Dau­gu­ma me­di­nių kop­lyts­tul­pių, kop­ly­tė­lių, sto­gas­tul­pių, kry­žių iš so­dy­bų, pa­ke­lių ar kai­mo kryž­ke­lių at­si­dū­rė mu­zie­juo­se, li­ko įam­žin­ti al­bu­muo­se. Me­no­ty­ri­nin­kė Skaidrė Ur­bo­nie­nė daug [...]
Šiandien skaitykite
Pri­si­me­nu, ma­ma kar­to­da­vo: tu­rė­si sa­vo vai­kų, su­pra­si. Taip, no­rė­čiau ap­raiz­gy­ti juos auk­si­nė­mis rū­pes­čio gi­jo­mis ir ne­pa­leis­ti to­liau, nei sie­kia la­bai trum­pas jų il­gis, bet vir­pan­čia šir­di­mi [...]
Pa­grin­di­nių Lie­tu­vos ke­lių san­kir­to­je esan­ti Uk­mer­gė nu­ta­rė nu­si­mes­ti so­viet­me­čio pa­li­ki­mą – pa­ša­lin­ti va­di­na­mai­siais Brež­ne­vo lai­kais su­kur­tus mies­to ri­bas žyminčius be­to­ni­nius ri­bo­ženk­lius.
Va­di­na­ma­sis Vi­šeg­ra­do ket­ver­tas, ku­rį su­da­ro Len­ki­ja, Veng­ri­ja, Če­ki­ja ir Slo­va­ki­ja, su­ta­rė nuo [...]
Lie­tu­vo­je vie­šin­ti No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tė, bal­ta­ru­sių ra­šy­to­ja Svetlana Alek­si­je­vič nu­si­kal­ti­mu [...]
Nuo šian­dien bran­ges­nės pre­kės, per­ka­mos tre­čių­jų ša­lių (ne ES na­rių) in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se, [...]
Šeš­ta­die­nį į Lie­tu­vą ne­įleis­ti du Ru­si­jos mo­to­cik­li­nin­kai, į ša­lį ban­dę įva­žiuo­ti iš Bal­ta­ru­si­jos, BNS pa­tvir­ti­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vie­šų­jų ryšių sky­riaus vir­ši­nin­kas [...]
Dėl strin­gan­čios Mask­vos na­mų Vil­niu­je sta­ty­bos Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas ap­kal­ti­no sos­ti­nės me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių, sa­ky­da­mas, jog jis „užsiundė“ bend­ro­vės „Ju­kos“ [...]
Nau­jas in­ci­den­tas, kai Ru­si­jos nai­kin­tu­vas Su-27 at­li­ko pa­vo­jin­gus ma­nev­rus ar­ti JAV žval­gy­bos lėk­tu­vo, skri­du­sio penk­ta­die­nį virš Bal­ti­jos jū­ros, ga­li pa­di­din­ti įtam­pą tarp abiejų ša­lių, pers­pė­jo [...]
Jei­gu Suo­mi­ja įsto­tų į NA­TO, al­jan­sas konf­lik­to at­ve­ju no­rė­tų jos da­ly­va­vi­mo ko­lek­ty­vi­nė­je gy­ny­bo­je ir ne tik Bal­ti­jos re­gio­ne, pa­žy­mi­ma penk­ta­die­nį Hel­sin­ky­je pa­skelb­ta­me raporte apie po­ten­cia­lias [...]
1965 m. sau­sio 26 d. Nu­si­bo­do smul­kių straips­ne­lių re­da­ga­vi­mas. No­ri­si im­tis ko nors di­des­nio. Lai­kas iš­blaš­ky­tas, bė­ga kartais be nau­dos.
Pa­gal Ru­tos Se­pe­tys best­se­le­rį „Tarp pil­kų de­be­sų“ ku­ria­mo fil­mo kū­ry­bi­nė gru­pė pa­si­ren­gu­si pa­grin­di­niams dar­bams. Į Lie­tu­vą at­vy­ko tarp­tau­ti­nė ak­to­rių ko­man­da, ku­ri čia filmuosis iki bir­že­lio [...]
Sa­vai­tės pjū­vis: koks ry­šys tarp Čer­no­by­lio ir As­tra­vo? Nau­jie­nos: pre­zi­den­tė su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bių merais Nau­jie­nos: Į Lie­tu­vą at­skri­do JAV nai­kin­tu­vai „F-22 Raptor“
Bir­že­lio 4 – 5 die­no­mis Kau­no Ne­mu­no sa­lo­je vyks tra­di­ci­nė, jau sep­ty­nio­lik­ta iš ei­lės, gran­dio­zi­nė bai­ke­rių fies­ta „Bike Show Mil­len­nium“.
Vil­niaus cen­tri­nia­me pa­šte pri­sta­to­ma And­riaus Šim­kaus pa­što ženk­lų par­oda „Vil­nius – Lie­tu­vos vals­ty­bės sos­ti­nė“. Fi­la­te­li­nė­je par­odo­je – ne tik Lie­tu­vos, bet ir įvairių pa­sau­lio vals­ty­bių [...]
Švei­ca­ri­jo­je ne vi­są dar­bo die­ną ar­ba sa­vai­tę dir­ba nuo 30 iki 50 proc. mo­te­rų, au­gi­nan­čių vai­kus. Šio­je Va­ka­rų ša­ly­je svars­to­ma – ge­rai ar blo­gai, kai dar­be dar­bo krū­vis ma­žes­nis, ir da­ro­mos [...]
Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mu 2015-ųjų lai­ko­tar­piu, pa­ša­li­nus se­zo­no ir dar­bo die­nų skai­čiaus įta­ką pa­di­dė­jo 2,4 proc. ir to [...]
Lie­tu­va ir Bal­ta­ru­si­ja ke­ti­na ati­da­ry­ti re­gu­lia­rų ke­lei­vių su­si­sie­ki­mą Ne­mu­no upe. Tai at­ver­tų ga­li­my­bes van­dens ke­liais iš Lie­tu­vos ke­liau­ti ne tik į Bal­ta­ru­si­ją, bet ir į Len­ki­ją.
Tri­jų žvaigž­du­čių mo­der­nų kem­pin­gą Ne­mir­se­to­je, 4,6 ha plo­te, įren­gu­si Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bė ėmė­si nau­jų žy­gių, kad ši re­krea­ci­nė oa­zė va­sa­rą pa­ga­liau atvertų var­tus poil­siau­to­jams.
Šeš­ta­die­nį ru­tu­lio stū­mi­mu ir dis­ko me­ti­mu Pa­lan­go­je bai­gė­si Lie­tu­vos žie­mos sezono me­ti­mų čem­pio­na­tas:
Po pen­kių lenk­ty­nių die­nų lie­tu­vių jach­tos „Am­ber­sail“ įgu­la už­ti­krin­tai lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą vie­nos žy­miau­sių pa­sau­lio re­ga­tų „An­ti­gua sai­ling week“ pirmojoje gru­pė­je, ku­rio­je [...]
„Me­tų mo­ky­to­jo 2015“ ti­tu­lą pel­niu­siam Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui Do­na­tui Va­si­liaus­kui šie me­tai įvy­kių pa­py­lė lyg iš gau­sy­bės ra­go: gavęs pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą [...]
„Kiek­vie­na mo­te­ris tu­ri iš­mok­ti įkvėp­ti tai­ką į sa­ve ir iš­kvėp­ti ją ap­lin­ki­niams“, – tai fra­zė, ku­ria va­do­vau­ja­si Šri Lan­kos mo­te­rys. Jų aky­se ga­li­ma įžvelg­ti ramybe al­suo­jan­čią vi­di­nę [...]
Ne­se­niai „Lie­tu­vos ži­nio­se“ pub­li­kuo­tas straips­nis „Be­var­džiuo­se ka­puo­se nu­ty­li­ma is­to­ri­ja“ su­kė­lė daug dis­ku­si­jų. Is­to­ri­kas, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir rezistencijos ty­ri­mų cen­tro [...]
Kai mi­nint Žal­gi­rio mū­šio 600-ąsias me­ti­nes Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ma­jo­ras, Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės vir­ši­nin­kas bei ka­ro is­to­ri­jos en­tu­zias­tas Do­na­tas Ma­zur­ke­vi­čius pirmą kar­tą ap­si­vil­ko [...]
Len­ki­jo­je svars­to­ma, kur dė­ti apie 500 so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Vie­nas ga­li­mų spren­di­mo va­rian­tų – lie­tu­viš­ką Grū­to par­ką pri­me­nan­tis mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi.
Ukrai­na pa­skel­bė pla­nuo­jan­ti nu­griau­ti ir su­nai­kin­ti šim­tus so­vie­ti­nio pa­li­ki­mo mo­nu­men­tų bei bu­vu­sio re­ži­mo ženk­lų. Dau­giau­sia „bal­vo­nų“ ke­ti­na­ma nu­vers­ti Char­ki­vo ir Pol­ta­vos aps­kri­ty­se.
Ge­gu­žės mė­ne­sį vyks an­tro­ji už­sie­nio kal­bos (ang­lų, pra­ncū­zų, ru­sų, vo­kie­čių) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų da­lis – klau­sy­mas, ra­šy­mas ir skai­ty­mas. Į ją abi­tu­rien­tai keliaus dar ne­ži­no­da­mi [...]
Ki­ne­zi­te­ra­pi­ją stu­di­juo­jan­tys Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tai mo­kyk­lo­se per kū­no kul­tū­ros pa­mo­kas mankš­ti­na ne­įga­lius moks­lei­vius. Šio su­ma­ny­mo au­to­rė – mo­ky­to­ja eks­per­tė Irina Ba­ra­ba­no­va pa­brė­žia, [...]
Kas­die­niuo­se pro­duk­tuo­se ap­tin­ka­mos che­mi­nės me­džia­gos ga­li tu­rė­ti įta­kos rie­ba­lų kau­pi­mui­si or­ga­niz­me. Tai at­sklei­dė Džor­dži­jos uni­ver­si­te­to (JAV) mokslininkų at­lik­tas ty­ri­mas.
Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus nu­sta­ty­tų pro­fe­si­nių li­gų at­ve­jų skai­čius ma­žai kei­čia­si, – ro­do Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tro Pro­fe­si­nių li­gų registro sta­tis­ti­niai duo­me­nys.
Tarp JAV ga­min­to­jų plies­kia­si ti­kras ka­ras, kas pa­ga­mins sa­vo tech­ni­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis ar­ti­miau­sią tra­di­ci­niam leng­va­jam au­to­mo­bi­liui elek­tro­mo­bi­lį, ku­rį ga­lės įpirk­ti net ir že­mes­nes nei [...]
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) duo­me­ni­mis, per sa­vai­tę, ba­lan­džio 22–28 die­no­mis (penk­ta­die­nį-ket­vir­ta­die­nį), ša­lies ke­liuo­se įvy­ko 74 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žuvo trys žmo­nės.
Pa­sau­lio kraš­tas – to­kia pir­mo­ji min­tis man at­ėjo į gal­vą, kai ra­dau pi­gius lėk­tu­vo bi­lie­tus į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją ir pra­dė­jau ty­ri­nė­ti že­mė­la­pį. Ir iš­ties to­liau už Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją [...]
Fo­to­me­ni­nin­kas Ma­rius Ab­ra­ma­vi­čius (kū­ry­bi­nis sla­py­var­dis Ne­boi­sia) – ži­no­mas ke­liau­to­jas. Šį pa­va­sa­rį jis jau ket­vir­tą kar­tą lan­kė­si Ira­ne. Ne­se­niai iš­lei­do ir knygą apie šį [...]
Ba­lan­dis – lai­kas, kai so­di­na­me me­de­lius, sė­ja­me anks­ty­vą­sias lau­ko dar­žo­ves, ap­ren­ka­me se­nus la­pus, pu­re­na­me že­mę. Be­si­dar­buo­jan­tys tiek dar­že, tie so­de su­si­du­ria su skruz­dė­lė­mis. Vie­niems [...]
Kon­di­cio­nie­rių žmo­nės daž­niau­siai įsi­vaiz­duo­ja kaip karš­tą die­ną ma­lo­nią vė­są ga­ran­tuo­jan­tį prie­tai­są. Ta­čiau ne­daug kas su­pran­ta, kad kon­di­cio­nie­rius ga­li ne tik vasarą vė­sin­ti pa­tal­pas, [...]
Ja­ko­vo ve­te­ri­na­ri­jos cen­tro va­do­vas, ve­te­ri­na­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Ja­ko­vas Šen­gau­tas su­si­ren­gu­siems įsi­gy­ti ka­čiu­ką šei­mi­nin­kams pa­ta­ria pri­si­min­ti, kad su miauk­sin­čiu įna­miu reikės ban­dy­ti drau­giš­kai [...]
Jei­gu sa­vo na­muo­se su­si­ren­gė­te įkur­din­ti ke­tur­ko­jį bi­čiu­lį, žvilg­te­lė­ki­te į šiuos mie­lus, bet kol kas vie­ni­šus ir do­va­no­ja­mus pa­da­rė­lius.
Vie­nat­vė ga­li su­sarg­din­ti. Bri­tų moks­li­nin­kai žur­na­le „Heart“ api­bend­ri­no 23 ty­ri­mų duo­me­nis ir nu­sta­tė, kad so­cia­li­nė at­skir­tis ar vie­ni­šu­mo jaus­mas yra su­si­ję su padidėjusia ri­zi­ka sirg­ti [...]
Di­dė­jan­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ja ma­žo­je Ja­po­ni­jos sa­lo­je ke­lia su­maiš­tį. Da­bar sa­lo­je gy­ve­na tris kar­tus dau­giau šernų nei žmo­nių.
Komentarai
Dienos klausimas
Kas gali suvaldyti nepagrįstai keliamas kainas?
Valdžia ir rinkos priežiūros institucijos
Visuomenės protestai ir prekybininkų boikotas
Niekas, kainas reguliuoja rinka
Man kainos nerūpi, maisto produktus gaminu savo ūkyje arba perku Lenkijoje
horoskopai
JAUTIS

JAUTIS

Sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­ga­liau bū­si­te de­ra­mai įver­tin­tas ir pa­gerb­tas už anks­čiau pa­da­ry­tus dar­bus. Pa­ga­liau skin­si­te kan­try­bės ir darbš­tu­mo pri­no­kin­tus vai­sius. Tik ne­per­var­ki­te, nes jau ky­la grės­mė svei­ka­tai. Bū­tų la­bai nau­din­ga kiek su­lė­tin­ti tem­pą.

Daugiau

Komentuojami