„Forbes“ rekomenduoja 2015-aisiais aplankyti Lietuvą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-17 09:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-17 09:18
Re­gis, pa­sau­lis pa­ga­liau iš­ties su­si­do­mė­jo Lie­tu­va kaip pa­trauk­lia ke­lio­nių, tu­riz­mo kryp­ti­mi. Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vą į tu­riz­mui pa­trauk­liau­sių ša­lių de­šim­tu­ką tre­čiu nu­me­riu įtrau­kė tarp vi­so pa­sau­lio tu­ris­tų po­pu­lia­rus ke­lio­nių gi­das „Lo­ne­ly Pla­net“. O vi­sai ne­se­niai Lie­tu­va pa­te­ko į „For­bes“ – pa­sau­ly­je vie­no au­to­ri­te­tin­giau­sių vers­lo lei­di­nių – su­da­ro­mus ša­lių rei­tin­gus.

Tu­ris­tus trau­kia lie­tu­viš­ka gam­ta ir UNES­CO paveldas

Į šie­met ap­lan­ky­ti re­ko­men­duo­ja­mą ša­lių tre­je­tą „For­bes“ įtrau­kė Juo­dkal­ni­ją, Na­mi­bi­ją ir Lie­tu­vą. Vi­sas tris ša­lis pri­sta­tan­čia­me straips­ny­je žur­na­lis­tė Ale­xand­ra Kirk­man gi­ria ba­ro­ko epo­chos kul­tū­ri­nį pa­vel­dą sau­gan­tį Vil­niaus se­na­mies­tį bei na­cio­na­li­niu Lie­tu­vos pa­si­di­džia­vi­mu jau ta­pu­sią Kur­šių ne­ri­jos įlan­ką. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, jog Lie­tu­vai ta­pus eu­ro zo­nos na­re, at­vyk­ti ir vie­šė­ti ša­ly­je bus daug pa­to­giau nei anks­čiau. Vi­są straips­nį ra­si­te in­ter­ne­te, ad­re­su http://www.for­bes.com/­si­tes­/a­le­xand­ra­kirk­man/2014/12/31/w­he­re-to-go-now-3-top-tra­vel-des­ti­na­tions-for-2015/

„Tu­riz­mo po­pu­lia­ri­ni­mui to­kie mū­sų ša­lies pa­mi­nė­ji­mai, re­ko­men­da­ci­jos ap­lan­ky­ti įta­kin­guo­se už­sie­nio lei­di­niuo­se yra la­bai svar­būs, nes jie di­di­na Lie­tu­vos ži­no­mu­mą sve­tur, - „For­bes“ pa­si­ro­džiu­sią ži­nu­tę ko­men­ta­vo Eval­da Šiš­kaus­kie­nė, Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė. – Nes da­bar si­tua­ci­ja mū­sų at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo sek­to­riu­je yra to­kia: mes tu­ri­me la­bai ge­rą pro­duk­tą, bet ne­tu­ri­me in­for­ma­ci­nių ka­na­lų ir lė­šų pa­sa­ky­ti pa­sau­liui, ko­kias pa­slau­gas tei­kia­me, ko­kią gam­tą, mais­tą tu­ri­me ir ko­kie esa­me. Gy­ve­na­me XXI-ame am­žiu­je, žur­na­lai ir rek­la­mi­niai lanks­ti­nu­kai ne­be­vei­kia, o Lie­tu­vos pa­mi­nė­ji­mai „Lo­ne­ly Pla­net“, „For­bes“ yra vie­na iš šiuo­lai­ki­nių ir itin svar­bių e. rin­ko­da­ros prie­mo­nių“.

Už­sie­nio ži­niask­lai­do­je daž­nė­jan­čios re­ko­men­da­ci­jos ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je ne tik po­pu­lia­ri­na ša­lį, bet ir ro­do, jog Lie­tu­va tu­riz­mui tam­pa vis įdo­mes­nė ir pa­trauk­les­nė. Pa­žin­ti­nes ke­lio­nes po Bal­ti­jos ša­lis ren­gian­čio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ duo­me­ni­mis, 2014 me­tais di­džiau­sią da­lį į Lie­tu­vą at­vy­ku­sių tu­ris­tų su­da­rė ke­liau­to­jai iš Azi­jos (38 proc.), JAV (28 proc.) bei Okea­ni­jos (15 proc.). Ypač pers­pek­ty­vi Lie­tu­vos at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo rin­ka yra Ja­po­ni­ja – spar­čiai au­gan­ti ir vi­sų Azi­jos ša­lių ly­de­rė. Tu­ris­tų iš Ja­po­ni­jos per pir­mą 2014 m. pus­me­tį su­lau­kė­me net 37,5 proc. dau­giau.

„Praė­ju­siais me­tais Lie­tu­vo­je dau­giau­sia lan­kė­si tu­ris­tai iš Ja­po­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Aus­tra­li­jos bei Pie­tų Ko­rė­jos. Šių ša­lių ke­liau­to­jus la­biau­siai trau­kia UNES­CO sau­go­mi pa­vel­do ob­jek­tai, są­ly­gi­nai ne­pa­lies­ta ir lau­ki­nė mū­sų gam­ta bei, pa­ly­gi­nus su dau­ge­liu ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, ma­žiau ap­gy­ven­din­tos te­ri­to­ri­jos. Taip pat dė­me­sio su­si­lau­kia ir ori­gi­na­lūs lie­tu­vių di­zai­ne­rių ga­mi­niai, gin­ta­ras, teks­ti­lė bei ku­li­na­ri­nis pa­vel­das“, - pa­sa­ko­jo „Bal­tic Tours“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Fa­bi­jo­na­vi­čius.

Abi­pu­sę mei­lę ri­bo­ja finansai

O ar lie­tu­viams yra įdo­mūs tie kraš­tai, iš ku­rių tu­ris­tų su­lau­kia­me dau­giau­sia? Nors ke­lio­nės į to­li­mus kraš­tus, iš ku­rių į Lie­tu­vą at­vyks­ta dau­giau­sia tu­ris­tų, įper­ka­mos anaip­tol ne kiek­vie­nam mū­sų ke­liau­to­jui, su­si­do­mė­ji­mas jo­mis kas­met di­dė­ja. „Pa­vyz­džiui, pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja – jau­ni­mo tar­pe tam­pa ma­din­ga vyk­ti į Aus­tra­li­ją, Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją, Ka­na­dą. O bran­des­ni ke­liau­to­jai vis daž­niau ren­ka­si Azi­ją – Ne­pa­lą, Tai­lan­dą, Viet­na­mą, Šri Lan­ką bei ki­tus eg­zo­tiš­kus kraš­tus. Tad sim­pa­ti­ja tarp at­vyks­ta­mo­jo ir iš­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo ša­lių da­ly­vių – abi­pu­sė“, - sa­kė skry­džių re­zer­va­ci­nės sis­te­mos „Skren­du.lt“ at­sto­vė Ra­sa Le­vic­kai­tė.

Tie­sa, ji pa­ste­bė­jo, jog ne­pai­sant su­si­do­mė­ji­mo eg­zo­tiš­kais kraš­tais, vis dėl­to ke­lio­nes į juos ypač ri­bo­ja ke­liau­to­jų pa­ja­mos: „Lie­tu­viai – drą­sūs ke­liau­to­jai. Mū­sų ne­gąs­di­na nei at­stu­mai ar il­gi skry­džiai, nei men­ta­li­te­to skir­tu­mai. Bet ka­dan­gi Azi­ja, kaip ir Okea­ni­ja ar Ame­ri­kos, Aus­tra­li­jos že­my­nai yra to­li ir bi­lie­to kai­na ne men­ka, lie­tu­viai dau­giau­sia ke­liau­ja po Eu­ro­pą“.

„Skren­du.lt“ duo­me­ni­mis, 2014 me­tais di­džiau­si srau­tai ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos (49 proc.) trau­kė į Eu­ro­pą. Į Ar­ti­muo­sius Ry­tus vy­ko 25 proc. ke­liau­to­jų, į Azi­jos vals­ty­bes - 11 proc., JAV ir Ka­na­dą ap­lan­kė 6 proc. tu­ris­tų, 3 proc. rin­ko­si Pie­tų Ame­ri­ką ir 2 proc. – Okea­ni­ją.

Dar vie­na ryš­ki pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų ten­den­ci­ja tarp poil­siau­to­jų iš Lie­tu­vos - į po­pu­lia­ru­mo vir­šū­nes ki­lo iki šiol ne kiek­vie­nam įper­ka­mas Iz­rae­lis, Ita­li­ja ir Is­pa­ni­ja. „To­kius po­ky­čius sie­ja­me su pi­gių skry­džių bend­ro­vių, ku­rios pa­siū­lė tie­sio­gi­nius skry­džius, at­si­ra­di­mu,“ – nau­jau­sias tu­riz­mo sek­to­riaus ten­den­ci­jas var­di­jo R. Le­vic­kai­tė.

Kiek kei­čia­si ir ke­lio­nių po­bū­dis. „Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja spor­to ke­lio­nės po Al­pes tu­rin­čias ša­lis bei Is­pa­ni­ją, dau­gė­ja ap­si­pir­ki­mo ke­lio­nių į Ita­li­ją ir Vo­kie­ti­ją, pa­tir­ties tu­riz­mo vyks­ta­ma į Azi­ją, Okea­ni­ją. Tuo tar­pu su­si­do­mė­ji­mas san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jo­mis už­sie­ny­je ma­žė­ja. O be­ne sta­bi­liau­sia pa­klau­sa iš­lie­ka įvai­rių ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių siū­lo­moms poil­si­nėms ke­lio­nėms į Tur­ki­ją, Is­pa­ni­ją, Egip­tą“, - ko­men­ta­vo R. Le­vic­kai­tė.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami