Apie skrydžius: kodėl vėluoja lėktuvai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-23 10:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-23 10:51
AFP/Scanpix nuotrauka
Per mė­ne­sį vi­sa­me pa­sau­ly­je apie pu­sę mi­li­jo­no skry­džių vė­luo­ja ar­ba yra at­šau­kia­mi, tad, tur­būt, kiek­vie­nam ke­liau­jan­čiam žmo­gui pa­žįs­ta­mas nu­si­vy­li­mo jaus­mas su­ži­no­jus, kad su­pla­nuo­tas skry­dis ati­dė­tas. 

Ge­rai ži­no­ma re­gu­lia­rių­jų skry­džių bend­ro­vė „Luft­han­sa“ ba­lan­džio mė­ne­sį lai­ku įvyk­dė 86,9 proc. skry­džių, „Ea­sy­Jet“ – 77,1 proc., „LOT“ – 85,3 proc., „Brus­sels Air­li­nes“ – 65,4 proc., „SAS“ – 87,9 proc. sa­vo skry­džių.

Pa­sak „Small Pla­net Air­li­nes“ spe­cia­lis­tų, skry­džių ati­dė­ji­mą ga­li lem­ti pa­čios įvai­riau­sios prie­žas­tys – nuo trans­por­to kamš­čiuo­se įstri­gu­sios lėk­tu­vo įgu­los, tech­ni­nių ge­di­mų ar įta­ri­mų apie juos iki pra­stų oro są­ly­gų ar net oro kamš­čių. Kiek­vie­nas at­ve­jis – in­di­vi­dua­lus, tad oro uos­tuo­se įstri­gę ke­lei­viai daž­niau­siai net ne­nu­tuo­kia, koks dar­bas ver­da, ban­dant kuo grei­čiau iš­spręs­ti ne­ti­kė­tai ki­lu­sias prob­le­mas.

Oro uos­tuo­se spūs­tys taip pat susidaro

Be­ne ge­riau­siai vi­siems pa­žįs­ta­ma bė­da, dėl ku­rios strin­ga oro uos­tų ir avia­li­ni­jų veik­la – pra­stas oras. Gal­būt su­nku įsi­vaiz­duo­ti, ta­čiau pa­sau­ly­je bet ku­riuo me­tu vyks­ta apie ke­le­tą tūks­tan­čių aud­rų. Stip­rus snie­gas, tirš­tas rū­kas, vė­jas – vi­sa tai ga­li lem­ti ne tik il­gus skry­džių vė­la­vi­mus, bet ir at­šau­ki­mus, ra­šo­ma „Small Pla­net Air­li­nes“ pra­ne­ši­me spau­dai.

Nors dėl pra­stų oro są­ly­gų ke­lei­viams oro uos­tuo­se kar­tais ten­ka pra­leis­ti ne vie­ną va­lan­dą, dau­gu­ma skry­džių vė­la­vi­mų vis dėl­to bū­na trum­pa­lai­kiai ir di­des­nių rū­pes­čių ne­su­ke­lia. Pa­sak „Small Pla­net Air­li­nes“ ant­že­mi­nio ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to va­do­vo Ug­niaus Va­liau­gos, trum­pa­lai­kius vė­la­vi­mus daž­niau­siai su­ke­lia trik­džiai oro uos­tuo­se, tarp­tau­ti­nės oro kon­tro­lės su­tri­ki­mai ar tie­siog skry­džių pi­ko me­tas.

„Į­si­vaiz­duo­ki­te, kad per­va­žia­vi­mą per san­kry­žą au­to­mo­bi­liu jums kas­kart ten­ka de­rin­ti su dis­pe­če­riu. Skry­džių, ypač va­sa­rą, vyks­ta la­bai daug, tad spūs­tys oro uos­tuo­se yra taip pat nor­ma­lu, kaip ir au­to­mo­bi­lių“, – pra­ne­ši­me pa­sa­ko­ja U. Va­liau­ga. Kaip pa­sa­ko­ja U. Va­liau­ga, Lon­do­no Gat­wic­ko oro uos­tą, ku­ris yra la­biau­siai ap­krau­tas vie­no ta­ko oro uos­tas pa­sau­ly­je. Čia per va­lan­dą įvyks­ta iki 55 skry­džių.

Svar­biau­sia – saugumas

Kiek­vie­no nak­ti­nio su­sto­ji­mo me­tu lėk­tu­vą ti­kri­na in­ži­nie­riai, sie­kian­tys įsi­ti­kin­ti, kad nė­ra ge­di­mų, ga­lin­čių ne­igi­mai pa­veik­ti skry­džio sau­gą. Prieš skry­dį or­lai­vį taip pat ti­kri­na pi­lo­tas. Net ir men­kiau­sias įbrė­ži­mas, pa­ste­bė­tas tech­ni­nės or­lai­vio prie­žiū­ros me­tu – pa­kan­ka­ma prie­žas­tis su­ne­rim­ti ir skry­dį ati­dė­ti.

„Net smul­kus įlen­ki­mas da­žų sluoks­ny­je ant or­lai­vio kor­pu­so pri­va­lo bū­ti iš­ma­tuo­tas, įver­tin­tas ir pa­žy­mė­tas or­lai­vio žur­na­le pa­gal ga­min­to­jo iš­leis­tus tech­ni­nės prie­žiū­ros stan­dar­tus. Jei pa­ste­bi­me, kad prie ava­ri­nio iš­ėji­mo sė­dė­jęs ke­lei­vis su­lau­žė sa­vo sta­liu­ką, jį pri­va­lo nu­im­ti in­ži­nie­rius, ki­tu at­ve­ju iš­skris­ti ne­ga­li­me, ka­dan­gi ava­ri­nė­je si­tua­ci­jo­je tai kel­tų grės­mę sau­gu­mui“, – ke­lei­vių akims ne­ma­to­mas si­tua­ci­jas var­di­ja To­mas Gab­riū­nas, „Small Pla­net Air­li­nes“ Tin­ka­mu­mo skrai­dy­ti už­ti­kri­ni­mo (CA­MO) koor­di­na­to­rius.

Pa­sak jo, su­lū­žęs sta­liu­kas – tik vie­na iš dau­ge­lio smul­kių de­ta­lių, ku­rias pri­va­lo pa­ste­bė­ti ir kuo grei­čiau iš­tai­sy­ti or­lai­vio tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai.

„Kai ku­rie rei­ka­la­vi­mai ke­lei­viams ga­li bū­ti su­nkiai su­pran­ta­mi ir ne­tgi kel­ti pyk­tį. Pa­vyz­džiui, su­lau­žy­ta pe­le­ni­nė lėk­tu­vo tua­le­te pri­va­lo bū­ti pa­keis­ta, nors rū­ky­ti or­lai­viuo­se griež­tai drau­džia­ma. Iš pa­žiū­ros tai ga­li at­ro­dy­ti ne­ra­cio­na­lu, ta­čiau vis­kas da­ro­ma tik tam, kad bū­tų už­ti­krin­tas mak­si­ma­lus skry­džio sau­gu­mas. Mū­sų bend­ro­vė­je sau­gu­mas – pa­grin­di­nis veik­los pri­ori­te­tas“, – pa­brė­žia T. Gab­riū­nas.

Vė­luo­jan­čio skry­džio lau­kian­tiems ke­lei­viams daž­nai ky­la klau­si­mas, ko­dėl or­lai­vio ge­di­mų tech­ni­kai ne­pas­te­bė­jo ir ne­tai­sė iš anks­to. T. Gab­riū­no tei­gi­mu, nak­ti­niai lėk­tu­vo su­sto­ji­mai kar­tais bū­na la­bai trum­pi dėl įtemp­to tvar­ka­raš­čio, o ge­di­mo prie­žas­tys – ne to­kios aki­vaiz­džios, kaip no­rė­tų­si. Lėk­tu­vas – itin su­dė­tin­gas ir komp­lek­siš­kas me­cha­niz­mas, tad ras­ti ti­krą­ją ge­di­mo prie­žas­tį, ją įver­tin­ti ir pa­ša­lin­ti kar­tais už­trun­ka ne vie­ną va­lan­dą ir net ne vie­ną die­ną.

De­ta­lės nu­ke­liau­ja tūks­tan­čius kilometrų

At­ra­dus ge­di­mą, skry­dis ati­de­da­mas tol, kol ge­di­mas pa­ša­li­na­mas ir vi­siš­kai įsi­ti­ki­na­ma or­lai­vio pa­ti­ki­mu­mu, ar­ba kol ran­da­mas pa­kai­ti­nis or­lai­vis. Tai ga­li už­truk­ti nuo 15 mi­nu­čių, ku­rias trun­ka ne­di­de­lis re­mon­tas ir do­ku­men­tų pil­dy­mas, iki ke­lio­li­kos va­lan­dų ar net die­nų tuo at­ve­ju, jei nau­jas de­ta­les ten­ka ga­ben­tis iš to­li ar­ba su­nku ras­ti lais­vų or­lai­vių. Dir­bant „Small Pla­net Air­li­nes“, T. Gab­riū­nui te­ko ma­ty­ti at­ve­jų, kai nau­jos de­ta­lės bu­vo ga­be­na­mos net iš Sin­ga­pū­ro, Du­ba­jaus ir Ka­li­for­ni­jos.

„Jei kro­vi­nys nė­ra itin di­de­lis ar pa­vo­jin­gas, iš ES pri­klau­san­čių vals­ty­bių de­ta­lę ga­li­ma at­si­ga­ben­ti ir per 5 va­lan­das, ta­čiau ga­be­nant de­ta­les iš ki­tų že­my­nų, lai­ko są­nau­dos skaus­min­gai iš­au­ga. Pa­vyz­džiui, at­vež­ti de­ta­lę iš JAV, įskai­tant vi­sas pa­sie­nio pro­ce­dū­ras, už­tru­ko il­giau nei par­ą. Di­de­lės de­ta­lės ga­be­ni­mas ant­že­mi­niu trans­por­tu ga­li truk­ti ir 5 die­nas“, – pa­tir­ti­mi da­li­ja­si T. Gab­riū­nas.

Įpras­tai per die­ną or­lai­vis skren­da dviem kryp­ti­mis, tad jei vė­luo­ja vie­nas skry­dis, vė­luo­ja ir ki­tas. Taip il­ges­ni skry­džių ati­dė­ji­mai stre­są ke­lią ne tik ke­lei­viams, bet ir avia­li­ni­joms. Pa­kai­ti­nis or­lai­vis – taip pat ne vi­sa­da grei­čiau­sias prob­le­mos spren­di­mas, to­dėl jam at­vy­kus kiek vė­liau, skry­džių tvar­ka­raš­tis ga­li iš­si­de­rin­ti net ke­lioms die­noms. „Kai tik su­ži­no­me, kad yra il­ges­nio tai­sy­mo rei­ka­lau­jan­čių ge­di­mų, skry­džių pla­na­vi­mo sky­rius iš kar­to pra­de­da dai­ry­tis pa­kai­ti­nio or­lai­vio, ku­ris ga­lė­tų pe­rim­ti vė­luo­jan­čio lėk­tu­vo skry­dį. De­ja, va­sa­ros se­zo­ną lais­vų or­lai­vių su­nku ras­ti net ir ieš­kant vi­so­je Eu­ro­po­je“, – sa­ko U. Va­liau­ga.

Įgu­los die­not­var­kė – kaip laikrodukas

Pa­ly­do­vų ir pi­lo­tų dar­bo, bet ir poil­sio lai­kas yra pla­nuo­ja­mas pa­gal griež­tai nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. PA­vyz­džiui, „Small Pla­net Air­li­nes“ ba­zė­se Eu­ro­po­je šiuo me­tu dir­ba apie 700 or­lai­vių. Skry­džio me­tu lėk­tu­ve pri­va­lo bū­ti še­ši įgu­los na­riai: ke­tu­ri pa­ly­do­vai ir du pi­lo­tai. Jei bent vie­no trūks­ta, skry­džio vyk­dy­ti ne­ga­li­ma.

Nors il­ges­ni nei 3 val. vė­la­vi­mai ke­lei­viams bū­na la­bai ne­ma­lo­nūs, sta­tis­tiš­kai to­kių pa­si­tai­ko ma­žai. 2015 m. skry­džių vė­la­vi­mai, tru­kę il­giau nei 3 val., su­da­rė vos 0,5 proc., o il­giau nei 5 val. – 0,3 proc. vi­sų „Small Pla­net Air­li­nes“ skry­džių iš Vil­niaus oro uos­to. Bend­ro­vės punk­tua­lu­mo ro­dik­lis sie­kė 88 pro­cen­tus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Be­je, ar ži­no­jo­te, kad sta­tis­tiš­kai di­džiau­sia ti­ki­my­bė iš­veng­ti skry­džio vė­la­vi­mo yra šeš­ta­die­nį apie 6–7 val. ry­to? Tuo tar­pu ri­zi­kin­giau­sias lai­kas – penk­ta­die­nis, 18–19 val. va­ka­ro. Tarp ES vals­ty­bių dau­giau­siai vė­luo­jan­čių skry­džių – Pra­ncū­zi­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami