10 priežasčių, kodėl verta keliauti į Batumį Gruzijoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-06 11:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-06 11:47
Su skry­džių bend­ro­ve „Wizz Air” Gru­zi­ja ta­po dar at­vi­res­nė bei leng­viau pa­sie­kia­ma ke­liau­to­jams iš Lie­tu­vos. 

No­rin­tys pa­ma­ty­ti Gru­zi­ją kaip iš Leo­ni­do Gai­da­jaus fil­mo „Kau­ka­zo be­lais­vė“, ne­tu­rė­tų nu­si­vil­ti, mat ta­ma­dos (tos­tų sa­ky­to­jai) ir to­liau ke­lia tau­res į pro­tė­vių svei­ka­tą, kai ku­rie vie­ti­niai gy­ven­to­jai vis dar ke­liau­ja asi­lais ir ver­čia­si avi­nin­kys­te, kal­nai ir upės te­bė­ra ten pat, kaip ir prieš tūks­tan­čius me­tų. Tik nuo­ta­kas dži­gi­tams grob­ti užd­raus­ta įsta­ty­mu, o ša­lia ar­cha­ji­nės ar­chi­tek­tū­ros per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį iš­ki­lo nau­ji mo­der­nūs pa­sta­tai.

Jū­ros ir kal­nų oro de­ri­nys le­mia tai, kad Gru­zi­jo­je, pa­sak Pa­sau­li­nės Svei­ka­tos Or­ga­ni­za­ci­jos, gy­ve­na dvi­gu­bai dau­giau šim­ta­me­čių, pa­ly­gi­nus su pa­sau­li­niu vi­dur­kiu. Piet­va­ka­rių Gru­zi­jo­je, Adža­ri­jos re­gio­ne prie Juo­do­sios jū­ros įsi­kū­ręs Ba­tu­mio ku­ror­tas mies­to sve­čius vi­lio­ja švel­niu kli­ma­tu, kal­nais ap­sup­ta pa­kran­te ir 16 km il­gio bul­va­ru. Tai bu­vu­si se­no­vės grai­kų ko­lo­ni­ja, reiš­ku­si „gi­lų­jį uos­tą“, to­dėl net šian­dien Ba­tu­mis – pa­grin­di­nis Gru­zi­jos uos­tas ir svar­biau­sias ku­ror­tas, į ku­rį per at­os­to­gų se­zo­ną ap­lan­ko be­veik 2,5 mln tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio.

Tai dvi­ly­pis mies­tas, ku­ria­me no­rin­tys ga­li iš­tirp­ti su­kul­tū­rin­to pa­plū­di­mio tu­ris­tų mi­nio­je ar­ba klai­džio­ti to­liau nuo mies­to cen­tro nu­to­lu­siuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se ir ieš­ko­ti gru­zi­niš­kos au­ten­ti­kos. Tai gy­vas mies­tas, al­suo­jan­tis nuo­la­ti­niu šur­mu­liu, ne­kan­tru­mu ir tem­pe­ra­men­tu, o kar­tu ra­my­bės uos­tas, už­liū­liuo­jan­tis mag­no­li­jų žie­dais, jū­ros oši­mu ir apel­sin­me­džių aro­ma­tu. Pa­tei­kia­me 10 prie­žas­čių, ko­dėl at­os­to­goms rei­kė­tų pa­si­rink­ti Gru­zi­jos pa­jū­rio per­lą – Ba­tu­mio mies­tą.

1. Sve­tin­gu­mas. Kau­ka­zo kal­nuo­se, o ypač Gru­zi­jo­je, sve­tim­ša­lis nuo se­niau­sių lai­kų pri­ima­mas kaip lau­kia­mas sve­čias, ku­riuo ne­pa­si­rū­pin­ti – di­džiau­sia gė­da. Už­su­kus pas ką nors į na­mus, ant sta­lo bus su­krau­tos vi­sos įma­no­mos vai­šės, pils­to­mas na­mų vy­nas, sa­ko­mi tos­tai ir šo­ka­mi tra­di­ci­niai gru­zi­niš­ki šo­kiai. Nu­krau­ti sta­lą ir pa­si­rū­pin­ti links­my­bė­mis – gru­zi­no gar­bės rei­ka­las, to­dėl at­vy­kė­liai ša­lį vi­sa­da pa­liks su pa­čiais ge­riau­siais at­si­mi­ni­mais.

2. Gru­zi­niš­ka Su­pra ir Ta­ma­da kul­tū­ra ne­tu­ri ana­lo­gų pa­sau­ly­je. Dau­ge­ly­je ša­lių eg­zis­tuo­ja tos­tų prie sta­lo pa­pro­tys, bet Ta­ma­dos fe­no­me­nas stip­riau­sias Gru­zi­jo­je. Ta­ma­da – tos­tų sa­ky­to­jas, at­sa­kin­gas už su­pros (šven­tės) tos­tus, šven­tės ei­gą, to­dėl yra ger­bia­miau­sias puo­tos na­rys. Ne bet kas ga­li juo tap­ti: žmo­gus, iš­rink­tas bū­ti ta­ma­da, tu­ri bū­ti iš­si­la­vi­nęs, ge­rai mo­kė­ti is­to­ri­ją ir ži­no­ti Gru­zi­jos kul­tū­rą, bū­ti so­cia­lus, iš­kal­bin­gas, tu­rin­tis hu­mo­ro jaus­mą ir mu­zi­ka­lus. Toks įvai­ria­pu­siš­ku­mas bū­ti­nas to­dėl, kad ta­ma­da ne tik sa­ko tos­tus, bet links­mi­na sve­čius, pa­sa­ko­da­mas is­to­ri­jas, dek­la­muo­da­mas ei­lė­raš­čius bei dai­nuo­da­mas. Su­pra ir jos ei­ga – Gru­zi­jos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros at­spin­dys, to­dėl jos tai­syk­lių ir pa­pro­čių lai­ko­mą­si net šiuo­lai­ki­nė­je mo­der­nio­je vi­suo­me­nė­je. Yra apie 300 skir­tin­gų tos­tų, pri­tai­ko­mų skir­tin­goms su­proms, pri­klau­so­mai nuo jų pa­skir­ties ir truk­mės.

3. Adža­ri­jos vir­tu­vė ir vy­nas. Tra­di­ci­nė gru­zi­niš­ka mais­to fies­ta – ti­kras pro­duk­tų, ga­mi­ni­mo tech­no­lo­gi­jų ir sta­lo pa­pro­čių šou. Adža­ri­jos pa­tie­ka­lai, su kai­my­nės Tur­ki­jos prie­sko­niu – ne­ats­ki­ria­ma Gru­zi­jos da­lis: kal­nuo­to­je Adža­ri­jo­je vy­rau­ja bran­din­ti sū­riai ir ki­ti pie­niš­ki pro­duk­tai, iš vie­ti­nių vy­nuo­gių su­lčių ir so­duo­se au­gi­na­mų grai­ki­nių rie­šu­tų ga­mi­na­mi sal­dė­siai, o lai­ve­lio for­mos kros­ny­je ke­pa­mas adža­riš­kas cha­ča­pu­ri – šio re­gio­no pa­ži­ba. Tra­di­ci­niai pie­tūs ar va­ka­rie­nė tie­siog ne­įma­no­mi be vie­ti­nio vy­no, ku­rio iki šių die­nų su­skai­čiuo­ja­ma net 50 skir­tin­gų rū­šių, tad tiks vi­siems sko­niams.

4. Vie­nas il­giau­sių pa­sau­ly­je bul­va­rų. 1881 me­tais pra­ncū­zų so­di­nin­ko pra­dė­tas bul­va­ras šian­dien yra vie­na lan­ko­miau­sių Ba­tu­mio sve­čių vie­tų. Čia gau­su fon­ta­nų, mo­der­nių skulp­tū­rų, su­for­muo­tų flo­ris­ti­nių sa­le­lių, kve­pian­čių mag­no­li­jų, pa­lmių jau­kių ka­vi­nu­kių ir dvi­ra­čio ta­kų. Bul­va­ro pra­džio­je pa­sta­ty­ta me­ta­li­nė gru­zi­nų me­ni­nin­kės Ta­ma­ros Kve­si­ta­dzės skulp­tū­ra „Mei­lė“, su­da­ry­ta iš mo­ters ir vy­ro me­ta­li­nių si­lue­tų, ku­rie kas 10 mi­nu­čių kei­čia sa­vo po­zi­ci­ją, kol ga­lų ga­le su­si­lie­ja į vie­ną.

5. Juo­do­ji jū­ra ir be­veik vi­sus me­tus at­os­to­goms tin­ka­mas kli­ma­tas. Il­gas pa­plū­di­mio ruo­žas vi­lio­ja pri­gul­ti, o va­ka­re – „pas­kan­din­ti“ sau­lę van­de­ny­je. Mau­dy­tis jū­ro­je ga­li­ma jau ge­gu­žės pra­džio­je, o pa­ti ma­lo­niau­sia ji – ru­de­nį, ka­da pra­si­de­da „bo­bų va­sa­ra“.

6. Bo­ta­ni­kos so­das. Tiems, ku­rie mėgs­ta gam­tos įvai­ro­vę, Ba­tu­mio bo­ta­ni­kos so­das – ti­kra ver­ty­bė. Šis par­kas ne­tu­ri ana­lo­gų pa­sau­ly­je, nes ja­me kar­tu au­ga skir­tin­gų kli­ma­ti­nių zo­nų au­ga­lai – ja­po­nų sa­ku­ros ir Ka­na­rų sa­lų pa­lmės au­ga to­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis, o kur dar ne­sus­kai­čiuo­ja­ma ga­ly­bė žy­din­čių au­ga­lų.

7. Kal­nų Adža­ri­ja lai­ko­ma vie­na gra­žiau­sių vie­tų pa­sau­ly­je. Gam­ta čia su­kū­rė įspū­din­gus rel­je­fus, veš­lią aug­me­ni­ją, nuo­sta­bius kriok­lius, šniokš­čian­čias kal­nų upes, čia jū­ros ir pa­kran­čių pei­za­žas su­si­lie­ja su 2500 m aukš­čio kal­nų vir­šū­nė­mis, ku­rios su­lai­ko šal­to oro ma­ses, to­dėl klo­niuo­se vy­rau­ja švel­nus kli­ma­tas.

8. Au­ten­tiš­kas ry­tų tur­gus. Nuo­la­ti­nis šur­mu­lys, ry­tie­tiš­kos de­ry­bos, ga­ly­bė kva­pų su­ku­ria ne­pa­kar­to­ja­mą at­mos­fe­rą. Mies­to sve­čiai na­mo par­si­veš ne vie­ną žiups­nį prie­sko­nių, ku­rių pa­va­di­ni­mo gal­būt ne­at­si­mins, bet ži­nos par­da­vė­jo drau­giš­kai pa­pa­sa­ko­tą re­cep­tą.

9. Tur­ki­ja vos už 18 km. Au­to­bu­so bi­lie­tas iki Tur­ki­jos kai­nuo­ja be­veik 20 li­tų, tad bet ka­da ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti ki­to­kia ry­tie­tiš­ka kul­tū­ra.

10. Gru­zi­nams pa­tin­ka lie­tu­viai. Čia ne­iš­gir­si­te klau­si­mo, ar esa­te iš Ru­si­jos: vie­ti­niai ne tik at­pa­žįs­ta lie­tu­vius gat­vė­je, bet ir ro­do aki­vaiz­džią sim­pa­ti­ją, no­riai bend­rau­ja, tuoj pat at­ne­ša vy­no ir pa­ža­da drau­gys­tę vi­sam li­ku­siam gy­ve­ni­mui.

Tie­sio­gi­niai skry­džiai, pir­mą kar­tą su­jun­gę Lie­tu­vą su Gru­zi­ja, iš Vil­niaus į Ku­tai­sį vyks­ta du kar­tus per sa­vai­tę – pir­ma­die­nį ir penk­ta­die­nį. Skry­džio bi­lie­to kai­na į vie­ną pu­sę pra­si­de­da nuo 139 Lt (40,26 EUR).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami