5 priežastys Gruziją aplankyti rudenį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-29 14:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-29 14:30
Gruzijos vaizdai.  Martyno Siruso nuotraukos
Nu­ta­rė­te va­sa­rą ne­atos­to­gau­ti ir ver­čiau po­rai sa­vai­čių pa­bėg­ti iš Lie­tu­vos ru­de­nį, kai mū­sų ša­ly­je orai ima bjur­ti, ta­čiau ne­ži­no­te, kur ke­liau­ti? Vie­na Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tik pra­de­da­ma at­ras­ti ke­lio­nių kryp­tis – įspū­din­gais kon­tras­tais ir ne­įti­kė­ti­nu sve­tin­gu­mu lie­tu­viams pa­si­žy­min­ti Gru­zi­ja, ku­rio­je lau­kia uni­ka­lios pa­tir­tys.

Ke­liau­ti į Gru­zi­ją iš Lie­tu­vos itin pa­to­gu – nuo pra­ėju­sių me­tų eg­zis­tuo­ja tie­sio­gi­niai skry­džiai iš Vil­niaus į an­trą pa­gal dy­dį Gru­zi­jos mies­tą Ku­tai­sį. O leng­vai su­sip­la­nuo­ti ke­lio­nę pa­dės ne­mo­ka­ma in­ter­ne­ti­nė ke­lio­nių į šią ša­lį pla­na­vi­mo ap­li­ka­ci­ja „Ke­lio­nė į Gru­zi­ją – pa­si­da­ryk pats!”, ku­rią ga­li­ma ras­ti ad­re­su www.bor­jo­mi­lie­tu­va.lt. Ap­li­ka­ci­jos su­kū­ri­mą ini­ci­ja­vo Gru­zi­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je bei šios ša­lies „vi­zi­ti­nė kor­te­lė“ ir na­cio­na­li­nis pa­si­di­džia­vi­mas – na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo „Bor­jo­mi“. Ji lei­džia ne tik pa­žin­ti Gru­zi­jos tei­kia­mus ma­lo­nu­mus dar esant Lie­tu­vo­je, bet ir su­si­da­ry­ti sa­vo in­di­vi­dua­lų at­os­to­gų marš­ru­tą. Tam, kad bū­tų dar leng­viau ap­sisp­ręs­ti vyk­ti į Gru­zi­ją, pa­tei­kia­me pen­kias prie­žas­tis, ko­dėl į šią ša­lį ver­ta at­vyk­ti ir pa­si­bai­gus va­sa­rai.

Pui­kus mais­tas. Ru­de­nį Gru­zi­jo­je ap­si­lan­ky­ti ver­ta kiek­vie­nam gur­ma­nui – bū­tent šiuo me­tų lai­ku ša­ly­je nu­ima­mas der­lius ir mies­tuo­se vyks­ta mu­gės, ku­rio­se jų gy­ven­to­jai ir sve­čiai ra­gau­ja tra­di­ci­nių Gru­zi­jos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų. To­kių mu­gių me­tu su­val­go­ma tūks­tan­čiai chin­ka­lių, šim­tai cha­čia­pu­rių ir daug įvai­riau­sių rū­šių sū­rio. Gru­zi­niš­kas mais­tas – la­bai ska­nus, ir jūs ti­krai ne­at­si­sa­ky­si­te dar vie­no šaš­ly­ko ga­ba­lė­lio. Po ska­nios gru­zi­niš­kos va­ka­rie­nės me­di­kai re­ko­men­duo­ja ger­ti na­tū­ra­lų mi­ne­ra­li­nį van­de­nį „Bor­jo­mi“, ku­ris pa­dės pa­jus­ti leng­vu­mą skran­dy­je.

„Tbi­li­so­ba“ fes­ti­va­lis. Kiek­vie­ną spa­lį Tbi­li­sy­je vyks­ta fes­ti­va­lis „Tbi­li­so­ba“, ku­rio me­tu pa­brė­žia­ma Gru­zi­jos sos­ti­nės is­to­ri­ja ir įvai­ro­vė. Jo me­tu ren­gia­mi kon­cer­tai po at­vi­ru dan­gu­mi, liau­dies šo­kių pa­si­ro­dy­mai, pri­sis­ta­to pre­kei­viai ir ama­ti­nin­kai iš ap­lin­ki­nių Gru­zi­jos re­gio­nų, gat­vė­se su­ge­bė­ji­mus ro­do ko­vų me­nų at­sto­vai, Tbi­li­sio se­na­mies­ty­je šur­mu­liuo­ja ki­ti kul­tū­ri­niai ren­gi­niai.

Vy­no šven­tės. Gru­zi­ja gar­si sa­vo pa­sau­li­nio ly­gio vy­nuo­gy­nais, ku­rių der­lius nu­ima­mas ru­de­nį. Nu­vy­kus į šią ša­lį dar rug­sė­jį ga­li­ma spė­ti pa­si­mė­gau­ti įvai­rio­mis kas­me­ti­nė­mis vy­no šven­tė­mis, ku­rių Gru­zi­jo­je itin gau­su. Jo­se įma­no­ma par­agau­ti vy­nų iš įvai­rių Gru­zi­jos re­gio­nų, su­si­pa­žin­ti su jų is­to­ri­ja ir pa­bend­rau­ti su aukš­čiau­sios kla­sės vyn­da­riais, šia veik­la už­sii­man­čiais de­šim­tis me­tų. Be­je, at­si­sa­ky­ti par­agau­ti tau­rę vy­no Gru­zi­jo­je – ne­man­da­gu. Ne­bi­jo­ki­te mė­gau­tis vy­nu, ta­čiau dėl vi­so pik­to bū­ki­te pa­si­ruo­šę bu­te­lį „Bor­jo­mi“ ki­tos die­nos ry­tui.

To­bu­las kli­ma­tas. Gru­zi­ja – to­bu­la vie­ta at­os­to­goms pa­si­bai­gus va­sa­ros se­zo­nui. Čia vi­są rug­sė­jį die­no­mis lai­ko­si vi­du­ti­nė 25 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra, o spa­lį ji svy­ruo­ja ties dvi­de­šim­ties laips­nių ri­ba. Ir tai ne vis­kas. Gru­zi­jo­je ga­li­te tą pa­čią die­ną skrie­ti nuo kal­no su sli­dė­mis, o ta­da nu­vyk­ti į pa­plū­di­mį gar­sia­ja­me Ba­tu­my­je ir ten džiaug­tis sau­lės spin­du­liais bei pra­mo­go­mis bet ku­riuo par­os me­tu.

Tea­tro fes­ti­va­lis. Rug­sė­jo 25 – spa­lio 8 die­no­mis vyks­ta Tbi­li­sio tarp­tau­ti­nis tea­tro fes­ti­va­lis, į ku­rį at­vyks­ta me­ni­nin­kai iš vi­so pa­sau­lio, pri­sta­tan­tys sa­vo spek­tak­lius ir par­odas. Tai vie­nas di­džiau­sių Gru­zi­jo­je vyks­tan­čių kas­me­ti­nių ren­gi­nių, pir­mą­kart suo­rga­ni­zuo­tas vi­sai ne­se­niai – prieš še­še­rius me­tus. Fes­ti­va­lio sve­čiai iš­vys­ta tiek vie­tos me­ni­nin­kų, tiek me­ni­nin­kų iš Azi­jos, Eu­ro­pos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ir ki­tų že­my­nų dar­bus. Be­je, per­nai Tbi­li­sio vals­ty­bi­nio dra­mos tea­tro sce­no­je bu­vo ro­do­mas ir Os­ka­ro Kor­šu­no­vo re­ži­suo­tas spek­tak­lis „Dug­ne“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami