Ofi­cia­liais vi­zi­tais iki šiol ne­ap­si­kei­tę Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Len­ki­jos va­do­vas Andr­ze­jus Du­da va­kar su­si­ti­ko Kroa­ti­jo­je, kur abu da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me fo­ru­me. Nors su­si­ti­ki­me [...]
Šiandien skaitykite
Kau­no ener­ge­ti­kos bend­ro­vės, pa­sta­čiu­sios ir šią va­sa­rą pra­dė­ju­sios eksp­loa­tuo­ti mi­li­jo­nus eu­rų kai­na­vu­sias ko­ge­ne­ra­ci­nes elek­tri­nes, iki šiol ne­gau­na lei­di­mo ga­min­ti elektrą vie­ša­me auk­cio­ne [...]
Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gos su­lau­kė net 11 proc. dau­giau tu­ris­tų nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.
Tarp Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čių im­ig­ran­tų Len­ki­jo­je gi­mę žmo­nės tapo gau­siau­sia gru­pe [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ža­da kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tarnybinės eti­kos ko­mi­si­ją, [...]
Ka­na­do­je trys žmo­nės žu­vo per ar­ba­le­tu gink­luo­to už­puo­li­ko at­aką viename To­ron­to prie­mies­ty­je, [...]
Po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je tei­sė­sau­ga šią sa­vai­tę kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją apk­lau­sė kon­cer­no „MG Bal­tic“ val­dy­bos narį Ro­ma­ną Rau­ly­nai­tį.
Emig­ra­ci­ja iš Lie­tu­vos kai­mų bai­gia iš­vi­lio­ti ir tuos, ku­rie iki šiol gy­ve­no iš so­cia­li­nių pa­šal­pų ir už jas dir­bo vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus. Ne­be­li­kus kam tvar­ky­ti viešųjų erd­vių, kai­miš­ko­sios [...]
Tur­ki­jos pie­try­čiuo­se aš­tuo­ni po­li­ci­nin­kai žu­vo, o dar ma­žiau­siai 45 žmo­nės bu­vo su­žeis­ti penk­ta­die­nį spro­gus už­mi­nuo­tam au­to­mo­bi­liui prie po­li­ci­jos būs­ti­nės Džiz­rės mies­te, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė [...]
Ira­no lai­vai tris­kart per­se­kio­jo JAV ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vus, o per vie­ną iš šių in­ci­den­tų Ame­ri­kos lai­vas pa­lei­do įspė­ja­muo­sius šū­vius, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė vienas JAV par­ei­gū­nas.
1949-ųjų rugp­jū­čio 13 die­ną ne­ly­gio­se kau­ty­nė­se su MVD ka­riuo­me­ne žu­vo Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la – vie­nas jau­niau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų, Lie­tu­vos lais­vės kovos są­jū­džio pre­zi­diu­mo [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Ra­šy­to­jas Eu­ge­ni­jus Ig­na­ta­vi­čius ro­do sa­vo se­ne­lių nuo­trau­kas. „Jau jie še­šė­liai, – pa­ko­men­tuo­ja. Ir pri­du­ria: – Pilna že­mė še­šė­lių.“
Plun­gė­je šį šeš­ta­die­nį pra­si­de­dan­tis XI tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis šie­met nu­švis nau­jo­mis spal­vo­mis: per ne­mo­ka­mus kon­cer­tus bus pra­dė­tos rink­ti lėšos pa­mink­lui, įam­ži­nan­čiam [...]
Lie­tu­vos pa­štas kvie­čia dai­li­nin­kus, ki­tus kū­rė­jus, me­no stu­di­jų kryp­ties stu­den­tus teik­ti sa­vo su­kur­tus pro­jek­tus 2017-ai­siais leisimiems pa­što ženk­lams.
1941–1944 me­tais ji lan­ky­da­vo­si vo­kie­čių oku­puo­to Vil­niaus žy­dų ge­te ir dar­bo sto­vyk­lo­se, ne­šio­da­vo ten įka­lin­tiems žmo­nėms mais­tą, dra­bu­žius, vais­tus, pi­ni­gus ir padirbtus do­ku­men­tus. Ji [...]
Ko­mer­ci­niai ban­kai „Nor­dea“ ir DNB nu­spren­dė su­jung­ti veik­lą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Jų am­bi­ci­ja – su­kur­ti pir­mau­jan­tį uni­ver­sa­lų ban­ką Bal­ti­jos ša­ly­se, toliau iš­lai­kan­tį tvir­tas [...]
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, rea­guo­da­ma į vi­suo­me­nė­je ki­lu­sį su­si­rū­pi­ni­mą, at­krei­pia dė­me­sį, kad ši­lu­mos tie­kė­jams ne­pa­vyks pa­tuš­tin­ti var­to­to­jų ki­še­nių ne­ti­kė­tai pa­tei­kus jiems sąs­kai­tas už [...]
Vy­riau­sio­ji ad­mi­nis­tra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja (VAGK) kons­ta­ta­vo, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) sto­ko­jo skaid­ru­mo pa­va­sa­rį da­ly­da­ma par­amos lė­šas kai­mo bendruomenių veik­lai stip­rin­ti.
Vil­niaus mies­to Ta­ry­bos spren­di­mu Pi­lai­tė­je esan­ti be­var­dė gat­vė šian­dien pa­va­din­ta žu­vu­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ka­ri­nin­ko Vytauto Po­ciū­no var­du.
Kau­no „Žal­gi­ris“ su­lau­kė dar vie­no prie ko­man­dos pri­si­jun­gu­sio nau­jo­ko. Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę į Lie­tu­vą at­skri­do 23-ejų me­tų 188 cm ūgio ka­na­die­tis Ke­vi­nas Pa­ngo­sas, praėjusį se­zo­ną sa­vo [...]
Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ tę­sia sa­vo tra­di­ci­jas ir į sa­vo gre­tas pri­si­vi­lio­jo dar vie­ną klai­pė­die­tį – JAV su­di­jas bai­gu­sį 23-ejų me­tų 201 cm ūgio puo­lė­ją Min­dau­gą [...]
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Kiek daug da­ly­kų mums įpras­ti da­bar, ta­čiau ne­bu­vo prieš 10 me­tų? Są­ra­šas tur­būt il­ges­nis, nei ma­no­te, ra­šo ame­ri­kie­čių fu­tu­ris­tas Tho­mas Frey'us socialiniame tink­le „Lin­ke­dIn“.
Dau­ge­lis iš mū­sų dar tu­rim vie­ną ki­tą die­ne­lę at­os­to­gų, tad štai ir vėl bil­dam į žūk­lę. Kol dar šil­ta, rei­kia pa­si­mė­gau­ti.
Iki Šv. Bal­tra­mie­jaus iš­skri­dę gand­rai prog­no­zuo­ja anks­ty­vą rudenį ir žie­mą.
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Ka­li­for­ni­jo­je vy­ku­sio­je „Mon­te­rey Car Week“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas pri­kaus­tė lan­ky­to­jų dė­me­sį, pri­sta­tęs įspū­din­gą „Mer­ce­des-May­bach 6“ elek­tro­mo­bi­lį. Iš­skir­ti­nė ne tik au­to­mo­bi­lio [...]
Kroa­ti­ja ne­ap­vi­lia at­vyks­tan­čių­jų at­os­to­gau­ti: dan­giš­ka van­dens skaid­ru­ma, sau­lė­je žė­rin­čios ban­gos, jū­ros nu­glu­din­ti ak­me­nė­liai, ore tvy­ran­tis va­sa­ros kva­pas ir plaukus šu­kuo­jan­tis šil­tas [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
„Kas­pers­ky Lab“ ir „i­con­Kids&youth“ at­lik­tas ty­ri­mas „Au­ga­me in­ter­ne­te – pri­jung­ti vai­kai“ par­odė, kad tė­vai daž­nai ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­na grės­mes, su ku­rio­mis jų vai­kai su­si­du­ria [...]
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Cen­tri­nė­je Ita­li­jo­je nak­ti­mis dre­ban­ti že­mė par­ei­ka­la­vo šim­tų gy­vy­bių. Tūks­tan­čiai žmo­nių li­ko be pa­sto­gės – kaip sto­vi. Iš­ti­kus to­kiai tra­ge­di­jai, bent kiek pa­drą­si­na ir įkve­pia jau­di­nan­čios [...]
Ka­ty­tė Tro­pi­ka yra be ga­lo mei­li, švel­ni, mėgs­tan­ti nuo­lat murk­ti. Ji iš­gel­bė­ta iš gat­vės, kur bu­vo nie­kie­no nepageidaujama ir ne­my­li­ma.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) San­ta­riš­kių kli­ni­kos pra­ne­šė apie ne­įp­ras­tu bū­du at­lik­tą gė­ry­bi­nio na­vi­ko ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją – aug­lys pa­cien­tui pašalintas per no­sį.
7 iš 10 žmo­nių dar­bo die­no­mis ren­ka­si bė­gio­ji­mą va­ka­re, ro­do pa­sau­li­niai bė­gi­kus vienijantys so­cia­li­niai tink­la­piai.
Moks­li­nin­kai pa­skel­bė at­ra­dę Že­mės dy­džio pla­ne­tą, ku­ri su­ka­si ap­link mū­sų Sau­lei ar­ti­miau­sią žvaigž­dę ir at­ve­ria gy­ven­ti tin­ka­mo pa­sau­lio pers­pek­ty­vą. Be to, ti­ki­ma­si, kad tą pa­sau­lį ga­lės [...]
Vie­nas ne­tur­tin­gas fi­li­pi­nie­tis žve­jys ra­do, kaip ma­no­ma, di­džiau­sią pa­sau­ly­je per­lą, bet pa­slė­pė jį po sa­vo lo­va ir ten lai­kė de­šimt­me­tį, ne­ži­no­da­mas šio ra­di­nio tikrosios ver­tės, pra­ne­šė [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami