Antarktida tampa turistų rojumi

BNS 2014-04-12 14:30
BNS
2014-04-12 14:30
AFP/Scanpix nuotrauka
Be­si­lei­džian­čiai sau­lei nu­švie­tus de­be­suo­tą dan­gų ir aki­na­mai bal­tą už­ša­lu­sį gam­to­vaiz­dį, vo­re­le ei­nan­tys tu­ris­tai gro­žė­jo­si mels­vais le­dy­nais An­tark­ti­do­je – nau­jo­je po­pu­lia­rio­je at­os­to­gų vie­to­je.

Lėk­tu­vu at­skri­du­sios gru­pės na­riai su­mo­kė­jo ne­men­ką su­mą – po 3 tūkst. JAV do­le­rių (7,5 tūkst. li­tų) – už ga­li­my­bę vos pen­kias va­lan­das pa­bū­ti už­ša­lu­sia­me že­my­ne.

„At­vyk­ti į An­tark­ti­dą bu­vo ma­no ir ma­no žmo­nos sva­jo­nė“, – aiš­ki­no 81 me­tų ame­ri­kie­tis Joh­nas Reis­sas, sto­vė­da­mas ša­lia 73 me­tų su­tuok­ti­nės Sha­ron. „Už­si­ra­šė­me prieš po­rą me­tų, ta­čiau ta­da ne­pa­vy­ko, at­si­dū­rė­me lau­kian­čių­jų są­ra­še. Šį­kart už­si­ra­šė­me li­kus me­tams (iki ke­lio­nės), ir mums pa­vy­ko“, – pri­dū­rė jis.

Po­ra iš­plau­kė krui­zi­niu lai­vu iš Flo­ri­dos, ku­rio­je gy­ve­na, į Pun­ta Are­na­so mies­tą pie­tų Či­lė­je, iš kur per dvi va­lan­das lėk­tu­vu bu­vo nu­skrai­din­ta į An­tark­ti­dą.

Ši tu­ris­tų gru­pė ap­lan­kė Ka­ra­liaus Jur­gio sa­lą, pri­klau­san­čią Pie­tų Šet­lan­do sa­loms, taip pat kai­my­ni­nę Ru­si­jai pri­klau­san­čią Be­lings­hau­ze­no sto­tį su ne­įp­ras­ta tam re­gio­nui or­to­dok­sų baž­ny­čia. Ke­liau­to­jai taip pat pa­ma­tė Či­lei pri­klau­san­tį Vil­ja Las Es­tre­la­so kai­me­lį, ku­ria­me gy­ve­na tik 64 žmo­nės ir ping­vi­nų ko­lo­ni­ja.

Taip pat yra ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti Pus­mė­nu­lio sa­lą – ruo­nių ir ping­vi­nų bu­vei­nę, ku­rio­je įsi­kū­ru­si Ar­gen­ti­nai pri­klau­san­ti Ka­ma­ros ba­zė. Ten tu­ris­tai ga­li iš­ger­ti puo­de­lį karš­tos ka­vos, iš­siųs­ti at­vi­ru­tę ir pa­žy­mė­ti sa­vo pa­sus ants­pau­du, vaiz­duo­jan­čiu kri­lį – į kre­ve­tę pa­na­šų gy­vū­nė­lį, ku­ris yra tos ba­zės sim­bo­lis.

„Įs­pū­džiai bu­vo fan­tas­tiš­ki. Ši ke­lio­nė yra ypa­tin­ga pir­miau­siai dėl ga­li­my­bės ap­lan­ky­ti to­kį ge­rai iš­si­lai­kiu­sį, ne­pa­lies­tą že­my­ną, – sa­kė 69 me­tų ka­na­die­tė Mau­reen Ma­lo­ne (Mo­rin Ma­loun). – Be to, čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti ping­vi­nų. Vi­si my­li ping­vi­nus. Taip pat ga­lė­jau ap­siž­val­gy­ti ap­link ba­zes, pa­ma­ty­ti, kaip skir­tin­gos ša­lys da­li­ja­si šį re­gio­ną.“

Tu­riz­mas yra vie­na iš ne­dau­ge­lio eko­no­mi­nių veik­lų, lei­džia­mų pa­gal An­tark­ties su­tar­tį ir Mad­ri­do pro­to­ko­lą, drau­džian­tį mi­ne­ra­li­nių iš­tek­lių ga­vy­bą bal­ta­ja­me že­my­ne. Kas­met An­tark­ti­dą ap­lan­ko per 30 tūkst. tu­ris­tų, ku­rie at­vyks­ta nuo lap­kri­čio iki ko­vo, kai or­lai­viams ne­sun­ku nu­tūp­ti ant už­ša­lu­sios jū­ros. Dau­gu­ma at­plau­kia lai­vais, ku­rie iš­plau­kia iš Ušua­jos mies­to pie­tų Ar­gen­ti­no­je ar­bą Pun­ta Are­na­so ir ker­ta Drei­ko są­siau­rį Pie­tų van­de­ny­ne.

„90 proc. tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio, at­vyks­tan­čių į An­tark­ti­dą, ke­liau­ja iš Ušua­jos. Krui­zas trun­ka vi­du­ti­niš­kai 11 die­nų. Pi­giau­sios (ke­lio­nės) kai­nuo­ja 5 tūkst. JAV do­le­rių (12,4 tūkst. li­tų). Bran­giau­sios, trun­kan­čios 15 die­nų su ap­si­lan­ky­mu Pie­tų aši­ga­lį, kai­nuo­ja 12 tūkst. do­le­rių (29,8 tūkst. li­tų)“, – nau­jie­nų agen­tū­rai AFP sa­kė bra­zi­las Gun­na­ras Ha­gel­ber­gas, ke­lio­nių bend­ro­vės „An­tarc­ti­ca Ex­pe­di­tions“ sa­vi­nin­kas.

Iki šių me­tų pa­bai­gos An­tark­ti­dą ap­lan­kys dau­giau nei 35 350 žmo­nių – tūks­tan­čiu dau­giau ne­gu per pra­ei­tą se­zo­ną ir 8 000 dau­giau ne­gu 2011–2012 me­tais, ro­do Tarp­tau­ti­nį ke­lio­nių į An­tark­ti­dą ope­ra­to­rių aso­cia­ci­ja.

„Per se­zo­ną skrai­di­na­me 120–130 žmo­nių. Tu­ris­tų, no­rin­čių pa­ma­ty­ti šį že­my­ną, pa­dau­gė­jo 15–20 proc.“ – sa­kė Či­lės oro bend­ro­vės DAP, skrai­di­nan­čios į An­tark­ti­dą kro­vi­nius ir tu­ris­tus, ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ni­co­las Pa­ul­se­nas.

Pa­sak N.Pa­ul­se­no, tu­ris­tų An­tark­ti­do­je per me­tus pa­gau­sė­ja tri­mis pro­cen­tais dau­giau ne­gu Či­lę ap­lan­kan­čių ke­liau­to­jų, ku­rių skai­čius per me­tus pa­di­dė­ja 7 pro­cen­tais. Dau­giau­siai ke­liau­to­jų at­vyks­ta iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Aus­tra­li­jos, Ki­ni­jos ir Ru­si­jos. Taip pat gau­sė­ja tu­ris­tų iš Bra­zi­li­jos. „An­tark­ti­da mums gy­vy­biš­kai svar­bi. Ji vei­kia kli­ma­tą, jū­rų sro­ves. Tu­riz­mas svar­bus, nes juo dau­giau žmo­nių ga­lės pa­žin­ti (šį že­my­ną), juo la­biau no­rės jį sau­go­ti“, – aiš­ki­no N.Pa­ul­se­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami