3 priežastys, kodėl Romą verta aplankyti pavasarį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-29 07:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-29 07:00
pixabay.com nuotrauka
Tur­būt dau­ge­lis ke­liau­to­jų su­tiks, kad „am­ži­no­jo mies­to“ – Ro­mos ža­ve­sys ge­riau­siai at­sisk­lei­džia pa­va­sa­rį, kuo­met gam­ta pra­de­da žy­dė­ti, o mil­ži­niš­ki tu­ris­tų srau­tai dar ne­truk­do klai­džio­ti se­no­ve al­suo­jan­čio­mis gat­vė­mis, ku­rio­se bu­vu­si im­pe­ri­jos di­dy­bė per­si­pi­na su šiuo­lai­ki­ne, iš­skir­ti­nai va­ka­rie­tiš­ka ita­lų kul­tū­ra bei nuo­sta­biais čio­nykš­tės vir­tu­vės kva­pais. Tad ne­dve­jo­ki­te – juk vi­si ke­liai ve­da į Ro­mą.

Pa­va­sa­ri­nės ke­lio­nės į Ro­mą įspū­džiais da­li­ja­si „Eu­ro­li­nes“ va­do­vas ir pa­ty­ręs ke­liau­to­jas Ed­mun­das Pa­vlo­vas.

Pa­va­sa­ris – ge­riau­sias me­tas ita­liš­kam pik­ni­kui parke

Sa­ko­ma, kad Ro­ma yra įsi­kū­ru­si ant 7 kal­vų, ta­čiau tai ne­tie­sa – jų čia kur kas dau­giau. Kiek at­okiau nuo an­ti­ki­nio mies­to, de­ši­nia­me Tib­ro upės kran­te, stūk­so Gia­ni­co­lo ar­ba Ja­ni­cu­lum kal­va, ku­ri kiek­vie­ną lan­ky­to­ją ap­do­va­no­ja be­ne gra­žiau­sia mies­to pa­no­ra­ma, pa­puoš­ta baž­ny­čių ku­po­lais ir bokš­tais. „Pa­va­sa­rį čia re­ko­men­duo­ti­na ne tik ge­rė­tis apy­lin­kiu vaiz­dais, bet ir ap­lan­ky­ti Ame­ri­kos aka­de­mi­jos so­dus, ku­riuo­se pa­ma­ty­si­te ai­bę įvai­riau­sių au­ga­lų bei pa­ukš­čių: ge­nių, mė­ly­nų­jų zy­lių, lieps­ne­lių ir net 12 dru­ge­lių rū­šių“, – sa­kė E. Pa­vlo­vas.

Di­de­lį įspū­dį taip pat pa­liks pa­va­sa­ri­niais žie­dais pa­si­puo­šęs Vil­la Borg­he­se par­kas. Lan­ky­da­mie­si ja­me, ieš­ko­ki­te kiek at­okes­nia­me kam­pe­ly­je įsi­kū­ru­sio Giar­di­no del La­go. Šis ža­vin­gas, ang­liš­ko sti­liaus so­das bu­vo pa­so­din­tas 18-ojo am­žiaus pa­bai­go­je pri­nco Mar­can­to­nio Borg­he­se IV už­sa­ky­mu. „So­do šir­dy­je ra­si­te kla­si­ki­nę šven­tyk­lą, 1800 m. pa­sta­ty­tą grai­kų me­di­ci­nos ir gy­dy­mo die­vui Ask­le­pi­jui bei nuo­sta­baus gro­žio tven­ki­nį, apau­gu­sį įspū­din­gais ak­me­ni­niais ąžuo­lais, – pa­sa­ko­jo ke­liau­to­jas – Tai tur­būt vie­na ro­man­tiš­kiau­sių vie­tų pik­ni­kui vi­so­je Ro­mo­je.“

O žin­gei­diems bū­ti­na ap­lan­ky­ti Via Ap­pia An­ti­ca – se­no­sios Ro­mos im­pe­ri­jos ke­lią, ku­ris šiuo me­tu vir­to ža­liu par­ku. Tu­ris­tus čia trau­kia įspū­din­gie­ji Ka­lis­to po­že­miai, o vie­ti­nius su­tik­si­te be­si­mė­gau­jan­čius iš­ky­lo­mis su drau­gais ar tie­siog ra­miu pa­si­vaikš­čio­ji­mu gam­to­je.

Džiu­gins pa­va­sa­ri­nių šven­čių gausa

Ko­vo 27 die­ną šiais me­tais vi­sas ka­ta­li­kų pa­sau­lis mi­nės Ve­ly­kas – Pa­squa, ku­rios, net ne­ver­ta abe­jo­ti, yra vie­na svar­biau­sių šven­čių Ro­mo­je. „Ve­ly­kų lai­ko­tar­piu vi­sa­me mies­te tvy­ro ypa­tin­ga at­mos­fe­ra. Ap­si­lan­ky­mas mi­šio­se Šv. Pe­tro aikš­tė­je ir po­pie­žiaus pa­lai­mi­ni­mas iš cen­tri­nio Va­ti­ka­no ba­zi­li­kos bal­ko­no – ne­pa­mirš­ta­ma pa­tir­tis net ir ne­prak­ti­kuo­jan­čiam ka­ta­li­kui“, – sa­kė E. Pa­vlo­vas.

Kiek vė­liau, ba­lan­džio vi­du­ry­je, Ro­mo­je yra mi­ni­ma Kul­tū­ros pa­vel­do sa­vai­tė ar­ba Set­ti­ma­na del­la Cul­tu­ra. Dau­ge­lis mu­zie­jų šia pro­ga ne tik ne­mo­ka­mai at­ve­ria du­ris, bet ir siū­lo pa­ma­ty­ti vie­tas, ku­rių lan­ky­mas įpra­tai nė­ra ga­li­mas. „Tie­sa, or­ga­ni­za­to­riai daž­nai pa­skel­bia apie tam ti­krus įvy­kius, tik prieš pat jiems pra­si­de­dant, tad ver­tė­tų nuo­la­tos ieš­ko­ti at­nau­jin­tos in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te, – pa­ta­ri­mus da­li­jo E. Pa­vlo­vas. – Dau­giau­siai apie šios sa­vai­tės ren­gi­nius skel­bia­ma pus­la­py­je be­ni­cul­tu­ra­li.it.“

O links­miau­sia pa­va­sa­rio šven­tė Ita­li­jos sos­ti­nės lan­ky­to­jus pa­si­tiks ba­lan­džio 21-ąją – bū­tent šią die­ną kiek­vie­nais me­tais yra mi­ni­mas mies­to gim­ta­die­nis – Na­ta­le di Ro­ma. Le­gen­da by­lo­ja, kad Ro­mu­las įkū­rė Ro­mos mies­tą 753 m. pr. Kr, tad šiais me­tais tai bus jau 2769-oji šven­tė! Vi­sa­me mies­te šia pro­ga kiek­vie­nais me­tais vyks­ta ai­bės ren­gi­nių – kon­cer­tų, par­adų, spek­tak­lių, o nuo­sta­bią die­ną vai­ni­kuo­ja įspū­din­gi fe­jer­ver­kai, ku­riuos ypač re­ko­men­duo­ti­na ste­bė­ti už­si­li­pus ant Ka­pi­to­li­jaus kal­vos – vaiz­das ti­krai ne­pa­mirš­ta­mas.

Ita­liš­ki le­dai gar­džiau­si pavasarį

Ita­lų vir­tu­vė – kur kas dau­giau nei spa­ge­čiai ar pi­ca, tad se­zo­niš­ku­mas jo­je yra la­bai svar­bus. Res­to­ra­nai ger­bian­tis vie­ti­nę kul­tū­rą, vi­suo­met tu­rės se­zo­ni­nį me­niu ir nie­kuo­met ne­siū­lys pa­tie­ka­lų su ing­re­dien­tais, ku­rie esa­mam me­tų lai­kui nė­ra bū­din­gi.

„Pa­vyz­džiui, jei no­ri­te par­agau­ti Ita­li­jo­je be ga­lo po­pu­lia­rių ar­ti­šo­kų, ne­ban­dy­ki­te to da­ry­ti rugp­jū­tį. Jei ir ra­si­te juos me­niu – ar­ti­šo­kai ti­krai bus im­por­ti­niai, tad ir sko­nis ne toks įsi­min­ti­nas, – ko­men­ta­vo „Eu­ro­li­nes“ at­sto­vas. – Ar­ti­šo­kų se­zo­nas tę­sia­si nuo va­sa­rio iki ge­gu­žės, tad tai dar vie­na pui­ki prie­žas­tis, ko­dėl šią ša­lį ver­tą ap­lan­ky­ti pa­va­sa­rį!“

Ki­tas ypač re­ko­men­duo­ti­nas pa­va­sa­rio ska­nės­tas – gar­su­sis ita­liš­kas ge­la­to. „Jei­gu dar ne­ži­no­te, kas yra ge­la­to – jums ne­del­siant rei­kia krau­tis la­ga­mi­nus ir vyk­ti į Ro­mą, – šyp­se­nos ne­slė­pė E. Pa­vlo­vas. – Nors šie le­dai pui­kus vi­sais me­tų lai­kais, sa­ko­ma, kad bū­tent pa­va­sa­rį, kuo­met vi­sa gam­ta at­gy­ja ir oro tem­pe­ra­tū­ra su­šy­la – jų sko­nis pats nuo­sta­biau­sias. Ypač jei ge­la­to mė­gau­ja­ma­si ra­maus ir lė­to pa­si­vaikš­čio­ji­mo me­tu, be­sig­ro­žint apy­lin­kė­mis.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami