REKLAMA

Apie Essaouirą – Atlanto vandenyno pažibą

Dainius KINDERIS 2013-06-13 14:00
Dainius KINDERIS
2013-06-13 14:00
Essauoira
Bu­vau Ma­ro­ke rugp­jū­tį per ra­ma­da­ną, kai pa­dus svi­li­no 40 laips­nių karš­tis, bu­vau pra­ei­tą ko­vą, ka­da kal­nų vir­šu­kal­nės spin­dė­jo snie­go bal­tu­mu, o tirp­da­mas snie­gas ir le­das plau­kė upe­liais į iš­džiū­vu­sius slė­nius. At­eis spa­lis, kai karš­čio ban­gos nu­plauks į Af­ri­kos gi­lu­mą, o sau­lė švel­niai glos­tys – tai, ko ge­ro pats ge­riau­sias lai­kas ke­liau­ti į Ma­ro­ką, nei karš­ta, nei šal­ta, re­li­gi­nių šven­čių ma­ra­to­nas pa­si­bai­gęs. 

Ma­ro­ke te­ko lan­ky­tis sep­ty­ne­tą kar­tų, iš­šniukš­ti­nė­ti įvai­riau­sius šios ša­lies kam­pe­lius, iš­ra­gau­ti vi­so­kiau­sių rū­šių kus­ku­so, tran­zuo­ti, va­žiuo­ti trau­ki­niais, mie­go­ti dy­ku­mo­je po žvaigž­dė­mis, ger­ti šal­tą alų Sa­cha­ros ko­po­se su ber­be­rais ir karš­tą bei bep­ro­tiš­kai sal­džią mė­tų ar­ba­tą pra­ktiš­kai vi­suo­se na­muo­se, par­duo­tu­vė­se ir užei­go­se, kur tik te­ko lan­ky­tis. Bū­tent mė­tų ar­ba­ta yra kas­die­nis jū­sų pa­ly­do­vas ke­liau­jant po Ma­ro­ką. Dar pri­dė­ki­me di­džiu­lius oran­ži­nius apel­si­nus ir vaiz­dus At­la­so kal­nuo­se, kai iš vie­nos pu­sės ky­šo snie­guo­tos vir­šū­nės, iš ki­tos gel­to­nuo­ja Sa­cha­ros smė­liai, o po ko­jo­mis čiur­le­na upe­lis, mai­ti­nan­tis ža­lią oa­zę, ku­rio­je ga­li­ma pa­sis­kin­ti da­tu­lių, fi­gų ir ki­tų ma­ro­kie­tiš­kų gė­ry­bių.

Pir­mo­sios ke­lio­nės į Maroką me­tu ap­lan­kiau vi­sus At­lan­to van­de­ny­no pa­kran­tės mies­tus, mies­te­lius ir vai­duok­liais ta­pu­sius kai­mus. At­lan­to pa­kran­tė vė­juo­ta, at­šiau­ri, tad ir karš­čiau­sią va­sa­ros die­ną čia žings­niuo­ti pla­čiais smė­lio pa­plū­di­miais yra vie­nas ma­lo­nu­mas. Šio­je pa­kran­tė­je iš­si­dės­tę pa­grin­di­niai Ma­ro­ko mies­tai – sos­ti­nė Ra­ba­tas, di­džiau­sias ir kos­mo­po­li­tiš­kiau­sias bei, ko ge­ro, ro­man­tiš­kiau­sias mies­tas Ka­sab­lan­ka, pi­ra­tų, pe­rė­jū­nų uos­tas Tan­že­ras, at­os­to­gau­to­jų mag­ne­tas Aga­di­ras bei dau­gy­bė ma­žes­nių, bet ne ma­žiau pa­trauk­lių ir gy­vy­be pul­suo­jan­čių vie­to­vių: por­tu­ga­liš­ko­ji Dža­di­da, Tan­že­ro sa­te­li­tas, šar­min­ga­sis žve­jų mies­tas Asi­lah, sar­di­nių sos­ti­nė Sa­fi ir, ži­no­ma, ko ge­ro, gra­žiau­sias ir jau­kiau­sias Ma­ro­ko mies­tas prie van­de­ny­no – vė­juo­to­ji Es­saoui­ra. Bū­tent vė­ją šis pa­va­di­ni­mas ir reiš­kia. Dau­ge­liui su­nku iš­tar­ti ir už­ra­šy­ti tei­sin­gai mies­to pa­va­di­ni­mą, to­dėl jis trum­pi­na­mas ir daž­nai va­di­na­mas tie­siog Es­sa.

Į Es­są plūs­ta mi­nios – jau­nų eu­ro­pie­čių hi­pių, tik pra­de­dan­čių sa­vo eg­zo­ti­nes keliones jau­nuo­lių sa­va­no­rių ir ki­to­kių lais­va­ma­nių, spor­ti­nin­kų, bu­riuo­to­jų, šiek tiek se­nes­nių pil­vo­tų vo­kie­čių (bet jų pil­vai nu­blanks­ta spal­vo­tų ber­be­rų mi­nio­je), vie­ti­nių ber­be­rų – gat­vės šo­kė­jų ir mu­zi­kan­tų, ku­rių trep­sė­ji­mas ko­jo­mis ir būg­nų mu­ši­mas bei sty­gų vir­pi­ni­mas su­tei­kia Es­sai ne­blės­tan­čio ža­ve­sio, rit­mo ir tei­gia­mos nuo­tai­kos. Po Aga­di­ro tu­ris­ti­nės mės­ma­lės ar po Sa­cha­ros su­nkių žy­gių čia ra­si­te auk­so vi­du­riu­ką, tai, ko ieš­ko­te.

Es­sa tu­ri ža­vų se­na­mies­tį, ku­rie Ma­ro­ke va­di­na­mi me­di­na. To­kias me­di­nas tu­ri be­veik kiek­vie­nas Ma­ro­ko mies­tas, bet Es­sos se­na­sis kvar­ta­las tu­ri kaž­ką ypa­tin­go. Gal­būt čia kal­ta jū­ri­nė kul­tū­ra, pi­ra­tų pa­li­ki­mas, bet vaikš­čio­jant žyd­rai iš­da­žy­to­mis gat­ve­lė­mis api­ma jaus­mas, lyg bū­tum koks vi­du­ram­žiais į to­li­mą už­jū­rio ša­lį at­vy­kęs pirk­lys iš šiau­rės. Vie­ti­niai pre­kiau­ja kin­ža­lais, ki­li­mais, bliz­gan­čiais durk­lais, odi­nė­mis šle­pe­tė­mis ir ran­ki­nė­mis, kvap­niais alie­jais, prie­sko­niais ir akį glos­tan­čiais pa­puo­ša­lais. Gat­vės šiek tiek pur­vi­nos, šiukš­li­nos, vaikš­to vie­nas ki­tas šuo, tarp skers­gat­vių vir­kau­ja vė­jai, bet ki­to­kios Es­sos ir ne­no­rė­čiau. No­riu jos šiek tiek per­sis­mel­ku­sios žu­vies kva­pu, ku­ris at­sklin­da iš vie­ti­nio tur­gaus, ku­ris jau ta­po tu­ris­tų įžy­my­be. Čia dro­žia­mi di­de­li me­di­niai lai­vai, trau­kia­mas iš tra­lų lai­mi­kis, čia pat do­ro­ja­mas ir par­da­vi­nė­ja­mas. Ryk­liai, sar­di­nės, kre­ve­tės ir daug ki­to­kių jū­ros gė­ry­bių pa­čia­me gra­žu­me ir švie­žu­me. Žve­jai šyp­so­si, no­rit – pir­kit, no­rit – fo­tog­ra­fuo­kit.

Čia pat gar­bės ra­tus virš gal­vos su­ka žu­vėd­rų ar­mi­jos. Be jų Es­sa ne­bū­tų Es­sa. Mies­to se­na­sis kvar­ta­las nuo se­no bu­vo sau­go­mas aš­trių uo­lų ir aukš­tų sie­nų su pa­tran­ko­mis. Iki šiol jos me­na ka­rin­gą mies­to is­to­ri­ją. Ki­to­je mies­to da­ly­je – nau­ja­mies­ty­je, vis­kas kiek ki­taip. Čia stūk­so mo­der­nūs vieš­bu­čiai, pra­ncū­ziš­kos vi­los, pla­tūs bul­va­rai nu­ties­ti ša­lia pa­kran­tės, ku­ria vaikš­to, gu­li­nė­ja ir bu­riuo­ja šim­tai poil­siau­to­jų.

Es­sa yra ne­di­de­lė, bet pla­nuo­da­mi sa­vo lai­ką jos apy­lin­kė­se ti­krai ne­šykš­tė­ki­te jo šiam mies­tui, ku­ris jū­sų lai­ką pa­sig­lem­žia ir įtrau­kia, ypač jei­gu tuo me­tu vyks­ta koks mu­zi­kos fes­ti­va­lis, ka­da Es­sa dun­da, pul­suo­ja ir me­lo­din­gai tryp­čio­ja. Bir­že­lio mė­nuo – ge­riau­sias lai­kas tra­di­ci­nės ara­bų mu­zi­kos mė­gė­jams. An­tro­je mė­ne­sio pu­sė­je į Es­są su­gu­ža dau­gy­bė mu­zi­kan­tų iš Ma­ro­ko ir ki­tų ap­lin­ki­nių ša­lių links­min­ti sa­vęs ir ki­tų.

Nors di­des­ni Ma­ro­ko mies­tai – Ma­ra­ke­šas ir Aga­di­ras - yra vos ke­lios va­lan­dos ke­lio nuo Es­sos, šis mies­tas tu­ri ir sa­vo oro uos­tą. Skry­džiai į Maroką iš Lie­tu­vos kaip nie­ka­da pa­to­gūs – sė­dę į lėk­tu­vą ry­te, su per­sė­di­mu Eu­ro­po­je, va­ka­re jau brai­dy­si­te At­lan­to van­de­ny­no pa­kran­tė­je šia­me šar­min­ga­me ber­be­rų mies­te - taip, Es­sa tu­ri tarp­tau­ti­nį oro uos­tą ir rū­pin­tis per­va­žia­vi­mais ne­be­rei­kia.

Ma­ro­kas tu­ri be­ga­les ki­tų dė­me­sio ver­tų vie­tų, bet apie tai – ki­tą kar­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Liepa  78.234.110.94 2013-07-01 11:28:57
Tikrai idomi, ivairi ir paslaptinga salis
6 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami