REKLAMA

Anykščių užpuolimas siauruku ir dviračiais

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2015-04-09 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2015-04-09 06:00
"Siaurukas plius dviratis" - jau tradicinė pramoga, rengiama dešimtmetį. VšĮ "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" archyvo nuotraukos
Šių lai­kų žmo­gui, įpra­tu­siam prie di­de­lio grei­čio, ke­lio­nės siau­ruo­ju Aukš­tai­ti­jos ge­le­žin­ke­liu ta­po pa­trauk­lia sa­vait­ga­lio pra­mo­ga.

At­ši­lus orams, ba­lan­džio 25 die­ną, šeš­ta­die­nį, ke­liau­to­jų lau­kia pui­ki iš­ky­la siau­ru­ku ir dvi­ra­čiais. "To­kios ke­lio­nės, ga­li­ma sa­ky­ti, jau ta­po tra­di­ci­ja, or­ga­ni­zuo­ja­me dau­giau kaip de­šimt me­tų, - pa­sa­ko­jo VšĮ Aukš­tai­ti­jos siau­ro­jo ge­le­žin­ke­lio di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ker­be­dis. - Iš­ky­lau­to­jai, su­si­me­tę sa­vo trans­por­tą į siau­ru­ką, be­veik dvi va­lan­das (40 km per va­lan­dą grei­čiu) iš Pa­ne­vė­žio bil­da į Anykš­čius." Ten sma­giai pra­lei­dę vi­są die­ną, dvi­ra­čiais ap­va­žia­vę įdo­miau­sius Anykš­čių lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, va­ka­rop vėl siau­ru­ku trau­kia į Pa­ne­vė­žį. Ne pa­ne­vė­žie­čiai, su­si­gun­dę to­kia ke­lio­ne, bi­lie­tus ga­li įsi­gy­ti ir in­ter­ne­tu (ke­lio­nė I kla­se - 9 eu­rai, II kla­se - 6 eu­rai). Kaip sa­kė G. Ker­be­dis, "į šią kai­ną įskai­čiuo­tas ir dvi­ra­čio nu­ga­be­ni­mas bei ar­ba­tė­lė su "špo­kais" Anykš­čiuo­se".

Iš Panevėžio keliautojai atsigabena dviračius, kuriais patogu apvažiuoti Anykščių apylinkes.

Iš trau­ki­nio - ant dviračių

"Šie­met ke­liau­to­jai ga­lės ap­žiū­rė­ti ir nau­jai at­kur­tą Pa­ne­vė­žio siau­ro­jo ge­le­žin­ke­lio sto­tį su is­to­ri­nių ried­me­nų ko­lek­ci­ja, sto­ties vir­ši­nin­ko na­me­liu, - aiš­ki­no G. Ker­be­dis. - Va­žiuo­da­mi stab­te­lė­si­me ypač gra­žio­je Su­rde­gio sto­te­lė­je su me­di­niu na­me­liu." Įdo­mi ir Anykš­čių ge­le­žin­ke­lio sto­tis, tai uni­ka­lus XIX am­žiaus pa­bai­gos - XX am­žiaus tech­ni­kos, ar­chi­tek­tū­ros ir kul­tū­ros pa­mink­las.

Pa­sak G. Ker­be­džio, po mies­tą dvi­ra­ti­nin­kų pa­sklin­da tiek daug, kad ke­lio­nės jau va­di­na­mos Anykš­čių už­puo­li­mu. Bū­riui dvi­ra­ti­nin­kų jau ta­po tra­di­ci­ja pir­miau­sia Anykš­čiuo­se nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie An­ta­no Ba­ra­naus­ko pa­mink­lo. Stab­te­lė­ję cen­tre no­rin­tie­ji ga­lės pa­kil­ti į baž­ny­čios bokš­tą, ki­ti - ap­žiū­rė­ti ša­lia esan­čio An­ge­lų mu­zie­jaus ko­lek­ci­ją.

Kelionių siauruku ir dviračiais Aukštaitijos siaurasis geležinkelis kasmet organizuoja keletą kartų.

Šven­to­sios pakrantėmis

Pa­skui ke­liau­to­jų lau­kia sma­gus pa­si­va­ži­nė­ji­mas pa­lei Šven­tą­ją nau­jai įreng­tu ta­ku, iš Anykš­čių cen­tro vin­giuo­jan­čiu į Niū­ro­nis. Pa­siž­val­gę po Ark­lio mu­zie­jų, pa­pie­ta­vę jie stab­te­lės se­no­jo­je Anykš­čių dvar­vie­tė­je, kur ne­se­niai ati­da­ry­tas Me­nų in­ku­ba­to­rius ir Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras. Po ap­si­lan­ky­mo Alek­sand­ro Ne­viš­kio cerk­vė­je 16 va­lan­dą siau­ru­kas vėl dun­dės į Pa­ne­vė­žį.

"Dvi­ra­čiais ke­ti­na­me nu­min­ti apie 16 ki­lo­me­trų. Grei­tes­nie­ji ga­lės su­spė­ti ap­va­žiuo­ti ir di­des­nį at­stu­mą, juk ne­to­lie­se - Pun­tu­kas, Lai­mės ži­bu­rys, va­sa­ros ro­gu­čių tra­sa. Kas no­rės, tas ga­lės ir iš­kart at­sis­kir­ti nuo su­pla­nuo­to marš­ru­to, - sa­kė G. Ker­be­dis. - Ki­ta ke­lio­nė siau­ru­ku ir dvi­ra­čiais nu­ma­ty­ta ge­gu­žės 16 die­ną. Jos me­tu pla­nuo­ja­me ap­lan­ky­ti įdo­mų knyg­ne­šių Liud­vi­kos ir Sta­nis­lo­vo Di­džiu­lių me­mo­ria­li­nį na­mą-mu­zie­jų."

Kelionių siauruku ir dviračiais Aukštaitijos siaurasis geležinkelis kasmet organizuoja keletą kartų.

Siau­ru­kas kvie­čia ir į re­gu­lia­riuo­sius rei­sus šil­tuo­ju me­tų lai­ku (ge­gu­žės-spa­lio mė­ne­siais). Kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį 11 va­lan­dą iš Anykš­čių ga­li­ma nu­va­žiuo­ti prie Ru­bi­kių eže­ro ar­ba į Troš­kū­nus. Siau­ru­ko mė­gė­jai taip pat kvie­čia­mi į šven­ti­nes ir edu­ka­ci­nes ke­lio­nes, ku­rių per me­tus bū­na apie ke­tu­rio­li­ka. Po­pu­lia­riau­sios iš jų: Už­ga­vė­nių trau­ki­nys, moks­lo me­tų pa­baig­tu­vių šven­tė, Jo­ni­nių trau­ki­nys, Bo­žo­lė rei­sas ir bū­ti­nai - siau­ru­ko gim­ta­die­nio "Skry­bė­lė­tų po­nų trau­ki­nys". Taip pat yra ga­li­my­bė už­si­sa­ky­ti vi­są trau­ki­nį ar va­go­ną ir su drau­gais va­žiuo­ti pa­si­rink­tu marš­ru­tu pa­gal pa­si­rink­tą edu­ka­ci­nę prog­ra­mą.

Yra ir tokių kelionių mėgėjų, kurie į šią pramogą siauruku ir dviračiais važiuoja ne vieną kartą.

Pla­čiau apie pra­mo­gas siau­ru­ku: www.siau­ru­kas.eu

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami