Afrika: visai kitokia nei per televiziją

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-10-17 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-10-17 06:00
Namibijoje, Namibo Nauklufto nacionaliniame parke, stulbina Sosusflėjaus dykumų peizažai ir didžiausios pasaulyje smėlio kopos. Bene labiausiai turistų numindžiota 45-oji kopa. Danutės Jokubėnienės nuotraukos
Žur­na­lis­tė Da­nu­tė Jo­ku­bė­nie­nė su tri­mis bend­raam­žė­mis drau­gė­mis per tris sa­vai­tes ap­ke­lia­vu­si ke­tu­rias Af­ri­kos ša­lis (nuo Keip­tau­no iki Vik­to­ri­jos kriok­lių), įvei­ku­si 5614 km, nak­vo­ju­si vi­du­ry dy­ku­mos ap­link pa­la­pi­nę ūkau­jant lau­ki­niams žvė­rims džiau­gė­si: "Pa­ma­čiau ti­krą Af­ri­ką."

Nors jau ir Lie­tu­vo­je yra ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių, ku­rie nu­veš į tą že­my­ną ir vis­kuo už jus pa­si­rū­pins, pa­ty­ru­si ke­liau­to­ja D. Jo­ku­bė­nie­nė ne­be pir­mą kar­tą į to­li­mas ša­lis lei­džia­si iš anks­to vis­ką su­pla­na­vu­si. "Pir­miau­sia dai­ro­mės pi­gių skry­džio bi­lie­tų, o ta­da jau dė­lio­ja­mės marš­ru­tą. Taip bu­vo ir dėl Af­ri­kos, bi­lie­tus įsi­gi­jo­me be­ne prieš me­tus per Jung­ti­nius Ara­bų Emy­ra­tus, tad tu­rė­jo­me lai­ko pa­svars­ty­ti, ką no­ri­me pa­ma­ty­ti, - dės­tė pa­šne­ko­vė. - Tu­rą po Af­ri­ką nu­si­pir­ko­me tie­siai iš Af­ri­kos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių in­ter­ne­te. Su­si­ra­ši­nė­jo­me su ke­liais, ly­gi­no­me jų siū­lo­mus marš­ru­tus, iš­si­rin­ko­me pi­giau­sią."

Ke­liau­to­ja juo­kė­si, kad af­ri­kie­čiai, pa­ma­tę, kiek į tu­rą per dy­ku­mas iš­si­ruo­šu­sioms eu­ro­pie­tėms me­tų (vi­soms dau­giau kaip 60), pa­pra­šė gy­dy­to­jų pa­žy­mė­ji­mų, kad yra pa­jė­gios to­kiai ke­lio­nei. "To­kius pa­žy­mė­ji­mus ga­vo­me, nu­siun­tė­me", - tei­gė ji.

Į Keip­tau­ną (Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka), nuo ku­rio tu­rė­jo pra­si­dė­ti tri­jų sa­vai­čių tu­ras, ke­liau­nin­kės at­skri­do tri­mis die­no­mis anks­čiau, nes no­rė­jo ap­žiū­rė­ti mies­tą. "In­ter­ne­te jau bu­vo­me su­si­ra­du­sios olan­dą gi­dą, jis ap­ro­dė ne­pap­ras­tai ža­vų mies­tą. La­biau­siai bu­vo­me pri­blokš­tos žy­dų mu­zie­ju­je, - pri­si­pa­ži­no D. Jo­ku­bė­nie­nė. - Kai pa­sa­kė­me, kad esa­me iš Lie­tu­vos, ga­vo­me di­de­lę nuo­lai­dą bi­lie­tams ir il­gai ve­džio­jo, pa­sa­ko­jo. Pa­si­ro­do, Keip­tau­ne la­bai daug lit­va­kų. Mu­zie­ju­je net eks­po­nuo­ja­mos Lie­tu­vos si­na­go­gų ko­pi­jos. Ka­bo Lie­tu­vos že­mė­la­pis su žy­diš­kai pa­va­din­tais mies­te­liais. Daug da­bar­ti­nių ša­lies pra­mo­ni­nin­kų, po­li­ti­kų žy­dų ki­lę iš Lie­tu­vos." Keip­tau­ne mo­te­rims pa­si­se­kė pa­ma­ty­ti ir Sta­lo kal­ną, daž­nai sken­din­tį iš van­de­ny­no ky­lan­čia­me rū­ke, tad ne vi­siems pa­vyks­ta jį iš­vys­ti.

Bostvanos Čobės nacionaliniame parke gausu dramblių. Jų šalyje priskaičiuojama apie 120 tūkstančių.

Trys sa­vai­tės sunkvežimiu

Keip­tau­ne lie­tu­ves ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riai įtrau­kė į 25 žmo­nių gru­pę tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio, ir tris sa­vai­tes vi­si ke­lia­vo kar­tu. "Šis tu­ras (be skry­džio bi­lie­tų) su mai­ti­ni­mu, nak­vy­nė­mis, trans­por­tu, gi­dais per ke­tu­rias ša­lis kai­na­vo apie tris tūks­tan­čius li­tų. Tai ti­krai nė­ra daug. Pa­si­dai­riau in­ter­ne­te, da­bar jau ir Lie­tu­vos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai par­duo­da tuos pa­čius tu­rus už to­kią pa­čią kai­ną, - sa­kė D. Jo­ku­bė­nie­nė. - Bran­gios tik vi­zos. Liūd­na, kad mes, lie­tu­viai, ne­ga­li­me vi­zų nu­si­pirk­ti at­vy­kę į Af­ri­ką. Į vie­nas ša­lis vi­zas ga­vo­me Lon­do­ne, į Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ką te­ko par­si­siųs­ti iš Da­ni­jos."

Ket­ver­tu­kas iš Lie­tu­vos kar­tu su sma­giais bend­ra­ke­lei­viais iš Aus­tra­li­jos, Nor­ve­gi­jos, Pie­tų Ko­rė­jos, Vo­kie­ti­jos ir Ško­ti­jos bu­vo su­so­din­tas į ke­lei­vi­nį su­nkve­ži­mį. "Mus ly­dė­jo trys af­ri­kie­čiai, vie­nas jų - vi­rė­jas. Su­sto­jus kad ir vi­du­ry dy­ku­mos, iš su­nkve­ži­mio iš­trauk­da­vo sta­lus, kė­des, prie ke­lio­ni­nės vi­ryk­lės pri­jung­da­vo du­jų ba­lio­ną ir ga­min­da­vo val­gį. Vi­rė­jas iš­kep­da­vo bly­nų, keps­nių, žu­vų. Pa­dė­da­vo­me jam ir mes. Tas bend­ru­mas vi­sus su­vie­ni­jo, su­sid­rau­ga­vo­me. Sė­di, už­kan­džiau­ji ir gro­žie­si spal­vin­gais pei­za­žais. Nuo­sta­bu, - ti­ki­no pa­šne­ko­vė. - Pa­skui vis­ką su­si­pa­ka­vę va­žiuo­da­vo­me to­liau. Va­ka­re vi­si ga­vo­me dvi­vie­tes pa­la­pi­nes. Ma­nė­me, kad ne­iš­mok­si­me jų pa­sis­ta­ty­ti, ta­čiau la­bai grei­tai įgu­do­me, pa­kak­da­vo de­šim­ties mi­nu­čių. Iš pra­džių vis­kas bu­vo ne­įp­ras­ta. Pa­me­nu, nak­tį nu­bu­do­me nuo kaž­ko­kio bar­be­ni­mo į pa­la­pi­nės sto­gą. Ma­nė­me, lie­tus, o pa­si­ro­do, bez­džio­nės šė­lio­ja."

D. Jo­ku­bė­nie­nė pri­si­pa­ži­no ne taip įsi­vaiz­da­vu­si Af­ri­ką, nes te­le­vi­zi­ja nuo­lat ro­do jos skur­dą. "Af­ri­ka, ypač pie­ti­nė, la­bai ci­vi­li­zuo­ta. Pa­ke­liui va­žiuo­jant į dy­ku­mas ne­trūks­ta pre­ky­bos cen­trų, ap­si­rū­pin­da­vo­me van­de­niu, mais­tu", - aiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Namibijoje, Namibo dykumoje, stulbinami vaizdai atsiveria priėjus druska nuklotą išdžiūvusį Dedvlėjaus ežerą. Nuo karščio užsikonservavusioms akacijoms - apie devyni šimtai metų.

Ne­pa­lei­do iš akių

Tu­ris­tus ly­din­tys af­ri­kie­čiai ne tik rū­pi­no­si mais­tu, ke­lio­ne, bet ir bu­vo sa­vo­tiš­ki ap­sau­gi­nin­kai. "Jie tie­siog ne­pa­lei­do mū­sų iš akių, ste­bė­jo, kad nie­ko ne­nu­tik­tų, vos ne iki krū­mų pa­ly­dė­da­vo, - pri­si­mi­nė D. Jo­ku­bė­nie­nė. - Kar­tą, kai la­bai no­rė­jo­me iš­si­mau­dy­ti, jie nu­žvel­gė upę ir pa­sa­kė, kad ji nu­se­ku­si, tad di­de­li kro­ko­di­lai ne­atp­lauks. O nuo ma­žes­nių­jų sau­go­jo pa­tys su­bri­dę į upę, kol mes pliuš­ke­no­mės."

Gru­pę ly­din­tys af­ri­kie­čiai ne­bu­vo gink­luo­ti, ta­čiau pui­kiai iš­ma­nė gam­tą. "Kai mes ei­da­vo­me ple­pė­da­mi, at­si­pa­lai­da­vę, gro­žė­da­mie­si gam­ta, jie vi­sa­da bu­vo įtem­pę klau­są, ar koks žvė­ris ne­siar­ti­na. O žvė­rių daug ma­tė­me, vi­są Af­ri­kos pen­ke­tu­ką - liū­tą, dramb­lį, bui­vo­lą, leo­par­dą, ra­ga­no­sį. Pa­vyz­džiui, il­gai ste­bė­jo­me gu­lin­tį liū­tą. Ma­tyt, jis bu­vo so­tus, nes net ne­si­ju­di­no iš vie­tos ir ne­puo­lė van­dens link pro ša­lį ei­nan­čių zeb­rų", - tei­gė Da­nu­tė.

Ke­liau­to­jai bu­vo iš­si­gan­dę, kai vi­du­ry dy­ku­mos, svi­li­nant 40 laips­nių karš­čiui, su­ge­do trans­por­tas. Ta­čiau ly­din­tys vy­rai ne­su­tri­ko, per pus­va­lan­dį pa­kei­tė ra­tą.

Pri­si­mi­nu­si vi­sus nuo­ty­kius, žur­na­lis­tė tei­gė, kad tai bu­vu­si ir iš­ban­dy­mų ke­lio­nė. "Įsi­vaiz­duo­kit, mie­ga­me pa­la­pi­nė­je, o kur nors ne­to­lie­se stau­gia liū­tai. O kar­tą ra­do­me skor­pio­ną. Ne juo­kais su­ne­ri­mo­me ki­lus liū­čiai, bai­mi­no­mės, kad pa­la­pi­nių ne­ap­sem­tų, - da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais ji. - Be­je, ne­ži­nau, ką ke­lio­nės pra­džio­je po įva­di­nio ins­truk­ta­žo apie mus, ge­ro­kai vy­res­nes, ma­nė jau­ni­mė­lis. Ta­čiau mes iš­tvė­rė­me, o pen­ki jau­nes­ni da­ly­viai ne­bai­gę ke­lio­nės iš­vy­ko na­mo. Tar­kim, vie­na jau­na ko­rė­jie­tė bu­vo iš­le­pin­ta, jai pa­si­da­rė per su­nku, tad su mo­ti­na nuo gru­pės at­sis­ky­rė pri­va­žia­vus di­des­nį mies­tą."

Lie­tu­vėms to­kia ke­lio­nė ne­pa­si­ro­dė per su­nki. "Na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se yra kem­pin­gų, o kem­pin­guo­se - du­šai. Čia iš­sis­kalb­da­vo­me ir dra­bu­žius. Af­ri­ka vi­sai ci­vi­li­zuo­ta. Jei no­ri nak­vo­ti pa­to­giau, jei pa­la­pi­nė­je įskaus­ta šo­nai, ga­li ke­lias nak­tis už pa­pil­do­mą 40 do­le­rių mo­kes­tį nak­vo­ti kem­pin­gų na­me­liuo­se", - tei­gė D. Jo­ku­bė­nie­nė.

Himba genties moteris Namibijoje lengva atpažinti iš unikalių molio šukuosenų.

Ry­tas su te­kan­čia saule

Iš­var­gin­ti die­nos įspū­džių ir kai­trios sau­lės ke­liau­to­jai mie­go­ti kris­da­vo vos su­te­mus sep­tin­tą va­lan­dą. "Prieš tai dar pa­sė­dė­da­vo­me prie lau­žo. O ko­kie nuo­sta­būs dy­ku­mų sau­lė­ly­džiai, - mė­ga­vo­si pa­šne­ko­vė. - Kel­da­vo­mės kar­tu su pa­ukš­čiais ir te­kan­čia sau­le - penk­tą ry­to."

Kaip pri­si­mi­nė ke­liau­to­ja, bu­vo ir la­bai šal­tų nak­tų dy­ku­mo­je, bu­vo ir to­kio karš­čio, kad be vė­duok­lės ne­už­mig­da­vo. Ypač sau­lė svi­li­no va­žiuo­jant per Na­mi­bio dy­ku­mą Na­mi­bi­jo­je, Ka­la­ha­rio dy­ku­mą, ply­tin­čią be­veik per vi­są Bots­va­ną ir įsi­ter­pian­čią į kai­my­nes ša­lis. "Vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas - šla­pias rankš­luos­tis ant gal­vos. Kol iš­džiūs­ta, spė­ji at­si­gai­vin­ti", - sa­kė mo­te­ris.

Vi­sas die­nas ke­liau­to­jai nak­vo­jo pa­la­pi­nė­se, tik tris nak­tis pa­si­le­pi­no ci­vi­li­zuo­čiau, kai bu­vo stab­te­lė­ję Sva­kop­mun­de. Tai an­tras pa­gal dy­dį Na­mi­bi­jos mies­tas, bu­vu­si vo­kie­čių ko­lo­ni­ja. Pa­sak D. Jo­ku­bė­nie­nės, mies­tas at­ro­do la­biau vo­kiš­kas nei da­bar Vo­kie­ti­ja. "Ša­lia art nouveau sti­liaus pa­sta­tų pa­si­jun­ti tar­si Eu­ro­po­je. Sep­ty­ni tų pa­sta­tų net pa­skelb­ti na­cio­na­li­niais pa­mink­lais. O vi­sai čia pat, už šios ne­ti­kė­tos "Eu­ro­pos" - vie­na di­džiau­sių pa­sau­ly­je Na­mi­bo dy­ku­ma. Įspū­din­gi kon­tras­tai. Be­je, Na­mi­bi­ja tais pa­čiais me­tais kaip ir Lie­tu­va, tik de­šim­čia die­nų vė­liau at­ga­vo ne­prik­lau­so­my­bę (po vo­kie­čių pri­klau­sė dar ir Pie­tų Af­ri­kai)", - pri­mi­nė ke­liau­to­ja.

Įspū­dį ke­liau­to­jams Na­mi­bi­jo­je pa­da­rė Tvei­fel­fon­tei­no uo­lų pie­ši­nių mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi. Pie­ši­niams dau­giau kaip 6 tūkst. me­tų, jie įtrauk­ti į UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­dą. No­rė­da­mi pa­ma­ty­ti šį ste­buk­lą tu­ris­tai tu­rė­jo sto­ti nak­vo­ti tie­siog dy­ku­mo­je, ne­bu­vo nei du­šų, nei jo­kių pa­to­gu­mų, o karš­tis tvos­kė ti­krai af­ri­kie­tiš­kas. "Ta­čiau vi­sur šva­ru, jo­kių krū­vų šiukš­lių, pa­ly­do­vai ste­bi, kad vis­kas iš­vyks­tant bū­tų pa­lik­ta idea­liai tvar­kin­ga. Jie ti­krai rū­pi­na­si gam­ta", - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Bostvanoje keliaudami po Čobės nacionalinį parką turistai nesibaimino žvėrių.

Iz­rae­lie­tės su­val­dė paniką

Čo­bės na­cio­na­li­nia­me par­ke Bots­va­no­je taip pat te­ko nak­vo­ti vi­siš­kai lau­ki­nė­je gam­to­je. Net ne kem­pin­ge, ku­ris bū­na apt­ver­tas, ir dėl to ga­li jaus­tis sau­giau. "Mums pa­aiš­ki­no, kad jei nak­tį ei­si­me į ką tik už krū­mų iš­kas­tus tua­le­tus ir pa­siš­vies­da­mi iš­vy­si­me ži­ban­čias žvė­ries akis, jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma bėg­ti at­gal, - pa­sa­ko­jo D. Jo­ku­bė­nie­nė. - Rei­kia jam švies­ti ži­bin­tu­vė­liu į akis ir at­bu­lo­mis trauk­tis iki sau­ges­nės vie­tos, o ta­da šauk­tis pa­gal­bos."

Oka­van­go del­ta Bots­va­no­je yra di­džiau­sia sau­su­mos del­ta pa­sau­ly­je. Ji ka­dai­se bu­vo Mak­ga­dik­ga­džio eže­ro, pra­dė­ju­sio džiū­ti prieš 10 tūkst. me­tų, da­lis. "Pa­pras­tai upės te­ka į jū­rą, o Oka­van­go upė tie­siog iš­si­lie­ja į Ka­la­ha­rio dy­ku­mą ir drė­ki­na jos 15 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų te­ri­to­ri­jos, - sa­kė D. Jo­ku­bė­nie­nė. - Po del­tą, ku­rio­je ga­li­ma ap­tik­ti vi­so­kios gy­vū­ni­jos, pa­siirs­ty­ti lai­ve­liais iš­ke­lia­vo­me su vi­su kai­mu. Va­ka­re, kai dar no­rė­jo­me pa­sig­ro­žė­ti sau­lė­ly­džiu, iš sve­tin­go kai­me­lio taip pat yrė­mės tarp mel­dų. Tik stai­ga ved­lys įspė­jo, kad pa­ste­bė­jo be­ge­mo­tą. O jis, pa­si­ro­do, la­bai pa­vo­jin­gas, ne­prog­no­zuo­ja­mas. Vi­siems lie­pė šok­ti iš lai­ve­lių ir slėp­tis tarp aug­me­ni­jos, nes ne­ži­no­jo­me, kaip elg­sis be­ge­mo­tas. Jau­nos veng­rės pra­dė­jo verk­ti. Ta­čiau tarp mū­sų bu­vo dvi mer­gi­nos iz­rae­lie­tės, tar­na­vu­sios ka­riuo­me­nė­je, tad si­tua­ci­ją iš­kart su­val­dė, vi­sus nu­ra­mi­no."

Nuo­ty­kis ne­už­go­žė įspū­džių, tu­ris­tai gro­žė­jo­si tūks­tan­čiais čia gy­ve­nan­čių pa­ukš­čių, tik čia be­si­vei­sian­čiais mels­vai pil­kais gar­niais, va­ka­re prie lau­žo kai­me­lio žmo­nių su­reng­tu šo­kių va­ka­ru. "Ti­krai ne­rei­kia pa­gai­lė­ti tri­jų die­nų ir bū­ti­nai nu­vyk­ti į šią del­tą, - pa­ta­rė ke­liau­to­ja. - Ste­bi­no ir tai, kaip jie mo­ka šio­je nuo­sta­bio­je gam­to­je tvar­ky­tis. Ga­liu pa­sa­ky­ti, jie ti­kri ža­lie­ji."

D. Jo­ku­bė­nie­nė, ap­ke­lia­vu­si In­di­ją, Azi­ją, pri­si­pa­ži­no ne­si­ti­kė­ju­si, kad jai to­kį įspū­dį pa­da­rys Af­ri­ka. "Ji vi­sai ki­to­kia, nei bu­vau su­si­da­riu­si nuo­mo­nę iš te­le­vi­zi­jos re­por­ta­žų. Jei kas no­rė­tų trum­pes­nės ke­lio­nės, ga­lė­tų pa­si­rink­ti tik Na­mi­bi­ją ir Keip­tau­ną. Na­mi­bi­jos gam­ta tur­būt yra pa­ti gra­žiau­sia iš Af­ri­kos ša­lių", - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Keliauninkių maršrutas nuo Keiptauno Pietų Afrikoje iki Viktorijos krioklių Zimbabvėje nusidriekė 5614 kilometrų.

.

Dieną - ant ratų, naktį - palapinėse.

Danutę Jokubėnienę Zimbabvėje apspito vaikai.

Keiptaune keliautojos pamojavo piečiausiam Gerosios Vilties kyšuliui, skiriančiam Atlanto ir Indijos vandenynus.

.

Namibijoje keliautojas žavėjo labai tvarkingi moksleiviai.

Botsvanos Okavango deltoje vietiniai pairsto laiveliais.

.

Botsvanos gražuolė.

Antras pagal dydį Namibijos miestas Svakopmundas, buvusi vokiečių kolonija, žavi restauruotais art nouveau stiliaus namais.

Šilto vandens Afrikoje netrūko.

.

Namibijoje egzotiški paukščiai tupia prieš pat fotoaparatus.

Kuo senesnė kopa, tuo ryškesnė jos spalva.

Afrika nepaprastai spalvinga.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
balalaika  62.78.186.118 2014-11-05 22:21:43
super. ziauriai saunuoles! apkeliavo jau labai daug! laukiam ispudziu is nauju kelioniu..!!!
2 0  Netinkamas komentaras
baltija  62.80.225.27 2014-10-30 07:23:45
Saunuoles moterys,su didziausiu pavydu seku jusu keliones.Labai noreciau susisiekti su Danute ir gauti daugiau informacijos apie kelione i Irana ,aisku jei tas imanoma.
2 0  Netinkamas komentaras
dite  78.62.244.238 2014-10-22 20:08:12
teko ir mum si ankstyva pavasari (kovo men)keliauti po pietu afrika,irgi privati kelione.nuostabus prisiminimai.idomu kai ant kalno stalo susitikom lietuvi is kubos...jis isgirdo mus kalbant lietuviskai.nor jis gimes jau kuboj nuostabiai kalba lietuviskai.nu kelione nuostabi.aciu uz grazius prisiminimus
3 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami