Alternatyva darboholikams – trumpos biudžetinės kelionės

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-22 14:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-22 14:57
dutchamsterdam.nl
Po tru­pu­tį šy­lan­tys orai ir į du­ris be­si­bel­džian­tis pa­va­sa­ris kar­tu su­grą­ži­na no­rą ke­liau­ti. 

Ta­čiau įtemp­ti gra­fi­kai bei pi­ni­gų sty­gius ga­li su­truk­dy­ti iš­va­žiuo­ti sa­vai­tei ar dviem į to­li­mus kraš­tus. Kaip pui­ki al­ter­na­ty­va il­goms ke­lio­nėms at­si­ran­da ke­lių die­nų iš­vy­kos, ne­rei­ka­lau­jan­čios di­de­lio biu­dže­to. Į ką de­rė­tų at­siž­velg­ti pla­nuo­jant trum­pą biu­dže­ti­nę ke­lio­nę į už­sie­nį?

Že­mes­nės kai­nos – vi­du­ry savaitės

Pa­sak ke­liau­to­jo, ke­lio­nių agen­tū­ros „Te­do.lt“ įkū­rė­jo Ta­do Ker­te­nio, ieš­kant ge­riau­sių kai­nų at­os­to­goms pa­tar­ti­na iš­vy­ką pla­nuo­ti ne sa­vait­ga­liais. „Pi­giau­sius bi­lie­tus ra­si­te dar­bo die­no­mis. Pa­vyz­džiui, skry­dis tre­čia­die­nį su grį­ži­mu šeš­ta­die­nį ga­li bū­ti ke­lis kar­tus pi­ges­nis nei ana­lo­giš­kos kryp­ties ke­lio­nė lėk­tu­vu sa­vait­ga­lį. Taip pat, pi­giau­si bi­lie­tai bū­na po šven­čių ar­ba tar­puš­ven­čiu – į tai at­siž­vel­gus, ga­li­ma su­ras­ti pui­kių pa­siū­ly­mų“, – pa­ti­ki­no eks­per­tas.

Kaip vie­ną la­biau­siai kai­nas le­mian­čių kri­te­ri­jų ke­lio­nių eks­per­tas įvar­di­na se­zo­niš­ku­mą. Anot jo, la­biau­siai ap­si­mo­ka ke­liau­ti ten, kur ne­užil­go pra­si­dės se­zo­nas – to­kiu at­ve­ju gau­si­te tą pa­čią ko­ky­bę už ma­žes­nę kai­ną. „Tur­ki­jo­je tu­ris­ti­nis se­zo­nas pra­si­de­da bir­že­lį, ta­čiau ši­lu­mos pil­na­ver­čiam poil­siui už­ten­ka jau ba­lan­džio pa­bai­go­je. Tad ke­liau­da­mi į Tur­ki­jos ku­ror­tus ge­gu­žę jūs iš­lei­si­te ge­ro­kai ma­žiau, ta­čiau vis tiek ga­lė­si­te pa­si­džiaug­ti šil­ta jū­ra bei sau­le“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

At­si­lie­pi­mai – svar­biau nei žvaigždutės

Šian­dien, nak­vy­nės vie­tos iš­si­rin­ki­mas yra ta­pęs kur kas pa­pras­tes­nis. Kaip tei­gia Si­mo­nas Sku­pas, „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ va­do­vas Lie­tu­vo­je, nuo­la­ti­nių ino­va­ci­jų dė­ka, al­ter­na­ty­vas tra­di­ci­niams vieš­bu­čiams ga­li­ma at­ras­ti nau­do­jan­tis iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu ir spe­cia­lio­mis prog­ra­mė­lė­mis. To­kios in­ter­ne­to plat­for­mos kaip „Airbnb“ ar „Couch­sur­fing“ ga­li pa­dė­ti su­si­ras­ti gy­ve­na­mą vie­tą už ge­ro­kai ma­žes­nę kai­ną, ar­ba aps­kri­tai ne­mo­ka­mai. Be to, jos ga­li pa­siū­ly­ti ap­si­gy­ven­ti ne­įp­ras­to­se, uni­ka­lio­se erd­vė­se, ko ne­ga­li pa­siū­ly­ti vieš­bu­čiai.

Tuo tar­pu T. Ker­te­nis įspė­jo, jog, ne­svar­bu, ko­kiu bū­du ieš­ko­ma nak­vy­nės vie­ta, svar­biau­siai pa­skai­ty­ti at­si­lie­pi­mus, nes šie ta­po pa­ti­ki­mes­ni ne­gu vieš­bu­čio žvaigž­du­čių skai­čius. „Kai ku­riuo­se vals­ty­bė­se, ypa­tin­gai Pie­tų Eu­ro­po­je, ke­tu­rių žvaigž­du­čių vieš­bu­tis ga­li at­ro­dy­ti pra­sčiau ne­gu dvie­jų žvaigž­du­čių nak­vy­nės na­mai. Nors skai­ty­da­mi vieš­bu­čio ap­ra­šy­mą to ne­pa­ma­ty­si­te, ke­liau­to­jų at­si­lie­pi­muo­se tai ti­krai bus pa­mi­nė­ta. Taip pat ga­li­ma per­žiū­rė­ti ke­lio­nių agen­tū­rų pa­siū­ly­mus – jos yra su­in­te­re­suo­tos klien­tų su­grį­ži­mu, to­dėl agen­tū­rų siū­lo­mi vieš­bu­čiai daž­niau­siai bū­na pa­ti­ki­mi bei ati­tin­kan­tys siū­lo­mą ko­ky­bę,“ – sa­kė T. Ker­te­nis.

Iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas – ge­riau­sias pagalbininkas

Nors vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, jog ke­lio­nės ir nak­vy­nės iš­lai­dos su­da­ro di­džiau­sią iš­lai­dų da­lį, „tu­ris­tau­da­mi“ daž­nai iš­lei­džia­me ge­ro­kai dau­giau, nei gal­būt no­rė­tu­me. „Ne­ži­no­da­mi vie­ti­nių su­bti­ly­bių, vaikš­čio­da­mi pa­grin­di­niais tu­ris­tų ta­kais, ga­li­me su­mo­kė­ti už pa­slau­gą net ke­lis kar­tus dau­giau, ne­gu ji to ver­ta. Pa­si­do­mė­jus, kur ga­li­ma ras­ti ge­rą, ne­tu­ris­ti­nį res­to­ra­ną ar įdo­mių ir ne­mo­ka­mų lan­ky­ti­nų vie­tų, ga­li­ma ne­ma­žai su­tau­py­ti.“ – tei­gė T. Ker­te­nis.

S. Sku­po nuo­mo­ne, pa­dė­ti iš­veng­ti tu­ris­tų spąs­tų ir su­tau­py­ti pi­ni­gų, lan­kan­tis nau­jo­se vie­to­se, ir vėl ga­li mo­bi­lio­sios prog­ra­mė­lės. „Tech­no­lo­gi­jos mums su­tei­kia ga­li­my­bę ke­liau­jant pa­sik­liau­ti ne vien tu­ris­ti­niais lanks­ti­nu­kais, bet ir mi­li­jo­nų žmo­nių pa­tir­ti­mis. Kas­dien to­bu­lė­jan­čios prog­ra­mė­lės lei­džia vis dau­giau in­for­ma­ci­jos tu­rė­ti tie­siog sa­vo te­le­fo­ne ar plan­še­tė­je“, – sa­kė jis.

Vie­na to­kių prog­ra­mė­lių yra „Trip Ad­vi­sor“. Ji lei­džia su­ras­ti pui­kių res­to­ra­nų už pri­im­ti­ną kai­ną, taip pat ir įvai­rių ne­atras­tų tu­ris­ti­nių ob­jek­tų. Ki­ta ke­lio­nes pa­leng­vi­nan­ti prog­ra­mė­lė – „Lo­ne­ly Pla­net“. Jo­je yra su­tal­pin­ti įvai­rių mies­tų bei re­gio­nų gi­dai, že­mė­la­piai, lan­ky­ti­nų vie­tų dar­bo lai­kas, ir ki­ta nau­din­ga in­for­ma­ci­ja. Ga­liau­siai, su­ži­no­ti apie vie­ti­nių mėgs­ta­miau­sias vie­tas pa­dės „Fours­qua­re“ ap­li­ka­ci­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami