7 priežastys, dėl kurių lietuviai Sardinijoje pasijus kaip namie

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-01 12:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-01 12:04
Shutterstock nuotraukos
Kad va­sa­ros ma­lo­nu­mai ne­si­baig­tų va­sa­rą, Die­vas su­kū­rė Sar­di­ni­ją... No­ras pa­anks­tin­ti va­sa­rą pa­va­sa­rio sąs­kai­ta ar­ba pra­tęs­ti ją į ru­de­nį bū­din­gas dau­ge­liui lie­tu­vių, ku­riems tri­jų va­sa­ros mė­ne­sių, ir dar daž­nai lie­tin­gų, su link ru­dens įšy­lan­čia Bal­ti­jos jū­ra, bū­na per ma­ža.

Apie Sar­di­ni­ją kaip va­sa­ros at­os­to­gų kraš­tą ru­de­nį bei ga­li­my­bę pra­il­gin­ti šil­to­jo se­zo­no ma­lo­nu­mus pa­sa­ko­ja In­ga Aukš­tuo­ly­tė, „Tez Tour“ Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė. Ir įvar­di­ja sep­ty­nias prie­žas­tis, dėl ku­rių lie­tu­viai verž­te ver­žia­si į Sar­di­ni­ją.

1. Iš­le­pin­tiems to­bu­lų lie­tu­viš­kų pa­plū­di­mių. Taip, mes to­kie, ir uo­los ar žvy­ras, kur nė­ra kur pa­to­giai iš­si­ties­ti, mums ne­tin­ka. Sar­di­ni­jos pa­plū­di­miai erd­vūs, pla­tūs, to­bu­lo bal­to smė­lio - sa­los pa­kran­tės pa­ten­ka į kas­met su­da­ro­mų ge­riau­sių pa­sau­lio pa­plū­di­mių są­ra­šus. O jū­ra ten to­kia skaid­ri, kad, iš aukš­čiau žiū­rint į jach­tas, at­ro­do, tar­si jos ka­bė­tų ore – to­kio šva­ru­mo, skaid­ru­mo yra van­duo. Prie Sar­di­ni­jos kran­tų at­plau­kia dau­gy­bė jach­tų. Po­pu­lia­ri pra­mo­ga poil­siau­to­jams – iš lai­vų gro­žė­tis jū­ros dug­no gy­ve­ni­mu ar vyk­ti prie iš­ky­šu­lių, kur at­plau­kia del­fi­nų. Sar­di­ni­ja tu­ri 1849 km pa­plū­di­mių, dau­ge­lis jų – la­bai skir­tin­gi. Tad ti­krai ga­li­ma iš­si­rink­ti to­kią vie­te­lę prie jū­ros, ku­ri bus ir prie šir­dies, ir kur džiaug­si­tės tik sa­va kom­pa­ni­ja.

2. Mėgs­tan­tiems val­gy­ti ska­niai. Daž­nas, pa­ke­lia­vęs po už­sie­nius, pa­ma­to, koks ska­nus ir na­tū­ra­lus yra Lie­tu­vos ga­min­to­jų mais­tas, taip pat ir res­to­ra­nų, ka­vi­nių pa­tie­ka­lai. Pa­tys ita­lai pri­pa­žįs­ta, jog ge­riau­sia jų vir­tu­vė – Sar­di­ni­jo­je. Mais­tas ten pa­pras­tas, švie­žias ir na­tū­ra­lus. Daž­nas pa­tie­ka­las ant sar­di­nie­čio sta­lo ar res­to­ra­ne – jū­ros gė­ry­bės. Kuo tą die­ną ap­do­va­nos jū­ra, ne­ga­li nu­spė­ti, tad kai ku­riuo­se res­to­ra­nuo­se ne­ra­si­te val­gia­raš­čio – stip­rin­si­tės tuo, ką tą ry­tą su­ga­vo žve­jai.

Ka­dan­gi sa­lo­je kles­ti avi­nin­kys­tė, pa­pli­tę ir avie­nos, ėrie­nos pa­tie­ka­lai, ypač – sa­los vi­du­je. Sar­di­nie­čiai di­džiuo­ja­si sa­vo tra­di­ci­niu, dau­giau nei 2 tūks­tan­čius me­tų ga­mi­na­mu, sū­riu „Pe­co­ri­no Sar­do“, da­ro­mu tik iš Sar­di­ni­jos avių pie­no. Šio sū­rio de­da­ma į dau­ge­lį Sar­di­ni­jos pa­tie­ka­lų, to­dėl sa­los vir­tu­vės sko­nis yra „Pe­co­ri­no Sar­do“ sko­nis.

3. Gam­tos my­lė­to­jams. Sar­di­ni­jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti lais­vė­je gy­ve­nan­čių ark­lių ir el­nių, vai­kai bus su­ža­vė­ti iš­vy­dę po­nius al­bi­no­sus. Prie sa­los iš­ky­šu­lių bū­riuo­ja­si gy­ve­ni­mo džiaugs­mu trykš­tan­tys del­fi­nai, sa­lo­je ap­sis­to­ja mig­ruo­jan­tys fla­min­gai. Sar­di­ni­ja – su­btro­pi­kai, to­dėl ten nuo­lat žy­di ko­kie nors me­džiai, krū­mai, gė­lės. Pa­vyz­džiui, mi­mo­zos, pa­lmės, raus­vais žie­de­liais ap­si­pi­la mig­dol­me­džiai, žy­di ir noks­ta man­da­ri­nai, apel­si­nai... Sa­los pa­kran­tė­se yra gro­tų – ga­li­ma ei­ti pės­čių­jų ta­kais. Šiau­rės va­ka­rų pa­kran­tės įlan­ko­je, Ka­či­jos ky­šu­ly­je, yra Ne­ptū­no gro­ta (Grot­ta di Ne­ttu­no) – po ją tu­ris­tams siū­lo­mos eks­kur­si­jos val­ti­mi.

4. Be­siil­gin­tiems žag­rės. „Sar­di­ni­ja gy­ve­na ne tik iš jū­ros. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, sa­lo­je ga­no­si apie 3 mln. avių, ta­čiau ma­no­ma, kad iš ti­krų­jų jų – dau­giau, net apie 5 mln. Avys - ne­ats­ki­ria­ma sa­los da­lis. Jos ga­no­si lais­vai ir la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, kad, iš­va­žia­vus iš mies­to, avys užt­vers jums ke­lią. Sto­vė­si­te su au­to­mo­bi­liu ar au­to­bu­su, nė krus­tel­ti ne­ga­lė­si­te iki avių jū­ra ne­nu­ban­guos ten, kur jai rei­kia, - juo­kė­si I.Aukš­tuo­ly­tė. - Kur be­va­žiuo­tu­mė­te, vi­sur - ar ar­čiau, ar to­liau - ma­tai tuos be­si­ga­nan­čius vil­nos ka­muo­liu­kus...“

5. Ver­ti­nan­tiems ne­nu­sal­din­tas šyp­se­nas. Sar­di­ni­jos žmo­nės, o ypač – vy­res­ni, dar ne­su­ga­din­ti nei eu­ro, nei tu­riz­mo aps­kri­tai. Jie nuo­šir­dūs ir ga­na at­vi­ri – ne­pa­bi­jos ne tik ge­rą, bet ir tie­ses­nį žo­dį pa­sa­ky­ti. Sar­di­ni­jo­je, o ypač – kai­muo­se, gy­ve­ni­mas itin na­tū­ra­lus – jis te­ka ta pa­čia gy­ve­ni­mo ant že­mės, ku­rią iš vi­sų pu­sių su­pa jū­ra, va­ga, taip, kaip ir prieš tūks­tan­čius me­tų. To­dėl gy­ve­ni­mo tem­pas ten – lė­tas. O gy­ve­ni­mo bū­das – iš­vien su gam­ta. Žmo­nės ten ne­ga­di­na gam­tos, o iš­mo­kę su ja dar­niai su­gy­ven­ti.

6. Vi­siems poil­siau­to­jų ti­pams. Pa­sak I.Aukš­tuo­ly­tės, lie­tu­vių poil­siau­to­jus ga­li­ma skir­ti į dvi gru­pes: mėgs­tan­čius, kad jais bū­tų pa­si­rū­pin­ta nuo... iki... ir at­ra­dė­jus-in­di­vi­dua­lis­tus, ku­rie at­os­to­gas no­ri su­si­kur­ti iš pa­čių at­ras­tų da­ly­kų. Sar­di­ni­ja – idea­li sa­la il­sė­tis šioms abiem poil­siau­to­jų gru­pėms. Taip pat sa­lo­je pa­pras­ta de­rin­ti or­ga­ni­zuo­tas ke­lio­nes su spon­ta­niš­ku no­ru pa­ke­liau­ti sa­va­ran­kiš­kai.

„Kai nu­skren­da­ma il­sė­tis su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi, juk ne­pri­va­lu vi­są sa­vai­tę pra­leis­ti pa­plū­di­my­je – kad ir ko­kie nuo­sta­būs jie bū­tų. Sar­di­ni­jo­je leng­va iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį ar net ke­liau­ti po sa­lą au­to­bu­su. O va po die­nos ke­lio­nės su­grįž­ti į vieš­bu­tį kaip į na­mus – iš­ties pa­to­gu. Ypač tai ak­tua­lu šei­moms, ke­liau­jan­čioms su vai­kais, - sa­kė I.Aukš­tuo­ly­tė. - Na­tū­ra­lu, kad to­kiu at­ve­ju no­ri­si dau­giau pa­to­gu­mo, sau­gu­mo ir ga­ran­ti­jų, kuo­met vis­kuo pa­si­rū­pin­ta iš anks­to: ir skry­džiu, ir ap­gy­ven­di­ni­mu, ir nu­ve­ži­mu iš oro uos­to iki vieš­bu­čio ir at­gal. Tu­riz­mo agen­tū­ros at­sto­vai pa­tars, ką sa­lo­je ver­ta pa­ma­ty­ti ar į ko­kį res­to­ra­nė­lį už­suk­ti pie­tų, o ko­kį – ver­čiau ap­lenk­ti“.

Sar­di­ni­jo­je pa­pras­ta iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį, taip pat re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis į sa­los gi­lu­mą nu­si­gau­ti pa­dė­sian­čiu vie­tos trans­por­tu. „Pa­ti po sa­lą ke­lia­vau au­to­bu­sais ir li­kau su­ža­vė­ta pa­to­gu­mu – au­to­bu­se nu­si­per­ki bi­lie­tą ir va­žiuo­ji, o pa­ma­ty­ti ir per au­to­bu­so lan­gą, ir jau nu­vy­kus į pa­si­rink­tą vie­tą, ga­li­ma iš­ties daug, - sa­kė I.Aukš­tuo­ly­tė. - Sar­di­ni­jos kraš­to­vaiz­dis įsta­bus ir kon­tras­tin­gas, ten nė­ra au­tos­tra­dų, to­dėl vien va­žia­vi­mas vie­tos ke­liu­ku bei žiū­rė­ji­mas pro lan­gą yra ti­kra eks­kur­si­ja: kal­nai ir ly­gu­mos, jau­kios gi­rai­tės ir ko­kio­je aukš­tes­nė­je vie­to­je at­si­ve­rian­tys vaiz­dai į Vi­dur­že­mio jū­rą, pro ša­lį bė­gan­tys vie­tos gy­ven­to­jų kai­mai... Taip ke­liau­jant, iš pa­tir­tų įspū­džių ir vaiz­dų, ga­li­ma su­si­dė­lio­ti sa­vos Sar­di­ni­jos mo­zai­ką“.

7. Sva­jo­jan­tiems apie va­sa­rą ru­de­nį. Nors lie­tu­viai per 9 mė­ne­sius iš­siilgs­ta sau­lės, dau­ge­lis mū­sų svi­li­nan­čio karš­čio ne­pa­gei­dau­ja­me. „To­dėl Sar­di­ni­jo­je ge­riau­sia il­sė­tis ru­de­nį, kuo­met at­slūgs­ta karš­čiai (va­sa­rą bū­na apie 35°C) ir oras tam­pa ypač ma­lo­nus poil­siui, vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra - apie 25°C, - sa­kė I.Aukš­tuo­ly­tė. - Sar­di­ni­jo­je va­sa­ra tę­sia­si iki lap­kri­čio, van­duo bū­na kaip rei­kiant įši­lęs, vie­tos tur­ge­liuo­se – gau­sų įvai­riau­sių nu­no­ku­sių vai­sių. Pui­ki sa­la mū­sų kraš­tie­čiams, be­si­dai­ran­tiems, kur pra­il­gin­ti trum­pą lie­tu­viš­ką va­sa­rą“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
komentatorius  78.56.163.193 2014-04-03 12:47:07
Tai gal visdėlto ne SARDINIEČIAI, o SARDAI ?! Sardinijoje gyvena dvi tautos- sardai ir katalonai!!! Mažaraščių portalas...
3 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami