Amerikiečius sudomino gintaro žvejyba Baltijoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-03 12:39
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-03 12:39
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Spa­lio 27-30 d. Niu­jor­ke ir Los An­dže­le (JAV) Lie­tu­va ne tik pir­mą kar­tą pri­sis­ta­tė spe­cia­li­zuo­to­je tu­riz­mo par­odo­je ži­niask­lai­dos pro­fe­sio­na­lams „VE­MEX 2014“ (Vi­sit Eu­ro­pe Me­dia Ex­chan­ge), bet ir su­ren­gė iš­sa­mų ša­lies pri­sta­ty­mą Los An­dže­lo tu­riz­mo sek­to­riaus ir ži­niask­lai­dos at­sto­vams.

Ame­ri­kie­čius, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu vis ak­ty­viau ieš­ko ne­tra­di­ci­nių vie­tų ir tu­riz­mo pa­slau­gų Eu­ro­po­je, la­bai su­do­mi­no fak­tas, kad vie­nas au­to­ri­te­tin­giau­sių ir pa­sau­ly­je ži­no­miau­sių ke­lio­nių gi­dų „Lo­ne­ly Pla­net“ Lie­tu­vą įtrau­kė į pri­va­lo­mų ap­lan­ky­ti ša­lių de­šim­tu­ką 2015-ai­siais. „Lo­ne­ly Pla­net“ de­šim­tu­ke, į ku­rį iš vi­so pa­te­ko tik trys Eu­ro­pos ša­lys (Ai­ri­ja, Lie­tu­va ir Ser­bi­ja), Lie­tu­vai skir­ta aukš­ta tre­čio­ji vie­ta.

Pir­mą­kart iš­vy­do Lie­tu­vos vardą

Kaip pa­sa­ko­jo Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai Edi­ta Gai­ga­lie­nė, tarp­tau­ti­nė­je spe­cia­li­zuo­to­je tu­riz­mo par­odo­je „VE­MEX“, ku­rio­je kas­met pri­sis­ta­to Eu­ro­pos ša­lys, Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to (VTD) at­sto­vai per dvi die­nas Niu­jor­ke ir Los An­dže­le su­ren­gė ar­ti 80 su­si­ti­ki­mų su JAV žur­na­lis­tų, ku­rie ne tik for­muo­ja JAV ke­liau­to­jų nuo­mo­nę, bet ir da­li­na pa­ta­ri­mus, kur, ka­da ir ko­dėl ver­ta ke­liau­ti Eu­ro­po­je. JAV žur­na­lis­tai ne­slė­pė ma­lo­niai nu­ste­bę par­odos da­ly­vių są­ra­še pir­mą kar­tą iš­vy­dę ir Lie­tu­vos var­dą. Jiems bu­vo pri­sta­ty­tos ša­lies tu­riz­mo ga­li­my­bės, kul­tū­ri­niai ren­gi­niai ir įdo­miau­si tu­ris­ti­niai ob­jek­tai, Pa­sau­li­nis gin­ta­ro ke­lias, ap­tar­ti už­sie­nio ži­niask­lai­dos pa­žin­ti­nių tu­rų Lie­tu­vo­je ki­tų me­tų pla­nai, ki­tos JAV žur­na­lis­tus do­mi­nan­čios te­mos ir nau­jo­vės iš Lie­tu­vos.

Los An­dže­lo tu­riz­mo vers­lo ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į iš­sa­mų Lie­tu­vos pri­sta­ty­mą Ho­li­vu­do žvaigž­džių mė­gia­ma­me vieš­bu­ty­je „Sun­set Mar­quis“. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko per 40 sve­čių, tarp ku­rių bu­vo ži­niask­lai­dos at­sto­vų iš „Ya­hoo Tra­vel“, „For­bes Li­fe“, „Hol­ly­wood Re­por­ter“, „Je­wish Jour­nal of Grea­ter Los An­ge­les“, „Des­ti­na­tion Lu­xu­ry“, „In­vers­tors Bu­si­ness Dai­ly“, „Eat Los An­ge­les“ ir dau­ge­lis ki­tų. Ren­gi­nio sve­čiai ne­gai­lė­jo pa­gy­rų Lie­tu­vai, ža­vė­jo­si lie­tu­viš­ko gin­ta­ro dir­bi­nių di­zai­nu ir ne­ti­kė­to­mis pra­mo­go­mis tu­ris­tams, to­kio­mis kaip gin­ta­ro žve­jy­ba Bal­ti­jos jū­ro­je ar­ba ga­li­my­bė iš­girs­ti, kaip skam­ba gin­ta­ras „Am­ber Quar­tet“ kon­cer­te. Ren­gi­ny­je jie pa­tys ga­lė­jo iš­ban­dy­ti lie­tu­viš­kus pro­duk­tus iš gin­ta­ro: gin­ta­ro alie­jų, bal­za­mą lū­poms ir kū­no odai, pud­rą, gin­ta­ri­nį ka­lei­dos­ko­pą, par­agau­ti gin­ta­ro rūgš­ties, ar­ba­tos ar ka­ra­me­lės.

Ku­li­na­ri­nės kelionės

Eu­ro­po­je ir JAV pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad vis dau­giau ke­lio­nė­mis be­si­do­min­čių ir tu­riz­mo te­mo­je be­sis­pe­cia­li­zuo­jan­čių žur­na­lis­tų gi­li­na­si į ku­li­na­ri­nes te­mas, ana­li­zuo­ja įvai­rių ša­lių sko­nius ir vir­tu­ves bei tam­pa šios sri­ties pri­pa­žin­tais ži­no­vais. Ži­nia, kad Lie­tu­vo­je vir­tu­vės še­fai ak­ty­viai eks­pe­ri­men­tuo­ja­ma su gin­ta­ro rūgš­ties pa­nau­do­ji­mu ku­li­na­ri­jo­je ir kad tu­ris­tų čia lau­kia spe­cia­lus gin­ta­ri­nis me­niu, su­lau­kė itin di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo.

Į Lie­tu­vos pri­sta­ty­mo ren­gi­nį Los An­dže­le su­si­rin­ku­siems žur­na­lis­tams bu­vo do­va­no­ja­mos li­ni­nės pri­juos­tės su siu­vi­nė­tu Lie­tu­vos pre­ki­niu ženk­lu, o taip pat lie­tu­viš­ka juo­da duo­na ir me­dus, su­neš­tas lie­tu­viš­kų bi­čių, ku­rios dėl pui­kių kli­ma­to ir bi­ti­nin­kys­tės Lie­tu­vo­je są­ly­gų įvar­di­na­mos lai­min­giau­sio­mis vi­so­je Eu­ro­po­je. Šis fak­tas taip pat su­in­tri­ga­vo JAV žur­na­lis­tus, ku­rie do­mė­jo­si bi­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jo­mis, skir­tin­go­mis me­daus rū­ši­mis, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do gė­ri­mu mi­du­mi, ki­tais bi­čių pro­duk­tais ir uni­ka­liais, eko­lo­giš­kais mais­to pro­duk­tais iš Lie­tu­vos. Taip pat ne­ma­žai tei­rau­ta­si apie iš­skir­ti­nes Lie­tu­vos vie­tas ir pa­sau­gas, ku­rio­se šiuo­lai­ki­niam stre­so, už­terš­tos ap­lin­kos ir me­di­jų iš­var­gin­tam did­mies­čio žmo­gui bū­tų ga­li­ma bū­tų vi­siš­kai iš­trūk­ti iš ame­ri­kie­tiš­kos ru­ti­nos, pa­il­sė­ti gam­tos ap­sup­ty­je ar kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se.

„Jung­ti­nių vals­ti­jų rin­ka spar­čiai au­ga, tam­pa vis svar­bes­nė. Ti­ki­mės, kad prie vis di­dė­jan­čio su­si­do­mė­ji­mo Lie­tu­va pri­si­dės ir nau­jai pla­nuo­ja­mas ati­da­ry­ti Lie­tu­vos kon­su­la­tas Los An­dže­le“,- ren­gi­nio me­tu kal­bė­jo Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Dai­va Na­var­ret­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami