4 keliautojų tipai: kuriam priklausote Jūs?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-24 16:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-24 16:00
Bigstockphoto nuotraukos
Kiek­vie­no ke­liau­to­jo cha­rak­te­ris uni­ka­lus, kaip ir jo pa­sau­lė­žiū­ra bei po­rei­kiai. Ta­čiau, kad ir ko­kie skir­tin­gi bū­tu­me, pa­si­ro­do, vi­sus mus pa­gal ke­lia­vi­mo įpro­čius ga­li­ma skirs­ty­ti į tam ti­kras gru­pes.

Psi­cho­lo­gė, or­ga­ni­za­ci­jų kon­sul­tan­tė bei uni­ver­si­te­to lek­to­rė Ais­tė Ma­žei­kie­nė iš­ski­ria ke­tu­ris pa­grin­di­nius ke­liau­to­jų ti­pus: in­di­vi­dua­lis­tus-me­di­tuo­to­jus, en­tu­zias­tus-as­ke­tus, gur­ma­nus ir dro­mo­ma­nus. „Kiek­vie­nas ke­liau­to­jo ti­pas yra pui­kus tam ti­kro­mis gy­ve­ni­mo at­kar­po­mis, tad, at­pa­ži­nę sa­ve, ne­sku­bė­ki­me teis­ti ki­tų“, - šyp­so­da­ma­si įspė­jo A. Ma­žei­kie­nė.

In­di­vi­dua­lis­tai-me­di­tuo­to­jai ieš­ko ramybės

Anot psi­cho­lo­gės A. Ma­žei­kie­nės, in­di­vi­dua­lis­tai-me­di­tuo­to­jai daž­niau­siai yra bran­džios, ga­na daug gy­ve­ni­me pa­ty­ru­sios as­me­ny­bės. Joms ke­lio­nė yra dva­si­nių po­ty­rių pa­ieš­kos, pro­ga at­si­gau­ti kū­nui bei ma­lo­nu­mų ga­li­my­bė. O ne­ti­kė­tu­mai šiems ke­liau­to­jams – na­tū­ra­li ke­lio­nės da­lis.

„In­di­vi­dua­lis­tas-me­di­tuo­to­jas yra lin­kęs nu­klys­ti nuo su­pla­nuo­tų marš­ru­tų it azar­tiš­kas gry­bau­to­jas, ku­ris, ra­dęs ba­ra­vy­ką, pa­si­lei­džia ve­da­mas sa­vo in­tui­ci­jos. Gru­pi­nių eks­kur­si­jų gi­dai dėl šių ke­liau­to­jų pa­ti­ria daug įtam­pos – tai jie į kal­nus iš­ei­na, tai ne­si­fo­tog­ra­fuo­ja kar­tu su gru­pe, tai šven­tyk­lo­se no­ri už­si­bū­ti, o į su­ve­ny­rų par­duo­tu­ves nė ko­jos ne­įke­lia, – var­di­jo psi­cho­lo­gė. – In­di­vi­dua­lis­tai-me­di­tuo­to­jai su­nkiai prog­no­zuo­ja­mi, nes jų „mais­tas“ ke­lio­nė­se – rū­ke pa­sken­dę ry­tai, lau­ki­nė gam­ta, ar­chi­tek­tū­ros už­kam­piai, o ne pa­dai­lin­ti se­na­mies­čio fa­sa­dai“.

Ke­lio­nė­se šių ke­liau­to­jų tiks­lai: pa­si­krau­ti jė­gų, pa­bū­ti ra­my­bė­je, pa­sva­jo­ti. Tad ge­riau­sia kom­pa­ni­ja in­di­vi­dua­lis­tui-me­di­tuo­to­jui – toks pat ke­liau­to­jas kaip ir jis ar­ba fo­toa­pa­ra­tas.

En­tu­zias­tai-as­ke­tai pa­to­gu­mų neieško

Anot A. Ma­žei­kie­nės, en­tu­zias­tai-as­ke­tai yra „gy­vi“ įspū­džiais ir ne­reik­lūs bui­čiai – ga­li mie­go­ti au­to­mo­bi­liuo­se ar sto­ty­se – kad tik pa­ma­ty­tų kuo dau­giau pa­sau­lio ste­buk­lų. Įdo­mu tai, kad į šią ka­te­go­ri­ją daž­nai pa­ten­ka la­bai iš­si­la­vi­nę, vy­res­nio am­žiaus ke­liau­to­jai.

Psi­cho­lo­gė pa­ste­bė­jo, jog daž­nai šiam ke­liau­to­jų ti­pui pri­ski­ria­mi žmo­nės tu­ri ga­na smar­kiai sa­ve su­var­žy­ti fi­nan­siš­kai, kad ga­lė­tų iš­vyk­ti sve­tur. Ta­čiau jie ne­si­jau­čia ne­lai­min­gi, jei iš­vy­kę ne­ga­li pa­va­ka­rie­niau­ti res­to­ra­ne ant jū­ros kran­to. Jie daug vaikš­to ar yra ki­taip ak­ty­vūs, gau­siai per­ka apž­val­gi­nes eks­kur­si­jas ir tvir­tai lai­ko­si nuo­mo­nės, kad in­ves­ti­ci­ja į ke­lio­nes yra ne­pa­ly­gi­na­mai ver­tin­ges­nė nei į san­tech­ni­ką ar net nau­ją na­mą.

„Kal­bant apie en­tu­zias­tus-as­ke­tus, no­riu pa­ci­tuo­ti vie­ną la­bai šau­nią ūki­nin­kę: „Tu­riu me­di­nį lau­ko tua­le­tą, bet kar­tą per me­tus ke­liau­ju į ki­tą že­my­ną“, – šyp­so­jo­si A. Ma­žei­kie­nė.

Ne­ti­kė­tu­mai šiems ke­liau­to­jams – ne prob­le­ma, per vi­są ke­lio­nės gro­žį en­tu­zias­tai jų ga­li net ne­pas­te­bė­ti.

Ke­lio­nė­se šių ke­liau­to­jų tiks­lai: nau­ji įspū­džiai, ap­lan­ky­tų ša­lių ir ki­lo­me­trų kie­kis.

Gur­ma­nai – pir­mų kar­tų medžiotojai

Pa­sta­rie­ji mėgs­ta kom­for­tą. Ruo­šian­tis ke­lio­nėms, jiems ky­la daug klau­si­mų apie pa­to­gu­mą. La­bai ati­džiai ren­ka­si vieš­bu­tį bei res­to­ra­nus.

„Gur­ma­nams rū­pi iš­skir­ti­nu­mas – jei­gu jau val­gy­ti sve­tur, tai ti­krai ne sa­vo įpras­tus pus­ry­čius, o ką nors ypa­tin­ga, – sa­kė A. Ma­žei­kie­nė. – Kar­tą te­ko ke­liau­ti su kom­pa­ni­ja, ku­ri treč­da­lį ke­lio­nės skir­da­vo tin­ka­mų res­to­ra­nų ar ka­vos gė­ri­mo vie­tų pa­ieš­kai – bu­vo šiek tiek gai­la ke­lio­nės lai­ko, ma­žai pa­ma­tė­me, bet už­tai val­gė­me be ga­lo ska­niai ir la­bai ma­lo­nio­je kom­pa­ni­jo­je“.

Gur­ma­nai ypač ža­vi­si nau­jais po­ty­riais – no­ri nuo­la­tos ką nors iš­ban­dy­ti pir­mą­kart. Tie­sa, pu­sę pa­sau­lio iš­mai­šiu­sį ke­liau­to­ją vis re­čiau pa­vyks­ta kuo nors nu­ste­bin­ti, ta­čiau gur­ma­nams tai – bū­ti­na ke­lio­nės da­lis, daž­nai ver­čian­ti ke­liau­ti vis į to­li­mes­nius kraš­tus ieš­kant to, ko joks kai­my­nas dar nė­ra ma­tęs, ra­ga­vęs ar ki­taip pa­ty­ręs.

Anot psi­cho­lo­gės, at­ro­dy­tų, kad bū­ti gur­ma­nu pri­klau­sy­tų pa­si­tu­rin­tiems sen­jo­rams. Vis dėl­to daž­niau­siai prie šio ke­liau­to­jų ti­po pri­ski­ria­mi smal­sūs ir vis­ką, kas nau­ja mėgs­tan­tys jau­nuo­liai. O taip pat ir tie, ku­rie taip daug dir­bo prieš at­os­to­gas, kad nie­ko dau­giau ne­be­no­ri ma­ty­ti iki „neat­si­gaus“ vi­siš­ka­me kom­for­te.

Ne­ti­kė­tu­mų ke­lio­nės me­tu kiek­vie­nas gur­ma­nas mie­lai iš­veng­tų ir pa­pil­do­mai su­mo­kė­tų už tai, kad nie­kas ne­truk­dy­tų su­pla­nuo­tam poil­siui.

Ke­lio­nė­se šių ke­liau­to­jų tiks­lai: mė­gau­tis kom­for­tu ir nau­jais po­ty­riais. Gy­ve­ni­mo ko­ky­bė yra ypač svar­bu.

Dro­mo­ma­nai ke­liau­da­mi... bė­ga nuo sa­vęs?

Anot psi­cho­lo­gės, dro­mo­ma­nai (ter­mi­nas dro­mo­ma­ni­ja ki­lęs iš grai­kų kal­bos: dro­mo reiš­kia bėg­ti, ma­ni­ja – li­guis­tas po­trau­kis) ke­liau­ja tam, jog nu­slo­pin­tų ne­ri­mą. Va­di­na­miems dro­mo­ma­nams pa­si­reiš­kia ne­nu­ga­li­mi im­pul­sai kla­jo­ti: „Tai žmo­nės, tu­rin­tys stip­rų emo­ci­nį ar­ba fi­zi­nį po­rei­kį nuo­lat ke­liau­ti, pa­tir­ti nau­jų įspū­džių bei iš­ban­dy­ti nau­jas ta­pa­ty­bes. Po ke­lio­nės ap­ri­męs ir ku­rį lai­ką sės­liai pa­bu­vęs dro­mo­ma­nas vėl no­ri ding­ti, bėg­ti, keis­ti ap­lin­ką, tar­si kur­da­mas iliu­zi­ją, kad ke­lio­nės kaž­ką jo gy­ve­ni­me pa­keis“.

Aistė Mažeikienė

„Su leng­va dro­mo­ma­ni­jos for­ma tur­būt ne vie­nam te­ko su­si­dur­ti, ta­čiau ver­tė­tų gy­ven­ti ne vien ke­lio­nė­se, – įspė­jo A. Ma­žei­kie­nė. – Rei­kė­tų iš­mok­ti džiaug­tis ir ne­di­de­lė­mis iš­vy­ko­mis, leis­ti sau pa­ke­liau­ti kad ir 10 km spin­du­liu „tu­ris­to aki­mis“ be­si­ža­vint ap­lin­ka, be­si­do­mint is­to­ri­ja, kal­bi­nant pra­ei­vius, mė­gau­jan­tis aki­mir­ka ir tie­siog bu­vi­mu ke­lio­nės bū­se­no­je“.

Kas vie­ni­ja šiuos ke­liau­to­jus?

Pa­sak lėk­tu­vo bi­lie­tų re­zer­va­vi­mo sis­te­mos Skren­du.lt kon­sul­tan­čių, vi­si psi­cho­lo­gės iš­var­dy­ti ke­liau­to­jai kiek­vie­nam ke­lio­nių agen­tū­ros kon­sul­tan­tui yra ge­rai pa­žįs­ta­mi. „Kiek­vie­ną dar­bo die­ną ten­ka su­si­dur­ti su vi­sais iš­var­din­tais ti­pais, gal­būt tik pir­mą kar­tą su­tik­tą dro­mo­ma­ną yra kiek su­nkiau at­pa­žin­ti, mat jo po­rei­kiai ga­li su­tap­ti su vi­sų ki­tų ti­pų ke­liau­to­jais“, - tei­gė sis­te­mos at­sto­vė Sand­ra Žit­ku­tė.

Įdo­miau­sia ir su­nkiau­sia už­duo­tis ke­lio­nių kon­sul­tan­tui, S. Žit­ku­tės tei­gi­mu, yra su­tik­ti ke­lis iš šių ke­liau­to­jų vie­no­je kom­pa­ni­jo­je ir su­reng­ti vi­siems tin­ka­mą ke­lio­nę.

„Su­so­din­ti en­tu­zias­tą-as­ke­tą ir in­di­vi­dua­lis­tą-me­di­tuo­to­ją į vie­ną lėk­tu­vą kar­tu su gur­ma­nu nė­ra leng­va už­duo­tis, ta­čiau vis­kas įma­no­ma – te­rei­kia at­ras­ti, kas šiuos ke­liau­to­jus vie­ni­ja ir apib­rėž­ti biu­dže­to vi­dur­kį“, - sa­kė S. Žit­ku­tė.

Tuo tar­pu Skren­du.lt kon­sul­tan­tė Ok­sa­na Stan­ke­vič taip pat įžvel­gė ir to­kios miš­rios kom­pa­ni­jos nau­dą: „Iš anks­to su­ta­rę dėl es­mi­nių ke­lio­nės da­ly­kų ir komp­ro­mi­sų, vi­si drau­ge šio ti­po ke­liau­to­jai ga­li vie­nas ki­tą pa­pil­dy­ti ir pa­da­ry­ti ke­lio­nę iš­ties ne­pa­mirš­ta­ma“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami