Prieš 80 me­tų, 1936 me­tų lie­pos mė­ne­sį, Vo­kie­ti­jo­je bu­vo įsteig­ta gar­sio­ji Zach­sen­hau­ze­no (Sach­sen­hau­sen) kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­la, ku­rios „sve­tin­gu­mo“ te­ko paragauti ir lie­tu­viams.
Šiandien skaitykite
An­tra­die­nį Cen­tri­nio Klai­pė­dos ter­mi­na­lo pa­sta­te ati­da­ry­tas Nor­ve­gi­jos ka­ra­lys­tės Gar­bės kon­su­la­tas, jau an­tra­sis Lie­tu­vo­je. 
Venc­lo­vų na­muo­se-mu­zie­ju­je Vil­niu­je ren­ka­si poe­tai – ten su­reng­tas tri­jų die­nų Ry­tų Eu­ro­pos poe­zi­jos fo­ru­mas. Jo da­ly­vių biog­ra­fi­nės tra­jek­to­ri­jos la­bai skir­tin­gos, jie gy­ve­na  įvai­rio­se [...]
Nuo ki­tų me­tų dvy­nu­kų ar dau­giau vai­kų su­si­lau­kę tė­vai gaus pa­pil­do­mas iš­mo­kas, iki vai­kams su­eis [...]
Len­ki­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad ruo­šia­si įkur­ti dau­giau nei 200 sovietinio lai­ko­tar­pio skulp­tū­rų [...]
Sei­mas an­tra­die­nį bai­gė ke­le­rius me­tus tru­ku­sias dis­ku­si­jas ir įsta­ty­mu įteisino pa­gal­bi­nį ap­vai­si­ni­mą, [...]
Vi­suo­me­nė so­cia­li­nių grės­mių bai­mi­na­si la­biau, nei ka­ri­nių, pa­sta­rą­sias la­biau lin­ku­si ak­cen­tuo­ti Lie­tu­vos ži­niask­lai­da, ro­do Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) atstovų at­lik­tas ty­ri­mas.
Sei­mas šian­dien po pir­mo­jo svars­ty­mo pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri šei­mą apib­rė­žia per san­tuo­ką. Sa­vo nuo­mo­nę apie šią pa­tai­są so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ išsakė ir Tė­vy­nės [...]
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga at­lai­ky­tų Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mą („Bre­xit“) ir to­liau už­ti­krin­tų „tai­ką, klestėjimą bei sta­bi­lu­mą“.
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pa­sis­kun­dė Ru­si­jai dėl ame­ri­kie­čių dip­lo­ma­tų bei jų šei­mų na­rių per­se­kio­ji­mo ir bau­gi­ni­mo kam­pa­ni­jos Mask­vo­je, pir­ma­die­nį pranešė Vals­ty­bės de­par­ta­men­tas.
Į Vil­nių grįž­ta 350 me­tų se­nu­mo To­ra, dar An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais nau­do­ta žy­dų ri­tua­li­nėms apeigoms Vil­niaus ge­te.
1944 m. spa­lio 10 die­ną so­vie­ti­nei ka­riuo­me­nei žie­du ap­su­pus Klai­pė­dą į jos ran­kas pa­te­ko 250 na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos ka­ro be­lais­vių (KB) pra­ncū­zų ir bel­gų, ne­spė­ju­sių pa­si­trauk­ti gilyn į Vo­kie­ti­ją [...]
Nau­jie­nos: Lie­tu­vos ban­kas pri­sta­tė elek­tro­ni­nių mo­kė­ji­mų rin­kos plė­tros kryptis Nau­jie­nos: Mi­ni­mos Pre­zi­den­to A. M. Bra­zaus­ko šeš­to­sios mir­ties metinės Nau­jie­nos: Pre­zi­den­tė dar­bo ko­dek­se ma­to tai­sy­ti­nų nuostatų
Lat­vį Ed­vy­ną Šnuo­rę iš­gar­si­no fil­mas „So­vie­tų pa­sa­ka“ (2008). Da­bar jo au­to­rius – po­li­ti­kas, Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Saei­mos na­rys, at­sto­vau­jan­tis de­ši­nia­jam Nacionaliniam al­jan­sui. Pra­ėjus [...]
Hei­mo Zo­ber­ni­go ir jo mo­ki­nės Ju­lios Hal­ler „Pa­veiks­lai“ ka­bo Vil­niaus „Var­tų“ ga­le­ri­jo­je. Par­odo­je – skir­tin­gų kar­tų aus­trų me­ni­nin­kų abs­trak­ci­jos. H. Zo­ber­ni­go – viens­pal­vė, kon­cep­tua­li [...]
Šiuo me­tu mes lin­kę ma­ny­ti, kad An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras bu­vo lai­mė­tas ru­sų krau­ju ir ame­ri­kie­čių pi­ni­gais; ir nors kai ku­riais at­žvil­giais tai tie­sa, tie­sa ir tai, kad nesant Chur­chil­lio Hit­le­ris [...]
Pa­lan­go­je, An­ta­no Mon­čio na­muo­se – mu­zie­ju­je vei­kia dai­li­nin­kės, sce­nog­ra­fės Fi­lo­me­nos Lin­čiū­tės – Vai­tie­kū­nie­nės ta­py­bos par­oda  “Trys ke­lio­nės mintyse ir ti­kro­vėj“.
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius per 10 me­tų su­ma­žė­jo dau­giau kaip 418 tūks­tan­čių. Maž­daug tiek žmo­nių gy­ven­tų ke­tu­riuo­se Šiau­lių ar­ba dvie­juo­se su pu­se Klaipėdos dy­džio mies­tuo­se.
Lie­tu­vos eko­no­mis­tai pir­ma­die­nį ban­dė spė­ti, ko­kias pa­sek­mes bri­tų re­fe­ren­du­me iš­tar­tas „taip“ an­tros pa­gal dy­dį eko­no­mi­kos pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos turės Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai, [...]
Šiais lai­kais la­biau­siai įpras­tas mies­to kva­pas – au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų du­jų, smo­go, o pra­ėju­siais am­žiais Vil­niu­je jų bū­ta įvai­rių – nuo ne­ma­lo­nių ir kva­pą gniaužiančių iki uos­lę [...]
Aly­tiš­kiai pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė, kur no­rė­tų ma­ty­ti pa­mink­lą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams. Jis bus pa­sta­ty­tas Pirmojo Aly­taus aikš­tė­je.
43. Tiek tri­taš­kių me­tė Lie­tu­vos sep­ty­nio­lik­me­čiai (U17) krep­ši­nin­kai Sa­ra­go­so­je per Pa­sau­lio čem­pio­na­to aš­tunt­fi­na­lio rung­ty­nes su egip­tie­čiais. Jas lie­tu­viai an­tra­die­nį laimėjo 80:65 (22:11, [...]
Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nio klu­bą šie­met pe­rė­męs 44 me­tų To­mas Pa­čė­sas ir ki­tą se­zo­ną tre­ni­ruos eki­pą. Klu­bas ir krep­ši­nio spe­cia­lis­tas an­tra­die­nį pa­si­ra­šė vienerių me­tų su­tar­tį.
Le­gen­di­nis bri­tų ak­to­rius, „Žie­dų val­do­vo“, „Ho­bi­to“ ir „X-me­nų“ žvaigž­dė Ia­nas McKel­le­nas pri­sta­ty­da­mas sa­vo mo­no spek­tak­lį „W. Sha­kes­pea­re'as sce­no­je, ekra­ne, vi­sur“ at­vi­rai [...]
Gar­bin­gą 80-me­čio ju­bi­lie­jų prieš po­rą me­tų pa­žy­mė­ju­si uz­be­kų kil­mės lie­tu­ve sa­ve iš­di­džiai va­di­nan­ti uz­be­kų bend­ri­jos „Pach­ta­kor“ va­do­vė Kui­sin-oi Zu­jie­nė per dau­giau nei pen­kis Lie­tu­vo­je [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis siū­lo pa­lik­ti ga­lio­ti tei­si­nę ap­sau­gą Ža­lio­jo til­to skulp­tū­roms Vil­niu­je, kad jų ne­bū­tų ga­li­ma panaudoti „po­li­ti­nėms pro­vo­ka­ci­joms“.
Pa­trauk­ti iš akių so­vie­ti­nius re­lik­tus, bet iš­sau­go­ti, kad jau­ni­mas ži­no­tų apie pra­ei­tį, – to­kias už­duo­tis iš­si­kė­lu­si Ukrai­nos val­džia per da­bar­ti­nę de­ko­mu­ni­za­ci­jos ban­gą. Ma­no­ma, kad pa­sa­ko­jant [...]
Tūks­tan­čiams ša­lies abi­tu­rien­tų lai­kant pa­sku­ti­nius eg­za­mi­nus ir ren­kan­tis kar­je­ros ke­lią, di­džių­jų Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų at­sto­vai ra­gi­na at­siž­velg­ti į darb­da­vių poreikius bei pa­si­nau­do­ti [...]
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos gy­ven­to­jų spren­di­mas pa­lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą, pri­im­tas pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio re­fe­ren­du­me, ke­lia ne­ri­mą tiek pra­dė­ju­siems stu­di­jas, tiek dar tik pla­nuo­jan­tiems iš­vyk­ti [...]
Žmo­nės my­li gam­tą ir kar­tais per­dė­tai lin­kę rū­pin­tis gy­vū­nais, ypač ma­žais ir silp­nais. De­ja rū­pes­tis ga­li pa­kenk­ti. Gy­vū­no jau­nik­lį su­ti­kę žmo­nės, pa­ma­no, kad glež­nas mažylis yra pa­lik­tas, [...]
Pie­try­čių Lie­tu­va šie­met pa­il­sės, Gam­tos ty­ri­mų cen­tro prog­no­zė­mis, nuo krau­ja­siur­bių upi­nių ma­ša­lų antp­lū­džio. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį šio cen­tro moks­li­nin­kai čia ap­ti­ko jau tik pa­vie­nių [...]
Iki šiol iš­skir­ti­nė ita­lų mar­kė „Ma­se­ra­ti“ gar­sė­jo sa­vo ori­gi­na­laus di­zai­no se­da­nais, ku­pė, o šiais me­tais at­ėjo ir vi­su­rei­gių me­tas. Nau­ja­sis vi­sais ke­tu­riais ratais va­ro­mas „Ma­se­ra­ti [...]
Oro li­ni­jų bend­ro­vė „air­Bal­tic“ pra­ne­ša jau ne­tru­kus pri­sta­ty­sian­ti 20 vi­siš­kai nau­jų „Bom­bar­dier CS300“ lėk­tu­vų, ku­rių pir­ma­sis skry­džius pra­dės jau šiais me­tais. Šiuo­se or­lai­viuo­se, [...]
Per mė­ne­sį vi­sa­me pa­sau­ly­je apie pu­sę mi­li­jo­no skry­džių vė­luo­ja ar­ba yra at­šau­kia­mi, tad, tur­būt, kiek­vie­nam ke­liau­jan­čiam žmo­gui pa­žįs­ta­mas nu­si­vy­li­mo jaus­mas su­ži­no­jus, kad su­pla­nuo­tas [...]
Iš Pa­lan­gos oro uos­to pra­dė­ti vyk­dy­ti du nau­ji marš­ru­tai.
Vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai ak­ty­viai nau­do­ja­si įren­gi­niais ir moks­lo me­tais, ir per at­os­to­gas.
Dar so­vie­ti­niais lai­kais sta­ty­tų dau­giaaukš­čių at­ri­bu­tas – šiukš­lių vamz­džiai, ku­rių nau­jos sta­ty­bos būs­tuo­se, o da­bar ir kai ku­riuo­se se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ne­be­ra­si­me. Nors ši at­lie­kų [...]
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Šią ma­žą ka­ty­tę kaž­ko­kie sa­dis­tai iš­me­tė iš va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. Žmo­nės, ma­čiu­sie­ji tą vaiz­dą dėl pa­tir­to šo­ko neįsidėmėjo ma­ši­nos nu­me­rių.
Briu­se­ly­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės vie­šo­sios po­li­ti­kos agen­tū­ros or­ga­ni­zuo­ta­me sim­po­ziu­me at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad žmo­nės ne­sku­ba nau­do­tis tarp­vals­ty­bi­nės svei­ka­tos priežiūros tei­kia­ma ga­li­my­be [...]
Va­sa­ra vai­kams – mau­dy­nių, pra­mo­gų ir žai­di­mų gry­na­me ore me­tas. Ta­čiau svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad tė­vai tu­rė­tų ati­džiau pri­žiū­rė­ti sau­lė­je žai­džian­čius vai­kus – bet ko­kie [...]
Ar ži­no­jo­te, kad kai ku­rio­se Pie­tų Af­ri­kos oro pa­jė­gų ba­zė­se pa­tru­liuo­ja grei­čiau­si pa­sau­lio sausumos gy­vū­nai ge­par­dai?
Jei­gu įgri­so rau­do­nas, bal­tas ar ro­ži­nis vy­nas, ga­li­te iš­ban­dy­ti nau­ją – ne­se­niai Is­pa­ni­jos bend­ro­vė „Gik“ pri­sta­tė mėlynos spal­vos vy­ną.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar pritariate siūlymui mokėti kompensacijas anksčiau laiko į pensiją išeinantiems mokytojams?
Taip. Mokytojai nusipelnė šių pinigų
Gal geresniais laikais? Dabar tai būtų per didelė našta biudžetui
Ne. Nesąžininga taip išskirti vieną profesiją
Neturiu nuomonės
horoskopai
VĖŽYS

VĖŽYS

Prob­le­mos dėl gi­mi­nai­čių sa­vai­tės pra­džio­je ga­li lik­ti ne­ma­lo­niu ak­me­niu šir­dy­je vi­sai sa­vai­tei. An­tra­die­nį ar tre­čia­die­nį už­sis­py­ri­mas ga­li pa­da­ry­ti jums meš­kos pa­slau­gą. Ne­įva­ry­ki­te sa­vęs į kam­pą pats. Sa­vait­ga­lį jū­sų įta­ka žmo­nėms bus kur kas di­des­nė nei jums at­ro­dys.

Daugiau

Komentuojami