„Grand SPA Lietuva“: šventėms pasirengę!

Monika STATKUTĖ 2015-12-12 06:00
Monika STATKUTĖ
2015-12-12 06:00
Komplekso „Grand SPA Lietuva“ pirčių zona vilioja jaukumu. LŽ archyvo nuotraukos
Pa­čia­me Drus­ki­nin­kų ku­ror­to cen­tre, ant Ne­mu­no ir Rat­ny­čė­lės upių san­ta­kos šlai­to įsi­kū­ręs svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio komp­lek­sas „Grand SPA Lie­tu­va“ įtrau­kia į ki­to­kį – po­jū­čių ku­pi­ną – pa­sau­lį. Pa­grin­di­nė gy­dyk­los „Grand SPA Lie­tu­va“ veik­la – puo­se­lė­jant se­ną­sias Drus­ki­nin­kų ku­ror­to svei­ka­ti­ni­mo ir gy­dy­mo tra­di­ci­jas pa­dė­ti lan­ky­to­jams pa­ge­rin­ti fi­zi­nę or­ga­niz­mo būk­lę bei su­stip­rin­ti dva­si­nes jė­gas.

„Grand SPA Lie­tu­va“ yra vie­na di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių gy­dyk­lų Bal­ti­jos ša­ly­se. Pro­ce­dū­roms čia nau­do­ja­mas mi­ne­ra­li­nis van­duo tie­siai iš grę­ži­nio. Siū­lo­ma rink­tis iš dau­giau kaip šim­to pro­ce­dū­rų – ne tik puo­se­lė­jan­čių gro­žį ar grą­ži­nan­čių dva­si­nę pu­siaus­vy­rą, bet ir gy­dan­čių įvai­rias li­gas bei pa­de­dan­čių at­si­ties­ti po trau­mų.

Sveikatinimo programos – ir jauniems, ir senjorams.

Ge­riau ne­lauk­ti gydymo

Kaip sa­ko komp­lek­so rin­ko­da­ros di­rek­to­rius Aud­rius Ab­ro­ma­vi­čius, ge­riau rū­pin­ki­mės sa­vi­mi, kol esa­me svei­ki, tuo­met ir svei­ka­tos puo­se­lė­ji­mas taps ma­lo­nu­mu bei poil­siu, ki­taip vė­liau teks in­ves­tuo­ti į bran­giai kai­nuo­jan­čius vais­tus ir var­gi­nan­tį gy­dy­mą. Rin­ko­da­ros di­rek­to­riaus tei­gi­mu, „Grand SPA Lie­tu­va“ pro­ce­dū­ras ga­li­ma pri­tai­ky­ti dau­ge­lio ne­ga­la­vi­mų pro­fi­lak­ti­kai ir įvai­rioms li­goms – šir­dies bei krau­ja­gys­lių sis­te­mos, stu­bu­ro ir są­na­rių, kvė­pa­vi­mo, virš­ki­ni­mo sis­te­mos, gi­ne­ko­lo­gi­nėms – gy­dy­ti.

„Tai – na­tū­ra­laus mi­ne­ra­li­nio van­dens vo­nios ir ert­mi­nės pro­ce­dū­ros, gy­do­mo­jo pur­vo pro­ce­dū­ros, ma­sa­žai, in­ha­lia­ci­jų te­ra­pi­ja, fi­zio­te­ra­pi­ja, įvai­rūs ki­ne­zi­te­ra­pi­jos me­to­dai ir ki­tos pro­ce­dū­ros“, – var­di­jo A. Ab­ro­ma­vi­čius.

Svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio cen­tras siū­lo rink­tis iš pen­kių svei­ka­ti­ni­mo prog­ra­mų – kiek­vie­nam pa­gal po­rei­kius. Anot komp­lek­so rin­ko­da­ros di­rek­to­riaus, daž­nai ma­no­me, kad pa­si­ner­ti į mi­ne­ra­li­nį van­de­nį ar pur­vą, pa­kvė­puo­ti de­guo­ni­mi ver­ta sen­kant jau­nys­tei, pa­ju­tus se­nė­ji­mo po­žy­mių. „Ta­čiau stip­rin­ti or­ga­niz­mą rei­kia ir pa­čio­je jau­nys­tė­je, kai dar ne­jau­čia­me lai­ko po­vei­kio“, – ti­ki­no jis.

Ir su­au­gu­sia­jam, ir vaikui

Į svei­ka­ti­ni­mo prog­ra­mas įei­na pa­si­ren­ka­mo ti­po ap­gy­ven­di­ni­mas vie­na­me iš tri­jų komp­lek­so vieš­bu­čių, mai­ti­ni­mas tris kar­tus per die­ną, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­ja bei in­di­vi­dua­laus svei­ka­ti­ni­mo ar gy­dy­mo pla­no su­da­ry­mas. Pa­pil­do­mas pra­na­šu­mas – kas­dien ne­ri­bo­tai ga­li­ma lan­ky­tis van­dens par­ke ir ger­ti mi­ne­ra­li­nį van­de­nį biu­ve­tė­je tie­siai iš grę­ži­nio. Vi­suo­se vieš­bu­čių kam­ba­riuo­se yra ne­mo­ka­mas be­vie­lis in­ter­ne­tas, cha­la­tai. Au­to­mo­bi­lį ga­li­ma sau­giai pa­lik­ti komp­lek­so po­že­mi­nė­je aikš­te­lė­je.

Re­ko­men­duo­ja­ma svei­ka­ti­ni­mo prog­ra­mų truk­mė – nuo 6 die­nų. Tiek jų siū­lo­ma, kad, at­siž­vel­giant į gy­dy­mo spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jas, bū­tų pa­siek­tas op­ti­ma­lus re­zul­ta­tas gy­dant ir stip­ri­nant svei­ka­tą. Prog­ra­mas su­da­ro nuo tri­jų iki še­šių pro­ce­dū­rų per die­ną. Jas ga­li­ma rink­tis in­di­vi­dua­liai ir pa­ta­riant gy­dy­to­jui iš siū­lo­mų al­ter­na­ty­vų. Pa­vyz­džiui, į Uni­ver­sa­lią svei­ka­tin­gu­mo prog­ra­mą įei­na gy­do­mie­ji du­šai, vo­nių ar pur­vo pro­ce­dū­ros; ki­ne­zi­te­ra­pi­ja sa­lė­je, van­de­ny­je, ėji­mas su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis ar fi­zio­te­ra­pi­ja; kla­si­ki­nis ar­ba lim­fod­re­na­ži­nis ma­sa­žas; in­ha­lia­ci­jos ir kt. In­di­vi­dua­li svei­ka­ti­ni­mo prog­ra­ma re­ko­men­duo­ja­ma klien­tams, no­rin­tiems drau­ge su spe­cia­lis­tu su­si­da­ry­ti in­di­vi­dua­lų gy­dy­mo ir svei­ka­ti­ni­mo pla­ną bei pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sias pro­ce­dū­ras. Jų gy­dyk­lo­se tei­kia­ma dau­giau kaip 100. Liek­nė­ji­mo prog­ra­ma skir­ta tiems, ku­rie tu­ri ants­vo­rio, sie­kia iš­lai­ky­ti dai­lias kū­no li­ni­jas ar nu­mes­ti ne­rei­ka­lin­gus ki­log­ra­mus. Jiems bus su­da­ry­ta spe­cia­li die­to­lo­go prog­ra­ma ir pa­siū­ly­ti už­siė­mi­mai sa­lė­je, lau­ke bei ba­sei­ne. Taip pat yra spe­cia­li prog­ra­ma ma­žie­siems „Sau­lės zui­ku­tis“, tad vi­sa šei­ma ga­li iš­si­rink­ti sau tai, kas la­biau­siai tin­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
banco  198.7.59.108 2016-03-10 02:18:29
UniCredite Finansų kompanijos 777 # Roma geležinkelio stoties kelių, Italija Tel: +393512646127 Gera diena visi skaito mūsų internete skelbiamą informaciją gavau iš E-Mail. Dėkojame, kad atsakyti į mano skelbimą. Pirmiausia leiskite man pristatyti save jums esu Mr.Mr.Kenneth El kreditų bendrovė. Kalbant apie e-paštu, mes esame pasirengę pasiūlyti paskolas visuomenės nariams 2% per metus be jokių patikrų ir kredito juodasis. Mes išduoti kreditą, kuris yra per £ 5,000.00 į £ 40,000,000.00 iš Jungtinės Karalystės. Mes teikiame paskolas be, nes aš bijojo Dievo ir skolintojas negali imtis chances.only sudomins asmuo turėtų contanct į mūsų privety paštu: (edwardkennethcredit@gmail.com) Mes apdalinti paskolos fiziniams asmenims, bendrovėms ir bendradarbiauti nepriklausomai jų šeiminės padėties, lyties, religijos, ir vieta, tačiau turėtų būti juridinis reiškia grąžinti paskolą per nustatytą laiką, ir griežtai, kad būtų vertas pasitikėjimo .. Ačiū už supratimą.. Linkėjimai iš Mr.Kenneth E
0 0  Netinkamas komentaras
primas  84.46.224.213 2015-12-14 10:24:24
Įdomu, ką p. Malinauskas pasikvies nemokamam pasismaginimui?
0 2  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami