„Turkish Airlines“ dažniau skraidys iš Vilniaus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-02-13 12:44
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-02-13 12:44
Europą ir Aziją jungiantis Stambulas sutraukia milijonus turistų. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Nuo šių me­tų ba­lan­džio 28 die­nos ket­vir­tos pa­gal di­dį oro li­ni­jos Eu­ro­po­je - „Tur­kish Air­li­nes“ - di­dins re­gu­lia­rių­jų skry­džių iš Vil­niaus oro uos­to skai­čių nuo 3 sa­vai­ti­nių iki 6 sa­vai­ti­nių skry­džių. Pa­pil­do­mi trys skry­džiai į Stam­bu­lą bus pir­ma­die­niais, tre­čia­die­niais ir sek­ma­die­niais Air­bus 319 ir Air­bus 320 mo­de­lių or­lai­viais.

„Mū­sų skry­džių skai­čiaus au­gi­mas iš Vil­niaus yra tie­sio­gi­nis at­sa­kas į stip­rė­jan­čią pa­klau­są, ku­rią re­gė­jo­me nuo pat mū­sų veik­los Lie­tu­vo­je pra­džios“, - tei­gė „Tur­kish Air­li­nes“ va­do­vas Lie­tu­vo­je Ha­sa­nas Ser­ka­nas Bi­nya­ras. „Skry­džių į Stam­bu­lą daž­nio di­di­ni­mas bu­vo nuo­sek­lus mū­sų avia­kom­pa­ni­jos žings­nis po sėk­min­gos veik­los Vil­niu­je star­to 2013 me­tų bir­že­lį. „Tur­kish Air­li­nes“ vyk­do skry­džius po­pu­lia­riau­siais marš­ru­tais Vi­du­rio ir To­li­muo­siuo­se ry­tuo­se, Af­ri­ko­je bei Eu­ro­po­je, to­dėl au­gan­tis skry­džių daž­nu­mas mū­sų klien­tams Lie­tu­vo­je siū­lys dar pa­to­ges­nius iš­vy­ki­mo lai­kus ir ge­res­nį tran­zi­ti­nį su­si­sie­ki­mą su pa­sau­liu per Stam­bu­lą“, - kal­bė­jo H.S.Bi­nya­ras.

Vil­niaus oro uos­to va­do­vas Ge­di­mi­nas Al­man­tas džiau­gė­si, jog „Tur­kish Air­li­nes“ vyk­do­mas skry­dis į Stam­bu­lą ta­po vie­nu sėk­min­giau­sių re­gu­lia­rių­jų rei­sų, per­nai pra­dė­tų Vil­niaus oro uos­te. „Pui­ku tai, kad marš­ru­to po­pu­lia­ru­mas ir efek­ty­vu­mas pri­si­de­da prie to­les­nio tvar­ka­raš­čio plė­ti­mo šiais me­tais. Šis „Tur­kish Air­li­nes“ rei­sas to­bu­lai ten­ki­na Vil­niaus ke­lei­vių pa­klau­są poil­si­nėms ke­lio­nėms į Tur­ki­ją ir tran­zi­ti­niams skry­džiui į Azi­ją, Okea­ni­ją ar Af­ri­ką. Di­de­lę šio marš­ru­to sėk­mę nu­lė­mė ne tik eg­zis­tuo­jan­ti pa­klau­sa, bet ir itin pro­fe­sio­na­lus veik­los star­tas Vil­niu­je. Skry­džiams bu­vo ge­rai pa­si­ruoš­ta, ap­gal­vo­ta tiks­lin­ga rin­ko­da­ros stra­te­gi­ja“, - kal­bė­jo G.Al­man­tas.

Pra­dė­ju­si skrai­dy­ti marš­ru­tu Vil­nius-Stam­bu­las, avia­kom­pa­ni­ja „Tur­kish Air­li­nes“ iš Vil­niaus ke­liau­jan­tiems ke­lei­viams su­tei­kė prie­igą prie dau­gy­bės pa­to­gių kryp­čių į Azi­ją, Af­ri­ką ir Eu­ro­pą Stam­bu­lo At­atiur­ko oro uos­te. Šių me­tų pa­va­sa­rį pra­si­dė­sian­tys pa­pil­do­mi skry­džiai leis ke­liau­to­jams iš Vil­niaus pla­nuo­tis ke­lio­nes į dau­giau nei 240 mies­tų pa­sau­ly­je.

Visus svečius traukia garsusis Stambulo turgus.

Apie „Tur­kish Airlines“

Oro li­ni­jų rei­tin­ga­vi­mo tink­la­raš­tis „Sky­trax“ avia­kom­pa­ni­ją „Tur­kish Air­li­nes“ tre­jus me­tus iš ei­lės pri­pa­ži­no ge­riau­sio­mis oro li­ni­jo­mis Eu­ro­po­je, vyk­dan­čio­mis skry­džius į dau­giau nei 240 kryp­čių su 234 aukš­čiau­sio ly­gio or­lai­viais, tu­rin­čiais nau­ją­ją kom­for­to kla­sę (pa­žan­gio­ji eko­no­mi­nė kla­sė) tran­sat­lan­ti­niams ir To­li­mų­jų ry­tų skry­džiams.

2013 m. „Tur­kish Air­li­nes“ taip pat ga­vo Pa­sau­lio ge­riau­sios vers­lo kla­sės mai­ti­ni­mą or­lai­viuo­se tu­rin­čių avia­li­ni­jų ap­do­va­no­ji­mą,

2010 m. - Pa­sau­lio ge­riau­sios eko­no­mi­nės kla­sės mai­ti­ni­mą or­lai­viuo­se tu­rin­čių avia­li­ni­jų ap­do­va­no­ji­mą,

2011 m. vie­na po­pu­lia­riau­sių pa­sau­ly­je skry­džių pa­ieš­kos sve­tai­nė „Skys­can­ner.com“ šios avia­kom­pa­ni­jos tie­kia­mą oro me­niu pa­skel­bė Ge­riau­siu me­tų mai­ti­ni­mu or­lai­viuo­se. Be­je, il­gų­jų skry­džių me­tu „Tur­kish Air­li­nes“ vers­lo kla­sės ke­lei­viai ga­li mė­gau­tis drau­ge skren­dan­čio vir­tu­vės še­fo pa­slau­go­mis.

Miesto architektūra traukia svečių akis.

At­nau­jin­tos lau­ki­mo pa­tal­pos

Ke­lei­vių pa­to­gu­mui iš­sip­lė­tė, at­si­nau­ji­no "Loun­ge At­aturk Air­port" Stam­bu­le. Prie 3500 kvad­ra­ti­nių me­trų dy­džio lau­ki­mo sa­lių dar pri­si­dė­jo 2400 kvad­ra­ti­niai me­trai nau­jų pa­tal­pų. Sie­kiant pa­ten­kin­ti au­gan­čių ke­lei­vių po­rei­kius, pa­tal­pos iš­sip­lė­tė 40 pro­cen­tų.

Nau­jo­je pa­pil­do­mo­je pa­to­gio­je poil­sio erd­vė­je ga­li tilp­ti dau­giau nei tūks­tan­tis sve­čių. Čia įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, bib­lio­te­ka, bi­liar­do sta­lai, mal­dos kam­ba­rys ir te­le­kon­fe­ren­ci­jos pa­tal­pos, du­šo pa­tal­pos, ma­sa­žo lo­vos. Poil­sio zo­no­se sve­čiai ga­li nau­do­tis be­lai­džiu ne­mo­ka­mu in­ter­ne­tu.

Lau­kian­tiems ke­lei­viams pa­tie­ka­lus siū­lo "Tur­kish Air­li­nes" mai­ti­ni­mo par­tne­ris - DO&CO gru­pė, ku­ri jau ne kar­tą lai­mė­jo ap­do­va­no­ji­mus už ge­riau­sią mais­tą oro li­ni­jų ke­lei­viams.

Sraig­ti­niai laip­tai jun­gia dvi poil­sio sek­ci­jas. Ar­ba­tos so­de sve­čiai ga­li mė­gau­tis tur­kiš­ka ar­ba­ta, tur­kiš­kais ir pa­sau­lio pa­tie­ka­lais. Pa­vyz­džiui, čia ga­li­ma par­agau­ti py­ra­gai­čių, ke­pa­mų pa­gal gar­saus Vie­nos kon­di­te­ri­jos par­duo­tu­vės "De­mel" re­cep­tus, pa­ska­nau­ti čia pat Tur­ki­jos ku­li­na­rų ga­mi­na­mų ska­nės­tų. Sve­tin­gi tur­kai poil­sio zo­no­je ke­lei­viams siū­lo ne­mo­ka­mai vai­šin­tis vai­siais, sa­lo­to­mis, už­kan­džiais.

Atatiurko oro uoste Stambule atnaujintos ir moderniai įrengtos poilsio salės. /"Turkish airlines" archyvo nuotraukos

Laukimo zonose svečiams siūloma turkiškų ir pasaulio virtuvės patiekalų.

Modernus arbatos sodas poilsio zonoje.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami