„Baltoscandia 2016“ vadovas: įvykdėme išsikeltus uždavinius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-31 11:56
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-31 11:56
Ekspedicijos dalyviai Šiauriausiame Europos taške. Vidmanto Balkūno nuotraukos
Vi­są rugp­jū­čio mė­ne­sį ap­link Bal­ti­jos jū­rą ke­lia­vo pir­mo­sios žy­gio per pa­sau­lį „Mi­si­ja Lie­tu­va 100“ eks­pe­di­ci­jos „Bal­tos­can­dia 2016“ da­ly­viai. 

Bu­vo ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su už­sie­nio in­te­li­gen­ti­ja, lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­mis, jų me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas prof. Ka­zys Pa­kštas bei Bal­tos­kan­di­jos idė­ja, ieš­ko­mi ir fik­suo­ja­mi lie­tu­vy­bės pėd­sa­kai ir ku­ria­mi do­ku­men­ti­niai fil­mai, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Už­sie­nio in­te­li­gen­tams pri­sta­tė Lietuvą

Vi­sos eks­pe­di­ci­jos me­tu bu­vo su­reng­tos net de­vy­nios kon­fe­ren­ci­jos bei su­si­ti­ki­mai skir­tin­gų ša­lių uni­ver­si­te­tuo­se. „Ti­kiu, kad jos bu­vo la­bai ver­tin­gos. Ap­lan­ky­tų ša­lių moks­lo bend­ruo­me­nės at­sto­vai no­riai lei­do­si į dis­ku­si­jas, do­mė­jo­si Bal­tos­kan­di­jos idė­ja, da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi bei nuo­mo­nė­mis. At­ra­do­me, kad nors gy­ve­na­me la­bai skir­tin­go­se vals­ty­bė­se, bet su­si­du­ria­me su vie­no­do­mis ar pa­na­šio­mis prob­le­mo­mis. Džiau­gia­mės, kad su kai ku­riais pa­vy­ko už­megz­ti ir rim­tes­nius ry­šius, ku­rie, gal­būt, iš­augs į bend­rus pro­jek­tus at­ei­ty­je,“ – tei­gė Lie­tu­vos geog­ra­fų drau­gi­jos pre­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Ky­nė.

Lie­tu­vius už­sie­ny­je kvie­tė diskusijai

Žy­gio per pa­sau­lį „Mi­si­ja Lie­tu­va 100“ va­do­vas Gin­tau­tas Bab­ra­vi­čius tei­gė, kad vie­nas svar­biau­sių už­da­vi­nių – kur­ti ar­ti­mą ry­šį su už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais. „Tai – ne tik mū­sų žy­gio už­da­vi­nys. Jis svar­bus kiek­vie­nam Lie­tu­vos žmo­gui. Ne­ša­me Pa­sau­lio Lie­tu­vos idė­ją ir ti­ki­me, kad bū­ti­na stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą, da­lin­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir nu­brauk­ti ri­bą tarp Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių ir emig­ran­tų. Ne­svar­bu, kur yra žmo­gus, jei­gu jis jau­čia­si esan­tis lie­tu­vis – tu­ri­me ieš­ko­ti ke­lių, kaip veik­ti kar­tu. Tai įro­dė mū­sų su­si­ti­ki­mai su Ber­ge­ne, An­doy sa­lo­je, Nord­ka­pe dir­ban­čiais tau­tie­čiais. Jie – ak­ty­vūs, žin­gei­dūs ir ti­krai ne­pa­mir­šę sa­vo tė­vy­nės. At­virkš­čiai – ne vie­nas mi­nė­jo, kad sve­tur su­kaup­tą pa­tir­tį sva­jo­ja per­duo­ti ir stip­rin­ti Lie­tu­vo­je,“ – pa­sa­ko­jo G. Bab­ra­vi­čius.

Ekspedicijos akimirka.

Bend­ra­dar­biau­ja su už­sie­nio kūrėjais

Eks­pe­di­ci­jos me­tu vy­ko in­ten­sy­vūs fil­ma­vi­mo dar­bai. „Džiau­giuo­si, kad mū­sų ko­man­dai pa­vy­ko su­rink­ti ti­krai pui­kios vi­zua­li­nės me­džia­gos. Eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis Mi­chael Mat­tig-Ger­lach taip pat ke­lia­vo su sa­va fil­ma­vi­mo ko­man­da, to­dėl jau da­bar ži­no­me, kad žiū­ro­vų akis pa­sieks bent du fil­mai. M. Mat­tig-Ger­lach ku­ria do­ku­men­ti­ką apie glo­ba­li­nį at­ši­li­mą, šį kū­ri­nį ro­dys Vo­kie­ti­jos te­le­vi­zi­ja „Det­che Wel­le“. Taip pat pla­nuo­ja­me ir fo­tog­ra­fi­jų par­odą,“ – pa­sa­ko­jo re­ži­sie­rius bei ope­ra­to­rius Ig­nas Ver­šins­kas. Vi­so žy­gio per pa­sau­lį me­tu 2017–2020 m. bus su­kur­ti iki dvi­de­šim­ties do­ku­men­ti­nių fil­mų, ku­rie sieks at­kreip­ti dė­me­sį į glo­ba­li­nio at­ši­li­mo prob­le­mas, su­pa­žin­ti Lie­tu­vą su pa­sau­liu, jo kul­tū­ro­mis bei iš­skir­ti­niais vie­nu ar ki­tų tau­tų bruo­žais.

Ieš­ko­jo ir fik­sa­vo lie­tu­vy­bės pėdsakus

Vie­nas iš eks­pe­di­ci­jos da­ly­vių iš­si­kel­tų tiks­lų bu­vo ras­ti lie­tu­vy­bės pėd­sa­kus, iš­si­bars­čiu­sius ap­link Bal­ti­jos jū­rą. „Kaip ir vi­so žy­gio per pa­sau­lį me­tu, sie­kė­me ne tik skleis­ti pa­sau­liui ži­nią apie Lie­tu­vą, bet ir at­ras­ti vie­tas, ku­rios svar­bios mū­sų tau­tai. Da­ni­jo­je esan­čio­je Ham­le­to pi­ly­je ap­si­džiau­gė­me iš­vy­dę di­džiu­lį lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čio Jo­no Giel­gu­do (John Giel­gud) por­tre­tą. Jis – ge­riau­sias XX a. Di­džio­sio Bri­ta­ni­jos Šeks­py­ro vaid­me­nų at­li­kė­jas. Taip pat lan­kė­mės Ma­rien­bur­go pi­ly­je, ku­rio­je bu­vo ka­lin­tas ku­ni­gaikš­tis Kęs­tu­tis, su is­to­ri­kais dis­ku­ta­vo­me apie tai, kad įtemp­ti Han­zos mies­tų są­jun­gos bei Kal­ma­ro uni­jos san­ty­kiai ga­lė­jo mū­sų nau­dai pa­kreip­ti Žal­gi­rio mū­šio baig­tį. Sie­kia­me, kad lie­tu­viai su­pras­tų, jog, nors ir bū­da­mi ne­di­de­le tau­ta, esa­me svar­bi pa­sau­lio is­to­ri­jos da­lis,“ – tei­gė eks­pe­di­ci­jos da­ly­vė Eve­li­na Raz­mu­tė.

Ruo­šė­si eks­tre­ma­liam tre­jų me­tų žy­giui per pasaulį

„Mi­si­ja Lie­tu­va 100“ va­do­vas Gin­tau­tas Bab­ra­vi­čius tei­gė, kad ši eks­pe­di­ci­ja bu­vo itin nau­din­ga ruo­šian­tis žy­giui per pa­sau­lį. „Ne tik iš­mė­gi­no­me tech­ni­ką bei bend­rą pa­si­ruo­ši­mą, bet ir tu­rė­jo­me su­si­ti­ki­mus, ku­rie – ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­tis be­si­ruo­šiant di­džia­jam žy­giui. Pa­vyz­džiui, Ta­li­ne su­si­ti­ko­me su es­tų eki­pa­žu, ku­rie šią žie­mą mė­gi­no įveik­ti be­ke­lę iki Be­rin­go są­siau­rio. Nors jiems ne­pa­vy­ko, ta­čiau jų pa­sta­bos bei pa­ta­ri­mai yra auk­so ver­tės. Mū­sų tiks­las – ne tik įveik­ti at­stu­mą iki Be­rin­go, bet ir pa­tį są­siau­rį, prie vi­su­rei­gių pri­tvir­ti­nus pon­to­nus, o vė­liau Alias­kos be­ke­lė­mis va­sa­rą pa­siek­ti ci­vi­li­za­ci­ją. Šis už­da­vi­nys dar nė­ra pa­vy­kęs nei vie­nai ko­man­dai pa­sau­ly­je. Mū­sų no­ras – su­jung­ti du že­my­nus ir tai pa­da­ry­ti be pa­ša­li­nės pa­gal­bos. Į žy­gį per pa­sau­lį iš­ke­liau­ja­me jau po me­tų. Svar­biau­sias už­da­vi­nys da­bar – su­si­telk­ti į pa­si­ruo­ši­mo dar­bus,“ – pa­sa­ko­jo G. Bab­ra­vi­čius.

Apie „Mi­si­ja Lie­tu­va 100“

Tai – eks­tre­ma­lus tre­jų me­tų žy­gis per pa­sau­lį au­to­mo­bi­liais. Jis skir­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. „Kvie­si­me lie­tu­vius vi­sa­me pa­sau­ly­je vie­ny­tis ir švęs­ti vals­ty­bės ju­bi­lie­jų, o šven­čiant ne­pa­mirš­ti ir švies­tis – ne tik do­mė­tis mū­sų pra­ei­ti­mi ir žmo­nė­mis, ku­rie pa­dė­jo pa­ma­tus mū­sų ša­liai, bet ir tap­ti tais, ku­rių in­dė­lis į Lie­tu­vos at­ei­tį bus svar­biau­sias at­ei­nan­tį šimt­me­tį,“ – tei­gė žy­gio per pa­sau­lį am­ba­sa­do­rius Al­gir­das Kauš­pė­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami