„Smiltynė“ skrieja ant sėkmės bangų

Mindaugas KLUSAS mklusas@lzinios.lt 2014-08-22 06:00
Mindaugas KLUSAS
mklusas@lzinios.lt
2014-08-22 06:00
Greitaeigis laivas "Smiltynė" tuoj pajudės į Neringą. Mindaugo Kluso (LŽ) nuotraukos
Kai pa­va­sa­rį iš va­ka­rų at­skrie­jo ži­nia, jog į Ni­dą iš Klai­pė­dos pra­dės kur­suo­ti grei­taei­gis ke­lei­vi­nis lai­vas, tą pa­čią mi­nu­tę pa­sa­kė­me sau – ke­liau­si­me juo. Ta­rė­me ir pa­da­rė­me. Tie­sa, te­ko pa­lū­kė­ti iki rugp­jū­čio vi­du­rio, kol at­si­ra­do lais­vas Pa­ma­rio kraš­tui skir­tas sa­vait­ga­lis.

Per ke­lis va­sa­ros mė­ne­sius van­dens ke­lias Klai­pė­da – Juo­dkran­tė – Ni­da – Juo­dkran­tė – Klai­pė­da su­lau­kė mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo. Di­džiau­sias bu­mas pa­siek­tas lai­ko­tar­piu nuo Jo­ni­nių iki Žo­li­nės. Per ry­ti­nius rei­sus ir va­ka­rais grįž­tant iš Ni­dos grei­ta­sis kel­tas ne­su­tal­pin­da­vo vi­sų no­rin­čių­jų, nu­sid­riek­da­vo ei­lės. Pers­kai­tė­me, jog bi­lie­tus ver­tė­tų įsi­gy­ti iš anks­to, prieš de­šimt die­nų. Ne­juo­ka­vo­me – stvė­rė­me juos tuoj pat. Bi­lie­tas į vie­ną pu­sę kai­na­vo 32 li­tus.

Į ke­lio­nę!

Tą šeš­ta­die­nio ry­tą Klai­pė­da re­mon­tuo­ja­mo Pi­lies til­to apy­lin­kė­se at­ro­dė ge­ro­kai įmi­gu­si. „Nei žvė­re­lio, nei žmo­gaus“, kaip ra­šė poe­tas Si­gi­tas Ge­da. Tik upės kran­ti­nė­se triū­sė ka­te­rių sa­vi­nin­kai, gar­bin­da­mi bun­dan­čią už­dar­bio die­ną. Už­tat Se­no­jo­je per­kė­lo­je bū­ria­vo­si žmo­nės – bū­si­mie­ji ka­ta­ma­ra­no „Smil­ty­nė“ ke­lei­viai, mū­sų bend­ra­žy­giai.

Kapitonas Voldemaras Liekis mėgaujasi dirbdamas ir bendraudamas su keleiviais.

Pa­te­ko­me į jau­kų lai­vą mo­der­niu in­ter­je­ru. Erd­vio­je pa­tal­po­je – 72 sė­dy­nės, vi­sos, dė­kui Die­vui, nu­kreip­tos ju­dė­ji­mo kryp­ti­mi. Ati­da­ro­mas ba­riu­kas, ku­rį ap­tar­nau­ja ža­vi stu­den­tė. Vei­kia be­vie­lis in­ter­ne­to ry­šys. Už 5 li­tus ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti au­si­nes ir klau­sy­tis pa­sa­ko­ji­mo apie Klai­pė­dos uos­tą ir Kurš­ma­rių gy­ven­vie­tes. Ke­lei­vių pa­tal­po­je šil­ta, lie­taus ne­bau­gu. Gra­žiau­siems Lie­tu­vos vaiz­dams – di­de­li lan­gai. No­rin­tys „ar­ti­mes­nio san­ty­kio“ su ma­rių sti­chi­jo­mis, ren­ka­si lai­vo ga­le. Čia jau ky­bo ke­li dvi­ra­čiai, į kel­tą pri­ima­mi už sim­bo­li­nį vie­no cen­to mo­kes­tį. Uos­to ak­va­to­ri­jo­je, kur at­stu­mai įvei­kia­mi per ke­lias mi­nu­tes, „Smil­ty­nė“ ga­li ga­ben­ti 132 ke­lei­vius. Ta­čiau į Ni­dą jų pluk­do tiek, kiek yra sė­di­mų vie­tų.

Ne­tru­kus pa­ste­bė­jo­me, kad kai ku­rie tra­pu lei­dę­si žmo­nės grįž­ta į kran­ti­nę. Pa­si­ro­do, jie vy­lė­si pa­tek­ti į lai­vą iš anks­to ne­pir­kę bi­lie­tų. De­ja, 9 va­lan­dą 30 mi­nu­čių, kai „Smil­ty­nė“ ėmė spar­čiai skros­ti Da­nės žio­tis, vi­sos vie­tos bu­vo užim­tos.

Atrakcija

Grei­taei­gis lai­vas pri­ar­tė­jo prie va­ka­ri­nio ma­rių kran­to ir verž­liai pa­krei­pė kur­są į pie­tus, Kiau­lės nu­ga­ros link. Aki­mis pa­ly­dė­jo­me Cen­tri­nį Klai­pė­dos ter­mi­na­lą, kran­ti­nę ir pir­są. Pa­mo­ja­vo­me iš­ky­lau­jan­čio ka­te­rio įgu­lai. Nu­žvel­gė­me drū­ta­ko­jes at­ra­mas, prie ku­rių ne­tru­kus bus tvir­ti­na­ma mū­sų ne­prik­lau­so­my­bė – lai­vas su du­ji­ni­mo įran­ga „In­de­pen­den­ce“. Kai uos­to ak­va­to­ri­ja li­ko už Kiau­lės ir ke­lei­vių nu­ga­rų, įsid­rą­si­no­me pa­bels­ti į vai­ri­nes du­ris ir pa­šne­kin­ti „Smil­ty­nės“ ka­pi­to­ną Vol­de­ma­rą Lie­kį.

"Smiltynės" įgula - keleivių paslaugoms.

Jis pa­pa­sa­ko­jo, jog grei­taei­gis kel­tas (angl. fast ferry) pa­ga­min­tas 1999-ai­siais Ny­der­lan­duo­se. Dau­giau kaip de­šimt­me­tį plau­kio­jo iš Dord­rech­to į Ro­ter­da­mą. Lie­tu­vis ten pe­rė­jo ke­lių die­nų pra­kti­ką, mo­kė­si val­dy­ti ka­ta­ma­ra­ną, pa­jus­ti jo ga­ba­ri­tus. „Pa­na­šių ir po­rą di­des­nių lai­vų ta­da olan­dai tu­rė­jo dvy­li­ka. Duo­da­si jų upė­se kaip tak­si. Di­de­lių ban­gų ten ne­bū­na, ta­čiau eis­mas ge­ro­kai in­ten­sy­ves­nis“, – pa­sa­ko­jo V. Lie­kis.

„Smil­ty­nę“ ne­ša du sraig­ti­niai tūks­tan­čio ark­lio ga­lių (740 kW) va­rik­liai. Įsi­bė­gė­jęs lai­vas pa­sie­kia 23 maz­gų (apie 45 km/h) grei­tį. Na­vi­guo­ti jį drau­džia­ma, jei vė­jo grei­tis 18 m/s, ky­la 1,1 me­tro ban­gos. „Šią va­sa­rą to­kių oro są­ly­gų ne­bu­vo, nors kar­tą ban­gos sie­kė be­veik me­trą. Žmo­nes taš­kė purs­lai, bet jiems – at­rak­ci­ja. „O! Kaip sma­gu, – šau­kia, – iš­si­mau­dėm“, – šyp­so­da­ma­sis pa­sa­ko­jo ka­pi­to­nas. Jo ti­ki­ni­mu, vi­sas bai­mes rei­kė­tų pa­lik­ti kran­te, nes ma­rios la­bai ne­gi­lios. „Blo­giau­siu at­ve­ju tik at­si­sės­tu­me ant dug­no, ir tiek“, – ra­mi­no vai­ri­nin­kas.

Kas­die­ną po naujieną

V. Lie­kis bai­gė Lie­tu­vos aukš­tą­ją jū­rei­vys­tės mo­kyk­lą, try­li­ka me­tų „iš­vaikš­čio­jo“ jū­ro­je, ran­gų hie­rar­chi­ja pa­ki­lo iki an­tro­jo ka­pi­to­no pa­dė­jė­jo. „Mū­sų lai­vus val­džiu­si pra­ncū­zų kom­pa­ni­ja ban­kru­ta­vo, nu­ta­riau ieš­ko­ti dar­bo ant kran­to, ar­čiau šei­mos“, – nu­si­šyp­so­jo jū­ri­nin­kas.

Pasiekėme Nidą.

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais „i­šė­ji­mais“, da­bar­ti­nis marš­ru­tas ka­pi­to­no V. Lie­kio nuo­bo­du­liu ne­kan­ki­na. „Su ke­lei­viais ne­bū­na nuo­bo­du. Čia kas­die­ną – nau­jie­na. Tu­ris­tų at­ke­liau­ja net iš Ame­ri­kos, Aus­tra­li­jos, Pra­ncū­zi­jos. Daug ru­sų. Vis klau­si­nė­ja, žiū­ri pa­gar­bos ku­pi­nu žvilgs­niu ir lau­kia, ar tu jiems ką nors at­sa­ky­si“, – pa­ten­kin­tas pa­sa­ko­jo V. Lie­kis. Grei­taei­gis lai­vas per die­ną pa­da­ro du rei­sus. Kur­suo­ja be poil­sia­die­nių. Ke­lio­nė trun­ka dvi su pu­se va­lan­dos. Juo­dkran­tė­je pa­sto­vi 20, plau­kiant at­gal – 10 mi­nu­čių.

Per se­zo­ną „Smil­ty­nės“ vai­ri­nin­ko til­te­liu V. Lie­kis da­li­ja­si su dar vie­nu ar dviem ko­le­go­mis.

Iš­trauk­ti iš automobilio

Marš­ru­to se­zo­nas ei­na į pa­bai­gą. Vės­ta orai, trum­pė­ja die­nos. Perž­vel­gęs ke­lio­nės nuo­trau­kas tuo įsi­ti­ki­nau ir pats: į pa­ma­rį kuo įžū­liau­siai brau­na­si ru­duo. Ta­čiau Ne­rin­gos poil­siau­to­jams ir Klai­pė­dos sve­čiams pui­kią pra­mo­gą pa­siū­liu­sios bend­ro­vės „Smil­ty­nės per­kė­la“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius But­vy­das sku­ba ra­min­ti – lai­vas ir to­liau kels į Ne­rin­gą. Tik ne taip in­ten­sy­viai. Rug­sė­jį ke­ti­na­ma plau­kio­ti sa­vait­ga­liais, kar­tą per die­ną, kiek anks­čiau at­siš­var­tuo­jant Ni­do­je.

Pra­mo­ga yra pra­mo­ga, ta­čiau šis marš­ru­tas, pa­sak D. But­vy­do, bu­vo su­ma­ny­tas kaip al­ter­na­ty­va au­to­mo­bi­liams. „Skep­ti­kai jį va­di­no vie­na­die­nių tu­ris­tų pro­jek­tu, o mes vy­lė­mės, jog grei­taei­gis lai­vas vi­sų pir­ma taps su­si­sie­ki­mo prie­mo­ne su Ne­rin­gos pu­sia­sa­liu. Ir va­sa­rą per­kė­lę mil­ži­niš­ką ke­lei­vių ba­ga­žo kie­kį įsi­ti­ki­no­me, jog žmo­nės va­žiuo­ja ne vie­nai die­nai, o at­os­to­gau­ti. Pa­si­ro­do, lie­tu­vį įma­no­ma iš­trauk­ti iš au­to­mo­bi­lio. Šis da­ly­kas ypač džiu­gi­na. „Smil­ty­nės“ se­zo­nas pa­vy­ko“, – api­bend­ri­no D. But­vy­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami