Ant Lisabonos tiltų

AUDRIUS MUSTEIKIS   2009-09-04 00:00
AUDRIUS MUSTEIKIS
 
2009-09-04 00:00
Ant kalvos viršūnės Lisabonos centre - Sao Jorge (Šv.Jurgio) tvirtovė, Portugalijos valdovų rūmai. Corbis/Scanpix nuotrauka
Por­tu­ga­li­ja, kaž­ka­da di­džiu­lė im­pe­ri­ja, iš ko­lo­ni­jų Af­ri­ko­je ir Ame­ri­ko­je pluk­džiu­si prie­sko­nius, auk­są, cu­krų, ver­gus ir taip tur­tė­ju­si, šian­dien yra ne­di­du­kė ša­lis, ne­sis­kun­džian­ti dėl tu­ris­tų sty­giaus.

Šventojo Antano globojama, Atlanto brizų gaivinama jos sostinė Lisabona keliautojų mėgstama todėl, kad yra labai stilinga ir palyginti nebrangi. Dėl šventojo Antano daug kas nustemba - juk jis paduvietis, iš Italijos Padujos. Pasirodo, tai dviejų tautų šventasis: gimęs Lisabonoje, miręs Padujoje. Birželio 13-oji, Antaninės, - didžiausios iškilmės Lisabonoje, jos vyksta su šurmulingais karnavalais ir visuotinai džiugiai. Portugalijoje katalikybė gyvybinga ir spalvinga. Po Antaninių ateina Joninės, paskui Petrinės - ištisa vidurvasario švenčių serija. Visame pasaulyje Dievo Motinos apsireiškimais garsioje Fatimoje daug svetimšalių maldininkų, bet dar daugiau pačių portugalų. O anksti rytą keleivį į oro uostą vežantis Lisabonos taksistas, iš kurio tikiesi plėšikiškų veiksmų, kaip kitose šalyse, važiuoja nusistatęs katalikišką radijo stotį. Klausydamasis ryto maldų jis pasako kainą - suma simbolinė - ir primygtinai prašo neišlipti, kol neatiduoda grąžos iki paskutinio cento.

Botanika

Didžiųjų geografinių atradimų epochos dvasią ir užmojus galima pajusti... Lisabonos botanikos sode. Gana mažame plote sutelkta tūkstančiai eksponatų, kai kuriems gal keturi šimtai, gal dar daugiau

metų. Toks buvo Portugalijos karaliaus sumanymas: kad jau plaukioja drąsuoliai avantiūristai atrasti naujų žemių ir atgabenti prekių, tegu atplukdo įvairiuose žemės kampeliuose augančių augalų. Gal net visų pasaulyje augančiųjų po vieną ar kelis egzempliorius. Ekonominio bumo epochoje ši svajonė turbūt neatrodė pernelyg beprotiška. Šiandien Botanikos sode vienas šalia kito, sukūrę savišką harmoniją, auga įvairių klimatinių juostų augalai - Lisabonoje gera visiems.

Transportas

Gera ir turistams. Čia pat - palei vandenyną įsikūrę miesteliai, pavyzdžiui, Cascais (tariama Kaškaiš): sėdai į traukinuką ir po pusvalandžio tu jau prie galingai banguojančio Atlanto. Kad netektų nusivaryti nuo kojų ir galbūt klaidžioti belaipiojant po septynias kalvas (Lisabona - ne vienintelis pasaulio miestas, išsidėstęs ant septynių kalvų, bet tai greičiau simbolinis ar maginis skaičius, nurodantis ar kaip tik užšifruojantis vietos ypatingumą), pagalvota apie patogų susisiekimą: metro, autobusai, tramvajai, keltuvai (funikulieriai). Dar yra keltai ir garlaiviai. Senoviniai tramvajai ir keltuvai - miesto simboliai. Specialūs tramvajų maršrutai, žinoma, už specialią kainą, siūlomi tik miesto svečiams. Bet, pavyzdžiui, įlipus į paprastą - 28 maršruto tramvajų, galima patirti didžiulį malonumą: važiuoji siaurutėlėmis gatvelėmis, įspūdingais posūkiais, įkalnėmis ir nuokalnėmis, vis žvilgčiodamas, kaip mitriai keliomis rankenomis manipuliuoja vairuotojas ar vairuotoja. Be to, pravažiuoji pro ketvirtadalį miesto įžymiausių lankytinų vietų. Gana stačioje gatvės įkalnėje tramvajus staiga sustoja - kelią užtvėręs sunkvežimis, nėra kaip prasilenkti, vairuotojas ir keleiviai kokias penkiolika minučių stebi, kaip iš sunkvežimio iškraunami padėvėti baldai ir nešami į šalimais įsikūrusią jų krautuvėlę. Arba tenka palūkėti, kol į taksi automobilį su visais krepšiais, maišais ir maišiukais lėtai, ceremoningai sulips keistoka šeimynėlė.

Tiltai

Tikri stebuklai yra Lisabonos tiltai: Balandžio 25-osios ir ypač - Vasco da Gamos. 1974 metų balandžio 25-oji - vadinamosios gvazdikų revoliucijos, nuvertusios Antonio Salazaro režimą, diena. 1966-aisiais atidarytas tiltas iš pradžių ir vadinosi jį pastatydinusio A.Salazaro vardu. Virš Tejo (Težu) upės pakibęs 2 kilometrų 278 metrų ilgio tiltas veda į Almada vadinamą Lisabonos dalį. Čia dunkso dar vienas stebuklas - beveik šimto metrų aukščio Kristaus Karaliaus statula, primenanti šiuolaikiniu pasaulio stebuklu pripažintą Kristaus Atpirkėjo statulą Rio de Žaneire. Ji pastatyta kaip padėka už tai, kad per II pasaulinį karą Portugalijai pavyko išlaikyti neutralitetą. Liftas užkelia į statulos viršų, iš ten įrengtos apžvalgos aikštelės atsiveria kvapą gniaužianti upės ir anapus jo dunksančio miesto panorama.

Vasco da Gamos tiltas, ilgiausias Europoje ir vienas ilgiausių pasaulyje (per 17 kilometrų), atidarytas 1998 metais, minint 500-ąsias Vasco da Gamos jūrų žygio į Indiją metines. Atradimams ir atradėjams pagerbti prie Tejo upės, įtekančios į Atlanto vandenyną (prie jos ir kūrėsi Lisabona), pastatytas įspūdingas paminklas, vaizduojantis laivo fragmentą su didingomis jūreivių figūromis. Iš čia išplaukė Vasco da Gama.

Trauka

Lisabonos knygynuose gausu knygų apie A.Salazaro: "Salazaro ir moterys", "Salazaro režimo aukos" ir pan. - tyrinėjama nesena praeitis. Tarp bestselerių - jauno prozininko romanas apie neįmanomą meilę A.Salazaro valdymo metais. Nemažą televizijos žiūrovų auditoriją pritraukia brazilų serialai. Vis dar patraukli egzotika - portugalakalbių Brazilijos, Mozambiko, Angolos ir kitų buvusių kolonijų rašytojų kūriniai.

Daugeliui turistų svarbu patenkinti "plataus vartojimo" poreikius: pasiklausyti fado, paragauti garsiųjų sardinių, džiovintos sūdytos menkės ir kitų vandenyno dovanų. Draugiški žmonės irgi vertybė: portugalai mažiau linkę apgaudinėti turistus ir sukčiauti nei kitų Pietų Europos šalių gyventojai. Gal dar ir dėl to į Lisaboną ir apskritai į Portugaliją trauks sugrįžti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami