Afganistanas pro neperšaunamą stiklą

Vytautas MATULEVIČIUS   2014-10-28 12:15
Vytautas MATULEVIČIUS
 
2014-10-28 12:15
Vytauto Matulevičiaus nuotraukos
Ma­no bro­lis Al­gi­man­tas, kaž­ka­da ap­si­lan­kęs Af­ga­nis­ta­ne, grį­žo su­krės­tas: „Nors daug kur bu­vau, to­kio var­go ir skur­do dar ne­te­ko ma­ty­ti - at­si­dū­riau lyg ki­ta­me šimt­me­ty­je.“ Pa­se­kęs jo pa­vyz­džiu, ti­krą­jį Af­ga­nis­ta­ną, de­ja, jau iš­vy­dau tik pro ne­per­šau­na­mus šar­vuo­to au­to­mo­bi­lio lan­gus. 

To­kia bu­vo žmo­nių, ku­rie rū­pi­no­si mū­sų sau­gu­mu, va­lia: te­ro­ro ak­tai, gink­luo­ti iš­puo­liai, krau­jas - šios ša­lies kas­die­ny­bė. Ta­čiau ir mū­sų ke­lio­nės tiks­las ne­bu­vo tu­riz­mas - mes vy­ko­me į ka­riau­jan­tį kraš­tą.

Ap­lan­ky­ti Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­jan­čių Lie­tu­vos ka­rių drau­ge su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru su­si­ruo­šė ne­ma­žas bū­rys po­li­ti­kų, ka­riš­kių, žur­na­lis­tų. Šio­je drau­gi­jo­je bu­vo džiu­gu ma­ty­ti le­gen­di­nių Bix'ų ly­de­rį Sa­mą ir jo auk­lė­ti­nę iš „X fak­to­riaus“ An­že­lą, ku­riems ši ke­lio­nė bu­vo ne prie­vo­lė, o as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas. Iš­kal­bin­ga tai, kad sce­nos žmo­nės į Af­ga­nis­ta­ną vyks­ta jau ne­be pir­mą kar­tą.

Lau­kė ke­lio­li­kos va­lan­dų skry­dis Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų lėk­tu­vu „Vy­tau­tas“. Ka­ri­nis trans­por­to lėk­tu­vas skir­tas ne tu­ris­ti­nėms iš­vy­koms. Kad ne­ap­kurs­tum, te­ko už­si­kiš­ti au­sis kamš­tu­kais ir at­si­ri­bo­ti nuo kai­my­nų. Te­li­ko ar­ba skai­ty­ti, ar­ba, at­ėjus ei­lei, užim­ti iš­si­lais­vi­nu­sią vie­tą ant gul­tų.

Al­gir­das Sy­sas su Eu­ge­ni­jum Gent­vi­lu pa­si­rin­ko skai­ty­mą. Tai­gi, ko­dėl mū­sų ka­riai nuo­lat da­ly­vau­ja ka­ri­nė­se mi­si­jo­se už Lie­tu­vos ri­bų? To­dėl, kad mes su­vo­kia­me, ką reiš­kia bū­ti są­jun­gi­nin­kais. To­dėl, kad su­pran­ta­me, jog ir mū­sų nie­kas ne­pa­rems iš­ki­lus pa­vo­jui, jei­gu mes ne­pa­rem­si­me gink­lo bro­lių, šian­dien ko­vo­jan­čių su is­la­mo ra­di­ka­lų eks­pan­si­ja. Ki­ta prie­žas­tis - ne­įkai­no­ja­ma ko­vi­nė, lo­gis­ti­nė ir ki­to­kio po­bū­džio pa­tir­tis. Mi­si­jo­se jau pa­bu­vo­jo tūks­tan­čiai Lie­tu­vos ka­rių, į jas įtrauk­ti dau­gy­bės ka­ri­nių spe­cia­ly­bių at­sto­vai ir bū­tent jie da­bar ir su­da­ro Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės bran­duo­lį. To­kios pa­tir­ties ne­ats­tos jo­kios pra­ty­bos - taip tvir­ti­na mū­sų ka­rių va­dai ir jie ne­abe­jo­ti­nai tei­sūs.

Aukš­tis - 6000 me­trų. Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų pa­si­di­džia­vi­mas - mū­sų ka­ro la­kū­nai. Ka­dai­se bu­vo gin­či­ja­ma­si, ar ver­ta ma­žai vals­ty­bei leis­ti lė­šas trims trans­por­to lėk­tu­vams „Spar­tan“ - kaip ir lau­žo­mos ie­tys dėl kraš­to ap­sau­gos biu­dže­to. Jei­gu šian­dien ne­tu­rė­tu­me šiu lėk­tu­vų, ne­bū­tų ir kuo skrai­din­ti mū­sų ka­rių į mi­si­jas. Pri­ti­lo ir skep­ti­kų bal­sai dėl gy­ny­bos biu­dže­to.

„Vy­tau­tas“ - jau ka­ri­nės ba­zės ae­rod­ro­me Ka­bu­le. Pir­ma­me pla­ne - Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis ir Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios mi­si­jos Af­ga­nis­ta­ne at­sto­vas.

Al­gir­das Sy­sas, be­si­ruo­šiant į su­si­ti­ki­mus mies­te: „Vy­tai, už­si­dėk ši­tą. Mums ta­vo bal­so dar ga­li la­bai pri­reik­ti...“

Tie­siai sa­kant, Af­ga­nis­ta­no karš­čiai, pro­to­ko­li­nė ap­ran­ga ir šar­vi­nes lie­me­nės - ne itin su­de­ri­na­mi da­ly­kai. Bet te­ko prie to pri­pras­ti.

Lie­tu­vos ka­rys Jo­nas Viš­te­lis, ku­ris mus glo­bo­jo iš­vy­ko­je į Ka­bu­lą.

Ka­bu­las - pro šar­vuo­to au­to­mo­bi­lio lan­gą. Jau­tie­si taip, lyg bū­tum at­ri­bo­tas nuo ti­kro­vės. Prie­ky­je sė­din­čio ka­rio lie­tu­vio ran­ko­se - au­to­ma­ti­nis gink­las, dar vie­nas - po ko­jom, skir­tas dži­pą vai­ruo­jan­čiam ko­le­gai ukrai­nie­čiui. „Svar­biau­sia, jei­gu už­pul­tų - jo­kios pa­ni­kos, - sa­ko ka­rys Jo­nas Viš­te­lis. - Mes ži­no­me, ką to­kiais at­ve­jais rei­kia da­ry­ti.“ Su­siž­val­gė­me, ir tuo vis­kas bai­gė­si. Ta­čiau, su­grį­žę į ba­zę, su­ži­no­jo­me, jog tą die­ną mies­te nu­žu­dė JAV ka­rį. Pa­te­ko į spūs­tį, pa­žeis­da­mas ins­truk­ci­jas, vie­nas iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio ap­siž­val­gy­ti, ir to pa­ka­ko - af­ga­nis­ta­nie­tis, lėk­da­mas dvi­ra­čiu pro ša­li, pei­liu per­rė­žė gerk­lę.

Ka­bu­lo gat­vė­se į akis nuo­lat krin­ta su­luo­šin­ti iš­mal­dos pra­šan­tys žmo­nės. Dau­ge­lis jų - mi­nų nu­trauk­to­mis ga­lū­nė­mis. Žiau­rus tai­kos se­niai ne­ma­čiu­sios ša­lies ženk­las.

Pa­ger­biant Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ją, prie Af­ga­nis­ta­no gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos bu­vo pa­ties­tas rau­do­nas ki­li­mas.

Mū­sų mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas su Af­ga­nis­ta­no gy­ny­bos vi­ce­mi­nis­tru Enaya­tul­lah Na­za­ri. Dėl ne­nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių ne­te­ko sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­čio Bis­mil­lah Khan Mo­ham­ma­di, anks­čiau bu­vu­sio įta­kin­gu mo­dža­che­dų va­du. Tai, kad to­kios as­me­ny­bės įei­na į da­bar­ti­nę ša­lies val­džią ir, nors ir su iš­ly­gom, pa­lai­ko Va­ka­rų vals­ty­bių ko­vą su ta­li­bais, tur­būt ir yra vie­nin­te­lė ki­to­kio Af­ga­nis­ta­no vil­tis.

Nuo­trau­ka at­mi­ni­mui su An­že­la Ada­mo­vič, sa­vo dai­no­mis ir tem­pe­ra­men­tu su­kė­lu­sia fu­ro­rą tarp dau­gia­tau­tės Ka­bu­lo ba­zės ka­rių.

O čia - An­že­la ir Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas su Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios mi­si­jos Af­ga­nis­ta­ne va­do­vy­be ir ap­sau­gos vy­rais. Sa­mas aps­kri­tai bu­vo su­tik­tas mū­siš­kių kaip gy­vas kla­si­kas.

At­ėjo me­tas at­sis­vei­kin­ti. Lau­kia skry­dis į Kan­da­ha­rą.

Ši sy­kį prie šar­vi­niu lie­me­nių pri­si­dė­jo šal­mai. Kan­da­ha­ras - pie­ti­nė­je ša­lies da­ly­je, lai­ko­mo­je ta­li­bų tė­vo­ni­ja. Ne­to­li - kiau­ra sie­na su Pa­kis­ta­nu, per ku­rią tie­kia­mi gink­lai ir at­vyks­ta nau­ji ko­vo­to­jai.

Ta­čiau šar­vi­nes lie­me­nes ir šal­mus ne­te­ko dė­vė­ti vi­są skry­dį. Kaip mums bu­vo pra­neš­ta, ta­li­bai kar­tais ap­šau­do tik ky­lan­čius ir be­si­lei­džian­čius lėk­tu­vus.

Vis dėl­to prie mi­nis­tro ad­ju­tan­to ma­jo­ro Ro­lan­do Put­ni­ko šlau­nies ne­pas­te­bi­mai at­si­ra­do pis­to­le­tas, ku­rio anks­čiau ne­te­ko ma­ty­ti.

Eki­puo­tė, su ku­ria mėgs­ta fo­tog­ra­fuo­tis į Af­ga­nis­ta­ną at­vy­kę ci­vi­liai, ka­riams – kaip po­li­ti­kui kos­tiu­mas.

Lėk­tu­vo ka­bi­no­je - lyg tvir­to­vė­je. Eki­pa­žui vaiz­das už iliu­mi­na­to­riaus - įpras­tas ir daug sy­kių ma­ty­tas.

Skris­da­mas to­kį re­gi­nį ga­li ste­bė­ti va­lan­dų va­lan­dom. Jis at­sa­ko į klau­si­mą, ko­dėl Af­ga­nis­ta­nas vi­suo­met bu­vo su­nkiai įvei­kia­mas. Ta­čiau šiuo pra­na­šu­mu nau­do­ja­si ir ta­li­bų ko­vo­to­jai.

Kan­da­ha­ras pa­si­ti­ko ne tik dar di­des­niu karš­čiu, bet ir gink­luo­tais ka­riais prie tra­po. Jau­tė­si, kad čia vis­kas ar­čiau, ne­gu Ka­bu­le.

Kan­da­ha­ro ka­ri­nė ba­zė – tai iš­ti­sas mies­tas tvir­to­vė su de­šim­ti­mis tūks­tan­čių ka­rių ir ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo bei ga­ly­be ka­ri­nės tech­ni­kos. Pra­dė­jus iš­ves­ti kon­tin­gen­tą, ne­be­rei­ka­lin­gi sta­ti­niai tie­siog šluo­ja­mi nuo že­mės pa­vir­šiaus. Kiek toks for­pos­tas ir jo iš­lai­ky­mas at­sei­na ša­lims są­jun­gi­nin­kėms, ga­li­ma tik spė­lio­ti. Ta­čiau, va­žiuo­da­mas ba­zės pe­ri­me­tru, ku­ris su­da­ro 17 ki­lo­me­trų, imi su­pras­ti, jog tai - kos­mi­nės lė­šos.

Mū­sų tau­tie­čių čia nė­ra daug, bet jie įne­ša sa­vo sva­rų in­dė­lį - va­do­vau­ja Oro pa­jė­gų mo­ky­mo gru­pei, ruo­šian­čiai Af­ga­nis­ta­no pi­lo­tus, tei­kia lo­gis­ti­nę par­amą są­jun­gi­nin­kams, vyk­do spe­cia­lią­sias už­duo­tis.

Pa­vyz­džiui, mū­sų ka­riai štai to­kiu lėk­tu­vė­liu vyk­do oro žval­gy­bą. Lėk­tu­viu­kas iš­šau­na­mas į dan­gų, že­mė­je prie mo­ni­to­rių sė­din­tis pi­lo­tas nu­krei­pia jį, kur rei­kia, ir vis­ką ma­to.

Ta­čiau kal­bė­ti apie mū­sų ka­rius Af­ga­nis­ta­ne ir ne­pa­mi­nė­ti spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų es­kad­ro­no „Ait­va­ras“ - va­di­na­si, ne­pa­sa­ky­ti svar­biau­sio. Apie šiuos aukš­čiau­sios kla­sės pro­fe­sio­na­lus jau dau­ge­lį me­tų sklan­do le­gen­dos, pa­vyz­džiui, kad ir apie jų rei­dus į ta­li­bų kon­tro­liuo­ja­mas te­ri­to­ri­jas grei­taei­giais mo­to­cik­lais. Bet tai - tik vie­nas iš jų įslap­tin­tos veik­los epi­zo­dų, apie ku­rį vy­rai šian­dien jau kal­ba su šyp­se­na. Vis­ką pa­sa­ko fak­tas, kad „Ait­va­ras“ už­si­tar­na­vo ne tik aukš­čiau­sią koa­li­ci­jos par­tne­rių įver­ti­ni­mą - ne pra­sčiau už par­tne­rius jį ver­ti­na ir prieš­inin­kai ta­li­bai.

De­ja, „Ait­va­ro“ ko­vo­to­jų nuo­trau­kos nė­ra tai, ką ga­li­ma skelb­ti. At­eis lai­kas, vy­rai nu­sis­kus barz­das, grįš į Tė­vy­nę, ir nie­kas ne­ži­nos, kur jie bu­vo ir ką vei­kė. Te­lie­ka įdė­ti bent "iš­plau­ku­sį" kad­rą iš už­de­gan­čio An­že­los kon­cer­to.

Ir Ka­bu­le, ir Kan­da­ha­re koa­li­ci­jos ka­riai gy­ve­na štai to­kiuo­se pa­sta­tuo­se, kaip šie. At­ro­dy­tų, nie­ko bend­ra su tra­di­ci­niu ka­rei­vi­nių įvaiz­džiu. Tvar­kin­gi kam­ba­riai su kon­di­cio­nie­riais, kiek­vie­na­me aukš­te - bui­ti­niai pa­to­gu­mai, va­ka­rais ko­ri­do­riuo­se prie du­rų iš­si­ri­kiuo­ja dul­kė­ti ba­tai. Tik nė­ra vai­kiš­kos ava­ly­nės, šiu kam­ba­rių gy­ven­to­jai - to­li nuo sa­vo na­mų. Ir da­lis jų kas­die­ną iš­ei­na į to­kią tar­ny­bą, iš ku­rios ga­li­ma ir ne­sug­rįž­ti. Tai ir yra vi­sas skir­tu­mas.

Anks­tų ry­tą, iš­va­žiuo­da­mi iš Kan­da­ha­ro ba­zės, ta­po­me štai to­kio re­gi­nio liu­di­nin­kais. Nie­ko ne­bep­ri­dur­si.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami