Angelų globą užsitikrink pats

Vaidas MIKAITIS 2015-01-30 06:00
Vaidas MIKAITIS
2015-01-30 06:00
Didžiausias Kalifornijos valstijos ir antras pagal dydį JAV miestas Los Andželas vadinamas angelų miestu. AFP/Scanpix nuotrauka
Nors to­li­mos ke­lio­nės da­bar prie­ina­mos be­veik kiek­vie­nam, to­kie pa­va­di­ni­mai kaip Ka­li­for­ni­ja, Ho­li­vu­das, Dis­nei­len­das, Ma­li­bu ar Be­ver­li Hil­sas, pa­lmių apg­lėb­tas bal­tas San­ta Mo­ni­kos pa­plū­di­mių smė­lis dau­gu­mai vis dar kai­ti­na krau­ją, pri­ver­čia nors min­ti­mis ati­trūk­ti nuo rea­ly­bės ir pa­si­ner­ti į am­ži­nos va­sa­ros bei at­os­to­gų sva­jas.

Ka­li­for­ni­ja nė­ra tie­siog vie­na iš pen­kias­de­šim­ties JAV vals­ti­jų. Ji di­džiau­sia, tur­tin­giau­sia, spal­vin­giau­sia, pres­ti­ži­nė ir la­biau­siai trau­kian­ti tiek ke­liau­to­jus, tiek lai­mės ieš­ko­to­jus. Vals­ti­ja gar­sė­ja di­de­liu už­dar­biu, šil­tais orais, pa­plū­di­miais, at­rak­cio­nų par­kais, apel­si­nais ir, ži­no­ma, Ho­li­vu­du – ki­no fil­mų in­dus­tri­jos me­ka.

Auk­si­nė valstija

Di­džiau­sias Ka­li­for­ni­jos ir an­tras pa­gal dy­dį JAV mies­tas Los An­dže­las va­di­na­mas an­ge­lų mies­tu. Žy­miau­sios Ka­li­for­ni­jos vie­tos yra ar­ba pa­čia­me mies­te, ar­ba ap­link jį, to­dėl ne­kly­siu sa­ky­da­mas, kad no­rė­da­mas pa­ma­ty­ti dau­giau­sia auk­si­ne vals­ti­ja va­di­na­mos Ka­li­for­ni­jos rei­kia trauk­ti bū­tent į an­ge­lų mies­tą.

Ame­ri­kie­čiai jį va­di­na tie­siog El Ei (liet. LA). Mies­tas įkur­tas gra­žio­je vie­to­je, ap­sup­tas kal­nų gran­di­nių, ža­lių slė­nių, miš­kų ir pa­plū­di­mius iš va­ka­rų ska­lau­jan­čio Ra­mio­jo van­de­ny­no. Ry­ti­nė­je da­ly­je šiek tiek pa­va­žia­vus pra­si­de­da Ka­li­for­ni­jos kan­jo­nai ir dy­ku­mos.

Los An­dže­las toks mar­gas­pal­vis ir keis­tas, kad nie­kuo­met ne­pa­liau­ji ste­bė­tis. Ir ne vien ge­rą­ja pra­sme. Kar­tais su­nku pa­ti­kė­ti, kad to­kia ci­vi­li­zuo­ta ša­lis kaip JAV tu­ri mies­tą, ku­rio bliz­gan­čių ir pres­ti­ži­nių tur­tuo­lių ra­jo­nų - Be­ver­li Hil­so, Pa­sa­di­nos ar Long Bi­čo - kai­my­nys­tė­je yra nu­si­kals­ta­mų gau­jų te­ri­to­ri­jos. Į jas pa­vo­jin­ga ei­ti ne tik pa­pras­tam žmo­gui, ten ne­no­riai va­žiuo­ja ir po­li­ci­jos pa­tru­liai. Ir tai vyks­ta ne ko­kio­je nors tre­čio­jo pa­sau­lio ša­ly­je, o pa­sau­lio eko­no­mi­kos flag­ma­ne.

Tau­tų katilas

Kai 1876 me­tais į Los An­dže­lą bu­vo nu­ties­tas ge­le­žin­ke­lis, į mies­tą plūs­te­lė­jo (ir te­bep­lūs­ta) ge­res­nio gy­ve­ni­mo ieš­ko­to­jai. Juos vi­lio­jo ne vien ge­ras už­dar­bis, nuo­la­ti­nė dar­buo­to­jų sto­ka, bet ir švel­nus kli­ma­tas. Va­sa­ros mė­ne­siais čia ne­bū­na ne­pa­ke­lia­mai karš­ta ir be­veik ne­ly­ja, o žie­ma pri­lygs­ta gra­žiai lie­tu­viš­kai va­sa­rai, nors lie­taus ti­ki­my­bė ne­men­ka.

Mies­to gy­ven­to­jai - be­ne pa­tys spal­vin­giau­si vi­so­je ša­ly­je. Tiek dėl tau­ty­bės ar ra­sės, tiek dėl mąs­ty­mo, po­žiū­rio, gy­ve­ni­mo bū­do. Apie tai ame­ri­kie­čių ar­chi­tek­tas Fran­kas Lloy­das Wrigh­tas yra pa­sa­kęs: "Jei­gu ap­vers­tum pa­sau­lį aukš­tyn ko­jo­mis, vis­kas, kas ne­prit­vir­tin­ta, nu­kris­tų Los An­dže­le."

Kiekvieno turisto garbės reikalas pasivaikščioti Holivudo šlovės alėja. / Vaido Mikaičio nuotrauka

Gy­ven­to­jų su­dė­tis pri­me­na tau­tų ka­ti­lą. Mies­te ga­li su­tik­ti žmo­nių iš 140 vals­ty­bių. Be­veik pu­sė da­bar­ti­nių jo gy­ven­to­jų gi­mę ne JAV. Vien pa­gal mek­si­kie­čių, įsi­kū­ru­sių čia, skai­čių Los An­dže­las bū­tų tre­čias pa­gal jų gau­są mies­tas Mek­si­ko­je. To­dėl ne­nuos­ta­bu, kad Los An­dže­le jie jau­čia­si kaip na­mie, o is­pa­nų kal­ba kai kur gir­di­ma net daž­niau ne­gu ang­lų. Mies­to pa­va­di­ni­mas - taip pat is­pa­niš­kas. Ta­čiau ne­trūks­ta ir ki­tų at­vy­kė­lių: Los An­dže­le yra di­des­ni ar ma­žes­ni ko­rė­jie­čių, ki­nų, ja­po­nų, tai­lan­die­čių, ar­mė­nų, etio­pų, per­sų, bra­zi­lų, ita­lų, ki­tų tau­tų kvar­ta­lai.

Nu­vyk­ti nepigu

Pa­siek­ti Los An­dže­lą pa­pras­ta, bet ne­pi­gu. No­rė­da­mas ras­ti pi­ges­nių bi­lie­tų, tu­ri ge­ro­kai pa­varg­ti, nes at­stu­mas ti­krai to­li­mas - tie­sio­gi­nis skry­dis iš Eu­ro­pos trun­ka apie 12 va­lan­dų.

Tarp­tau­ti­nis Los An­dže­lo oro uos­tas mil­ži­niš­kas - an­tras pa­gal ke­lei­vių srau­tą JAV, tre­čias pa­gal lėk­tu­vų ju­dė­ji­mą pa­sau­ly­je ir pir­mas pla­ne­to­je pa­gal ne tran­zi­ti­nių ke­lei­vių skai­čių. Klai­dus jis ne tik ke­liau­nin­kams, bet ir pi­lo­tams. JAV pi­lo­tų aso­cia­ci­ja dėl nuo­la­ti­nio "per­kro­vi­mo" ne kar­tą yra iš­rin­ku­si jį blo­giau­siu ir su­nkiau­siu dirb­ti oro uos­tu ša­ly­je.

Žmo­nės, vie­šin­tys JAV ir ne­bi­jan­tys il­gų ke­lio­nių ge­le­žin­ke­liu, at­vyk­ti į Pie­tų Ka­li­for­ni­ją ga­li trau­ki­niais. Ge­le­žin­ke­lis jun­gia Los An­dže­lą ne tik su di­des­niais Ka­li­for­ni­jos, bet ir ki­tų vals­ti­jų mies­tais, tad va­žiuo­ti trau­ki­niais pa­to­gu. Jie bai­gia marš­ru­tą pa­grin­di­nė­je mies­to Union sto­ty­je.

Ga­li­ma nau­do­tis ir gau­siu au­to­bu­sų tink­lu. Nors tai pa­inu, mat kiek­vie­na au­to­bu­sų kom­pa­ni­ja tu­ri sa­vo sto­tis ir sto­te­les, o jos ga­li bū­ti skir­tin­go­se mies­to vie­to­se. Pa­žy­mė­ti­na, kad nei ge­le­žin­ke­lio, nei au­to­bu­sų sto­tys nė­ra jau­kūs, sau­gūs kam­pe­liai lai­kui leis­ti. Jo­se re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti tik tiek, kiek rei­kia.

Ver­ta nuo­mo­tis automobilį

Los An­dže­le ne taip pa­to­gu ke­liau­ti kaip ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se JAV mies­tuo­se. Jo me­tro ga­na nau­jas ir nuo­lat ple­čia­mas, ta­čiau dar to­li gra­žu nė­ra tiek marš­ru­tų, kad vi­siš­kai ati­tik­tų to­kio dy­džio mies­to po­rei­kius. Ar bent pu­sę jų. Nors kur­suo­ja daug au­to­bu­sų, mies­tie­čiai skun­džia­si, jog ir jie ne­pa­sie­kia vi­sų at­okes­nių vie­tų, to­dėl ne­re­tai iš ar­ti­miau­sios sto­te­lės iki na­mų dar ten­ka ki­lo­me­trą ar du kul­niuo­ti pės­čio­mis. Pa­grin­di­nius Los An­dže­lo trau­kos ob­jek­tus, to­kius kaip Ho­li­vu­das, Pa­sa­di­na, Long Bi­čas ar oro uos­tas, jun­gia me­tro, bet ne vi­sus. Tad daž­nai siū­lo­ma pa­žin­ti Los An­dže­lą iš­si­nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu. Ma­no nuo­mo­ne, vie­šint trum­pai vie­ša­sis trans­por­tas ga­li vi­siš­kai ten­kin­ti ke­liau­to­jo lū­kes­čius, ta­čiau jei už­si­bū­ni il­giau, daug ke­liau­ji, per­sės­ti iš au­to­bu­so į au­to­bu­są at­siei­na ne ką pi­giau ne­gu au­to­mo­bi­lio nuo­ma, o ką jau kal­bė­ti apie su­tau­py­tą lai­ką. Mes taip ir pa­siel­gė­me, nes no­rė­jo­me pa­ma­ty­ti ne tik Los An­dže­lo gro­žy­bes, bet ir ap­link mies­tą esan­čius ob­jek­tus.

Vakarėjanti Santa Monika. / Vaido Mikaičio nuotrauka

Los An­dže­las, skir­tin­gai nei ki­ti JAV did­mies­čiai, pa­sta­ty­tas ne į aukš­tį, o į plo­tį, to­dėl no­rin­tie­ji nuo­lat nau­do­tis tak­si tu­ri smar­kiai pa­pur­ty­ti pi­ni­gi­nę. Mies­tą ker­ta dau­gy­bė greit­ke­lių. Nors vi­sur pers­pė­ja­ma apie Los An­dže­lą nuo­lat smau­gian­čias au­to­mo­bi­lių spūs­tis, man jos ne­pa­si­ro­dė vi­siš­kai be­vil­tiš­kos. Ži­no­ma, ven­giau va­ka­ri­nio pi­ko, ta­čiau tu­riu pa­brėž­ti ir tai, kad mies­to greit­ke­liai pui­kiai pri­tai­ky­ti di­de­liems eis­mo srau­tams. Mes orien­ta­vo­mės se­na­ma­diš­kai – pa­sik­liau­da­mi že­mė­la­piais, bet nau­do­ji­ma­sis GPS ge­ro­kai pa­leng­vin­tų vai­ra­vi­mą, nes pa­sik­lys­ti Los An­dže­lo greit­ke­liuo­se pa­pras­čiau ne­gu pa­pras­ta. Siū­lo­ma nuo­lat klau­sy­tis ra­di­jo, kas­kart pra­ne­šan­čio apie su­si­da­riu­sias spūs­tis. Vi­siš­kai ne­pa­ta­riu lįs­ti au­to­mo­bi­liu į mies­to cen­trą. Nors ma­ši­nų ten nė­ra daug, vai­ruo­ti su­nku dėl su­dė­tin­gos ke­lių ženk­li­ni­mo sis­te­mos, dau­gy­bės "ža­lios sek­ci­jos" su­kant kai­rėn ne­tu­rin­čių švie­so­fo­rų ir net duo­bių, jau ne­kal­bu apie ge­ro­kai per di­de­les par­ka­vi­mo kai­nas. Be to, me­džio­da­mi čia gy­ve­nan­čias Ho­li­vu­do žvaigž­des pa­pa­ra­cai va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liais kaip chu­li­ga­nai ir ke­lia ti­krą gat­vių chao­są.

Dvi­ra­ti­nin­kams mies­tas ne­drau­giš­kas. Tam jis per di­de­lis, nė­ra dvi­ra­čių ta­kų, kai ku­rios vie­tos to­kiam eis­mui tie­siog ne­sau­gios. Ma­lo­niai pa­si­va­ži­nė­ti ga­li­ma ne­bent Ho­li­vu­do alė­ja ar­ba San­ta Mo­ni­kos pa­plū­di­mių gat­ve.

Pa­si­dai­ry­ti Holivude

Be­ne la­biau­siai Los An­dže­lą gar­si­na Ho­li­vu­das - gy­ve­na­ma­sis, vers­lo ir pra­mo­gų ra­jo­nas. Žmo­nės čia at­vyks­ta pa­pra­mo­gau­ti, ap­si­pirk­ti, tie­siog pa­žiop­li­nė­ti ar­ba pa­si­dai­ry­ti į ki­no žvaigž­džes. Veik­ti ti­krai yra ką, nes pra­mo­gų ob­jek­tų - per akis. Ži­no­miau­si jų - Ma­dam Tus­saud Ho­li­vu­do, Vaš­ki­nių fi­gū­rų mu­zie­jai, Grif­fit­ho ob­ser­va­to­ri­ja, dau­gy­bė tea­trų, gat­vių links­muo­lių ir ki­tų pra­mo­gų. Ta­čiau la­biau­siai pub­li­ką trau­kia Ho­li­vu­do šlo­vės alė­ja.

Ir nors da­bar Ho­li­vu­de fil­muo­ja­ma ne­daug juo­stų, ja­me te­bė­ra įsi­kū­ru­sios gar­sios pa­sau­lio ki­no kom­pa­ni­jos, vyks­ta te­le­vi­zi­jos šou lai­dos, ak­to­rių at­ran­kos, su­ka­mos rek­la­mos.

Ke­liau­jan­tie­ji į Ho­li­vu­dą tam, kad pa­ma­ty­tų ki­no žvaigž­dę, ti­kriau­siai nu­si­vils, nes ti­ki­my­bė la­bai ma­ža. Pa­čia­me Ho­li­vu­de fil­muo­ja­ma re­tai, o čia gy­ve­nan­čios gar­se­ny­bės pa­pras­tai ne­ina pa­si­vaikš­čio­ti į gat­ves. Jas net kai­my­nai ne­daž­nai ma­to. Žvaigž­dėms ne­leng­va gy­ven­ti Los An­dže­le, mat ne­sun­kiai ga­li­ma gau­ti jų na­mų ad­re­są ir že­mė­la­pį, kaip ras­ti tą vie­tą. To­dėl pa­pras­tai jos, pa­gy­ve­nu­sios Ho­li­vu­de ke­le­tą me­tų, kol tam­pa ga­na žy­mios, ima ieš­ko­ti ra­mes­nės užuo­vė­jos. Rea­liau­sia ga­li­my­bė iš­vys­ti ki­no gar­se­ny­bę - pa­gau­ti ją ei­nan­čią į kon­cer­tą, pri­ėmi­mą, fil­mo prem­je­rą ar ki­tą pa­na­šų ren­gi­nį, ta­čiau rei­kia ži­no­ti, kur tas ren­gi­nys vyks­ta, ir ap­si­šar­vuo­ti ge­le­ži­ne kan­try­be.

Pa­no­rus pa­ma­ty­ti, kaip ku­ria­mi fil­mai, ga­li­ma nu­si­pirk­ti eks­kur­si­ją į ki­no stu­di­ją. Pa­čia­me Ho­li­vu­de li­ku­si tik "Par­amount Pic­tu­res" ki­no stu­di­ja, ki­tos ži­no­miau­sios įsi­kū­ru­sios Ber­ban­ko ra­jo­ne ("Uni­ver­sal", "War­ner Bros", "Dis­ney", ABC, NBC). Čia bū­ti­na ap­lan­ky­ti "Uni­ver­sal" stu­di­jos mies­te­lį Ju­ni­ver­sal Si­tį. Tai iš­ti­sas pra­mo­gų, at­rak­cio­nų par­kas, su­si­jęs su ki­no pra­mo­ne. Lan­ky­to­jai ga­li ne tik ste­bė­ti nuo­lat ren­gia­mus įvai­rius šou, bet ir da­ly­vau­ti juo­se.

Auk­si­niai paplūdimiai

Dar vie­nas iš­skir­ti­nis vi­sa­me pa­sau­ly­je mies­to trau­kos ob­jek­tas – Dis­nei­len­das. Jis įsi­kū­ręs Oran­ge Coun­ty, va­lan­da ke­lio už mies­to, to­dėl ge­riau­sia ten vyk­ti au­to­mo­bi­liu.

Na ir, ži­no­ma, kaip ne­pa­mi­nė­ti auk­si­nės vals­ti­jos auk­si­nių pa­plū­di­mių? Po­pu­lia­riau­si, leng­viau­siai pa­sie­kia­mi ir ži­no­miau­si yra San­ta Mo­ni­kos pa­plū­di­miai, pro­me­na­da bei triukš­min­gas nak­ti­nis gy­ve­ni­mas. Iš šio ra­jo­no pa­to­gu pa­siek­ti ki­tus po­pu­lia­rius pa­jū­rio kam­pe­lius, tar­ki­me, Ve­ni­są, Be­ver­li Hil­są ar Ma­li­bu.

Los An­dže­lo cen­tras ne itin pa­trauk­lus ke­liau­to­jams. Vers­lo dan­go­rai­žių ra­jo­ne nė­ra la­bai daug pra­mo­gų. Čia nuo­lat šmi­ri­nė­ja val­ka­tos, o tam­siu par­os me­tu net ir ne­sau­gu. Be­na­miai nė­ra ag­re­sy­vūs, ta­čiau nuo­lat pra­ši­nė­ja pi­ni­gų. Ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se ga­li pa­si­jus­ti vie­šin­tis bet kur, tik ne JAV, nes vi­sur gir­di tik is­pa­nų kal­bą. Va­ka­ri­nis Los An­dže­lo gy­ve­ni­mas ap­len­kia mies­to cen­trą ir dau­giau­sia tel­kia­si Ho­li­vu­de, San­ta Mo­ni­ko­je ar­ba ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

De­ja, Los An­dže­las lai­ko­mas vie­nu ne­sau­giau­sių JAV did­mies­čių, ja­me di­de­lis nu­si­kals­ta­mu­mas. Pa­vo­jin­giau­sios mies­to vie­tos yra tos, ku­rio­se pa­pras­tai nie­ko įdo­maus tu­ris­tams ne­siū­lo­ma. Tad jei ti­krai pri­rei­kė vyk­ti į to­kius ra­jo­nus, pa­tar­ti­na iš anks­to pa­ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos apie juos, mat ten sa­vo įta­kos zo­nas pa­si­da­li­ju­sios gat­vių gau­jos.

Ta­čiau ži­no­miau­sios ir la­biau­siai tu­ris­tų lan­ko­mos vie­tos vi­siš­kai sau­gios. Jei­gu bū­si­te ap­dai­rūs, ne­prie­ka­būs ir pri­im­si­te šį Ka­li­for­ni­jos did­mies­tį to­kį, koks jis yra, an­ge­lų mies­tas at­si­vers nuo­sta­bio­mis spal­vo­mis ir su­teiks ga­li­my­bę pra­leis­ti nuo­sta­bias at­os­to­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ktns  194.0.203.250 2015-02-06 15:04:01
Ktns:)
0 0  Netinkamas komentaras
A.M.  178.250.38.182 2015-02-06 14:58:21
Puikus, išsamus straipsnis, įkvėpiantis keliauti.
0 0  Netinkamas komentaras
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami