26 šalys be cento kišenėje

LŽ red@lzinios.lt 2015-10-02 06:00

red@lzinios.lt 2015-10-02 06:00
Kriso knyga apie jo klajones. mirror.co.uk nuotrauka
Kol dar dir­bo vie­tos kal­bų mo­kyk­lo­je, Kri­sas Mo­le'as iš Brai­to­no (Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė) pla­na­vo nu­ke­liau­ti į Šven­tą­ją Že­mę per at­os­to­gas. Ta­čiau po ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo, per ku­rį su­si­lau­žė pė­dą, jis šiuos pla­nus tu­rė­jo at­šauk­ti ir ne­be­ga­lė­jo grįž­ti į dar­bą. Pi­ni­gai, su­tau­py­ti ke­lio­nei, grei­tai iš­ga­ra­vo. K. Mo­le'as sė­dė­jo be dar­bo ir ne­ži­no­jo, ką to­liau da­ry­ti.

Kar­tą per ge­ras iš­ger­tu­ves Kri­sas at­sklei­dė drau­gui, kad puo­se­lė­ja min­tį iš­ke­liau­ti be jo­kių pi­ni­gų. Drau­gas tik juo­kė­si ir sa­kė, jog tai ne­įma­no­ma. Ta­čiau ši min­tis nė­jo Kri­sui iš gal­vos...

Po ke­lių sa­vai­čių už pa­sku­ti­nius pi­ni­gus jis jau skri­do į Šve­di­ją, kur ir pra­si­dė­jo di­džiau­sias jo gy­ve­ni­mo nuo­ty­kis - ap­lan­ky­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos sos­ti­nes ne­iš­lei­džiant nė cen­to. Kri­sas da­vė sau žo­dį ne­grįž­ti na­mo, kol ne­baigs, ką su­ma­nęs, nors ne­tu­rė­jo su­pra­ti­mo, kiek tai truks.

Jis lei­do­si au­tos­to­pu, va­žia­vo ir trau­ki­niais, kol bū­da­vo iš­me­ta­mas lauk, nak­vo­jo gat­vė­se, trau­ki­nių sto­ty­se. Nors nie­ko ne­pa­ži­no­jo ir ne­tu­rė­jo pi­ni­gų, ga­liau­siai K. Mo­le'as per vi­są ke­lio­nę gat­vė­je nak­vo­jo tik 7 kar­tus. Jam la­bai pa­gel­bė­jo ne tik tarp­tau­ti­nis sve­tin­gu­mo tink­las "Couch su­rfing", bet ir dau­gy­bė ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių.

Vie­nas toks pa­vyz­dys - ki­nas, su­tik­tas Pra­ncū­zi­jos Bor­do mies­to trau­ki­nių sto­ty­je. "Jis ne­ga­lė­jo su­pras­ti, kaip nau­do­tis bi­lie­tų au­to­ma­tu, nes vis­kas bu­vo par­ašy­ta pra­ncū­ziš­kai, - pri­si­mi­nė nuo­ty­kį K. Mo­le'as. - Ka­dan­gi mo­ku pra­ncū­ziš­kai, pa­si­siū­liau jam pa­dė­ti. Iš­si­kal­bė­jau, pa­pa­sa­ko­jau, kad ne­tu­riu kur nak­vo­ti, ir pa­pra­šiau, ar ne­ga­lė­tų nu­pirk­ti man duo­nos." Užuot tik nu­pir­kęs duo­nos, tas žmo­gus nu­si­ve­dė Kri­są į sa­vo na­mus. "Jis man par­uo­šė va­ka­rie­nę ir pa­pra­šė drau­go at­neš­ti čiu­ži­nį. Jei ne jis, bū­čiau pra­lei­dęs nak­tį trau­ki­nių sto­ty­je", - bai­gė pa­sa­ko­ti K. Mo­le'as. Pa­na­šūs da­ly­kai jam nu­ti­ko dau­ge­ly­je vie­tų.

Bu­vo ir to­kių die­nų, kai K. Mo­le'as lik­da­vo nie­ko ne­val­gęs, tad per ke­lio­nę jis nu­me­tė ne­ma­žai svo­rio, o ga­liau­siai jau­tė­si net iš­se­kęs.

Ke­lio­nė par­ei­ka­la­vo ne tik fi­zi­nių, bet ir dva­si­nių jė­gų. "Ke­liau­da­mas aš ne­sup­ra­tau, koks esu vie­ni­šas. Vi­sa tai ma­ty­da­mas ir pa­tir­da­mas ne­tu­rė­jau su kuo pa­si­da­ly­ti. Tai­gi, iš ti­krų­jų bu­vau la­bai vie­ni­šas. Bet prie to pri­pran­ta­ma. Tie­siog pa­mirš­ti apie tai ir drau­gau­ji su žmo­nė­mis, ku­riuos su­tin­ki", - pri­si­pa­ži­no jis. Per vi­sus 6 mė­ne­sius, kiek tru­ko Kri­so ke­lio­nė, jis pa­lai­kė elek­tro­ni­nį ry­šį su se­se­ri­mis bei ra­šė tink­la­raš­tį.

Nors ke­lio­nė ir bu­vo su­nki, K. Mo­le'as lan­kė­si nuo­sta­bio­se vie­to­se ir pa­ty­rė ne­pap­ras­tų da­ly­kų. Vie­nas jų ypač jam įstri­go. "Kai bu­vau Bul­ga­ri­jos sos­ti­nė­je So­fi­jo­je, iš­vy­dau be­na­mį šu­nį, ku­ris su­sto­jo prie pės­čių­jų pe­rė­jos ir pa­lau­kė ža­lios švie­sos, kad ga­lė­tų kirs­ti gat­vę. Vi­sai kaip žmo­gus. Jis pri­tū­pė ant ša­li­gat­vio bor­te­lio. Ki­to­je gat­vės pu­sė­je vy­ras pa­spau­dė myg­tu­ką ir švie­so­fo­ro sig­na­las pa­si­kei­tė. Ta­da šuo pa­ki­lo ir pe­rė­jo gat­vę. Tai bu­vo ne­įti­kė­ti­na. Aš to nie­kuo­met ne­pa­mir­šiu", - su­si­jau­di­nęs pa­sa­ko­jo Kri­sas.

K. Mo­le'o ke­lio­nė apė­mė 26 ša­lis ir tru­ko 165 die­nas. Pra­dė­jęs Šve­di­jo­je, ją bai­gė Grai­ki­jo­je (Kri­sas lan­kė­si ir Vil­niu­je), nu­ke­lia­vęs be­veik 10 tūkst. my­lių. "Bu­vau ti­krai lai­min­gas dėl to, ką pa­ty­riau, bet pa­kar­to­ti ne­no­rė­čiau", - sa­kė 37 me­tų bri­tas. Jo tink­la­raš­tis pa­vir­to kny­ga "Ga­tec­ras­hing Eu­ro­pe", o da­bar jis sva­jo­ja nu­ke­liau­ti į Pie­tų Ame­ri­ką, ap­lan­ky­ti Či­lę ir Ni­ka­rag­vą. "Ta­čiau šiuo­kart ke­liau­siu ki­taip, - ryž­tin­gai sa­ko K. Mo­le'as. - Pi­ni­gų sa­vo ki­še­nė­je ti­krai tu­rė­siu. Pa­tir­ties už dy­ką man ga­na. Mie­liau jau su­si­mo­kė­siu."

„Dai­ly Mir­ror“, LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami