Aladino žemės vasara

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-03-27 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-03-27 00:00
Kalnų apsuptoje Alanijoje šilta ištisus metus. AFP/Scanpix nuotrauka
Ala­ni­jos ku­ror­tas Tur­ki­jo­je ga­ran­tuo­ja ge­rą poil­sį, nes ten ne­su­ras­ti va­sa­ros ne­įma­no­ma.

Kelionių agentūros "Daimovė" direktorė Alina Gurskienė mano, kad Alanijos patrauklumą lemia nuolat šilta Viduržemio jūra, puikus oras, smėlio paplūdimiai ir kokybiškos, bet nebrangios paslaugos. "Daugelis rinkdamasis kurortą pagalvoja, ar rizikuoti ir vykti, pavyzdžiui, į mūsų pajūrį, kur nežinai, ar galėsi maudytis, ar visą savaitę nuotaikos negadins prapliupęs lietus, ar vis dėlto pasirinkti Turkiją, kurioje vasariškas oras - garantuotas. Kainos nedaug ir skirsis, o paslaugos, maistas, aptarnavimas, oras prie Viduržemio jūros tikrai nenuvils", - sakė A.Gurskienė. Turistinis sezonas čia trunka nuo balandžio iki lapkričio.

Kalnų užuovėjoje

Alanija pasaulio turistų atrasta ir populiari tapo vos prieš porą dešimtmečių. Anksčiau miestą pasiekti buvo galima tik vandens transportu, nes nuo likusios šalies dalies jį skyrė sunkiai įveikiami Tauro kalnai. Pastaruoju metu per juos einantis kelias nuolat platinamas ir jau beveik prilygsta mūsų autostradai. Likus 40 km iki Alanijos, kelias ima vingiuoti jūros pakrante, kurioje nuolat kyla nauji viešbučiai.

Aladino žemė

Alaniją juosiantys Tauro kalnai saugo vietovę nuo vėjų ir sukuria čia subtropinį, kitokį nei visoje Turkijoje, klimatą. Net žiemą kurorte nuolat būna apie 15-18 laipsnių šilumos, o vandens temperatūra tokia, kad mums, pratusiems prie vėsios Baltijos, galima ir maudytis - 18 laipsnių.

Smėliukas čia nėra toks baltas kaip mūsų pajūryje, tačiau vis tiek - smėliukas. Daugelio kitų Turkijos kurortų paplūdimiai akmenuoti, o tai ne visiems patinka.

Du Alanijos paplūdimiai - Kleopatros ir Keykubato - driekiasi palei visą miestą. Juose gana daug vietos. Paplūdimius skiria uolėtas kyšulys, kuriame išlikusi gynybinė siena. Ant kalno - turkų seldžiukų sultono Aladino Keykubato pilis, pastatyta XIII amžiuje. Užlipus čia smagu pasigėrėti atsiveriančia panorama. Beje, šio sultono garbei pavadintas ne tik paplūdimys. Anksčiau ir pats miestas vadinosi Aladino žeme - Alaija, šiandien - Alanija. Sakoma, kad dabartinis pavadinimas prigijo dėl pirmojo šalies prezidento "liežuvio klaidos" 1923 metais. Sakydamas sveikinimo kalbą jis ne taip ištarė Alaija, ir miestas tapo Alanija.

Pilies kalnas gana aukštas, tad turistų paslaugoms nuolat zuja taksi automobiliai, autobusiukai. Susirengusiesiems pėsčiomis dviejų valandų kelias neprailgsta, nes galima susipažinti su vietinių gyvenimu, stabtelėti pakelės kavinukėse, apžiūrėti senovinius namukus.

Kur maudėsi Kleopatra

Pasak legendos, smėlėtąjį paplūdimį Egipto karalienei Kleopatrai dovanojo Romos imperatorius Markas Antonijus. Kleopatra gyveno ant kalno pastatytoje pilyje ir vis nusileisdavo maudytis šiltose jūros bangose. Vasarą vanduo čia įšyla net iki 28 laipsnių. Smėlis, kurį lietė jos kojos, ir pavadintas Kleopatros paplūdimiu.

Už miesto taip pat yra daug gražių vietų palei jūrą. "Esu atradusi tokių, kad neatskirsi nuo Karibų vaizdų", - tikino A.Gurskienė.

Smėlio paplūdimius ypač mėgsta šeimos su vaikais. Prie kranto negilu, o vanduo skaidrus, švarus.

Pramogų netrūksta

A.Gurskienė neigė nuomonę, kad turkai per daug įkyrūs. "Taip, jie užkalbina, siūlosi bendrauti, o tu nori - bendrauji, nori - ne. Jei nusisuksi ir nė žodžio nesakęs nueisi, niekas per prievartą nekibs", - aiškino ji.

Šį kurortą kelionių agentūros direktorė pataria rinktis dar ir dėl to, kad čia kiekvienas ras ką veikti pagal pomėgius. "Daug kur muzika skamba net iki paryčių. Dieną organizuojama daugybė išvykų. Turistai ypač mėgsta visureigių safarį, kai jie vežiojami po kalnus, laukus, miškus, per upes ir kaimelius. Tokių išvykų dalyviams emocijų netrūksta. Smagios akimirkos laukia ir tų, kurie išsirengia plaukti kalnų upėmis. "Mieste gausu agentūrų, siūlančių turistams įvairiausių pramogų, - pasakojo A.Gurskienė. - Dauguma, kartą pabuvę Alanijoje, nuolat sugrįžta į šį kurortą, nes kainų ir paslaugų kokybės santykis juos tenkina labiausiai."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami