Amerikietiški lietuvių savaitgaliai

Alvydas JANUŠEVIČIUS 2007-08-09 00:00
Alvydas JANUŠEVIČIUS 2007-08-09 00:00
Di­džiu­ma či­ka­gie­čių ir čia gy­ve­nan­čių įvai­rių tau­tų at­sto­vų daug ir su­nkiai dir­ba vi­są sa­vai­tę. Ta­čiau jie ži­no, kad penk­ta­die­nį po pie­tų pra­si­de­da "wee­ken­das" - sa­vait­ga­lis. Tai šven­tas rei­ka­las ame­ri­kie­čiams ir čia gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams. Re­tai poil­sio die­nos pra­bė­ga be kon­cer­tų, te­ni­so, lie­tu­viš­ko mais­to va­ka­rė­lių.

Aplink Mičiganą

Vieną ankstų liepos penktadienio rytą šeši prisiekę baikeriai lietuviai ir arabas pabalnojo plieno žirgus kelionei - teko visus darbus atlikti iki ketvirtadienio ir išsiprašyti iš darbo.

Priešakyje laukė nemenkas kelio galas - daugiau kaip tūkstantis mylių. Baikeriai nusprendė aplėkti aplink Mičigano ežerą.

Mylia - 1,6 kilometro. Amerikoje viskas skaičiuojama kitaip nei Europoje: temperatūra - farenheitais, svoris - svarais, talpa - galonais. Atrodo, tik laiką matuojame vienodai.

Apvažiuoti aplink Mičigano ežerą - tarsi kiekvieno save gerbiančio Čikagos baikerio pareiga. Aplink veda geras kelias, lydi nuostabūs vaizdai. Svarbu iš anksto pasirūpinti nakvyne - net ir kempinge po atviru dangumi gali pritrūkti vietos.

Sekmadienio vakarą iš kelionės grįžę motociklininkai jautėsi pavargę, bet laimingi. "Gerai buvo", - trumpai komentavo keliautojai. Jie paaiškino, kad mažai jiems rūpi įvairūs muziejai ir garsios vietos. Svarbiausia - pro akis plaukiantys vaizdai ir variklio gaudesys.

Pirmąją dieną jie stengėsi įveikti didžiąją kelio dalį - pravažiuoti pietinius Čikagos priemiesčius, Indianos valstijos kelio ruožą ir kitas labiau urbanizuotas vietoves. Vėliau akis džiugina tik puikūs gamtos vaizdai, kelias driekiasi palei pat ežerą.

Vos grįžę, keletas baikerių jau susitarė dėl kur kas ilgesnės kelionės - į Pietų Dakotą, kur rugpjūčio pirmąją dekadą vyksta didžiausias Amerikos baikerių festivalis "Sturgis 2007".

"Šventė - ne svarbiausia. Apsvaigusių baikerių esame matę. Važiuojame į Dakotą dėl įspūdingų Juodųjų kalnų grožio", - paaiškino patyręs keliautojas Tadas.

Motociklai - labai populiari transporto ir laisvalaikio priemonė tarp Čikagos lietuvių. Baikerių negąsdina intensyvus Amerikos eismas, nors per keletą pastarųjų mėnesių net trys lietuvaičiai krito ant asfalto kad ir lėkdami saugiu greičiu. Laimei, daugiau nukentėjo motociklai nei jų raiteliai.

Žemyn upe

Tą patį penktadienį, tik po pietų, daugiau nei dvi dešimtys jaunuolių, daugiausia iš Čikagos lietuvių tautinių šokių kolektyvo "Suktinis", sėdo į automobilius ir patraukė į gretimos Viskonsino valstijos šiaurę.

Apsistojo jaukiame gamtos prieglobstyje, poilsiavietėje prie Menomenee upės. Viskonsinas garsėja švariomis upėmis ir bekraščiais tankiais miškais.

Prisidėjau prie šokėjų. Iki vietos - beveik penkios valandos greitkeliu. Stovyklautojai į sutartą vietą rinkosi iki pirmos valandos nakties. Vėliau atvykstančiųjų poilsiavietės sargai klausinėjo - ar pas lietuvius? Jei taip, primindavo, kad nuo 11 valandos vakaro triukšmauti stovyklavietėje draudžiama.

Buvo keista apsiprasti su tuo, kad vidury miškų negalima dainuoti ir šokti aplink laužą iki ryto. "Čia dar gerai, - ramino "Suktinio" šokėjai. - Bent jau leidžia alų gurkšnoti."

Sargai iš tiesų elgėsi geranoriškai. Jie kelis kartus ėjo raminti dainuojančių lietuvių ir nė karto negrasino policija. Tik paėmę iš "suktiniečių" lietuviško alaus butelį, dar kartą priminė taisykles ir dingo tamsoje.

Šeštadienį stovyklautojai, palikę palapines, išlėkė prie už 50 mylių esančio guminių valčių nuomos punkto. Valtyse susėdo nuo 6 iki 10 žmonių. Šiek tiek ramiai paplaukioję, leidosi nuo antros, trečios ir ketvirtos kategorijos upės slenksčių. Nuo sudėtingiausiojo - bent po du kartus.

Sekmadienį važiavo jau į kitą vietą - baidarių nuomos punktą. Šį kartą raftingo malonumus teko patirti kitoje upėje ir... kiekvienam atskirai - baidarės buvo vienvietės.

Paplūdimio ypatumai

Kiti jaunų Čikagos lietuvaičių savaitgaliai nė kiek nenusileidžia aprašytiems nuotykiams. Jei kaitina saulė, visi "suktiniečiai" ir, žinoma, kiti lietuviai būriu traukia prie Mičigano ežero - pasimaudyti, kepti šašlykų.

Veiklos prie ežero netrūksta. Keletas lietuvių atsigabena vandens motociklus - paplaukioja kiekvienas norintis. Galima maudytis į valias - ežero vanduo švarus. Paplūdimių smėlis beveik toks pat kaip ir Baltijos pajūryje.

Viena smulkmena - Amerikoje keistai suvokiama pliažo apranga. Moterų maudymosi kostiumėliai tokie kaip ir Lietuvoje, tačiau vyrų su glaudėmis paplūdimyje nepamatysi. Visi nešioja šortukus. Kuo ilgesni - tuo geriau. Vienas lietuvis paaiškino, kodėl esu taip kreivai nužvelgiamas, - tik gėjai nešioja prigludusias glaudes.

Paplūdimio tinklinio aikštelėse nuolat verda neregistruotos tarptautinės varžybos. Kaip ir buvo galima tikėtis, aršiausiai tą savaitgalį kovojo meksikiečiai su lietuviais. Po įtemptos kovos pergalę šventė mūsiškiai.

Tikram lietuviškam poilsiui trūksta tik vieno - alaus. Tiksliau - jo yra, bet reikia gerti slapčia. Alkoholį Amerikoje galima vartoti tik namie arba kavinėje. Pakrante nuolat zuja patruliai, kurie pastebi net į spalvotus maišelius įsuktus alaus butelius. Alkoholis iškart būna konfiskuojamas ir išpilamas. "Nusikaltėliams" gresia bauda - nuo 75 dolerių.

Policija akylai stebi

Policija ne tik paplūdimyje prižiūri piliečių ir imigrantų laisvalaikį. Amerikos parkuose draudžiama lankytis po vienuoliktos valandos vakaro. Šią įstatymų eilutę teko patirti savo kailiu. Su keliais Čikagos lietuviais nuvažiavau į vieno priemiesčio parką. Atsisėdome ant kalnelio, nuo kurio tolumoje buvo matyti šviečiantys Čikagos dangoraižiai. Slapta atidarėme butelį vyno ir skanavome iš arbatinio puodelio. Alkoholio vartojimo taisyklės - griežtos. Jo net negalima vežti automobilio salone - tik bagažinėje.

Po dešimties minučių ant kalno atvažiavo policijos automobilis. Pareigūnai pribėgo su įjungtais prožektoriais. Aplėkę aplink suoliuką, surado vyną. Demonstratyviai diktuodami įstatymus išpylė į šiukšlių dėžę, susirinko visų pasus ir trumpam dingo automobilyje.

Po kelių minučių pranešė, kad nebūsime baudžiami už alkoholio vartojimą viešoje vietoje ir už automobilių statymą parko teritorijoje tamsiu paros metu. Visiems skyrė po 15 dolerių baudą už lankymąsi parke po vienuoliktos valandos vakaro. Įteikė čekius, kuriuos reikėjo apmokėti per dvi savaites.

Laisvalaikis rūpi ne visiems

Dažnai aktyvų gyvenimo būdą propaguojantys lietuvaičiai nenustygsta ir paprastomis dienomis. Po sunkios darbo dienos teniso aikštynai būna pilni mūsų tautiečių. "Tenisą atradome prieš kelis mėnesius, - sakė tolimųjų reisų vairuotojas Marius. - Dabar jau šiek tiek patobulėjome ir bent du kartus per savaitę susirenkame į teniso aikštynus. Jie Amerikoje dažniausiai nemokami."

Amerikoje dirbdamas bet kokį nuolatinį darbą gali sau leisti kokybišką poilsį. Gali pirkti kokį nori automobilį ar motociklą. "Tačiau taip buvo ne visada, - patikslino baikeris Tadas. - Kiekvienas turėjome juodų dienų ir net mėnesių. Legalus gyvenimas ir laisvalaikio džiaugsmai Amerikoje ne vienam brangiai atsiėjo."

Jaunieji Čikagos lietuviai patikino, kad mano aprašytus nuotykius patiria vos dešimtadalis Amerikos lietuvių. Visi kiti - turi pinigų, bet neturi laiko, arba neturi nei vieno, nei kito. Daugybė jaunų lietuvių įnikę į darbus septynias dienas per savaitę. Kai kurie jaučia nuolatinę baimę - sustabdys kelyje policininkas, patikrins dokumentus, išsiųs į Lietuvą...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami