41 maršrutas - akims į Lietuvą atverti

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-04-04 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-04-04 06:00
Sutvarkytas Seredžiaus piliakalnis (Palemono kalnas) Panemunių regioniniame parke.
At­ėjus pa­va­sa­riui im­ame dai­ry­tis marš­ru­tų sa­vait­ga­lių iš­vy­koms: nuo ko­kio kal­no akis pa­ma­lo­nin­ti dar ne­re­gė­tais vaiz­dais, ko­kių upių vin­giuo­se ar eže­ruo­se su­merk­ti bai­da­rių irk­lus, po ko­kias gi­rias pa­klai­džio­ti žvilgs­niui ir ant ko­kio ak­mens at­si­sė­dus le­gen­dą iš­girs­ti. Lie­tu­vo­je ti­krai ne­stin­ga dar ne­ma­ty­tų kam­pe­lių. O kur jų ieš­ko­ti - su­fle­ruo­ja nau­ja kny­ga "Ypa­tin­ga Lie­tu­va. Ke­liau­ja­me po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas".

Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos (VSTT) ir lei­dyk­los "Ter­ra Pub­li­ca" par­eng­tas ilius­truo­tas ži­ny­nas ti­krai at­vers akis. Vien jį pa­var­tę įsi­ti­kin­si­te, kad yra dar ką nau­jo ma­žo­je Lie­tu­vė­lė­je pa­ma­ty­ti. Net jei ku­ria­me nors mies­te­ly­je ka­dai­se ir lan­kė­tės, nuo­trau­kos iš­duo­da, jog da­bar - pil­na nau­jie­nų.

Gal ir ne vi­si ži­no, kad vi­suo­se VSTT na­cio­na­li­nių ir re­gio­ni­nių par­kų, re­zer­va­tų lan­ky­to­jų cen­truo­se (kny­go­je pa­tei­kia­mas jų že­mė­la­pis) ga­li­ma gau­ti ne­mo­ka­mų ir mo­ka­mų in­for­ma­ci­nių lei­di­nių apie lan­ky­ti­nas tų te­ri­to­ri­jų vie­tas, pa­si­kon­sul­tuo­ti su kul­tū­ro­lo­gais, gam­ti­nin­kais, kur ver­ta pa­bu­vo­ti. Il­gai ir ruo­štis ne­rei­kės. Net ir to­liau­si Lie­tu­vos kam­pe­liai per pus­die­nį pa­sie­kia­mi, ke­lio­nė bran­giai ne­kai­nuos. Pa­var­čius kny­gą ga­li­ma su­si­da­ry­ti įdo­mių ke­lio­nių pla­ną vi­siems lais­viems sa­vait­ga­liams. In­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti ir VSTT in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vstt.lt, ten pa­tei­kia­mos nuo­ro­dos į vi­sų par­kų, re­zer­va­tų in­ter­ne­to sve­tai­nes.

Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus sau­go­mos Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė, pa­gra­žė­jo. Su­tvar­ky­ti ir lan­ky­to­jams pri­tai­ky­ti dau­ge­lis anks­čiau su­nkiai prie­ina­mų gam­tos ob­jek­tų, tu­riz­mo reik­mėms at­gi­mė ne vie­nas is­to­ri­nis pa­sta­tas.

Ban­dy­si­me su­do­min­ti tik ke­liais, ma­žiau tu­ris­tų vaikš­čio­tais marš­ru­tais. Dau­giau jų - nau­jo­je, gau­siai ilius­truo­to­je kny­go­je.

E.Plia­te­ry­tė ir medvarlės

Jei ka­da nors ir lan­kė­tės Vei­sie­jų re­gio­ni­nia­me par­ke, Vai­ne­že­rio dvar­vie­tė­je, da­bar ten ra­si­te nau­ją, 2008 me­tais pa­sta­ty­tą klū­pan­čios Emi­li­jos Plia­te­ry­tės skulp­tū­rą (aut. Eval­das Pa­uza). At­nau­jin­ti ir šio daž­niau­siai Laz­di­jų ra­jo­ne lan­ko­mo bu­vu­sio dva­ro, ku­ria­me mi­rė ka­pi­to­nė, su­ki­li­mo da­ly­vė gra­fai­tė, frag­men­tai, nu­ties­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kai, įreng­tos re­gyk­los, laip­tai. Be­je, jei vaikš­čio­da­mi po Vei­sie­jų apy­lin­kes pa­ma­ty­si­te me­džiuo­se tu­pin­čias ma­žas var­ly­tes, ne­nus­teb­ki­te, tai eu­ro­pi­nės med­var­lės, mo­kan­čios kars­ty­tis ša­ko­mis. Lie­tu­vo­je jos ga­na re­tos, įra­šy­tos į Rau­do­ną­ją kny­gą, ap­tin­ka­mos be­veik vien tik Vei­sie­jų kraš­te. Tad vaikš­tant po gam­tą de­rė­tų aky­liau dai­ry­tis.

Ven­tos slėniuose

Ven­tos re­gio­ni­nia­me par­ke, Pa­par­ty­nės slė­ny­je, vie­tos vers­li­nin­kai at­gai­vi­no 1867 me­tais sta­ty­tą Ru­di­kių van­dens ma­lū­ną: at­sta­tė bu­vu­sią užt­van­ką, įren­gė hid­roe­lek­tri­nę. Įdo­mu pa­si­dai­ry­ti upės pa­kran­tė­je ne­to­li ma­lū­no - geo­lo­gi­nė­je Pa­par­ty­nės at­odan­go­je ma­ty­ti Ju­ros pe­rio­do smil­tai­nis su dau­gy­be fo­si­li­jų, prieš 160 mi­li­jo­nų me­tų gy­ve­nu­sių dvi­gel­džių mo­lius­kų, bra­chio­po­dų, amo­ni­tų kiau­ku­tais.

Plau­kiant Ven­ta įspū­din­gai at­si­ve­ria ir ki­ta Pa­pi­lės at­odan­ga, gar­si fo­si­li­jo­mis ir tu­rin­ti pa­sau­li­nę moks­li­nę reikš­mę. Čia ras­ta dau­giau kaip 300 ju­ros pe­rio­do gy­vū­nų ir au­ga­lų, iš­ny­ku­sių kar­tu su di­no­zau­rais. Pa­pi­lės at­odan­ga yra pri­tai­ky­ta lan­ky­ti: nuo liū­čių ap­sau­go me­di­nių skied­rų sto­gas, skar­dis virš at­odan­gos su­tvir­tin­tas spe­cia­liu tink­lu. Ne­to­li šios at­odan­gos - 1932 me­tais pa­sta­ty­tas ir vis dar vei­kian­tis Au­gus­tai­čių van­dens ma­lū­nas.

Gar­sią­ją Pa­pi­lės 15 ka­mie­nų lie­pą tur­būt kiek­vie­nas at­si­me­na dar iš mo­kyk­li­nių geog­ra­fi­jos va­do­vė­lių, nes ji 1960 me­tais bu­vo pa­skelb­ta gam­tos pa­mink­lu. Šiuo me­tu li­kę 13 au­gan­čių ka­mie­nų. Ta­čiau 1870 me­tais so­din­ta lie­pa vis tiek įspū­din­ga.

Ne tik kai sirps­ta žagarvyšnės

Į be­ne to­liau­siai nuo sos­ti­nės esan­tį Ža­ga­rės re­gio­ni­nį par­ką ne taip daž­nai kas nors už­su­ka. O pa­žiū­rė­ti ti­krai yra į ką. Ap­si­lan­ky­ti čia įdo­mu ne tik tre­čią lie­pos sa­vait­ga­lį, kai čia vyks­ta Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lis. Res­tau­ruo­ti se­nie­ji Ža­ga­rės dva­ro rū­mai su gra­fų Na­ryš­ki­nų gi­mi­nės her­bu. At­sta­ty­ta­me dva­ro žir­gy­ne da­bar au­gi­na­mi bei tre­ni­ruo­ja­mi spor­ti­niai žir­gai. Žir­gy­no pa­sta­tų komp­lek­sas yra is­to­riz­mo lai­ko­tar­pio ne­ogo­ti­kos for­mų, su 1870 me­tais Lon­do­no ga­myk­los "Iron Works" pa­ga­min­to­mis gar­dų tvo­re­lė­mis, iki šiol ge­rai iš­si­lai­kiu­sio­mis klin­ke­ri­nių ply­tų grin­di­mis, pir­mi­ne van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos įran­ga. No­rin­tie­ji ir mo­kan­tie­ji jo­di­nė­ti Ža­ga­rė­je ti­krai tu­rės ką veik­ti vi­są sa­vait­ga­lį.

Dva­ro par­ką pra­dė­jo kur­ti dar gra­fai Zu­bo­vai, gy­ve­nę čia prieš Na­ryš­ki­nus. Na­ryš­ki­nai jį la­bai iš­puo­se­lė­jo, 1900 me­tais pa­so­di­no apie 200 au­ga­lų. Šis par­kas au­ga­li­jos įvai­ro­ve nu­si­lei­do tik Pa­lan­gos par­kui. So­viet­me­čiu bu­vęs ap­leis­tas par­kas da­bar re­kons­truo­tas, pra­plės­tas, įreng­tas pa­žin­ti­nis dend­ro­lo­gi­nis ta­kas.

Žali plotai - saugomos teritorijos: nacionaliniai ir regioniniai parkai bei rezervatai. Kiekvienas parkas (pažymėta jų logotipais) turi lankytojų centrą, kuriame norintiems pakeliauti ir pamatyti gražiausias parko vietas suteikiama išsami informacija.

Ne­įma­no­ma Ža­ga­rė­je ne­stab­te­lė­ti ir prie jau pa­gar­sė­ju­sio Ed­mun­do Vai­čiu­lio puo­dų na­mo. Vi­sos na­mo sie­nos ir da­lis sto­go ap­kal­tos puo­dais. Ver­tin­giau­sias eks­po­na­tas - Ža­ga­rė­je ras­ta žy­dų To­ra.

Lie­tu­viš­ka tundra

Sa­lan­tų re­gio­ni­niam par­kui ver­ta skir­ti nors vie­ną die­ną at­os­to­gau­jant prie jū­ros. Šia­me par­ke - ne tik gar­su­sis, tu­ris­tams jau pui­kiai ži­no­mas ir iš­vaikš­čio­tas Mo­sė­dis, Or­vi­dų so­dy­ba. Jei­gu ak­me­nų dar ne­at­si­žiū­rė­jo­te, ver­ta už­suk­ti į Šauk­lių rie­du­ly­ną. Ro­dyk­lę ra­si­te iš Sa­lan­tų va­žiuo­da­mi į Mo­sė­dį. Tai na­tū­ra­li pa­sku­ti­nio le­dyn­me­čio su­for­muo­ta 79 ha te­ri­to­ri­ja, va­di­na­mo­ji Lie­tu­vos tund­ra. Čia to­ly­giai pa­bi­rę 1-3 me­trų skers­mens ak­me­nys, o tarp jų - 6 me­trus sie­kian­tys įspū­din­gi ka­da­giai. Tai di­džiau­sias ka­da­gy­nas Lie­tu­vo­je. O kai dar vi­sur pa­kvim­pa vir­žiai, ši "tund­ra", per ku­rią vin­giuo­ja 2 km pa­žin­ti­nis ta­kas, vi­siems pa­da­ro įspū­dį. 300 me­trų ta­ko pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems. Yra net kur iš­si­mau­dy­ti, ša­lia ta­ko - du tven­ki­niai ir įreng­tos sto­vyk­la­vie­tės.

Kur Die­vas pėd­sa­ką paliko

Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke tu­ris­tams siū­lo­ma pui­ki pra­mo­ga - iš­vy­ka po apy­lin­kes žir­gais iš vie­no se­niau­sių Lie­tu­vo­je Kur­tu­vė­nų dva­ro. Gra­fų Plia­te­rių-Zi­ber­kų sta­ty­to­se dva­ro ark­li­dė­se šiuo me­tu vei­kia žir­gy­nas. Va­sa­rą ren­gia­mos jo­ji­mo sto­vyk­los, or­ga­ni­zuo­ja­mi žy­giai žir­gais, ke­lio­nės brič­ko­mis, tei­kia­mos hi­po­te­ra­pi­jos pa­slau­gos. O ti­kro že­mai­tiš­ko kas­ti­nio ga­li­ma par­agau­ti vie­ti­nė­je smuk­lė­je "Kryž­ke­lė". Mė­gė­jų žve­jy­bai skir­ti se­niau­si Lie­tu­vo­je Kur­tu­vė­nų tven­ki­niai, ku­riuo­se aps­tu kar­pių.

Dva­ro so­dy­bo­je iš­li­kęs se­niau­sias ir di­džiau­sias me­di­nis ba­ro­ko sti­liaus (dvie­jų aukš­tų su dvie­jų pa­ko­pų sto­gu) svir­nas. To­kio ti­krai nie­kur ki­tur ne­re­gė­si­te.

Re­gio­ni­nia­me par­ke hid­rog­ra­fi­ne ver­ty­be lai­ko­mas Pa­gė­lu­vio eže­ry­nas - de­šim­ties eže­rė­lių vė­ri­nys. O Ven­tos-Du­by­sos sens­lė­ny­je trykš­ta di­džiau­si Lie­tu­vo­je Svi­lės šal­ti­niai. Par­ke gau­su se­no­sios Že­mai­ti­jos pa­vel­do. Pa­vyz­džiui, Gir­ni­kų švent­kal­nis, le­gen­do­se mi­ni­mas kaip mil­ži­nų mo­ti­nos Kur­tuo­vės ka­pas, bu­vo tri­jų bal­tų gen­čių - že­mai­čių, kur­šių ir žiem­ga­lių jung­tis.

Apie par­ke esan­tį ak­me­nį su ne­įp­ras­ta įspau­da žmo­nės pa­sa­ko­da­vo vi­so­kių da­ly­kų. Vie­niems at­ro­dė, jog čia pėd­sa­ką Die­vas pa­li­ko, ki­ti ti­ki­no, kad nu­si­lei­dęs An­ge­las įmy­nė. Anks­čiau šis ak­muo gu­lė­jo ša­lia Ri­mo kal­no, kur da­bar ty­vu­liuo­ja Ry­biš­kės tven­ki­nys. Nuo su­nai­ki­ni­mo jį iš­gel­bė­jo vie­nas Me­kių kai­mo gy­ven­to­jas - par­si­ve­žė pė­duo­tą­jį ak­me­nį į sa­vo so­dy­bą ir ke­lis de­šimt­me­čius sau­go­jo. 2008 me­tais Kur­tu­vė­nų bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va ak­muo par­vež­tas ir pa­sta­ty­tas ne­to­li jo bu­vu­sios vie­tos. O nuo Ri­mo kal­no kur­tu­vė­niš­kiai siū­lo pa­siž­val­gy­ti - at­si­vers nuo­sta­bi ban­guo­tų lai­kų, Vai­na­gių kal­va­gūb­rio pa­no­ra­ma.

Nuo­tai­kin­gi keliai

Lei­di­ny­je "Ypa­tin­ga Lie­tu­va. Ke­liau­ja­me po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas" pa­tei­kia­mas 41 nuo­tai­kin­gas marš­ru­tas po gra­žiau­sias Lie­tu­vos vie­to­ves. Yra marš­ru­tų pės­tie­siems, dvi­ra­ti­nin­kams, van­de­nų mė­gė­jams, o no­rin­tiems kuo dau­giau ap­rėp­ti siū­lo­mi marš­ru­tai au­to­mo­bi­liu. Kiek­vie­no marš­ru­to pra­džio­je pa­tei­kia­ma ke­liau­to­jui svar­bi in­for­ma­ci­ja: ar yra mai­ti­ni­mo­si įstai­gų, mais­to pre­kių par­duo­tu­vių, mu­zie­jų, apž­val­gos bokš­tų, de­ga­li­nių, mau­dy­mo­si vie­tų, poil­sio aikš­te­lių, sto­vyk­la­vie­čių, lau­ža­vie­čių.

Par­kų dar­buo­to­jai tik pri­me­na ke­liau­to­jams, kad vi­si no­ri­me ke­liau­ti ir il­sė­tis šva­rio­je ap­lin­ko­je. To­dėl jei vi­du­ry miš­ko ne­ra­si­te šiukš­lia­dė­žės, ne­sis­te­bė­ki­te ir ne­pa­tin­gė­ki­te po iš­ky­los gam­to­je su­si­rink­ti sa­vo šiukš­lių ir nu­neš­ti jų iki pa­žin­ti­nio ta­ko pa­bai­gos. Ten prie in­for­ma­ci­nių sten­dų, kur ga­li pri­va­žiuo­ti šiukš­lia­ve­žiai, bū­na pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai. Gra­žiau­sios Lie­tu­vos vie­to­vės tu­ri iš­lik­ti šva­rios.

Da­ly­vau­ki­te kon­kur­se por­ta­lo lzi­nios.lt pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le "Fa­ce­book" ir lai­mė­ki­te lei­dyk­los "Ter­ra Pub­li­ca" iš­leis­tą kny­gą "Ypa­tin­ga Lie­tu­va. Ke­liau­ja­me po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas". Kon­kur­so są­ly­gas rasite mū­sų kon­kur­sų rubrikoje ir so­cia­li­nia­me tink­le "Fa­ce­book".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami