Andalūzija verta ne vieno pasimatymo

Goda AMBRAZAS g.ambrazas@lzinios.lt 2013-11-29 06:00
Goda AMBRAZAS
g.ambrazas@lzinios.lt
2013-11-29 06:00
Baltasis miestelis Frigiliana - čia susipynė maurų, žydų ir krikščionių paveldas. Asmeninio albumo nuotraukos
Kai Lie­tu­vo­je bai­gia­si auk­si­nis ru­duo, pats lai­kas at­os­to­gų ke­liau­ti į pie­tus. Vie­nas pui­kiau­sių pa­si­rin­ki­mų, kaip įsi­ti­ki­nau, An­da­lū­zi­ja, kon­kre­čiai - Ne­rchos mies­te­lis ant uo­lė­to Vi­dur­že­mio jū­ros kran­to.

Is­pa­ni­jos pie­tuo­se - An­da­lū­zi­jo­je - spa­lio pa­bai­ga ir lap­kri­čio pra­džia, ma­nau, tin­ka­miau­sias me­tas čia at­os­to­gau­ti. Va­sa­rą - pra­ga­riš­kai karš­ta, tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki ke­tu­rias­de­šim­ties laips­nių ir ją pa­kęs­ti ga­li tik pri­sie­kę kai­tros mė­gė­jai. Lap­kri­čio pra­džio­je orai die­viš­ki - 25-27 laips­niai ši­lu­mos, Vi­dur­že­mio jū­ros van­duo - apie 20 laips­nių. Ir gy­ve­nant ne va­sa­ros se­zo­nu iš­lai­dos ge­ro­kai ma­žes­nės, nes vieš­bu­čio kam­ba­rys ar nuo­ma iš vie­ti­nių be­ne treč­da­liu pi­giau at­siei­na. Kad vie­nas iš dau­gy­bės An­da­lū­zi­jos pa­kran­čių mies­te­lių Ne­rcha yra ro­jaus kam­pe­lis že­mė­je, pa­tvir­ti­no vie­nas bend­ra­ke­lei­vių, ku­ris iš­mai­šęs vi­są Is­pa­ni­ją ir be­ne pu­sę pa­sau­lio šie­met čia at­va­žia­vo jau tre­čią kar­tą. Iš­vyk­da­mas tars­te­lė­jo: "Ma­niau, kad tai pa­sku­ti­nis vi­zi­tas Ne­rcho­je, bet da­bar ži­nau - grį­šiu dar kar­tą."

Vi­sa die­na kelionėje

Vie­nin­te­lis to­kių at­os­to­gų trū­ku­mas - ke­liau­ti iki tiks­lo rei­kia vi­są die­ną. Gal­būt įma­no­ma grei­čiau, ta­čiau su bi­čiu­liais rin­ko­mės pi­giau­sią bū­dą - bi­lie­tus pir­ko­me iš pi­gių oro li­ni­jų, skri­do­me per­sės­da­mi Os­le, o grįž­da­mi - Lon­do­ne. Ke­lio­nė kai­na­vo po 690 li­tų. Mū­sų gru­pe­lės ly­de­ris, la­bai pri­ty­ręs ke­liau­to­jas, vel­nia­vo­si, kad šiek tiek pra­žiop­so­jo in­ter­ne­te ge­riau­sią pa­siū­ly­mą, bū­tu­me iš­si­ver­tę mo­kė­da­mi po 600 li­tų.

At­skri­dus į Ma­la­gos Kos­ta del So­lio oro uos­tą, iki Ne­rchos, įsi­kū­ru­sios dau­giau kaip už 50 ki­lo­me­trų, rei­kė­jo nu­si­gau­ti au­to­bu­su. Su­si­sie­ki­mas su dau­ge­liu Vi­dur­že­mio jū­ros pa­kran­tės mies­tu­kų pui­kus, au­to­bu­sai kur­suo­ja iki vė­lu­mos. Ke­ly­je ne­tru­ko­me va­lan­dos, su­mo­kė­jo­me po ke­tu­ris eu­rus. At­vy­kę apie de­šim­tą va­lan­dą va­ka­ro ir nu­me­tę krep­šius iš­si­nuo­mo­tuo­se apar­ta­men­tuo­se (skam­ba di­din­gai, ta­čiau daž­niau­siai tai vie­no ar dvie­jų mie­ga­mų­jų bu­tu­kas su bal­ko­nu ar­ba pa­ti­ju­mi - vi­daus kie­me­liu), iš­kur­nė­jo­me į se­na­mies­tį va­ka­rie­nės. Par­duo­tu­vės čia dir­ba tik iki 22 va­lan­dos, mais­to pro­duk­tais rei­kia iš anks­to ap­si­rū­pin­ti. Mū­sų as­me­ni­nis gi­das nu­ve­dė į sa­vo mėgs­ta­miau­sią vie­te­lę - vie­ti­nę ali­nę, jo­je pirk­da­mas stik­lą alaus ar­ba tau­rę vy­no už 1,5 eu­ro gau­ni ta­pą - ne­di­du­ką už­kan­dį. Tai ga­li bū­ti kep­ta sar­di­nė, ke­le­tas skru­din­tų di­de­lių kre­ve­čių ar­ba ne­di­de­lis kal­ma­ras, mė­sos ar avin­žir­nių troš­ki­nio lėkš­te­lė, kal­ma­rų žie­dai, dar koks nors gar­du­my­nas. Dvi trys tau­rės gė­ri­mo po ke­lio­nės, tiek pat die­viš­ko sko­nio už­kan­dė­lių - ir ke­liau­nin­kas so­tus, lai­min­gas pa­val­gęs va­ka­rie­nę ir iš­gė­ręs pui­kaus vie­ti­nio vy­no ar alaus vos už 3 ar 4,5 eu­ro. Tie­sa, alus čia pils­to­mas stik­li­nai­tė­mis po du šim­tus gra­mų, pin­tą alaus ga­li­ma nu­si­pirk­ti ang­liš­ko sti­liaus alu­dė­se už 3 eu­rus.

Kosta del Solis - saulėtoji pakrantė.

Ne­rchos vilionės

Iš ki­tų An­da­lū­zi­jos pa­kran­tės ku­ror­ti­nių mies­te­lių Ne­rcha iš­sis­ki­ria, mat ji ma­žiau­siai pa­na­ši į ku­ror­tą. Čia nė­ra iš­ti­sų dau­giaaukš­čių vieš­bu­čių kvar­ta­lų, nors vie­tos žmo­nių nuo­mo­ja­mų apar­ta­men­tų ga­na gau­su. Mums tai bu­vo svar­bu, mat ne­mėgs­ta­me bū­ti dau­gy­bės tu­ris­tų ban­do­je. Ne se­zo­no me­tu toks vie­no mie­ga­mo­jo bu­tu­kas dviem sa­vai­tėms kai­nuo­ja apie 320 eu­rų, dvie­jų mie­ga­mų­jų - apie 380 eu­rų. Kuo di­des­nė kom­pa­ni­ja, tuo pi­giau. Idea­lu ke­liau­ti ke­tu­rie­se ar pen­kie­se, pa­si­da­li­jant bu­to ir au­to­mo­bi­lio nuo­mos iš­lai­das, ta­čiau sma­gu ir dvie­se. Nors ši­taip at­siei­na kiek bran­giau, kai­nos An­da­lū­zi­jo­je ti­krai ne­si­kan­džio­ja.

Ne­rcho­je aps­tu au­ten­tiš­ko se­na­mies­čio, jau­kių vy­ni­nių, ka­vi­nai­čių ir ali­nių. Vie­na mies­te­lio įžy­my­bių yra Bal­con de Eu­ro­pe: la­bai vaiz­din­gas pa­kran­tės uo­lo­je tvo­re­le apt­ver­tas ky­šu­lys, ap­link ku­rį abi­pus ply­ti ne­di­de­li pa­plū­di­miai, at­si­ve­ria nuo­sta­būs vaiz­dai. Sa­ko­ma, kad po di­džiu­lio že­mės dre­bė­ji­mo 1885 me­tais Ne­rcho­je ap­si­lan­kė Is­pa­ni­jos ka­ra­lius Al­fon­sas XII, o at­ėjęs į šią vie­tą jis su­si­ža­vė­jęs su­šu­ko: "Čia yra Eu­ro­pos bal­ko­nas!" Nors is­to­riš­kai šis fak­tas ne­pat­vir­tin­tas, čia pa­sta­ty­ta na­tū­ra­laus di­džio ka­ra­liaus Al­fon­so XII skulp­tū­ra, vie­nas la­biau­siai fo­tog­ra­fuo­ja­mų mies­te­lio ob­jek­tų.

Jaukiose Nerchos gatvelėse gausu kavinukių.

Guin­nes­so re­kor­do urvas

Bū­ti­na ap­lan­ky­ti ir Cue­va de Ne­rja, ne­įti­kė­ti­no dy­džio ur­vą, esan­tį vi­sai ša­lia mies­to. Nors šio uni­ka­laus gam­tos da­ri­nio am­žius sie­kia mi­li­jo­nus me­tų, jis bu­vo ras­tas tik 1959 me­tais. Ur­vas yra tie­siog mil­ži­niš­kas, ja­me dau­gy­bė ni­šų, nu­ties­tas ke­lių šim­tų me­trų vin­giuo­tas apž­val­gos ke­lias. Kol kas tu­ris­tai ga­li ap­žiū­rė­ti vos treč­da­lį vi­so ur­vo, bet ir tai pa­lie­ka ne­iš­dil­do­mą įspū­dį. Vie­no­je ga­li­nių ur­vo erd­vių, pa­va­din­tų Ka­tak­liz­mų sa­le, yra di­džiau­sia pa­sau­ly­je ži­no­ma sta­lak­ti­tų ko­lo­na, ji įtrauk­ta į Guin­nes­so re­kor­dų kny­gą. Čia ap­si­lan­kan­tys tu­ris­tai ap­su­krių vie­tos pre­kei­vių gud­riai vi­lio­ja­mi at­ver­ti pi­ni­gi­nes. Bi­lie­tas į ur­vą kai­nuo­ja aš­tuo­nis eu­rus, bet dar tiek pat iš jū­sų pa­pra­šys fo­tog­ra­fas. Jis įei­nan­čiuo­sius fo­tog­ra­fuo­ja ne­va sve­čių kny­gai, o iš­ei­nan­tie­siems siū­lo bliz­gų lanks­ti­nu­ką, ku­ria­me jau įkli­juo­ta jū­sų nuo­trau­ka. At­ro­do gra­žiai, bet aš­tuo­nių eu­rų ti­krai ne­ver­ta.

Nerchos akvedukas.

Ga­li­ma pa­siek­ti upe

Še­ši ki­lo­me­trai nuo Ne­rchos yra ki­tas pa­sa­kiš­ko gro­žio mies­te­lis Fri­gi­lia­na. Jį ga­li­ma pa­siek­ti au­to­bu­su, ta­čiau mėgs­tan­tie­siems vaikš­čio­ti ir ne­bi­jan­tiems šiek tiek pa­si­kars­ty­ti uo­lo­mis ar su­šlap­ti ko­jų siū­lau du įspū­din­ges­nius bū­dus. Vie­nas jų - ke­liau­ti pės­čio­mis iš­džiū­vu­sios Hi­ge­ro­no upės va­ga per įspū­din­gus kal­nų tar­pek­lius. Ši­taip at­stu­mas su­trum­pė­ja be­ne iki ke­tu­rių ki­lo­me­trų, už­trun­ka­ma apie po­rą va­lan­dų. Ta­čiau at­si­ve­rian­tys tar­pek­lių vaiz­dai, jus su­pan­tys kal­nai, aga­vos, pa­lmės ir ki­ti eg­zo­ti­niai au­ga­lai tie­siog ati­ma ža­dą. Tie­sa, ke­lio­se vie­to­se rei­kia ropš­tis į uo­las, mat bu­vu­si upės va­ga už­vers­ta di­džiu­liais rie­du­liais. Įveik­ti ne­sun­ku, nes uo­lo­se įreng­ti laip­te­liai vir­vi­niais tu­rėk­lais, tra­sa ga­na sau­gi. Įvei­kę įspū­din­gą ke­lią ga­lė­si­te ap­žiū­rė­ti tu­ris­tų Bal­tuo­ju mies­te­liu pra­min­tą Fri­gi­lia­ną.

Ant kal­no šlai­to pa­sta­ty­ta Fri­gi­lia­na aki­na na­mu­kų bal­tu­mu. Čia glau­džiai su­si­py­nu­sios trys kul­tū­ros - mau­rų, žy­dų ir krikš­čio­nių. Anks­ty­vą ru­de­nį mies­te šven­čia­mas tra­di­ci­nis "Tri­jų kul­tū­rų fes­ti­va­lis" ir pri­si­me­na­mi vi­si mies­te­lio is­to­ri­jos eta­pai - mau­rų už­ka­ria­vi­mas, krikš­čio­nių re­kon­kis­tos lai­kai ir gau­sus čia gy­ve­nu­sių žy­dų pa­vel­das. Vaikš­ti­nė­da­mi tai ky­lan­čio­mis, tai be­si­lei­džian­čio­mis mies­te­lio gat­ve­lė­mis juo­ka­vo­me pa­ga­liau su­pra­tę, ko­dėl šio re­gio­no gy­ven­to­jų ne­ka­muo­ja šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos. Tai­gi kas­die­nės tre­ni­ruo­tės lai­pio­jant kal­nais, vy­nas ir žu­vų bei jū­rų gė­ry­bių pa­tie­ka­lai.

Už pusantro šimto kilometrų nuo Nerchos esantis Rondos miestas pribloškia dar maurų statytos tvirtovės ant uolos didybe ir senoviniu tiltu per tarpeklį.

Bris­te per kal­nų upę

Iš Ne­rchos pa­siek­ti Fri­gi­lia­ną ga­li­ma ir žy­giuo­jant kal­nų upe Chil­lar. Šis bū­das kiek su­nkes­nis, nes be­veik vi­są ke­lią ten­ka bris­ti sek­liu, bet ga­na srau­niu kal­nų upe­liu per ak­me­nis. Gud­res­ni tu­ris­tai šį žy­gį įvei­kia prieš­in­gai, nei mes rin­ko­mės: ei­na upe že­myn iš Fri­gi­lia­nos į Ne­rchą, taip leng­viau. Ma­ny­da­mi esą iš­tver­min­gi ir nar­sūs ke­liau­nin­kai, bri­do­me aukš­tyn iš Ne­rchos Fri­gi­lia­nos link. Vos pri­ėjus tra­sos pra­džią nu­ste­bi­no gau­sy­bė ant elek­tros stul­pų lai­dų pa­ki­bu­sių ba­tų. Aki­vaiz­du, juos čia už­me­tė vi­są tra­są upe bri­dę ke­liau­to­jai, mat jų ne­ti­ku­si ava­ly­nė - ke­dai, sport­ba­čiai ar ba­su­tės tie­siog ne­at­lai­kė ke­le­tą va­lan­dų mirk­ti van­de­ny­je. Kom­pa­ni­jo­je tu­rė­da­mi pri­ty­ru­sį bi­čiu­lį iš anks­to bu­vo­me pers­pė­ti, jog rei­kės gu­mi­nių ba­tų - krok­sų, ki­to­kia ava­ly­nė upės iš­ban­dy­mų ne­at­lai­ko, o ba­so­mis ei­ti ne­įma­no­ma - ak­me­nys.

Gal­būt ma­žiau iš­tver­min­gam žmo­gui pa­si­ro­dys, kad toks ke­lių va­lan­dų žy­gis - su­nkus, bet iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti: ver­ta iš­ban­dy­ti, su­nku­mai ti­krai pa­klūs­ta net gar­baus am­žiaus žmo­nėms. Su­tik­ti sen­jo­rai džiū­ga­vo, kad įvei­kę bent da­lį ke­lio su­pra­to, jog toks žy­gis kal­nų upe nė­ra la­bai su­dė­tin­gas, o re­gė­ti vaiz­dai įsi­me­na vi­sam gy­ve­ni­mui. Ka­dan­gi ma­niau esan­ti la­bai "kie­ta" - pri­gąs­din­ta, kad ke­lio­nė bus su­dė­tin­ga, - nuo­var­gio be­veik ne­pa­ju­tau, šla­pios ko­jos kė­lė tik links­my­bę, o ak­me­nų slenks­čiais šo­ka­vau kaip ti­kra kal­nų ož­ka. Ta­čiau vie­ti­nės kal­nų dva­sios nu­ta­rė nu­mal­dy­ti ma­no pui­ky­bę: grįž­tant ko­ja slys­te­lė­jo ant šla­pio ak­mens ir gė­din­gai šlep­te­lė­ju­si minkš­čiau­sia kū­no vie­ta ją kaip rei­kiant su­šla­pau.

Sekliu Chillar kalnų upeliu per kelias valandas galima nubristi iki gretimo miestelio.

Tru­pu­tis kainų

Vie­šė­da­mi An­da­lū­zi­jo­je ap­lan­kė­me ne tik Ne­rchą ir Fri­gi­lia­ną, bet ir ki­tas vie­to­ves - joms pri­reik­tų at­ski­ro ra­ši­nio. Šį­kart ten­ki­nau­si tik šio­mis pui­kio­mis vie­to­mis, jas drą­siai re­ko­men­duo­čiau rink­tis vi­siems.

Kiek­vie­nam ke­liau­to­jui be­ne svar­biau­sia in­for­ma­ci­ja - kai­nos. Apie iš­lai­das bi­lie­tams ir apar­ta­men­tams jau kal­bė­jo­me, o štai au­to­mo­bi­lio nuo­ma taip pat pa­tei­kė ma­lo­nių staig­me­nų. Sa­vai­tei iš­si­nuo­mo­ti ne­di­de­lį ir ne­pra­ban­gų at­omo­bi­liu­ką at­siė­jo 115 eu­rų. Sa­vi­nin­kai vie­toj sep­ty­nių die­nų lei­do juo nau­do­tis de­vy­nias - prieš pa­sii­mant trans­por­to prie­mo­nę bu­vo Vė­li­nės, po jų - penk­ta­die­nis, to­dėl ne­no­rė­da­mi var­gin­tis ga­ra­žo sa­vi­nin­kai au­to­mo­bi­lį už tą pa­čią kai­ną ati­da­vė dviem die­no­mis anks­čiau. Ben­zi­nas Is­pa­ni­jo­je kiek pi­ges­nis nei Lie­tu­vo­je, to­dėl ke­liau­ti ga­lė­jo­me kur pa­no­rė­ję ir vi­sai ne­bran­giai. Per sies­tą - die­ną nuo an­tros iki ket­vir­tos va­lan­dos - au­to­mo­bi­lį ga­li­ma sta­ty­ti vel­tui vi­so­se mo­ka­mo­se vie­to­se.

Pre­ky­bos cen­truo­se kai­nos taip pat ne­bau­gi­na, ta­čiau pa­ste­bė­jo­me, jog dar­žo­ves ir vai­sius la­biau ap­si­mo­ka pirk­ti pri­va­čio­se par­duo­tu­vė­lė­se. Kai ku­rios jų ypač spe­cia­li­zuo­tos, tar­ki­me, ap­ti­ko­me vie­ną, ku­rio­je pre­kiau­ja­ma tik man­gais. To­kio­se kai­nos pa­pras­tai be­veik treč­da­liu ma­žes­nės nei pre­ky­bos cen­tre. Jei bi­čiu­lis, ža­dė­jęs ket­vir­tą kar­tą grįž­ti į Ne­rchą pa­kvies, su di­džiau­siu en­tu­ziaz­mu dar kar­tą vyk­siu ir aš.

Tradicinis ispanų patiekalas - paelija su jūrų gėrybėmis.

Kosta del Solio pakrantėje daugybė nuo piratų antpuolių saugojusių bokštų.

Maži Nerchos paplūdimiai - tikras rojaus kampelis.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ramutė  94.244.84.79 2014-01-06 18:51:54
labai domiuosi visomis kelionėmis , pagal galimybes keliauju , būtinai reikės aplankyti šį kraštą.
2 0  Netinkamas komentaras
vaidas  78.60.124.146 2013-12-13 21:37:17
daug pasaulio esu mates, bet sis rasinys pasufleravo super kelione, aciu lz
2 0  Netinkamas komentaras
María  77.229.106.98 2013-12-09 17:41:53
Gyvenu Nerjoje jau 12 metu ir vis nenustoju zavetis ... ¡ Saludos desde España!
6 0  Netinkamas komentaras
arunas  78.60.124.146 2013-12-02 23:11:50
perskaiciau ir uzsimaniau... reiks nuvaziuoti, aciu godai
7 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami