Jei­gu Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja nu­spręs­tų iš­sto­ti  iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), pa­lan­kus Bend­ri­jos pi­lie­čių po­žiū­ris į šios ša­lies uni­ver­si­te­tus pa­si­keis­tų – stu­den­tų iš ki­tų ša­lių [...]
Šiandien skaitykite
Bu­vu­siam Sei­mo na­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui an­tra­die­nį pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo, pranešė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.
„Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias“, na­cio­na­li­nė kul­tū­ros prog­ra­ma, pra­si­dė­jo pa­gar­bos ženk­lais iš­ki­lioms mū­sų kraš­to as­me­ny­bėms ir pa­si­džiau­gi­mu, kad so­vie­ti­nių ap­na­šų, „balvonų“ vis ma­žiau [...]
Vie­no­je ar­cheo­lo­gi­nių ka­si­nė­ji­mų vie­to­je ras­tos ke­ra­mi­kos lie­ka­nos pateikė anks­ty­viau­sių įro­dy­mų [...]
Vie­no Ha­no­jaus gat­vės res­to­ra­nė­lio sa­vi­nin­kė yra iš­pils­čiu­si ne­sus­kai­čiuo­ja­mą daugybę sa­vo kiau­lie­nos [...]
Par­yžiu­je vyks­tan­čia­me at­vi­ra­ja­me Pra­ncū­zi­jos te­ni­so čem­pio­na­te („French Open“) Lie­tu­vos te­ni­si­nin­kas [...]
Li­be­ra­lų są­jū­dis rei­tin­guo­da­mas kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­šą tu­rė­tų nu­spręs­ti, kas bus jo ly­de­riu, o ne pa­skir­da­mas jį, sa­ko par­ti­jos val­dy­bos na­rys europarlamentaras Pe­tras Auš­tre­vi­čius.
Lie­tu­vos de­le­guo­to eu­ro­ko­mi­sa­ro Vy­te­nio And­riu­kai­čio pa­si­sa­ky­mai apie Briu­se­lio bend­ra­dar­bia­vi­mą su Mins­ku dėl Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės su­lau­kė nepasitenkinimo Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė­je.
Žmo­nių pa­lai­kų da­lys, ras­tos oro bend­ro­vės „E­gyp­tAir“ 804-ojo rei­so lai­ne­rio su­du­ži­mo vie­to­je, ro­do, kad lėk­tu­vo vi­du­je gal­būt įvy­ko spro­gi­mas, nu­ro­dė vie­nas aukš­to ran­go Egipto teis­mo eks­per­tas.
Šve­di­jos Na­cio­na­li­nio eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų biu­ro pro­ku­ro­ras an­tra­die­nį pra­ne­šė už­bai­gęs ty­ri­mą dėl už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trės Mar­got Walls­trom ir pa­da­ręs iš­va­dą, kad ne­bu­vo įvyk­dy­tas [...]
Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tras pa­skel­bė kon­kur­są „Hai­ku Lie­tu­vai“ ir kvie­čia ja­po­niš­kais triei­liais at­skleis­ti sa­vo san­ty­kį su Lie­tu­va, jos žmo­nė­mis, is­to­ri­ja, gam­ta, kul­tū­ra.
79 me­tų bri­tų le­gen­da Ke­nas Loa­chas trium­fa­vo Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je jau an­trą sy­kį per sa­vo kar­je­rą, o re­ži­sie­rė And­rea Ar­nold bu­vo ap­do­va­no­ta tre­čiuo­ju pagal svar­bą pri­zu. 
Nau­jie­nos: pri­sta­ty­ti Ne­ries kran­ti­nės re­kons­truk­ci­jos darbai Sa­vai­tės pjūvis Sa­vai­tė: po­li­to­lo­gai ko­men­tuo­ja li­be­ra­lų pa­ki­li­mą ir nuosmukį
Pir­mą­jį va­sa­ros sa­vait­ga­lį, bir­že­lio 4 d., Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­zuo­ja pirmąjį Pa­ukš­čių fes­ti­va­lį.
Po sėk­min­gų gas­tro­lių OKT tea­tre ir vėl Vil­niu­je pa­si­ro­dys uostamiesčio Apei­ro­no tea­tras.
Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Bi­tė Lie­tu­va“ ar­tė­ja prie 5G ry­šio, vie­na pir­mų­jų pa­sau­ly­je įdieg­da­ma nau­ją­ją „E­rics­son LTE Lean Car­rier“ tech­no­lo­gi­ją, ku­ri padidina par­siun­čia­mų duo­me­nų [...]
Pa­ki­lęs bend­ras kai­nų ly­gis Šiau­rės ša­ly­se, su­ma­žė­ju­si elek­tros ga­my­ba Lat­vi­jo­je ir dau­giau nei penk­ta­da­liu smu­kęs im­por­tas iš Bal­ta­ru­si­jos bei Šve­di­jos pra­ėju­sią savaitę vi­so­se Bal­ti­jos [...]
Ar­tė­jant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui svars­to­mi įvai­rūs pro­jek­tai šiai da­tai pa­mi­nė­ti. Pri­si­me­na­me Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio vi­zi­jas – „Pavasario“ var­pų bokš­tą. 
Jau šią va­sa­rą Šven­to­jo­je, ant pa­jū­rio ko­pos įreng­tas va­di­na­ma­sis Že­mai­čių al­kas pa­si­keis ne­at­pa­žįs­ta­mai: pra­dė­ti tu­ris­tų pa­mėg­tos vie­tos kapitalinio at­nau­ji­ni­mo dar­bai. 
Pra­ėju­sių me­tų is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­tos – pres­ti­ži­nė „Tri­gu­ba ka­rū­na“ žir­gų lenk­ty­nė­se JAV šie­met iš­ko­vo­ta ne­bus. Prieš dvi sa­vai­tes Ken­tu­kio der­bį lai­mė­jęs žirgas Ny­quist per­ga­lių [...]
Po dra­ma­tiš­kos Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) pus­fi­na­lio se­ri­jos Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ eli­mi­na­vo Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“ ir pa­te­ko į fi­na­lą po dve­jų me­tų per­trau­kos. Ja­me klai­pė­die­čiai [...]
Ki­no ekra­nuo­se pa­si­ro­džius įtemp­to siu­že­to tri­le­riui „Iš­da­vi­kas“, vie­nas pa­grin­di­nių juo­stos ak­to­rių Da­mia­nas Le­wi­sas spau­dai pa­pa­sa­ko­jo apie su­vai­din­tą prieš­ta­rin­gą personažą ir Lon­do­no [...]
Nuo Iš­ga­ny­to­jo kal­ne įsi­kū­ru­sios Tarp­tau­ti­nės Ame­ri­kos mo­kyk­los (Ame­ri­can In­ter­na­tio­nal School of Vil­nius, AISV) at­sisk­lei­džia ne­pap­ras­ta Vil­niaus se­na­mies­čio pa­no­ra­ma. Gražios at­ei­ties pers­pek­ty­vos [...]
Di­dė­jant grės­mei Lie­tu­vos geo­po­li­ti­niam ir na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, pa­sku­ti­niu me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je ge­ro to­no įsi­tei­kian­čiu ženk­lu ta­po sinch­ro­ni­zuo­tai šmeiž­ti Lie­tu­vai ir jos lais­vei nu­si­pel­niu­sius [...]
Daž­nas įsi­vaiz­duo­ja, kad XIII am­žiu­je prieš kry­žiuo­čius ko­vo­ję lie­tu­viai bu­vo pa­na­šūs į kai­liais ap­si­tai­siu­sius bar­ba­rus, mo­kė­ję tik pel­kė­se ir miš­kuo­se iš pasalų pul­di­nė­ti prieš­ą. [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Vie­nas iš veiks­nių, pa­dė­ju­sių at­si­ras­ti gy­vy­bei Že­mė­je, ga­lė­jo bū­ti ga­lin­gi spin­du­liuo­tės srau­tai, sklin­dan­tys iš jau­nos Sau­lės, ku­rio­je daž­nai įvyk­da­vo žybs­nių, at­pa­lai­duo­jan­čių ener­gi­jos, [...]
Šeš­ta­die­nį abi­tu­rien­tai lai­kė vals­ty­bi­nį ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną. Įtvir­tin­ti ži­nias ir pa­si­ruoš­ti di­džia­jam eg­za­mi­nų ma­ra­to­nui jie tu­rės dar dvi sa­vai­tes. Bir­že­lio 4-ąją abi­tu­rien­tai lai­kys [...]
Lie­tu­vo­je, kaip sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Vil­man­tas Grai­čiū­nas, mig­ruo­jan­čioms žu­vims – kol kas pra­sto­kos nau­jie­nos.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą lei­do­mės į ne­ei­li­nę iš­vy­ką – žie­duo­ti jū­ri­nio ere­lio jau­nik­lių. Kar­tu su Kau­no zoo­lo­gi­jos mu­zie­jaus or­ni­to­lo­gais Dei­viu De­men­ta­vi­čiu­mi ir Sau­liu­mi Rumbučiu bei Kai­šia­do­rių [...]
Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nė trans­por­to agen­tū­ra (KBA) skel­bia įta­rian­ti kon­cer­ną „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“ sle­piant rea­lius duo­me­nis apie ti­krą­ją ita­lų ga­mi­na­mų automobilių ter­ša­lų emi­si­ją, [...]
Įmo­nėms apd­raus­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius tam­pa vis bran­giau. Lie­tu­vos ban­kas pa­sta­ruo­ju me­tu fik­sa­vo tiek pri­va­lo­mo­jo trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės (TPVCA) drau­di­mo, tiek kas­ko [...]
Lie­tu­vo­je iš vi­so pri­skai­čiuo­ja­ma 655 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos (iš jų be­veik 400 pri­klau­so Kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jai). „Ta­čiau at­os­to­gas kai­me žmo­nės ren­ka­si tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku, se­zo­nas te­trun­ka [...]
Pa­lei va­ka­ri­nį Rei­no kran­tą nu­sid­rie­kęs El­za­so re­gio­nas gar­sė­ja fach­ver­ki­niais na­mais, krau­ji­ne deš­ra, rau­gin­tais ko­pūs­tais, alu­mi, ka­lė­di­niu tur­gu­mi. Tai, ži­no­ma, tik dalis El­za­so gė­ry­bių. [...]
Tu­rint ne­ma­žą na­mo kie­mą lau­ko pa­vė­si­nė va­sa­rą tam­pa ma­lo­nia erd­ve, lei­džian­čia va­lan­dė­lei gry­na­me ore pa­sis­lėp­ti nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ar ne­ti­kė­to lie­taus, pa­si­mė­gau­ti poil­siu, [...]
Kas­dien nau­do­jan­tis iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad te­le­fo­nų ir ki­tų įren­gi­nių ekra­no spal­vos ski­ria­si. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad spal­vi­nės tem­pe­ra­tū­ros pasirinkimui įta­kos tu­ri [...]
Ciu­ri­cho (Švei­ca­ri­ja) zoo­lo­gi­jos so­de nyks­tan­čios Ga­la­pa­gų vėž­lių rū­šies 80-me­tė pa­te­lė Nig­ri­ta ta­po ma­ma – iš 9 jos pa­dė­tų kiaušinių iš­si­ri­to vėž­liu­kai.
Lais­vę mėgs­tan­tys ka­ti­nai žmo­nėms pa­trauk­lūs, ne­rei­ka­lau­ja šei­mi­nin­kų juos ves­ti į lau­ką. Kai už­si­no­ri pa­si­vaikš­čio­ti – eina sau vie­ni.
Apie penk­ta­da­lis pa­sau­lio gy­ven­to­jų ken­čia nuo įvai­rių aler­gi­jų, o pa­va­sa­rį ir va­sa­rą žy­dint au­ga­lams aler­giš­kų pa­cien­tų skai­čius dar la­biau iš­au­ga. Pa­sak me­di­kų, patekusios į kvė­pa­vi­mo [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­te vy­ko penk­to­ji tarp­tau­ti­nė me­di­ci­nos moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja, ku­rią or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos in­ten­sy­vio­sios kar­dio­lo­gi­jos ir sku­bio­sios me­di­ci­nos aso­cia­ci­ja, Lietuvos šir­dies aso­cia­ci­ja [...]
Bri­tų dai­ni­nin­kė ir dai­nų kū­rė­ja Ade­le pa­si­ra­šė nau­ją, 131 mln. do­le­rių (117 mln. eu­rų, 90 mln. sva­rų) ver­tės kon­trak­tą su „So­ny Mu­sic“, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių per vi­są is­to­ri­ją, [...]
Sek­ma­die­nį per „Bill­board“ mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją Ma­don­na pa­ger­bė Pri­nce'ą. Ta­čiau kri­ti­kai tei­gė, kad jos pa­si­ro­dy­mas men­kai tepriminė ve­lio­nį dai­ni­nin­ką.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikėtų griežtinti invazinių grožio procedūrų atlikimo taisykles?
Taip. Ši pavojinga veikla reglamentuota nepakankamai
Ne. Žmonės savarankiškai renkasi šias paslaugas ir jas atliekantį specialistą
Tokiomis procedūromis nesinaudoju ir kitiems nepatariu
Man nerūpi
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Sa­vai­tės pra­džio­je pri­im­si­te klai­din­gą spren­di­mą ir ku­rį lai­ką ei­si­te klai­din­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Jei ka­te­go­riš­kai ap­si­suk­si­te at­gal, ti­krai ra­si­te iš­ei­tį. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je ga­li­ma nau­ja in­tri­guo­jan­ti pa­žin­tis.

Daugiau

Komentuojami