„SPA namai“ kviečia į gintaro kambarį

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-03-18 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-03-18 06:00
Naujo dizaino gintaro mineralų terapijos infraraudonųjų spindulių masažo stalas. Kristinos Kučinskaitės nuotraukos
Di­džiau­sia­me Lie­tu­vo­je svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio komp­lek­se „Grand SPA Lie­tu­va“ ati­da­ry­ti nau­jie­ji „SPA na­mai“, ku­riuo­se įreng­tas ypa­tin­gas kam­ba­rys. Ja­me vis­kas - lu­bų de­ko­ra­ci­jos, švies­tu­vai, sau­na, ma­sa­žo sta­las, suo­le­lis ir net vo­ne­lė pė­doms at­gai­vin­ti - pa­da­ry­ta iš gin­ta­ro.

Iš­skir­ti­nai gin­ta­ro pro­ce­dū­roms teik­ti skir­ta­me kam­ba­ry­je įreng­tas ži­no­mo ju­ve­ly­ro ir gin­ta­ro meis­tro Ša­rū­no Da­vai­nio su­kur­tas nau­jo di­zai­no gin­ta­ro mi­ne­ra­lų te­ra­pi­jos inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių ma­sa­žo sta­las. Jį pa­sau­li­nės in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės or­ga­ni­za­ci­jos (WI­PO) Tarp­tau­ti­nės pa­ieš­kos biu­ras yra pri­pa­ži­nęs ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­čiu iš­ra­di­mu. Be to, „SPA na­mai“ - vie­nin­te­liai Drus­ki­nin­kuo­se - siū­lo iš­ban­dy­ti inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių gin­ta­ro pir­tį ir pė­dų ref­lek­so­te­ra­pi­jos gin­ta­ru pro­ce­dū­ras.

Svečiams pristatytos naujųjų „SPA namų“ procedūros su gintaru.

Vie­nin­te­lis vi­so­je Lietuvoje

„Kur­da­mas nau­ją­jį ma­sa­žo sta­lą no­rė­jau at­ver­ti ke­lius ir lie­tu­viš­kai SPA svei­ka­tin­gu­mo kon­cep­ci­jai. Džiau­giuo­si, kad nau­jo­vę, ku­ria do­mė­jo­si ir už­sie­nio ša­lių svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų tei­kė­jai, pir­miau­sia pa­vy­ko įgy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je“, - tei­gė Š.Da­vai­nis. Prieš ke­le­tą me­tų su­kur­tą iš­ra­di­mą jis pri­tai­kė ne tik ma­sa­ži­niam sta­lui, bet ir inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių sau­nai.

„Su­kur­ti gin­ta­ro kam­ba­riui rei­kia­mus bal­dus ar in­ter­je­ro ak­cen­tus ne­bu­vo pa­pras­ta. Gin­ta­ras - spe­ci­fi­nė me­džia­ga, ją ap­do­ro­jant iki ly­gaus pa­vir­šiaus ne­ten­ka­ma apie 70 proc. ža­lia­vos“, - pa­sa­ko­jo Š.Da­vai­nis. Iš vi­so įvai­rioms uni­ka­laus kam­ba­rio de­ta­lėms ir bal­dams su­kur­ti jis pa­nau­do­jo apie 80 ki­log­ra­mų gin­ta­ro. „Dirb­da­mas nau­do­jau spe­ci­fi­nės rū­šies gin­ta­rą su įvai­riais in­tar­pais“, - de­ta­li­za­vo au­to­rius.

Gin­ta­ro kam­ba­rys „SPA na­muo­se“ ra­do­si ne tik no­rint lan­ky­to­jams su­teik­ti kuo dau­giau ga­li­my­bių su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos auk­su va­di­na­mos me­džia­gos nau­da svei­ka­tai, bet ir pri­si­de­dant prie Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to ini­ci­juo­to pa­sau­li­nio pro­jek­to „Gin­ta­ro ke­lias“. Pa­žy­mė­ti­na, kad tai ir vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je toks gin­ta­ro kam­ba­rys, ku­ria­me at­lie­ka­mos pro­ce­dū­ros nau­do­jant gin­ta­ro prie­mo­nes.

Ypa­tin­gos gy­do­mo­sios savybės

„Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad pra­dė­ti rū­pin­tis svei­ka­ta rei­kia dar esant svei­kiems. Tad puo­se­lė­da­mi il­ga­me­tes svei­ka­ti­ni­mo tra­di­ci­jas, ne tik mak­si­ma­liai iš­plė­tė­me SPA pa­slau­gų spek­trą, bet ir su­kū­rė­me spe­cia­lią jų li­ni­ją, su­si­ju­sią su Lie­tu­vos auk­su - gin­ta­ru. Jis, kaip se­niai ži­no­ma, tu­ri ypa­tin­gų gy­do­mų­jų sa­vy­bių“, - sa­kė bend­ro­vės „Grand SPA Lie­tu­va“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rė Ir­ma Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė.

Ma­sa­žas nau­ja­ja­me Gin­ta­ro kam­ba­ry­je da­ro­mas ant spe­cia­laus šil­do­mo ma­sa­ži­nio gin­ta­ro sta­lo. Svei­ka­ti­ni­mo ir gro­žio pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos pa­si­tel­kiant inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių pir­tį, ma­sa­ži­nę ko­jų vo­ne­lę, pa­ga­min­tą su gin­ta­ro ins­ta­lia­ci­jo­mis. Pro­ce­dū­roms nau­do­ja­mi kre­mai, alie­jus, pud­ros su gin­ta­ro dul­kė­mis. Nau­jie­ji „SPA na­mai“ siū­lo iš­ban­dy­ti ir dar vie­ną nau­jo­vę – spin­du­li­nę-ener­ge­ti­nę te­ra­pi­ją. Jos pa­slap­tis - tai gin­ta­ro ir mi­ne­ra­lų są­vei­ka su inf­ra­rau­do­nai­siais spin­du­liais. Toks vei­ki­mo pri­nci­pas ne­tu­ri ana­lo­gų šios rū­šies pa­slau­gų sfe­ro­je vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„SPA namų“ direktorė Virginija Sidaravičienė pristato SPA naujoves.

Gin­ta­ro pro­ce­dū­ros - itin efek­ty­vios, nes ši me­džia­ga stip­ri­na im­uni­nę sis­te­mą, ska­ti­na ląs­te­lių at­si­nau­ji­ni­mą ir ma­ži­na stre­są. Iš­sis­ky­ru­si gin­ta­ro rūgš­tis per odos po­ras pa­ten­ka į gi­liuo­sius jos sluoks­nius, pa­grei­ti­na ener­gi­jos apy­kai­tą ląs­te­lė­se, ša­li­na tok­si­nus, ska­ti­na nau­jų ir svei­kų au­di­nių au­gi­mą, pa­de­da at­kur­ti odos elas­tin­gu­mą, stang­ru­mą ir na­tū­ra­lų at­spal­vį.

Moks­li­nė­je li­te­ra­tū­ro­je nu­ro­do­ma, kad ši rūgš­tis yra gam­ti­nės kil­mės, su­dė­ty­je nė­ra tok­si­nų, ji ne­si­kau­pia au­di­niuo­se ir prie jos ne­prip­ran­ta­ma. Įro­dy­tas ir gin­ta­ro rūgš­ties veiks­min­gu­mas gy­dant bron­chi­nę ast­mą, ma­ži­nant aler­gi­nės reak­ci­jos pa­si­reiš­ki­mą, pneu­mo­ni­ją, kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jas. Ją re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti ir kaip pro­fi­lak­ti­nę prie­mo­nę nuo vi­ru­si­nių li­gų. Gin­ta­ro rūgš­tis tei­gia­mai vei­kia ląs­te­lių ener­gi­jos apy­kai­tą, stip­ri­na or­ga­niz­mo im­uni­te­tą. Pre­pa­ra­tą re­ko­men­duo­ja­ma var­to­ti tiek li­gai gy­dy­ti, tiek pro­fi­lak­tiš­kai.

Ka­dan­gi gin­ta­ras yra na­tū­ra­li me­džia­ga, šios pro­ce­dū­ros tin­ka vai­kams ir nėš­čio­sioms. „Or­ga­niz­mui nau­din­gas tiek gin­ta­ras, tiek jo rūgš­tis. Ga­li­my­bė le­pin­tis gin­ta­ro pro­ce­dū­ro­mis su­ža­vi net tuos, ku­rie įpras­tai SPA cen­truo­se sten­gia­si ne­nau­do­ti jo­kių kos­me­ti­kos prie­mo­nių“, - pa­žy­mė­jo „SPA na­mų“ SPA pa­slau­gų spe­cia­lis­tė Ir­ma Mi­liaus­kai­tė.

Dau­giau paslaugų

„Nau­jie­ji „SPA na­mai“ - tai da­lis vi­so „Grand SPA Lie­tu­va“ komp­lek­so, kur nuo šiol ne tik teik­si­me ku­ror­ti­nio gy­dy­mo bei svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas, bet ir kvie­si­me pa­si­mė­gau­ti vi­sa­ver­tė­mis, se­no­sio­mis tra­di­ci­jo­mis par­em­to­mis SPA pro­ce­dū­ro­mis“, - pa­brė­žė I.Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė. Da­bar joms skir­tas net 546 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­tas ket­vir­ta­me gy­dyk­los aukš­te. Vie­nu me­tu „SPA na­muo­se“ pro­ce­dū­ro­mis ga­li mė­gau­tis de­šimt žmo­nių.

Ati­da­ry­mo pro­gai skir­ta­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Drus­ki­nin­kų ir ša­lies vers­lo, tu­riz­mo sek­to­riaus at­sto­vai, Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė dr. Rai­mon­da Bal­nie­nė, svei­kam gy­ve­ni­mo bū­dui ne­abe­jin­gi vi­suo­me­nės at­sto­vai.

„Da­le­lė Bal­ti­jos jū­ros, to, kas Lie­tu­vo­je yra uni­ka­lu, at­si­ra­do ir čia, Drus­ki­nin­kuo­se. Tai, kaip įvai­rioms pro­ce­dū­roms yra pa­nau­do­ja­mas gin­ta­ras, tu­rė­tų nu­ste­bin­ti ne tik už­sie­nio sve­čius, bet ir lie­tu­vius. Be to, Gin­ta­ro kam­ba­rys yra dar vie­nas bū­das pri­min­ti ypa­tin­gų sa­vy­bių tu­rin­tį ša­lies tur­tą“, - kal­bė­jo „SPA na­mai“ ati­da­ry­me da­ly­va­vę sve­čiai.

Pa­grin­di­niu nau­jų­jų „SPA na­mų“ ati­da­ry­mo ren­gi­nio ak­cen­tu ta­po lab­da­ros auk­cio­nas. Jo me­tu sve­čiai au­ko­jo so­cia­liai rem­ti­niems Drus­ki­nin­kų vai­kams. Su­rink­tos lė­šos bus skir­tos Drus­ki­nin­kų mies­to ama­tų mo­kyk­los bend­ra­bu­ty­je gy­ve­nan­čių naš­lai­čių ir so­cia­liai rem­ti­nų vai­kų bui­čiai ge­rin­ti. Be to, „Grand SPA Lie­tu­va“ komp­lek­sas kiek­vie­nam iš jų su­teiks ga­li­my­bę tris mė­ne­sius ne­mo­ka­mai lan­ky­tis van­dens par­ke.

Renginyje dalyvavo Turizmo departamento vadovė R.Balnienė, koncerno "Achemos grupė" generalinis direktorius Valdemaras Vareika, "Grand SPA Lietuva" generalinis direktorius Vladimiras Ščiupakovas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.

. . .

Apie komp­lek­są „Grand SPA Lietuva“

2009 me­tais įsi­kū­ru­sia­me „Grand SPA Lie­tu­va“ komp­lek­se, sie­kiant pa­dė­ti sve­čiams at­kur­ti fi­zi­nę or­ga­niz­mo būk­lę ir su­stip­rin­ti dva­si­nes jė­gas, tę­sia­mos se­no­sios Drus­ki­nin­kų ku­ror­to svei­ka­ti­ni­mo ir gy­dy­mo tra­di­ci­jos. Čia tei­kia­mos ap­gy­ven­di­ni­mo, svei­ka­ti­ni­mo, poil­sio ir SPA, gy­dy­mo pa­slau­gos, or­ga­ni­zuo­ja­mos van­dens ir lais­va­lai­kio pra­mo­gos, mai­ti­ni­mas, kon­fe­ren­ci­jos ir ren­gi­niai.

Komp­lek­se įsi­kū­ru­si vie­na di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių gy­dyk­lų Bal­ti­jos ša­ly­se, ji tu­ri sa­vo mi­ne­ra­li­nio van­dens šal­ti­nį ir siū­lo 110 skir­tin­gų pa­slau­gų bei spe­cia­lių me­di­ci­nos pro­ce­dū­rų. „Grand SPA Lie­tu­va“ taip pat vei­kia uni­ka­laus in­ter­je­ro van­dens par­kas, diag­nos­ti­kos ir odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos, tri­jų ir ke­tu­rių žvaigž­du­čių vieš­bu­čių komp­lek­sas, kon­fe­ren­ci­jų cen­tras, lais­va­lai­kio pra­mo­gų klu­bas bei pla­tus res­to­ra­nų ir ka­vi­nių tink­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami