12 įdomių faktų apie Vilniaus turistus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-04 18:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-04 18:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niu­je tu­ris­tų skai­čius nuo­lat au­ga – Lie­tu­vos sos­ti­nę, kaip dar ne­pa­žin­tą ir ne­atras­tą pa­sau­lio kam­pe­lį, ren­ka­si vis dau­giau tu­ris­tų ne tik iš kai­my­ni­nių ša­lių, bet ir iš to­li­mo­jo už­sie­nio. 

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė skel­bia, jog Vil­nius vis daž­niau pa­ste­bi­mas ir už­sie­nio spau­do­je – įvai­rūs ke­lio­nių žur­na­lai ir in­ter­ne­to sve­tai­nės siū­lo ap­lan­ky­ti Vil­nių ir at­ras­ti jo ža­ve­sį. O ką vil­nie­čiai ži­no apie čia at­vyks­tan­čius sve­čius?

1. Pra­ėju­siais me­tais Vil­nių ap­lan­kė be­veik 1 mi­li­jo­nas tu­ris­tų!

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2015 me­tais Vil­niaus mies­to ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gos su­lau­kė 978 841 sve­čių. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, sve­čių skai­čius iš­au­go 5,4 proc.

2. 81,7 proc. tu­ris­tų – užsieniečiai

Dau­giau­sia sve­čių su­lauk­ta iš Bal­ta­ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos ir Lat­vi­jos.

3. Tu­ris­tų iš Ja­po­ni­jos – net 70 proc. daugiau

La­biau­siai (70 proc.) 2015 me­tais Vil­niu­je iš­au­go tu­ris­tų skai­čius iš Ja­po­ni­jos. Iš vi­so per 2015 me­tus į Vil­nių at­vy­ko 15 497 tu­ris­tai iš Ja­po­ni­jos. Tu­ris­tų skai­čius au­go ir iš ki­tų Azi­jos ša­lių: Ki­ni­jos – 28 proc., Iz­rae­lio – 17 proc., Pie­tų Ko­rė­jos – 20 proc.

4. Dau­giau­sia tu­ris­tų – iš Baltarusijos

Sos­ti­nė per 2015 me­tus su­lau­kė dau­giau­sia sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos – 113 739 (15 proc. ma­žiau nei 2014 me­tais), an­tro­je vie­to­je – Vo­kie­ti­ja – 79 623 (11 proc. dau­giau).

5. Į Vil­nių at­vyks­ta vis dau­giau tu­ris­tų iš Di­džio­sios Britanijos

Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, di­džiau­sias tu­ris­tų skai­čiaus au­gi­mas iš pir­mo­jo de­šim­tu­ko ša­lių, iš ku­rių į Vil­nių at­vyks­ta dau­giau­sia tu­ris­tų, bu­vo iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (30 proc. dau­giau). Taip pat pa­dau­gė­jo tu­ris­tų iš Nor­ve­gi­jos (28 proc. dau­giau), Ukrai­nos (28 proc. dau­giau) ir Ita­li­jos (20 proc. dau­giau).

6. Lie­tu­vių – 9,2 proc. daugiau

2015 me­tais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai Vil­niaus ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se su­da­rė 18,3 proc. vi­sų juo­se ap­si­lan­kiu­sių sve­čių. Iš vi­so į Vil­niaus ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gas bu­vo at­vy­kę 178 887 lie­tu­vių, t.y. 9,2 proc. dau­giau nei 2014 me­tais.

7. Dau­giau­siai sve­čių – rug­sė­jį

2015 me­tais vi­du­ti­nis Vil­niaus vieš­bu­čių kam­ba­rių užim­tu­mas sie­kė 65 proc. Vi­du­ti­nis Vil­niaus vieš­bu­čių lo­vų užim­tu­mas bu­vo 48,5 proc. Di­džiau­sias kam­ba­rių užim­tu­mas 2015 me­tais bu­vo rug­sė­jo mė­ne­sį – 79,1 proc.

8. Tu­ris­tų vy­rų dau­giau, nei moterų

Pra­ėju­siais me­tais Vil­niu­je vyk­dy­tos apk­lau­sos, ku­rios me­tu apk­laus­ti be­veik 3000 už­sie­nio tu­ris­tų, duo­me­ni­mis, 55, 5 proc. tu­ris­tų bu­vo vy­rai, o 44,6 – mo­te­rys.

9. Dau­giau­siai tu­ris­tų – iki 34 metų

Per 2015 me­tus, Vil­nių daž­niau­siai lan­kė tu­ris­tai, ku­rių am­žius yra nuo 25 iki 34 me­tų. Ma­žiau­siai sos­ti­nę lan­kė sen­jo­rai nuo 65 me­tų. (2015 me­tų apk­lau­sos, ku­rio­je da­ly­va­vo 2928 res­pon­den­tai, duo­me­nys).

10. Dau­giau lan­ky­to­jų, ke­liau­jan­čių po vieną

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, į Vil­nių at­vyks­ta vis dau­giau tu­ris­tų, ke­liau­jan­čių po vie­ną. Po vie­ną daž­niau at­vy­ko lan­ky­to­jai iš Da­ni­jos, Tur­ki­jos, Vo­kie­ti­jos bei Ita­li­jos.

11. Į Vil­nių – lėktuvu

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, 2015 me­tų apk­lau­sos da­ly­viai daž­niau at­vy­ko į Vil­nių lėk­tu­vu. Ti­ki­ma­si, kad, įve­dus nau­jas oro kryp­tis, tu­ris­tų skai­čius dar la­biau iš­augs.

12. Ke­lio­nes pla­nuo­ja savarankiškai

Daž­niau­siai (81 proc.) at­vy­ku­sių į Vil­nių tu­ris­tų ke­lio­nę su­sip­la­nuo­ja pa­tys. Ke­lio­nių agen­tū­ras ren­ka­si sve­čiai iš Ki­ni­jos, Aus­tri­jos, Tur­ki­jos bei Vo­kie­ti­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami