li­my­bė pa­si­pel­ny­ti ne­są­ži­nin­giems pri­va­tiems nuo­mo­to­jams. To­dėl pa­si­tai­ko nuo­mi­nin­kų, ku­rie per­ka tik van­dens tel­ki­nio nuo­mos po­pie­rius, bet jo ne­įžu­vi­na – tik nu­ro­do ne­va tai at­li­kę, kad ga­lė­tų pa­di­din­ti žve­jy­bos lei­di­mų kai­ną. Tie­sa, da­bar tai da­ry­ti su­nkiau, nes rei­ka­lau­ja­ma kar­tu su įžu­vi­ni­mo ak­tais pa­teik­ti ir žu­vy­čių ar mai­liaus įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tus, to­dėl su­kčiau­ti jau yra ma­žiau ga­li­my­bių, ta­čiau, pa­sak V. Grai­čiū­no, pa­si­tai­ko vis­ko.

S. Ka­reč­ka ne­abe­jo­ja, kad pri­va­čių in­te­re­sų ve­da­mi kai ku­rie Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ra­gi­na su­ma­žin­ti žve­jy­bos kai­nas. „Jie no­rė­tų įves­ti li­mi­tuo­tą žve­jy­bą ir iš to už­dirb­ti. Bet kas to­kiu at­ve­ju lik­tų pa­pras­tiems žmo­nėms, jei prie eže­rų ga­lė­tų lan­ky­tis tik tie, ku­rių pi­ni­gi­nės tai leis­tų“, – sa­kė jis.

Faktai

*I­ki 2013 me­tų įvai­riais lai­ko­tar­piais bu­vo nuo­mo­ja­ma 1670 van­dens tel­ki­nių, įskai­tant upių ruo­žus. Bend­ras šių tel­ki­nių plo­tas – 48 964 ha.

*2015 me­tais bu­vo iš­duo­ta apie 25600 lei­di­mų žve­jo­ti iš­nuo­mo­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, už juos nuo­mi­nin­kai su­rin­ko maž­daug 59 tūkst. eu­rų. 2014 me­tais – ati­tin­ka­mai apie 18000 lei­di­mų ir apie 43 tūkst. eu­rų.

*In­for­ma­ci­jos, kiek lė­šų nuo­mi­nin­kai pa­nau­do­ja įžu­vi­ni­mui, nė­ra. Tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no tel­ki­nio žu­vų iš­tek­lių at­kū­ri­mo pla­ne nu­ma­ty­tų įveis­ti žu­vų rū­šių, kie­kio ir kai­nos, už ku­rią nuo­mi­nin­kui pa­vyks­ta įsi­gy­ti žu­vų jau­nik­lių.

Šal­ti­nis: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, de2.lt, Vals­ty­bi­nė žu­vi­nin­kys­tės tarnyba

Pa­grin­di­niai van­dens tel­ki­nio nuo­mi­nin­ko įsipareigojimai

*Į­žu­vin­ti van­dens tel­ki­nį pa­gal iš anks­to su­da­ro­mą 10 me­tų ga­lio­jan­tį žu­vų įvei­si­mo pla­ną.

*Mo­kė­ti nu­sta­ty­to dy­džio mo­kes­tį į sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je yra van­dens tel­ki­nys, sąs­kai­tą.

*Iš­duo­ti mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mus.

*At­lik­ti žu­vų iš­tek­lių moks­li­nius ty­ri­mus.

Šal­ti­nis: Mė­gė­jų žve­jy­bos įstatymas

Žve­jy­bos lei­di­mų kai­nos, eurais

Rūšis2 dienomsSavaiteiMėnesiuiMetams
Vals­ty­bi­niuo­se ir Drau­gi­jų nuo­mo­ja­muo­se telkiniuose1,40514
Pri­va­čiuo­se plotuoseiki 2,50iki 8iki 14pa­gal susitarimą
Li­mi­tuo­ta žvejyba14iki 40n. d.n. d.

Šal­ti­nis: Ap­lin­kos ministerija

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami