De­šimt­me­tį ne­sėk­min­gai par­da­vi­nė­tos aukš­čiau­sius val­džios at­sto­vus ap­tar­nau­jan­čios au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vės „Au­toū­kis“ ak­ci­jos ne­ti­kė­tai su­lau­kė su­si­do­mė­ji­mo. Valstybės tur­tą val­dan­čiam [...]
Šiandien skaitykite
Lie­tu­vo­je vie­nas po ki­to gra­žiau­siuo­se gam­tos kam­pe­liuo­se sta­to­mi tu­ris­tams skir­ti apž­val­gos bokš­tai, bet pa­jū­ry­je to­kio iki šiol ne­bu­vo.
Lie­tu­viams ir lat­viams tu­rė­tų kel­ti pa­vy­dą nau­jau­sia ten­den­ci­ja Es­ti­jo­je – pir­mą­jį pus­me­tį es­tai ėmė daug spar­čiau nei kai­my­nai pirk­ti naujas iš­skir­ti­nes ma­ši­nas.
Ja­po­ni­jo­je ma­žiau­siai 19 žmo­nių žu­vo, o dar apie 25 bu­vo su­žeis­ti an­tra­die­nį per pei­liu gink­luo­to [...]
Lėk­tu­vas „So­lar Im­pul­se 2“ an­tra­die­nį sėk­min­gai nu­si­lei­do Jung­ti­niuo­se Arabų Emy­ra­tuo­se, tap­da­mas [...]
Lie­tu­vos ir Aus­tra­li­jos vy­rų rink­ti­nių dvi­ko­va Ar­gen­ti­no­je pirmadienio va­ka­rą ne­įvy­ko. 
Aukš­čiau­sius pos­tus vals­ty­bė­je uži­man­tiems po­li­ti­kams, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riams pi­ni­gų ne­stin­ga. Nors po eu­ro įve­di­mo po­li­ti­kų mi­li­jo­nie­rių gretos ap­tir­po, svar­biau­sio­se [...]
Dar­bo par­ti­jos są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­do­je ves Sei­mo na­rys, „dar­bie­čių“ frak­ci­jos par­la­men­te se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys, pir­ma­die­nį nusprendė par­ti­jos ta­ry­ba.
Ry­toj į Len­ki­ją su vi­zi­tu at­vyks­ta po­pie­žius Pra­nciš­kus. Ti­ki­ma­si, kad per sa­vo pir­mą­jį vi­zi­tą po­pie­žius ti­kin­čiuo­sius ra­gins par­ody­ti gai­les­tin­gu­mą pa­bė­gė­liams. Tai itin opus klau­si­mas Len­ki­jo­je, [...]
Vo­kie­čiai ne­pra­tę prie ma­si­nių smur­to at­akų sa­vo ša­ly­je, ku­rio­je la­biau­siai ver­ti­na­ma ne­prie­kaiš­tin­ga tvar­ka, o dar­bas yra di­džiau­sia ver­ty­bė. Ki­taip nei JAV, gau­ti gink­lų Vokietijoje la­bai su­nku. [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Sa­vai­tė: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja to­liau auga Nau­jie­nos: Vil­niu­je iš­kils „Hil­ton Gar­den Inn“ viešbutis Nau­jie­nos: Apie šie­met po­pu­lia­riau­sias specialybes
Nuo va­kar Vil­niu­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti sa­vait­ga­lį ati­da­ry­tą ukrai­nie­čių dai­lės ga­le­ri­ją „Ce­chas“ („Tsekh“). Sos­ti­nės Nau­ja­mies­ty­je, Vy­te­nio gat­vė­je, įkur­ta nau­ja me­no erdvė pri­sta­to še­šių [...]
Sa­vo dar­bais pro­vo­kuo­jan­čio, kar­tu siū­lan­čio mąs­ty­ti Eval­do Jan­so gy­ve­ni­mas ir kū­ry­ba yra ne­at­sie­ja­mi. Taip tei­gia ir pats me­ni­nin­kas, ir tie, ku­rie gi­li­na­si šio au­to­riaus kūrinius bei iš­raiš­kos [...]
Lei­dyk­la „Brie­dis“ pri­sta­to suo­mių au­to­riaus Juk­kos Ris­lak­kio kny­gą „Vor­ku­ta! Su­ki­li­mas la­ge­ry­je“, iš­leis­tą se­ri­jo­je „Komunizmas be gri­mo“.
Gre­go­ry Da­vid Ro­berts (g. 1952 m. Mel­bur­ne, Aus­tra­li­jo­je) – gar­su­sis „Šan­ta­ra­mo“ au­to­rius. 2014 m. pa­si­trau­kęs iš vie­šu­mos, kad ga­lė­tų at­si­dė­ti sa­vo šei­mai ir nau­jiems pro­jek­tams. 
Pa­sau­lio cen­tri­niams ban­kams ver­ta pa­mąs­ty­ti apie sa­vo skait­me­ni­nės va­liu­tos iš­lei­di­mą, taip tei­gia­ma Ang­li­jos ban­ko eko­no­mis­tų Joh­no Berr­det­to ir Mi­chae­lo Kum­ho­fo atlikto ty­ri­mo iš­va­do­se.
„Lie­tu­vos ener­gi­ja“ val­do­ma elek­tros ir du­jų skirs­ty­mo bend­ro­vė „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO) šie­met penk­ta­da­liu su­ma­ži­no rei­ka­lin­gų pa­tal­pų plo­tą ir optimizavo trans­por­to prie­mo­nių [...]
Ni­dos ir Juo­dkran­tės pa­plū­di­miuo­se ap­si­lan­kę žmo­nės ste­bi­si nau­jai pa­sta­ty­tais, iš­skir­ti­nai at­ro­dan­čiais Bal­ti­jos jū­ros žvejams skir­tais ob­jek­tais.
Pra­di­nu­kų tė­vai teis­muo­se už­gin­či­jo Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų nai­kin­ti Vin­co Ba­ce­vi­čiaus pra­di­nę mo­kyk­lą, ir Lietuvos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis [...]
Va­kar į Vil­nių grį­žo Lie­tu­vos jau­ni­mo (U-20) vai­ki­nų krep­ši­nio rink­ti­nė, Eu­ro­pos čem­pio­na­te Hel­sin­ky­je iškovojusi si­dab­ro me­da­lius.
Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (IOC) pa­nei­gė ži­niask­lai­do­je skli­du­sius gan­dus, kad Ru­si­jos spor­ti­nin­kams bus užd­raus­ta da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę pra­si­de­dan­čio­se Rio de Žaneiro olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se.
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Pra­si­de­da pir­ma­sis šių me­tų pri­ėmi­mo į aukštąsias mo­kyk­las eta­pas.
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės na­cio­na­li­nės aka­de­mi­jos, at­sto­vau­jan­čios moks­lo, me­di­ci­nos ir in­ži­ne­ri­jos sri­tims, par­eiš­kė vy­riau­sy­bei, kad „Bre­xit“ jau ken­kia moks­lui.
Tuo me­tu, kai dau­ge­lis lie­tu­vių pri­ren­ka pin­ti­nes gry­bų, „Dvi­ra­čio šou“ kū­rė­jas, pro­diu­se­ris, hu­mo­ris­tas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, at­os­to­gau­da­mas sa­vo so­dy­bo­je Šir­vin­tų ra­jo­ne, ste­bi vie­no [...]
Vil­niaus, Hel­sin­kio ir Ou­lu uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai su ko­le­go­mis iš Suo­mi­jos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos tarp­dis­cip­li­ni­nia­me moks­li­nia­me „Na­tu­re“ gru­pės žur­na­le „Scien­ti­fic Reports“ pub­li­ka­vo straips­nį [...]
Ban­do­mų­jų trau­ki­nių iš Vo­kie­ti­jos į Ki­ni­ją ir at­gal re­zul­ta­tai kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais įmo­nes pra­džiu­gi­no tran­zi­to truk­me – traukinys iš Lie­tu­vos pa­sie­kė Ki­ni­jos [...]
To­li­mų­jų rei­sų vil­ki­kų sa­vi­nin­kams ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įmo­kos pa­sta­rai­siais mė­ne­siais smar­kiai ūg­te­lė­jo, ne­re­tais at­ve­jais – ne­tgi dvi­gu­bai. Dėl to­kios padėties trans­por­to įmo­nės [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau arba vi­sai ne­be­si­no­ri.
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Ka­ti­nu­kas Lu­čis da­bar sau­gus ir glo­bo­ja­mas lai­ki­no­je prie­glau­do­je, to­dėl šiam ma­žy­liui ieš­ko­ma nuo­la­ti­nių na­mų ir rū­pes­tin­gų žmo­nių.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Lie­tu­vo­je penk­ta­die­nį pir­mą­kart bus per­so­di­na­mi or­ga­nai, Kau­no kli­ni­ko­se pa­im­ti iš donoro ne­pla­kan­čia šir­di­mi.
Jei­gu ieš­ko­te al­ter­na­ty­vos gy­vū­nų odai, ko ge­ro, su­do­mins Car­men Hi­jo­sos iš­ra­di­mas. „Pi­na­tex“ – odą pri­me­nan­ti me­džia­ga, ga­mi­na­ma iš ana­na­sų la­pų.
Pie­tų Ko­rė­ja vis dar for­ma­liai ka­riau­ja su šiau­ri­ne kai­my­ne. Ka­riai, tar­nau­jan­tys ne­to­li Ko­rė­jos pu­sia­sa­lį ski­rian­čios de­mi­li­ta­ri­zuo­tos zo­nos, jau­čia di­de­lę įtam­pą. Neseniai Pie­tų Ko­rė­jos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip, iškilus sunkumams, tėvai galėtų efektyviausiai padėti apginti mokyklos, kurioje mokosi jų vaikai, interesus?
Kreiptis į teismą
Kreiptis į juos atstovaujančius Seimo narius
Kreiptis į aukščiausius šalies vadovus
Kreiptis į savivaldybę
Kreiptis į žiniasklaidą
Rengti protesto akcijas
Imtis visų išvardytų priemonių
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­vai­­­­tės pra­­­­džio­­­­je už­­­­siim­­­­ki­­­­te veik­­­­la, ža­­­­dan­­­­čia as­­­­me­­­­ni­­­­nės nau­­­­dos. Tre­­­­čia­­­­die­­­­nį ir ket­­­­vir­­­­ta­­­­die­­­­nį ga­­­­li­­­­mas leng­­­­vas ro­­­­ma­­­­nas. Ven­­­­ki­­­­te ki­­­­vir­­­­čų, sten­­­­ki­­­­tės bend­­­­rau­­­­ti tik su bend­­­­ra­­­­min­­­­čiais. Sa­­­­vait­­­­ga­­­­lio iš­­­­vy­­­­ko­­­­je ar ke­­­­lio­­­­nė­­­­je vei­­­­kiau­­­­siai su­­­­si­­­­ra­­­­si­­­­te nau­­­­jų drau­­­­gų. Aps­­­­kri­­­­tai, sa­­­­vai­­­­tė pra­­­­eis pui­­­­kiai, jei tik su­­­­ge­­­­bė­­­­si­­­­te pa­­­­si­­­­rink­­­­ti tin­­­­ka­­­­mą kom­­­­pa­­­­ni­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami