Alanija: ir dabar galima pajusti vasarą

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2015-12-17 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2015-12-17 06:00
Alanijos apylinkių gamta užburia. Vien prisėsti žvelgiant į tokią panoramą - tikras poilsis. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Lap­kri­čio pa­bai­go­je ke­le­tas die­nų, pra­leis­tų Tur­ki­jos pie­tuo­se, Ala­ni­jo­je, įti­ki­no, kad ge­rų at­os­to­gų ne­bū­ti­na lauk­ti iki va­sa­ros. Čia ir vė­lų ru­de­nį pa­kan­ka ši­lu­mos. Kai ne­var­gi­na karš­čiai, ne­tgi dau­giau ga­li­ma pa­ma­ty­ti dai­ran­tis po apy­lin­kes.

Jei­gu poil­sį Tur­ki­jo­je re­gi­te tik kaip var­ty­mą­si prie jū­ros, pui­kų ap­tar­na­vi­mą, vieš­bu­tį, kur „vis­kas įskai­čiuo­ta“, tai ga­li­my­bes šio­je ša­ly­je įsi­vaiz­duo­ja­te ga­na ri­bo­tas, ar­ba esa­te su­klai­din­ti ke­lio­nių agen­tū­rų lanks­ti­nu­kų, ku­rie kaž­ko­dėl la­biau­siai ak­cen­tuo­ja vieš­bu­čius. Ne­se­niai feis­bu­ke pers­kai­čiau: „Žmo­gus gal ir va­žiuo­tų į Tur­ki­ją, bet ne­mėgs­ta ba­sei­ni­nio tu­riz­mo.“ No­ri­si pa­klaus­ti, o kas jums lie­pia prie ba­sei­no gu­lė­ti? Toks pa­si­rin­ki­mas bū­tų ne­do­va­no­ti­nai ne­pro­tin­gas, nes veik­ti čia ti­krai yra ką ir be ba­sei­no. Tai, jog „vis­kas įskai­čiuo­ta“, la­biau rei­kė­tų su­pras­ti, kad jums įskai­čiuo­ta ir dau­gy­bė įspū­džių. Svar­bu – ne­sė­dė­ti pa­plū­di­my­je.

Vie­šė­da­mi Ala­ni­jo­je lap­kri­čio pa­bai­go­je į ba­sei­nus nė ko­jos ne­ki­šo­me. Iš­vy­kos į kal­nus, plau­ki­mas lai­vu pa­lei vaiz­din­gą­ją pa­kran­tę, ba­na­nų plan­ta­ci­jos, apel­si­nų so­dai, pa­si­vaikš­čio­ji­mas kal­nų tar­pek­liais, pa­siž­val­gy­mas po įspū­din­gus sta­lak­ti­tų ir sta­lag­mi­tų ur­vus, tur­kiš­ka pir­tis ha­ma­mas... Vis­ko bu­vo tiek daug, kad iš­si­mau­dy­ti jū­ro­je lai­ko lik­da­vo tik iš ry­to, prieš pus­ry­čius. Aš­tun­tą va­lan­dą sau­lė jau bu­vo ma­lo­niai šil­dan­ti, o van­duo – 22 laips­nių Cel­si­jaus šil­tu­mo. Kaip pa­sa­ko­jo gi­das Er­ha­nas De­mi­ras, Ala­ni­jo­je su­btro­pi­nis kli­ma­tas net ge­res­nis, vi­sa­da bū­na be­ne 5 laips­niais šil­čiau nei An­ta­li­jo­je, į ku­rią lei­džia­si lėk­tu­vai iš dau­ge­lio ša­lių. Tad net vė­ly­vas ru­duo čia dar pui­kiau­sias me­tas at­os­to­gau­ti. Pa­va­sa­rį ir­gi anks­ti at­šy­la – ko­vo mė­ne­sį jau bū­na 18 laips­nių ši­lu­mos. Ypač jei no­ri­te ne vien jū­ra ir ba­sei­nu le­pin­tis, o ak­ty­viai il­sė­tis, ke­liau­ti. Va­sa­rą, kai tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 35 laips­nius, vie­tos gy­ven­to­jai nuo to­kios kai­tros sle­pia­si sa­vo kal­nų va­sar­na­miuo­se – aukš­čiau bū­na vė­siau. „Dar aukš­čiau kal­nuo­se tu­ri­me ir sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tų“, – ste­bi­no gi­das.

Kad Ala­ni­ja – pie­tų kraš­tas ir kad čia 8 mė­ne­sius be pers­to­jo švie­čia sau­lė, iš­duo­da ant dau­ge­lio net mies­to dau­gia­bu­čių na­mų įreng­tos sta­ti­nės van­de­niui šil­dy­ti.

Iš­gar­si­no drus­kin­gi urvai

Ala­ni­ja la­bai iš­po­pu­lia­rė­jo, kai 1998 me­tais gre­ti­mo­je An­ta­li­jo­je, už 130 km, bu­vo pa­sta­ty­tas oro uos­tas. Anks­čiau Ala­ni­ja bu­vo ži­no­ma tik tarp tur­kų dėl gy­do­mų­jų drus­kin­gų Dam­la­to ur­vų. Ur­vas – ša­lia gar­sio­jo Kleo­pa­tros pa­plū­di­mio, ku­rį Egip­to ka­ra­lie­nei pa­do­va­no­jo Ro­mos kar­žy­gys Mar­kas An­to­ni­jus. Sa­ko­ma, kad švel­naus bal­to­jo smė­lio lai­vais bu­vo at­pluk­dy­ta net iš Egip­to. Kleo­pa­tra mė­go šį pa­plū­di­mį ir daž­nai lan­ky­da­vo­si ja­me.

Kur kas il­ges­nis – net 350 m – sta­lak­ti­tų ir sta­lag­mi­tų ur­vas Dim yra už 11 km nuo Ala­ni­jos. Į jį taip pat ver­ta nu­va­žiuo­ti. Ur­vas ap­sup­tas vaiz­din­gų kal­nų. Įdo­mu pa­ty­ri­nė­ti ir au­ga­li­ją, ku­ri mū­sų akims ne­įp­ras­ta: aukš­tes­ni už žmo­gų kak­tu­sai, oleand­rai, pu­šys sprin­džio il­gio spyg­liais. Ke­lias į šį ur­vą ve­da pro kai­me­lius, ku­riuo­se akį trau­kia oran­ži­niai man­da­ri­nų, apel­si­nų so­dai. Ko­kia eg­zo­ti­ka stab­te­lė­jus ten fo­tog­ra­fuo­tis.

Už­si­sa­kius eks­kur­si­ją lai­vu sta­čio­se pa­kran­tės uo­lo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti dau­gy­bę ur­vų, ku­riuo­se, pa­sak gi­do, pi­ra­tai slėp­da­vę sa­vo gro­bį. Ro­mos im­pe­ri­jos lai­kais Ala­ni­jos pa­kran­tė­se im­ta ko­vo­ti su pi­ra­tais, o jų čia bu­vo aps­tu. Ala­ni­jo­je Mar­kas An­to­ni­jus bu­vo įkū­ręs lai­vų sta­tyk­lą, sta­tė lai­vus Egip­to ka­ra­lie­nei Kleo­pa­trai.

Ala­ni­jos tvir­to­vė su 6,5 km il­gio kal­ną iš­raiz­giu­sia gy­ny­bi­ne sie­na 2010 me­tais ga­vo UNES­CO sau­go­mo pa­vel­do ob­jek­to sta­tu­są. Šis mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi iš­lai­kęs daug Sel­džiu­kų im­pe­ri­jos me­no lie­ka­nų. Nuo tvir­to­vės kal­no at­si­ve­ria nuo­sta­bi mies­to pa­no­ra­ma, įlan­ka, mies­tą su­pan­tys Tau­ro kal­nai. Apa­čio­je – rau­do­nų ply­tų bokš­tas, pri­me­nan­tis Ge­di­mi­no pi­lį, mies­to mu­zie­jus. Tvir­to­vės te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­ręs ir Ala­ni­jos dru­ge­lių mu­zie­jus – tai da­lis 2010 me­tų pro­jek­to, ku­ris bu­vo skir­tas te­ri­to­ri­jos bio­lo­gi­nei įvai­ro­vei ty­ri­nė­ti.

Įdo­mus ir prieš ket­ve­rius me­tus ati­da­ry­tas et­nog­ra­fi­nis tur­kų na­mas-mu­zie­jus, ja­me ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su vie­ti­nių gy­ven­to­jų bui­ti­mi. Lo­vų čia ne­pa­ma­ty­si­te, bu­vo įpras­ta mie­go­ti ant ki­li­mų. Pir­ma­me aukš­te – stak­lės šil­ko au­di­niams. Vie­ti­nė au­dė­ja de­mons­truo­ja šį ama­tą ir siū­lo įsi­gy­ti plo­ny­čių šil­ko ša­li­kė­lių. Na­muo­se bu­vo po­pu­lia­rūs ir iš džio­vin­tų ba­na­nų la­pų pin­ti dir­bi­niai. Ta­čiau di­džiau­sią nuo­sta­bą ke­lia šio mu­zie­jė­lio dar­buo­to­jų sve­tin­gu­mas – trum­pą in­for­ma­ci­ją apie tai, kas čia ro­do­ma, jie ga­li pers­kai­ty­ti vi­so­mis kal­bo­mis. Pa­klau­sęs, iš kur mes at­vy­ko­me, gi­das pa­sklai­dė sa­vo po­pie­rius ir in­for­ma­ci­ją pa­žė­rė lie­tu­viš­kai.

Bi­zan­ti­jos im­pe­ri­jos lai­kais Ala­ni­ja va­di­no­si tie­siog gra­žus mies­tas – Ka­lon Oros. Vė­liau sel­džiu­kai (tiur­kų kil­mės Ira­no val­do­vai, val­dę ir ki­tus kraš­tus) šį mies­tų pavadino Alaiye – su­lto­no Ala­di­no Kei­ku­ba­dos gar­bei. Kai 1933 me­tais Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Mus­ta­fa Ke­ma­lis At­atiur­kas bu­vo kvie­čia­mas at­vyk­ti į šį mies­tą, te­leg­ra­mo­je vie­toj Alaiye bu­vo klai­din­gai par­ašy­ta Alanya. 1935 me­tais ten ap­si­lan­kęs pre­zi­den­tas ofi­cia­liai to­kį pa­va­di­ni­mą ir pa­tvir­ti­no.

Ba­na­nų plantacijos

Nuo Ala­ni­jos iki sie­nos su Si­ri­ja ply­ti maž­daug ki­lo­me­tro aukš­čio kal­nai. Iš ar­ti juos pa­ma­ty­ti ga­li­ma už­si­sa­kius iš­vy­ką dži­pais. Die­na su pie­tu­mis kai­me prie upės žmo­gui kai­nuo­ja apie 40 eu­rų. Pra­lėk­si­te ku­ror­to pa­kran­te, pa­sig­ro­žė­si­te ir stab­te­lė­si­te ba­na­nų plan­ta­ci­jo­se. Gra­žiau­sio­se kal­nų vie­to­se vai­ruo­to­jai taip pat su­stos – „fo­to­pau­zei“.

Pa­jū­ry­je stul­bi­no mil­ži­niš­kos ba­na­nų plan­ta­ci­jos. Kaip pa­sa­ko­jo gi­das, man­da­ri­nai ir apel­si­nai Tur­ki­jo­je ga­na pi­gūs, ki­log­ra­mas – tik 1 ly­ra (0,3 eu­ro). Tad darbš­tūs tur­kai ple­čia ba­na­nų plan­ta­ci­jas, nes iš jų ga­li­ma dau­giau už­dirb­ti nei iš apel­si­nų. Vals­ty­bė net kom­pen­suo­ja drė­ki­ni­mo sis­te­mos įsi­ren­gi­mą. Ba­na­nus kaip ko­kius ku­ku­rū­zus kas­met rei­kia iš nau­jo so­din­ti, nes tai ne me­dis. Vie­nas au­ga­las užau­gi­na maž­daug 60 kg ke­kę. Ki­log­ra­mas kai­nuo­ja 5 ly­ras (1,5 eu­ro). No­rė­da­mi gau­ti ne vie­ną, o du ar tris der­lius per me­tus, žmo­nės ba­na­nams pa­sta­to net di­de­lius aukš­tus šilt­na­mius. O kad vi­si ba­na­nai ne­su­nok­tų vie­nu me­tu, jie dangs­to­mi po­lie­ti­le­no mai­šais. Pie­tų Tur­ki­jo­je kas­met užau­gi­na­mų 13 mln. to­nų ba­na­nų vie­ti­niams po­rei­kiams vi­siš­kai pa­kan­ka. Tu­ris­tai vieš­bu­čiuo­se taip pat mai­ti­na­mi vie­ti­niais ba­na­nais.

Vie­nas įspū­din­ges­nių iš­vy­kos dži­pais su­sto­ji­mų – Sapadere kal­nų tar­pek­lis, esan­tis už 40 km nuo Ala­ni­jos. Virš uo­lų, ak­me­nų, gur­garn­čio upe­lio 2004 me­tais nu­ties­tas ka­ba­ma­sis pus­ki­lo­me­trio il­gio ta­kas-til­te­lis.

Tu­rint lai­ko iš Ala­ni­jos vie­ti­niais au­to­bu­sais ga­li­ma sa­va­ran­kiš­kai nu­va­žiuo­ti į už 30 km esan­tį Si­dės mies­te­lį. Tai įspū­din­gas mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi – an­ti­ki­nės Ro­mos pa­li­ki­mas: ak­ve­du­kai, mies­to sie­nos, tea­tro lie­ka­nos ir ant jū­ros kran­to pui­kiai iš­si­lai­kiu­sios mar­mu­ri­nės Apo­lo­no šven­tyk­los ko­lo­nos. Si­dė gar­sė­ja ir nuo­sta­biais smė­lio pa­plū­di­miais. Jū­ra čia to­kia ne­gi­li, kad apie 200 m ga­li­ma bris­ti ir ne­bus gi­liau kaip iki ke­lių.

Ar sank­ci­jos Tur­ki­jai, ar skriau­da ru­sams?

Kaip aiš­ki­no gi­das, šia­me re­gio­ne apie 50 proc. gy­ven­to­jų dir­ba tu­riz­mo vers­le, bet tur­kams tai nė­ra pa­grin­di­nės pa­ja­mos. „Ge­rai ver­ti­na­ma mū­sų teks­ti­lė, bui­ti­nė tech­ni­ka. Kas­met ša­lis eks­por­tuo­ja apie 700 tūkst. au­to­mo­bi­lių (ga­mi­na ki­tų ži­no­mų kom­pa­ni­jų už­sa­ky­mu). Šiuo me­tu Tur­ki­ja ku­ria ir sa­vo elek­tro­mo­bi­lį. Po 2–3 me­tų jau tu­rė­si­me“, – sa­kė E. De­mi­ras.

Dau­giau­sia tu­ris­tų Tur­ki­ja su­lau­kia iš Vo­kie­ti­jos. Jie pir­mie­ji ir at­ra­do šį re­gio­ną dar 1977 me­tais. An­tro­je vie­to­je iki šiol bu­vo ru­sai (ta­čiau tai te­su­da­ro 4 proc. vi­sų at­vy­kė­lių). Tur­ki­jai nu­mu­šus jos oro erd­vę kir­tu­sį Ru­si­jos bom­bo­ne­šį pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ėmė­si sank­ci­jų – ke­lio­nių agen­tū­roms drau­džia par­da­vi­nė­ti ke­lia­la­pius į Tur­ki­ją, or­ga­ni­zuo­ti tie­sio­gi­nius skry­džius. Ga­na keis­tas poel­gis. Kuo čia dė­ti pa­pras­ti pi­lie­čiai, tie­siog no­rin­tys il­sė­tis? Tai tik jų skriau­di­mas, jų tei­sių var­žy­mas. Ru­si­jos tu­ris­tams Tur­ki­jo­je juk jo­kios grės­mės nė­ra. Tur­ki­ją ru­sai mė­go. O Tur­ki­ja to­kias „sank­ci­jas“ var­giai ar pa­jus – tu­ris­tų iš ki­tų ša­lių čia juk ne­trūks­ta, nes ša­lis sve­tin­ga, tai­ki, ra­mi, o žmo­nės – drau­giš­ki, nuo­šir­dūs, gam­ta nuo­sta­bi. Ti­ki­ma­si, kad dėl ru­sų ke­lia­la­pių at­šau­ki­mo šiek tiek at­pigs vieš­bu­čiai, bus di­des­nė jų pa­siū­la. Skan­di­na­vams ir mums jū­ra dar pa­ken­čia­ma ir gruo­dį, kai van­duo te­sie­kia 18 laips­nių. Bal­ti­jo­je re­tai ka­da bū­na dau­giau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Owen Harvey  197.211.59.26 2016-09-21 22:58:38
Paieška pinigus už savo projektus? Mes teikti patikimus reiškia jūsų projektams 3% palūkanų norma. Mes taip pat galime prijungti jums tuoktis ir investuotojai Finansinė didžiulis ir labai didelio pajėgumo finansuoti savo kapitalo imlios projektus. Siūlome nekilnojamojo turto paskolų, projekto Kredito paslaugos Kreditas su nekilnojamojo turto paslaugų, būsto paskolos Paslaugos Švietimas paskolos, automobilių paskolos paslaugos, verslo paslaugos, paskolos, Standardlifeorg@outlook.com, arba skambinkite + (447) 042-045878 Pastaba: Visi atsakymai turi būti tinkami siųsti Standardlifeorg@outlook.com
0 0  Netinkamas komentaras
julia simon  197.210.227.79 2016-08-17 01:06:31
Sveiki, mano vardas yra Julija Simonai, sukčiavimo auka suklastotų skolintojų rankose. aš prarado apie 30.000 Lt, nes man reikia didelį kapitalą 80.000 €. Aš beveik mirė, aš neturėjo kur eiti. mano verslas buvo sunaikinta, ir šiame procese aš praradau savo sūnų. Aš negalėjo pakęsti tokio nepasikartotų. 2014 gruodžio mėn sutikau draugą, kuris supažindino mane su gera motina, ponia Augusta Ibramhim, kad galiausiai padėjo man užtikrinti paskolą bendrovė. gera mama aš noriu pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti jums, ir gali Dievas toliau laimina Jus. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šia galimybe patarimas tautiečiams, kad yra daug sukčiai iš ten, todėl, jei jums reikia paskolą ir nori užsitikrinti paskolą greitai, uržegitruokite tik ponia Augusta Ibramhim elektroniniu paštu: augustaibramhim11@gmail.com pobj. Jūs taip pat galite susisiekti su manimi per šį laišką: juliasimon460@gmail.com pobj. jei turite kokių nors abejonių. Prašome ji yra vienintelis asmuo, patikimas ir patikima. Ačiū.
0 0  Netinkamas komentaras
Ponia Nora  23.247.147.2 2015-12-22 08:18:26
Ar jums reikia skubiai paskolą? Ar jums skolos? jums reikia skubiai paskolą finansuoti savo verslą ?, jūs atsisakė išduoti savo banko, nerimauti ne daugiau, mūsų paslaugos yra greitas, paprastas ir saugus paskolas dabar kokiomis aplinkybėmis. Skolintis iki 2,000 euro - 1,000.000 eurą Šiandien! Susisiekite su mumis paskolos informacija šiuo adresu: noramildred.loan@hotmail.com Pastaba: Jūs tikėtis preliminarų atsakymą, ir finansavimą per 24 valandas Linkėjimai. Ponia Nora
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami