2013 metų kelionių gidas

lzinios.lt 2013-06-11 13:13
lzinios.lt
2013-06-11 13:13
Sa­ko­ma, kad ke­lio­nės ska­ti­na pa­ži­ni­mą. Ži­no­ma, skep­ti­kai pa­sa­ky­tų, kad ke­liau­ti ga­li­ma ne tik po di­džiau­sius pa­sau­lio me­ga­po­lius, bet ir po sa­vo ša­lį. Lie­tu­vo­je, kaip ži­nia, yra ką pa­ma­ty­ti, ta­čiau kiek­vie­nam žmo­gui yra ver­ta su­si­pa­žin­ti ir su ki­to­mis kul­tū­ro­mis.

Lo­ne­lyp­la­net. com ne­tgi su­da­rė są­ra­šą su vals­ty­bė­mis, ku­rias ver­ta pa­ma­ty­ti 2013 me­tais. Tie­sa, pa­teik­tie­ji pa­siū­ly­mai, ko ge­ro, ne­pa­tik­tų itin kon­ser­va­ty­viam žmo­gui, ku­ris į ke­lio­nę vyks­ta pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me.

Pir­mo­ji są­ra­šo vie­ta - Mon­te­neg­ro. Te­ri­to­ri­ja, pa­si­žy­min­ti na­mais, pa­na­šiais į lie­tu­viš­kuo­sius. Pa­grin­di­nis pa­na­šu­mas - rau­do­ni sto­gai, ma­ži na­me­liai, ku­rie ga­na siau­ro­se gat­ve­lė­se at­ro­do jau­kiai. Ko ge­ro, bū­tent dėl pa­na­šu­mo į lie­tu­viš­ką kraš­to­vaiz­dį.

An­tro­ji ša­lis - Pie­tų Ko­rė­ja. Vals­ty­bė ry­tų Azi­jo­je, pie­ti­nė­je Ko­rė­jos pu­sia­sa­lio da­ly­je, se­niau bu­vu­sios vie­nin­gos Ko­rė­jos pie­ti­nė da­lis. Ša­liai bū­din­gas drėg­nas že­my­ni­nis kli­ma­tas ir drėg­nas su­btro­pi­nis kli­ma­tas. Jam įta­ką da­ro Ry­tų Azi­jos mu­so­nas. Žie­mos bū­na šil­tes­nės ties pie­tų pa­kran­te ir ge­ro­kai šal­tes­nės kal­nuo­to­se vie­to­vė­se. Į pie­ti­nius kran­tus va­sa­rą daž­nai at­ke­liau­ja tai­fū­nai, su­ke­lian­tys di­de­lius vė­jus ir smar­kų lie­tų.

Tre­čio­ji ap­lan­ky­ti siū­lo­ma ša­lis - Šri Lanka. Grei­čiau­siai, kad įdo­miau­sias fak­tas apie šią ša­lį lie­tu­viui bū­tų tas, jog ši Azi­jos vals­ty­bė plo­tu pri­lygs­ta Lie­tu­vai. Ša­lies plo­tas – 65 610 km2. Pa­sau­lio že­mė­la­py­je ji at­ro­do, kaip nuo In­di­jos į van­de­ny­ną kren­tan­ti aša­ra. To­dėl ša­lis ir va­di­na­ma In­di­jos aša­ra, In­di­jos van­de­ny­no per­lu ar­ba Die­vų sa­la.

Ket­vir­to­ji ša­lis - Slo­va­ki­ja. Slo­va­ki­jo­je yra la­bai daug įvai­rių gy­ny­bi­nių įtvir­ti­ni­mų, tvir­to­vių, pi­lių ir rū­mų. Dau­ge­lis jų yra įtrauk­ti į UNES­CO pa­sau­lio kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do są­ra­šą, pvz., Spi­šo tvir­to­vė, ku­ri yra vie­nas di­džiau­sių pi­lių komp­lek­sų Vi­du­rio Eu­ro­po­je. Gra­žiau­sia pi­lis Ma­žuo­siuo­se Kar­pa­tuo­se yra Čer­vený ka­meň, o su pi­li­mi Devín yra su­si­ju­si se­niau­sia slo­va­kų tau­tos is­to­ri­ja.

Nors sten­gia­ma­si at­sta­ty­ti kuo dau­giau tvir­to­vių ir pi­lių, ne­ma­žai jų to­liau nyks­ta. At­siž­vel­giant į ši­tą si­tua­ci­ją bu­vo įkur­tas Mi­nia­tiū­rų par­kas mies­te­ly­je Po­do­lie, ku­rio sa­vi­nin­kai ėmė kur­ti mi­nia­tiū­ri­nius Slo­va­ki­jos pi­lių mo­de­lius jų kles­tė­ji­mo lai­ko­tar­piu.

Penk­to­ji ša­lis - Islandija. Dau­ge­lis lie­tu­vių šią ša­lį ži­no dėl is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio jos kon­teks­to, ta­čiau tik ne­dau­ge­lis ga­lė­tų įvar­dy­ti ir stul­bi­nan­čią šios ša­lies gam­tą. Is­lan­di­ja itin iš­sis­ki­ria uni­ka­lia gam­ta – ša­ly­je yra kal­nų, vis dar vei­kian­čių ug­ni­kal­nių, ly­gu­mų, nuo­sta­baus gro­žio kriok­lių. Iš­skir­ti­nė sa­los gam­ta – ro­jus tu­ris­tams. Yra ga­ly­bė vie­tų, ku­rias jie tu­rė­tų ap­lan­ky­ti – var­gu, ar įma­no­ma iš­var­dy­ti vis­ką.

Vie­nas iš lan­ky­ti­nų ob­jek­tų – Hu­sa­vik mies­te­lis ša­lies šiau­ri­nė­je da­ly­je. Šis mies­te­lis – ti­pi­nė Is­lan­di­jos žve­jų gy­ven­vie­tė, iš pir­mo žvilgs­nio, ro­dos, nie­kuo ne­iš­sis­ki­rian­ti. Ta­čiau čia at­vy­kę tu­ris­tai tu­ri uni­ka­lią ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti ban­gi­nius. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai or­ga­ni­zuo­ja tu­ris­tų gru­pes, ku­rias spe­cia­liu lai­ve­liu ga­be­na pa­žiū­rė­ti šio re­to re­gi­nio. Jų ti­ki­ni­mu, to­kia at­rak­ci­ja – nė kiek ne­pa­vo­jin­ga: daž­niau­siai ban­gi­niai tie­siog plau­kio­ja van­de­ny­se, mie­ga, kar­tais pa­plekš­no­ja uo­de­ga.

Par­eng­ta pa­gal lo­ne­lyp­la­net.com

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami